intTypePromotion=3

Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam Bộ

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:276

0
64
lượt xem
31
download

Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam Bộ" nhằm giúp các bạn khảo sát và đánh giá thực trạng về quản lý đào tạo tại các trường TCCN khu vực miền Đông Nam Bộ, xây dựng các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường TCCN khu vực miền Đông Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHAN HOÀI THANH<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUẢN<br /> LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ Ở CÁC<br /> TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP<br /> KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHAN HOÀI THANH<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ<br /> CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ Ở CÁC TRƯỜNG<br /> TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHU VỰC MIỀN<br /> ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> MÃ SỐ: 62 14 01 14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. HỒ VĂN LIÊN<br /> 2. PGS.TS. TRẦN KHÁNH ĐỨC<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, những gì mà tôi viết trong luận án này là do sự tìm hiểu và<br /> nghiên cứu của bản thân tôi. Mọi kết quả nghiên cứu cũng như ý tưởng của các tác<br /> giả khác nếu có đều có trích dẫn nguồn gốc cụ thể.<br /> Luận án này cho đến nay chưa được bảo vệ tại bất kì một hội đồng bảo vệ luận<br /> án tiến sĩ nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cho đến nay chưa hề được<br /> công bố trên bất kì một phương tiện thông tin nào.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mà tôi đã cam đoan ở trên.<br /> TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2017<br /> NCS. PHAN HOÀI THANH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> BẢNG NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..........................................................................................1<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ...................................................................................3<br /> 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU..................................................4<br /> 3.1. Khách thể nghiên cứu .......................................................................................4<br /> 3.2. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................4<br /> 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC ...................................................................................4<br /> 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ...................................................................................4<br /> 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng<br /> tổng thể ở các trường TCCN. ..................................................................................4<br /> 5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý đào tạo ở các trường TCCN khu vực<br /> miền Đông Nam Bộ. ................................................................................................4<br /> 5.3. Xây dựng các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng<br /> thể ở các trường TCCN khu vực miền Đông Nam Bộ ............................................4<br /> 5.4. Thực nghiệm một giải pháp ở trường TCCN khu vực miền Đông Nam Bộ ....4<br /> 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................................................4<br /> 6.1. Phạm vi địa bàn nghiên cứu .............................................................................4<br /> 6.2. Thời gian nghiên cứu ........................................................................................5<br /> 7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................5<br /> 7.1. Phương pháp luận .............................................................................................5<br /> 7.1.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng ......................................................5<br /> 7.1.2. Tiếp cận hệ thống - cấu trúc ......................................................................5<br /> <br /> 7.1.3. Tiếp cận lịch sử-logic ................................................................................5<br /> 7.1.4. Tiếp cận thực tiễn ......................................................................................6<br /> 7.1.5. Tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ........................................................6<br /> 7.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................6<br /> 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận ....................................................6<br /> 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................7<br /> 7.2.3. Phương pháp thống kê toán học ................................................................8<br /> 8. LUẬN ĐIỂM CẦN BẢO VỆ VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN...............8<br /> 8.1. Những luận điểm cần bảo vệ ............................................................................8<br /> 8.2. Những đóng góp của luận án ............................................................................9<br /> 9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN .............................................................................10<br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUẢN<br /> LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN<br /> NGHIỆP ....................................................................................................................11<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ...................................11<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu về chất lượng và chất lượng đào tạo trên thế giới và Việt<br /> Nam .......................................................................................................................11<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo trên<br /> thế giới và Việt Nam .............................................................................................20<br /> 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN .............................................................................30<br /> 1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục ........................................................................30<br /> 1.2.2. Đào tạo và quản lý đào tạo ..........................................................................33<br /> 1.2.3. Chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ......................................35<br /> 1.2.4. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) ............................................................39<br /> 1.2.5. Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể .........................40<br /> 1.3. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ .......................................41<br /> 1.3.1. Triết lý của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể .......................................41<br /> 1.3.2. Mục tiêu và đặc trưng của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể ..............41<br /> 1.3.3. Nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể ................................42<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản