intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:240

0
86
lượt xem
30
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường chính trị khu vực BTB, nhằm nâng cao chất lượng ĐT, BD, xây dựng đội ngũ cán bộ ở các địa phương đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> LƯƠNG TRỌNG THÀNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGHỆ AN - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> LƯƠNG TRỌNG THÀNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 62. 14. 01. 14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. PHẠM MINH HÙNG<br /> 2. TS. NGUYỄN THÀNH KHẢI<br /> <br /> NGHỆ AN - 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và<br /> kết quả trong luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lương Trọng Thành<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN........................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ ............................................................ vii<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu........................................................................................ 3<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................................. 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3<br /> 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu..................................................................... 3<br /> 6. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .............................................. 4<br /> 7. Những luận điểm cần bảo vệ của luận án ......................................................... 6<br /> 8. Đóng góp của luận án....................................................................................... 6<br /> 9. Cấu trúc của luận án......................................................................................... 7<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ<br /> CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN<br /> HIỆN NAY ............................................................................................................ 8<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề........................................................................ 8<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài ............................................................ 8<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước .......................................................... 11<br /> 1.1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu........................................ 17<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài .................................................................. 18<br /> 1.2.1. Cán bộ quản lý và cán bộ quản lý trường chính trị ............................... 18<br /> 1.2.2. Đội ngũ và đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị ............................. 19<br /> 1.2.3. Phát triển và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị ........... 19<br /> 1.2.4. Giải pháp và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường<br /> chính trị ............................................................................................... 21<br /> 1.3. Cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...... 22<br /> 1.3.1. Vị trí, vai trò của cán bộ quản lý trường chính trị................................. 22<br /> 1.3.2. Đặc trưng lao động của cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố<br /> trực thuộc Trung ương ......................................................................... 25<br /> 1.3.3. Mô hình nhân cách của cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh, thành phố<br /> trực thuộc Trung ương ......................................................................... 30<br /> <br /> iii<br /> 1.4. Một số vấn đề về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị tỉnh,<br /> thành phố trực thuộc Trung ương....................................................................... 37<br /> 1.4.1. Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị..... 37<br /> 1.4.2. Mục đích, yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị .... 41<br /> 1.4.3. Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị ................ 42<br /> 1.4.4. Chủ thể quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị<br /> tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương................................................. 46<br /> 1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý<br /> trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương........................ 48<br /> Kết luận chương 1.............................................................................................. 52<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ..................................... 54<br /> 2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng ................................................................. 54<br /> 2.1.1. Mục đích khảo sát................................................................................ 54<br /> 2.1.2. Nội dung khảo sát ................................................................................ 54<br /> 2.1.3. Đối tượng khảo sát............................................................................... 54<br /> 2.1.4. Phương pháp khảo sát .......................................................................... 54<br /> 2.2. Khái quát về các trường chính trị ................................................................ 56<br /> 2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các trường chính trị ........... 56<br /> 2.2.2. Tình hình phát triển của các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ ... 58<br /> 2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ..... 67<br /> 2.3.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu ............................................................ 67<br /> 2.3.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị khu vực<br /> Bắc Trung Bộ ...................................................................................... 69<br /> 2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị khu vực<br /> Bắc Trung Bộ .................................................................................................... 88<br /> 2.4.1. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị............... 88<br /> 2.4.2. Thực trạng nâng cao nhận thức cho các chủ thể quản lý về sự cần<br /> thiết phải phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị khu vực<br /> Bắc Trung Bộ ...................................................................................... 89<br /> 2.4.3. Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý<br /> trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ................................................ 90<br /> 2.4.4. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ<br /> cán bộ quản lý trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ ........................ 90<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản