intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của giáo dục đại học ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
34
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của giáo dục đại học ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, xây dựng khung lý thuyết, thiết kế các công cụ để đánh giá hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của giáo dục đại học ở Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ VĂN CÂN<br /> <br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐÀO TẠO<br /> THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ<br /> CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 62.34.04.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS. NGUYỄN KHẮC BÌNH<br /> 2. TS. NGUYỄN PHI NGA<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ VĂN CÂN<br /> <br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐÀO TẠO<br /> THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ<br /> CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 62.34.04.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS. NGUYỄN KHẮC BÌNH<br /> 2. TS. NGUYỄN PHI NGA<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi; các kết<br /> quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong Luận án là trung thực, khách quan và<br /> chƣa từng đƣợc dùng để bảo vệ bất kỳ đề tài, luận văn, luận án nào.<br /> Các số liệu và trích dẫn tài liệu tham khảo đƣợc trình bày trong luận án<br /> là trung thực và đều đƣợc ngƣời cung cấp cho phép sử dụng. Kết quả nghiên<br /> cứu thể hiện trong luận án là chƣa từng đƣợc công bố ./.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016<br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> Hà Văn Cân<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với các thày cô<br /> giáo là GS, TS đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tiến hành<br /> nghiên cứu và thực hiện Luận án, góp ý cho tôi với những ý kiến quý báu để Luận<br /> án ngày càng đƣợc hoàn thiện ./.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ<br /> 1.1. Các nghiên cứu về ƣu điểm (điểm mạnh, lợi thế) và những hạn chế<br /> (nhƣợc điểm) của ĐTTC<br /> 1.2. Các nghiên cứu về khó khăn (vƣớng mắc, bất cập) khi chuyển đổi từ<br /> ĐTNC sang ĐTTC và đề xuất, kiến nghị…<br /> 1.3. Các nghiên cứu về phƣơng pháp phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế<br /> trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo<br /> 1.4. Các nghiên cứu về tính toán, phân tích chi phí trong giáo dục - đào tạo<br /> 1.5. Các nghiên cứu về xác định và đo lƣờng kết quả, hiệu quả trong lĩnh<br /> vực giáo dục - đào tạo<br /> Chƣơng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ<br /> 2.1. Những khái niệm cơ bản<br /> 2.2. Phƣơng pháp phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC và<br /> trong ĐTNC<br /> 2.3. Phƣơng pháp tính toán, phân tích chi phí trong ĐTTC và ĐTNC<br /> 2.4. Xác định và đo lƣờng kết quả đầu ra của hoạt động ĐTTC và ĐTNC<br /> 2.5. Khung lý thuyết và công cụ phân tích HQKT của hoạt động đào tạo<br /> Chƣơng 3. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐÀO<br /> TẠO THEO NIÊN CHẾ VÀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CỦA<br /> GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM<br /> 3.1. Thông tin, số liệu đầu vào dùng cho phân tích chi phí – hiệu quả của<br /> hoạt động đào tạo<br /> 3.2. Thực hiện phân tích chi phí – hiệu quả<br /> 3.3. Phân tích thực trạng HQKT trong ĐTNC và ĐTTC của GDĐH ở Việt<br /> Nam<br /> 3.4. Xem xét chung về HQKT của 3 nhóm trƣờng ĐTTC<br /> Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA GIÁO<br /> DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM<br /> 4.1. Căn cứ để đề xuất các giải pháp nâng cao HQKT trong ĐTTC<br /> 4.2. Một số giải pháp nâng cao HQKT trong ĐTTC<br /> KẾT LUẬN<br /> KIẾN NGHỊ VỀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 1<br /> 10<br /> 10<br /> 17<br /> 21<br /> 26<br /> 34<br /> 42<br /> 42<br /> 54<br /> 60<br /> 63<br /> 65<br /> 79<br /> <br /> 79<br /> 83<br /> 86<br /> 111<br /> 116<br /> <br /> 116<br /> 117<br /> 125<br /> 130<br /> 132<br /> 133<br /> 139<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản