intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:281

72
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận án gồm: Chương 1 - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2 - Lý luận chung và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp của vùng kinh tế. Chương 3 - Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Chương 4 - Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> VŨ VIỆT NINH<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NÔNG NGHIỆP<br /> VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> VŨ VIỆT NINH<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NÔNG NGHIỆP<br /> VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 9.34.02.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Nguyễn Tiến Thuận<br /> 2. PGS. TS Nhữ Trọng Bách<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các<br /> số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, các kết quả nghiên cứu<br /> trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Vũ Việt Ninh<br /> <br /> ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Tiếng Anh<br /> Giải thích<br /> Viết tắt<br /> Tiếng Anh<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> <br /> ADB<br /> <br /> Asian Development Bank<br /> <br /> Ngân hàng phát triển Châu Á<br /> <br /> AEC<br /> <br /> ASEAN Economic Community<br /> <br /> Cộng đồng kinh tế ASEAN<br /> <br /> Association of Southeast Asian<br /> <br /> Hiệp hội các quốc gia Đông Nam<br /> <br /> Nations<br /> <br /> Á<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> Xây dựng – Vận hành – Chuyển<br /> <br /> BOT<br /> <br /> Build – Operate – Transfer<br /> <br /> BT<br /> <br /> Build – Transfer<br /> <br /> BTO<br /> <br /> Build – Transfer – Operate<br /> <br /> EFA<br /> <br /> Exploratory Factor Analysis<br /> <br /> Phân tích nhân tố khám phá<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Food and Agriculture Organization<br /> <br /> Tổ chức lương thực thế giới<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Foreign Direct Investment<br /> <br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> ICOR<br /> <br /> Incremental Capital Output Ratio<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư<br /> <br /> Information and Communications<br /> <br /> Công nghệ thông tin và truyền<br /> <br /> Technology<br /> <br /> thông<br /> <br /> IDP<br /> <br /> Investment Development Path<br /> <br /> “Con đường” phát triển đầu tư<br /> <br /> IFDI<br /> <br /> Inward Foreign Direct Investment<br /> <br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào<br /> <br /> IMF<br /> <br /> International Monetary Fund<br /> <br /> Quỹ Tiền tệ Quốc tế<br /> <br /> M&A<br /> <br /> Mergers and Acquisitions<br /> <br /> Sáp nhập và Mua lại<br /> <br /> ICT<br /> <br /> MIGA<br /> <br /> Multilateral Invesment Guarantee<br /> Agency<br /> <br /> giao<br /> Xây dựng – Chuyển giao<br /> Xây dựng – Chuyển giao – Vận<br /> hành<br /> <br /> Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên<br /> <br /> NOI<br /> <br /> Net Outward Investment<br /> <br /> Đầu tư ròng ra nước ngoài<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Official Development Assistance<br /> <br /> Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> <br /> OECD<br /> <br /> Organisation for Economic<br /> Cooperation and Development<br /> <br /> Tổ chức hợp tác và phát triển<br /> <br /> OFDI<br /> <br /> Outward Foreign Direct Investment<br /> <br /> Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài<br /> <br /> OLI<br /> <br /> Ownership – Location –<br /> <br /> Sở hữu – Vị trí – Nội bộ hóa<br /> <br /> iii<br /> Internalization Incentives<br /> PPP<br /> <br /> Public – Private Partnership<br /> <br /> Đối tác công – tư<br /> <br /> R&D<br /> <br /> Research and Development<br /> <br /> Nghiện cứu và phát triển<br /> <br /> SEM<br /> <br /> Structural Equation Modeling<br /> <br /> Mô hình phương trình cấu trúc<br /> <br /> TFP<br /> <br /> Total Factor Productivity<br /> <br /> Năng suất các yếu tố tổng hợp<br /> <br /> TNCs<br /> <br /> Transnational Corporations<br /> <br /> Công ty xuyên quốc gia<br /> <br /> TRIPS<br /> <br /> Trade – Related Aspects of<br /> <br /> Các quyền sở hữu trí tuệ<br /> <br /> Intellectual Property Rights<br /> Unitet Nations Conference on Trade<br /> <br /> Ủy ban thương mại và phát triển<br /> <br /> and Development<br /> <br /> Liên Hiệp Quốc<br /> <br /> United Nations Development<br /> <br /> Chương trình Phát triển Liên Hợp<br /> <br /> Programme<br /> <br /> Quốc<br /> <br /> USD<br /> <br /> United State Dollar<br /> <br /> Đô là Mỹ<br /> <br /> VA<br /> <br /> Value Added<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> VAT<br /> <br /> Value-Added Tax<br /> <br /> Thuế Giá trị gia tăng<br /> <br /> VIF<br /> <br /> Variance Inflation Factor<br /> <br /> Độ phóng đại phương sai<br /> <br /> WB<br /> <br /> World Bank<br /> <br /> Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization<br /> <br /> Tổ chức Thương mại Thế giới<br /> <br /> UNCTAD<br /> UNDP<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> Viết tắt<br /> <br /> Giải thích<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Giải thích<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế - Xã hội<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ Tài chính<br /> <br /> LATS<br /> <br /> Luận án Tiến sỹ<br /> <br /> BTB&DH<br /> MT<br /> <br /> Bắc Trung Bộ và duyên hải<br /> miền Trung<br /> <br /> NCS<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> CHLB<br /> <br /> Cộng hòa liên bang<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị đinh<br /> <br /> CHXHCN<br /> <br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> CNCT<br /> <br /> Công nghiệp chế tác<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nông nghiệp<br /> <br /> CNH<br /> <br /> Công nghiệp hóa<br /> <br /> NNCNC<br /> <br /> Nông nghiệp công nghệ cao<br /> <br /> CNHT<br /> <br /> Công nghiệp hỗ trợ<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2