intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
34
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long" được thực hiện nhằm giúp chính quyền các cấp có những giải pháp thiết thực giúp ĐBSCL đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và thu hút vốn FDI theo định hướng phát triển của vùng ĐBSCL, góp phần vào mục tiêu kinh tế - xã hội chung của quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN KIM PHƯỚC<br /> <br /> ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ<br /> TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ<br /> Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG<br /> SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN KIM PHƯỚC<br /> <br /> ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ<br /> TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ<br /> Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG<br /> SÔNG CỬU LONG<br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 34 02 01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Lê Bảo Lâm<br /> Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Nguyễn Minh Hà<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017<br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đề tài luận án “đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh<br /> tế ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” là bài nghiên cứu của chính tôi. Ngoại trừ<br /> những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đề tài này, tôi cam đoan đề tài luận án<br /> này là thành quả lao động của chính tôi. Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của<br /> người khác được sử dụng trong đề tài mà không được trích dẫn theo đúng quy định.<br /> Đề tài này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trường đại học<br /> hoặc cơ sở đào tạo khác.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan danh dự của tôi.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Nguyễn Kim Phước<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Mục lục ..................................................................................................................... ii<br /> Danh mục hình...........................................................................................................vi<br /> Danh mục bảng ........................................................................................................ vii<br /> Danh mục từ viết tắt ................................................................................................ viii<br /> Chương 1: Giới thiệu chung về luận án ................................................................... 1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài luận án ........................................................................... 1<br /> 1.2. Tóm tắt tổng quan cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước ..................................... 6<br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án............................................................... 10<br /> 1.3.1. Mục tiêu tổng quát .......................................................................................... 10<br /> 1.3.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................................ 10<br /> 1.3.3. Khung phân tích và giả thuyết nghiên cứu ....................................................... 11<br /> 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án .......................................... 14<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 15<br /> 1.6. Khoảng trống trong lĩnh vực nghiên cứu về FDI và GDP ................................... 16<br /> 1.7. Những đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của luận án ................................ 18<br /> 1.7.1. Những đóng góp mới về khoa học ................................................................... 18<br /> 1.7.2. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn............................................................. 18<br /> 1.8. Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu ....................................................... 19<br /> 1.9. Quy trình thực hiện nghiên cứu .......................................................................... 20<br /> 1.10. Kết cấu nội dung của luận án............................................................................ 22<br /> Chương 2: Tổng quan lý thuyết về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng<br /> kinh tế ................................................................................................................... 24<br /> 2.1. Các khái niệm có liên quan đến đề tài ............................................................. 22<br /> 2.1.1. Đầu tư ............................................................................................................. 24<br /> 2.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ................................................................... 25<br /> 2.1.3. Tăng trưởng kinh tế ......................................................................................... 26<br /> 4<br /> <br /> 2.1.4. Đánh giá tăng trưởng kinh tế qua năng suất tổng hợp ...................................... 27<br /> 2.2. Các lý thuyết dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài và các yếu tố tác động đến<br /> FDI ........................................................................................................................ 29<br /> 2.2.1. Các lý thuyết theo cấp độ vi mô ...................................................................... 30<br /> 2.2.2. Các lý thuyết theo cấp độ vĩ mô ...................................................................... 33<br /> 2.2.3. Các yếu tố tác động đến FDI ........................................................................... 36<br /> 2.3. Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế (GDP) và các yếu tố tác động đến GDP42<br /> 2.3.1. Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế (GDP)..................................................... 42<br /> 2.3.2. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế (GDP)......................................... 47<br /> 2.4. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế..................................................... 53<br /> 2.4.1. Cơ chế tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ............................................ 53<br /> 2.4.2. Mối quan hệ giữa FDI, GDP và TFP ............................................................... 54<br /> 2.5. Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ...................................................... 61<br /> 2.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về FDI ............................................................... 61<br /> 2.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về GDP .............................................................. 68<br /> 2.5.3. Mối quan hệ giữa GDP, FDI và TFP ............................................................... 73<br /> 2.6. Nghiên cứu tăng trưởng kinh tế qua năng suất tổng hợp (TFP) ........................... 79<br /> 2.9.1. Các nghiên cứu ở các quốc gia trên thế giới .................................................... 79<br /> 2.9.2. Các nghiên cứu ở trong nước........................................................................... 82<br /> 2.7. Tổng hợp và so sánh các nghiên cứu trước ..................................................... 85<br /> Tóm tắt chương 2 .................................................................................................... 88<br /> Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu ................................................. 90<br /> 3.1. Mô hình nghiên cứu ......................................................................................... 90<br /> 3.1.1. Các yếu tố tác động đến GDP (mô hình 1)....................................................... 90<br /> 3.1.1.1. Mô hình nghiên cứu GDP (mô hình 1) ......................................................... 90<br /> 3.1.1.2. Giải thích các biến trong mô hình 1 .............................................................. 92<br /> 3.1.2. Các yếu tố tác động đến FDI (mô hình 2) ........................................................ 96<br /> 3.1.2.1. Mô hình nghiên cứu FDI (mô hình 2) ........................................................... 96<br /> 3.1.2.2. Giải thích các biến trong mô hình 2 .............................................................. 98<br /> 3.2. Phương pháp ước lượng ................................................................................ 103<br /> 3.2.1. Phương pháp hồi quy các yếu tố tác động đến GDP và FDI........................... 105<br /> 3.2.2. Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa GDP và FDI ...................................... 108<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản