intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

0
13
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án tập trung làm rõ thực trạng chất lượng NNL và các hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG BỔNG<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 934 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. NGUYỄN QUANG THUẤN<br /> TS. NGUYỄN TUẤN ANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2019<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình nghiên cứu khoa học<br /> độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong bản luận án là trung thực<br /> có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Hoàng Bổng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .................................. 9<br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về kiểm toán và nguồn nhân lực<br /> kiểm toán nhà nước ....................................................................................................... 9<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về chất lượng và nâng cao chất<br /> lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước ................................................................. 13<br /> 1.3. Khoảng trống nghiên cứu tiếp theo ...................................................................... 17<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu và khung nghiên cứu của luận án ........................................ 19<br /> Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN<br /> NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC................................................................ 21<br /> 2.1. Nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước ................................................................... 21<br /> 2.2. Chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước ................................................ 28<br /> 2.3. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước ................................... 38<br /> 2.4. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân<br /> lực kiểm toán nhà nước ............................................................................................... 49<br /> Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HOẠT<br /> ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN<br /> NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ................................................................ 58<br /> 3.1. Khái quát về cơ quan kiểm toán nhà nước và nguồn nhân lực kiểm toán nhà<br /> nước ............................................................................................................................. 58<br /> 3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước .......................................... 76<br /> 3.3. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước88<br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG NGUỒN<br /> NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCVIỆT NAM ................................................ 105<br /> 4.1. Quan điểm nâng cao chất lượng nguồn nhan lực kiểm toán nhà nước .............. 105<br /> 4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước ........................ 111<br /> 4.3. Kiến nghị ............................................................................................................ 135<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 139<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ................. 141<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ........................................ 141<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 142<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Tiếng Anh<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> <br /> ACCA<br /> <br /> The Association of Chartered Hiệp hội Kế toán công chứng<br /> Certified Accountants<br /> Anh quốc<br /> <br /> ASEANSAI<br /> <br /> ASEAN Supreme audit<br /> Institutions<br /> <br /> Tổ chức các cơ quan Kiểm toán<br /> tối cao khu vực Đông Nam Á<br /> <br /> CMKTNN<br /> <br /> Chuẩn mực kiểm toán<br /> nhà nước<br /> <br /> CNH<br /> <br /> Công nghiệp hóa<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CPA<br /> <br /> Certified Public Accountant<br /> <br /> Kế toán viên công chứng Úc<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> Hiện đại hóa<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> INTOSAI<br /> <br /> The International<br /> Organisation of Supreme<br /> Audit Institutions<br /> <br /> Tổ chức quốc tế các cơ quan<br /> Kiểm toán tối cao<br /> <br /> ISSAI<br /> <br /> International Stadards of<br /> Supreme Audit Institutions<br /> <br /> Chuẩn mực quốc tế của các cơ<br /> quan Kiểm toán tối cao<br /> <br /> KTV<br /> <br /> Kiểm toán viên<br /> <br /> KTVNN<br /> <br /> Kiểm toán viên nhà nước<br /> <br /> KSCLKT<br /> <br /> Kiểm soát chất lượng<br /> kiểm toán<br /> <br /> NNL<br /> <br /> Nguồn nhân lực<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> SAI<br /> <br /> Supreme Audit Institutions<br /> <br /> Cơ quan Kiểm toán tối cao<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> UBTVQH<br /> <br /> Ủy ban thường vụ Quốc hội<br /> <br /> VTVL<br /> <br /> Vị trí việc làm<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ<br /> Bảng 2.1:<br /> Bảng 3.1:<br /> Bảng 3.2:<br /> Bảng 3.3:<br /> Bảng 3.4:<br /> <br /> Bảng 3.5:<br /> Bảng 3.6:<br /> Bảng 3.7:<br /> Bảng 3.8:<br /> Bảng 3.9:<br /> Bảng 3.10:<br /> Bảng 3.11:<br /> Bảng 3.12:<br /> Bảng 3.13:<br /> Bảng 3.14:<br /> Bảng 4.1:<br /> Bảng 4.2:<br /> Bảng 4.3:<br /> Bảng 4.4:<br /> Biểu 3.1:<br /> Biểu 3.2:<br /> Sơ đồ 1.1:<br /> Hình 2.1:<br /> <br /> Phân loại sức khỏe theo thể lực<br /> Thống kê số lượng các cuộc kiểm toán do KTNN<br /> thực hiện (giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018)<br /> Tổng hợp kết quả kiểm toán (từ năm 1994 đến năm<br /> 2017)<br /> Số lượng công chức, viên chức KTNN qua các năm<br /> Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo lĩnh vực<br /> công tác và theo ngạch công chức (tính đến ngày<br /> 31/3/2018)<br /> Trình độ đào tạo của nguồn nhân lực<br /> Trình độ lý luận chính trị của nguồn nhân lực<br /> Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi lao động (tính đến<br /> 31/3/2018)<br /> Tình trạng sức khỏe của nguồn nhân lực<br /> Thái độ làm việc của nguồn nhân lực<br /> Mức độ hài lòng đối với công việc, chế độ đãi ngộ<br /> Đánh giá đạo đức nghề nghiệp của KTV nhà nước<br /> Đánh giá công chức, viên chức năm 2017<br /> Bảng hệ số lương của Tổng Kiểm toán nhà nước<br /> Bảng phụ cấp theo nghề đối với CBCC KTNN<br /> Nhu cầu công chức, viên chức theo lĩnh vực công tác<br /> của KTNN đến năm 2030<br /> Nhu cầu công chức, viên chức theo ngạch bậc của<br /> KTNN đến năm 2030<br /> Nhu cầu công chức, viên chức theo chuyên môn đào<br /> tạo của KTNN đến năm 2030<br /> Nhu cầu sử dụng công chức tại các đơn vị thực hiện<br /> nhiệm vụ kiểm toán của KTNN đến năm 2030<br /> Cơ cấu nhân lực theo chuyên ngành đào tạo<br /> Cơ cấu nhân lực theo giới tính<br /> Khung nghiên cứu của luận án.<br /> Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng NNL KTNN<br /> <br /> 35<br /> 61<br /> 64<br /> 74<br /> <br /> 75<br /> 77<br /> 79<br /> 82<br /> 83<br /> 84<br /> 86<br /> 87<br /> 90<br /> 96<br /> 96<br /> 120<br /> 121<br /> 122<br /> 124<br /> 78<br /> 81<br /> 20<br /> 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản