intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Sinh học bằng dạy học vi mô

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

94
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Sinh học bằng dạy học vi mô" với mong muốn góp phần đổi mới phương pháp, bổ sung nguồn tài liệu, cung cấp bộ công cụ rèn luyện kỹ năng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả của việc rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Sinh học bằng dạy học vi mô

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TRƢƠNG THỊ THANH MAI<br /> <br /> RÌN LUYÖN Kü N¡NG D¹Y HäC CHO SINH VI£N<br /> §¹I HäC NGµNH S¦ PH¹M SINH HäC<br /> B»NG D¹Y HäC VI M¤<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. Dƣơng Tiến Sỹ<br /> 2. PGS. TS. Phan Đức Duy<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các kết quả, số liệu trình bày trong luận án là trung thực và<br /> chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> TRƢƠNG THỊ THANH MAI<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình hoàn thành luận án này, tôi đã nhận đƣợc những sự giúp đỡ<br /> vô cùng quý báu của các tập thể và cá nhân.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Dƣơng Tiến Sỹ và PGS.TS. Phan Đức Duy, những ngƣời đã tận tâm<br /> giúp đỡ, hƣớng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bộ môn Phƣơng pháp dạy học, khoa Sinh<br /> học, Phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội đã tạo<br /> mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các trƣờng ĐHSP, trƣờng THPT và các giảng<br /> viên, giáo viên đã gửi ý kiến đóng góp để luận án đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn động<br /> viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> TRƢƠNG THỊ THANH MAI<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .........................................................................................1<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .................................................................................3<br /> 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU.................................................3<br /> 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .................................................................................3<br /> 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .............................................................3<br /> 6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .................................................................................3<br /> 7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> 8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ......................................................7<br /> 9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN ...............................................................................7<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ...........................8<br /> 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG DẠY HỌC<br /> VI MÔ ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC .................................................8<br /> 1.1.1. Trên thế giới ................................................................................................8<br /> 1.1.2. Ở Việt Nam ...............................................................................................12<br /> 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN ...........................................................................................16<br /> 1.2.1. Dạy học vi mô ...........................................................................................16<br /> 1.2.2. K n ng dạy học .........................................................................................21<br /> 1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN ......................................................................................37<br /> 1.3.1. Thực trạng việc rèn luyện kỹ n ng dạy học môn Sinh học tại các trƣờng<br /> đại học sƣ phạm...................................................................................................37<br /> 1.3.2. Thực trạng và nhu cầu rèn luyện kỹ n ng dạy học của SV ngành sƣ phạm<br /> sinh học ...............................................................................................................40<br /> 1.3.3. Ý kiến của GV phổ thông tham gia hƣớng dẫn thực tập Sƣ phạm về hệ<br /> thống KNDH cần rèn luyện cho SV ....................................................................46<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ......................................................................................48<br /> Chƣơng 2: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI<br /> HỌC NGÀNH SƢ PHẠM SINH HỌC BẰNG DẠY HỌC VI MÔ ...................49<br /> 2.1. THAO TÁC HÓA CÁC KỸ NĂNG DẠY HỌC ..........................................49<br /> <br /> iv<br /> 2.1.1. Hệ thống KNDH đƣợc rèn luyện bằng DHVM .........................................49<br /> 2.1.2. Thao tác hóa các kỹ n ng dạy học .............................................................51<br /> 2.1.3. Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ việc vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện<br /> kỹ n ng dạy học cho sinh viên ngành sƣ phạm sinh học .....................................62<br /> 2.1.4. Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kỹ n ng dạy học cho<br /> sinh viên ngành sƣ phạm sinh học .......................................................................67<br /> 2.2. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƢỢC VỀ KỸ<br /> NĂNG DẠY HỌC .................................................................................................78<br /> 2.2.1. Nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KNDH ....................................78<br /> 2.2.2. Xây dựng thang phân loại mức độ đạt đƣợc về kỹ n ng dạy học môn<br /> Sinh học...............................................................................................................79<br /> 2.2.3. Quy trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kỹ n ng dạy học môn Sinh học ....80<br /> 2.2.4. Kết quả xây dựng rubric đánh giá mức độ đạt đƣợc về KNDH .................83<br /> 2.3. XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY<br /> HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM SINH HỌC BẰNG DẠY<br /> HỌC VI MÔ ..........................................................................................................93<br /> Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM.............................................................99<br /> 3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM ......................................................................99<br /> 3.2. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM .......................................................................99<br /> 3.3. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ..............................................................99<br /> 3.3.1. Chọn lớp đối chứng và lớp thực nghiệm....................................................99<br /> 3.3.2. ố trí thực nghiệm ...................................................................................100<br /> 3.3.3. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu và đo lƣờng ..............................................102<br /> 3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM .......................................................................102<br /> 3.4.1. Phân tích đ nh lƣợng kết quả thực nghiệm ..............................................102<br /> 3.4.2. Phân tích đ nh tính kết quả thực nghiệm..................................................116<br /> KẾT UẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................121<br /> TÀI IỆU THAM KHẢO...................................................................................123<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ...........................................................................................129<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2