intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:261

0
69
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu về sự luôn thiếu hụt vốn phát triển kinh tế nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp, bổ sung lý thuyết tăng cường tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp và đề xuất những giải pháp hữu hiệu tăng cường tín dụng ngân hàng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

P.<br /> ----------oo0oo----------<br /> <br /> LÊ PHAN THANH HÒA<br /> <br /> TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG<br /> ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> – NĂM 2018<br /> <br /> P.<br /> ----------oo0oo----------<br /> <br /> LÊ PHAN THANH HÒA<br /> <br /> TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG<br /> ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số: 9 34 02 01<br /> <br /> Ng<br /> <br /> ỄN THANH TUYỀN<br /> <br /> – NĂM 2018<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đề tài luận án này nghiên cứu về sự luôn thiếu hụt vốn phát triển kinh tế<br /> nông nghiệp (KTNo) Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) vùng Đồng bằng sông Cửu<br /> Long (ĐBSCL) là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Mục tiêu<br /> nghiên cứu của đề tài là tổng hợp, bổ sung lý thuyết tăng cƣờng tín dụng ngân hàng<br /> (TDNH) phát triển KTNo; đề xuất những giải pháp hữu hiệu tăng cƣờng TDNH<br /> phát triển KTNo Vùng KTTĐ vùng ĐBSCL. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính là<br /> chủ yếu kết hợp phƣơng pháp thống kê mô tả trên cơ sở khảo sát thực tế,… Kết quả<br /> nghiên cứu phát hiện thực trạng TDNH phát triển KTNo Vùng KTTĐ vùng ĐBSCL<br /> chƣa đủ mạnh, chƣa đủ nhiều, chƣa đủ chặt chẽ mà còn rời rạc, thiếu tập trung nên<br /> chƣa tạo nên sự đột phá về vốn phát triển KTNo Vùng KTTĐ. Hiện có không ít<br /> những giải pháp, cách thức cung ứng TDNH phát triển KTNo nhƣng không còn phù<br /> hợp hoàn toàn trong điều kiện mới nhƣ, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0,<br /> nhu cầu mới trong tiêu dùng nông sản, biến đổi khí hậu ngày càng sâu rộng. Do đó<br /> TDNH cần có cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp tự nhiên, hữu cơ, sinh<br /> thái, và công nghệ cao.<br /> Đóng góp mới của đề tài luận án về lý luận là: cách tiếp cận mới về phát<br /> triển KTNo, về tăng cƣờng TDNH trong điều kiện mới. Đƣa ra những khái niệm<br /> mới nhƣ KTNo, KTNo Vùng KTTĐ; TDNH phát triển KTNo, tăng cƣờng TDNH<br /> phát triển KTNo, các chỉ tiêu phản ánh tăng cƣờng TDNH,... Đóng góp về thực tiễn<br /> là đƣa ra giải pháp mới nhƣ giải pháp hợp thức hóa tín dụng phi chính thức; chấp<br /> dứt cho vay dàn trải, tập trung cho vay KTNo công nghệ mới nhất là công nghệ cao;<br /> tập trung cho vay KTNo nằm trong chuỗi đầu tƣ công trình trọng điểm; Nhà nƣớc<br /> tập trung vốn đầu tƣ chuỗi công trình trọng điểm; thành lập khu công nghiệp nông<br /> nghiệp công nghệ cao; hình thành doanh nghiệp KTNo đại chúng. Kết quả nghiên<br /> cứu của luận án có thể làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu, làm căn cứ tham khảo đối<br /> với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong thực tế.<br /> Từ khóa: KTNo, TDNH, Vùng KTTĐ, ĐBSCL, tăng cƣờng, mạnh hơn,<br /> nhiều hơn, chặt chẽ hơn, giải pháp tín dụng, phát triển KTNo.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi tên là Lê Phan Thanh Hòa<br /> Sinh ngày 16 tháng 01 năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Hiện đang là nghiên cứu sinh khóa XVI của Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố<br /> Hồ Chí Minh.<br /> Tôi cam đoan luận án: “Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông<br /> nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đƣợc thực hiện<br /> tại Trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> Mã số: 9 34 02 01<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Giáo sƣ, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tuyền<br /> Luận án này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại bất cứ một cơ sở đào<br /> tạo nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu<br /> là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các<br /> nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ,<br /> minh bạch trong luận án.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của mình.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Ngƣời cam đoan<br /> <br /> Lê Phan Thanh Hòa<br /> <br /> năm 2018.<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đề tài luận án đƣợc thực hiện trong chƣơng trình đào tạo tiến sỹ của Trƣờng<br /> Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nghiên cứu này với mục<br /> tiêu cụ thể là đề xuất những giải pháp, những khuyến nghị nhằm đảm bảo tăng<br /> cƣờng tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp Vùng Kinh tế<br /> trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long – nơi đƣợc coi là “thủ phủ” nông<br /> nghiệp của Việt Nam. Để hoàn thành luận án này, ngoài sự nỗ lực nghiên cứu của<br /> bản thân, tôi còn nhận đƣợc sự giúp đỡ hết sức to lớn của Nhà trƣờng, của Thầy Cô,<br /> của các chuyên gia, các nhà khoa học, anh chị bạn bè, lãnh đạo ngân hàng cùng<br /> những cá nhân giúp đỡ thực hiện khảo sát tại các tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng<br /> điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với tình cảm chân thành tôi trân trọng cám<br /> ơn Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo sau Đại<br /> học của Nhà trƣờng, và Quý Thầy/Cô. Tôi ghi ơn và bày tỏ sự kính trọng, lòng biết<br /> ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Thanh Tuyền, Nhà giáo nhân dân, Giáo sƣ, Tiến sỹ –<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã giúp tôi tiếp cận hƣớng nghiên cứu, phƣơng pháp<br /> nghiên cứu và hƣớng dẫn tôi hoàn thành luận án. Tôi trân trọng cám ơn các chuyên<br /> gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng thƣơng mại,<br /> các anh/chị giúp đỡ khảo sát tại các tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng<br /> bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Tiền Giang, các anh chị bạn bè<br /> thân hữu. Đặc biệt con biết ơn tất cả gia đình đã luôn giúp đỡ, động viên và tạo mọi<br /> điều kiện tốt nhất trong suốt thời gian qua để con có thể tập trung nghiên cứu hoàn<br /> thành luận án này.<br /> Trân trọng!<br /> Tác giả luận án<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2