intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Quản lý đất đai: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
41
lượt xem
9
download

Luận án Tiến sĩ Quản lý đất đai: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án phân tích làm rõ được những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Qua đó đưa ra được các giải pháp hợp lý và hiệu quả đối với công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người dân tộc thiểu số tại khu vực nghiên cứu và các vùng có đặc thù tương ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản lý đất đai: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

1<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM<br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN TỪ ĐỨC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP<br /> HỢP LÝ TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP<br /> CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI<br /> HUYỆN LỆ THỦY VÀ HUYỆN QUẢNG NINH,<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Huế - 2018<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM<br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN TỪ ĐỨC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP<br /> LÝ TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO<br /> ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI<br /> HUYỆN LỆ THỦY VÀ HUYỆN QUẢNG NINH,<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> Mã số: 62.85.01.03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG<br /> <br /> Huế - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả<br /> nghiên cứu được trình bày trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa<br /> từng dùng bảo vệ để lấy bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được<br /> cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Quảng Bình, ngày tháng năm 2018<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Từ Đức<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành công trình nghiên cứu, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp<br /> đỡ của nhiều tập thể, cá nhân. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình đến<br /> thầy giáo hướng dẫn trực tiếp là PGS.TS. Huỳnh Văn Chương đã tận tình hướng<br /> dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong Ban<br /> Giám hiệu, các thầy cô giáo trong Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông<br /> nghiệp, Phòng Quản lý sau đại học của Trường Đại học Nông lâm Huế đã tạo<br /> điều kiện thuận lợi và góp ý nhiều cho tôi trong quá trình hoàn thiện luận án.<br /> Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo và cán bộ Sở Nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình và các Phòng Tài<br /> nguyên và Môi trường; Phòng Dân tộc; Phòng Nông nghiệp; UBND các xã tại<br /> huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ, tạo điều kiện<br /> cho tôi trong quá trình điều tra khảo sát thực địa, thu thập số liệu.<br /> Tôi cũng xin cám ơn đến Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp nơi tôi đang<br /> công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện tốt<br /> nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã<br /> luôn động viên, giúp đỡ để tôi thực hiện công trình nghiên cứu này.<br /> Quảng Bình, ngày tháng<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Từ Đức<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ............................................. vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 3<br /> 3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .................................................... 3<br /> 4. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN ......................................................................... 4<br /> Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ...................................... 5<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................... 5<br /> 1.1.1. Đất và đất lâm nghiệp ............................................................................... 5<br /> 1.1.2. Giao đất ..................................................................................................... 9<br /> 1.1.3. Những vấn đề chung về người dân tộc thiểu số ..................................... 12<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................... 16<br /> 1.2.1. Kết quả nghiên cứu về quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên thế giới..... 16<br /> 1.2.2. Những vấn đề về giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam ................................ 21<br /> 1.3. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................ 35<br /> Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> .............................................................................................................................. 39<br /> 2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ................................................ 39<br /> 2.1.1. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 39<br /> 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 39<br /> 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...................................................................... 39<br /> 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 40<br /> 2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứ cấp .................... 40<br /> 2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ...................................................... 41<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản