intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
175
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua nghiên cứu ưu điểm và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong các Bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nộ; luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng cơ sở cho hoạt động văn hóa giao tiếp, ứng xử tại các bệnh viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của ngành Y tế thủ đô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được<br /> ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Trần Mỹ Hạnh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin trân trọng gửi<br /> lời cảm ơn tới:<br /> Hội đồng Khoa học thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.<br /> Khoa sau Đại học, các Thầy giáo, Cô giáo đã trang bị những kiến thức<br /> quý báu và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại Học viện<br /> Hành chính Quốc gia.<br /> GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm, người thầy đã tận tình hướng dẫn, động<br /> viên, chỉ bảo tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành Luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Thận Hà<br /> Nội và các đồng nghiệp đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp đỡ, hợp tác<br /> để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Với sự cố gắng hết sức của bản thân song vẫn còn hạn chế về kiến<br /> thức, kinh nghiệm và thời gian nghiên cứu, do đó luận văn khó có thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng<br /> góp của các Thầy giáo, Cô giáo cho sự hoàn thiện hơn nữa của luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Trần Mỹ Hạnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU...........................................................................................................1<br /> Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ QUI TẮC<br /> ỨNG XỬ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> .....................................................................................................................10<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản ...............................................................................10<br /> 1.1.1. Khái niệm về văn hóa..................................................................10<br /> 1.1.2. Ứng xử và Văn hóa ứng xử.........................................................12<br /> 1.1.3. Văn hóa ứng xử trong công sở ....................................................15<br /> 1.2. Quy tắc ứng xử .........................................................................................20<br /> 1.2.1. Khái niệm về Quy tắc ứng xử .....................................................20<br /> 1.2.2. Mục đích của Qui tắc ứng xử......................................................22<br /> 1.2.3. Nguyên tắc xây dựng Quy tắc ứng xử ........................................23<br /> 1.2.4. Vai trò và tác dụng của Quy tắc ứng xử......................................24<br /> 1.3. Nội dung Quy tắc ứng xử tại các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là các<br /> Bệnh viện) .......................................................................................................26<br /> Tiểu kết Chương 1...........................................................................................37<br /> Chương 2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI CÁC<br /> BỆNH VIỆN CÔNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..............................38<br /> 2.1. Tổng quan về tình hình công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện công<br /> thuộc thành phố Hà Nội ..................................................................................38<br /> 2.1.1. Khái quát chung về các bệnh viện công thuộc thành phố Hà<br /> 1<br /> Nội.........................................................................................................38<br /> <br /> 2.1.2. Những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức,<br /> viên chức các bệnh viện và vấn đề y đức hiện nay. ..............................40<br /> 2.2.Thực trạng triển khai Qui tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành<br /> phố Hà Nội ......................................................................................................50<br /> <br /> 2.2.1. Quá trình triển khai tổ chức thực hiện: .......................................50<br /> 2.2.2. Nhận xét về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức tại bệnh<br /> viện. ......................................................................................................53<br /> 2.3. Đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc<br /> thành phố Hà Nội. ...........................................................................................58<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .........................................................................58<br /> 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế ................................................................59<br /> 2.3.3. Nguyên nhân ...............................................................................61<br /> Tiểu kết Chương 2...........................................................................................65<br /> Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG<br /> THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI.................................................................66<br /> 3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ............................................................................66<br /> 3.1.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế đối với<br /> công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao Y<br /> đức.........................................................................................................66<br /> 3.1.2.Thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh ...........69<br /> 3.1.3.Xem xét mối quan hệ “Thầy thuốc - Người bệnh” tại từng<br /> bệnh viện ..............................................................................................71<br /> 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nâng cao<br /> Y đức tại các bệnh viện ...................................................................................72<br /> 3.2.1.Nhóm giải pháp chung .................................................................72<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp về chuyên môn .................................................80<br /> 1<br /> 3.2.3. Các giải pháp cụ thể kiến nghị áp dụng tại các bệnh viện công<br /> <br /> thuộc thành phố Hà Nội: .......................................................................86<br /> Tiểu kết Chương 3 .......................................................................................88<br /> KẾT LUẬN .....................................................................................................89<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................91<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Giao tiếp ứng xử nói chung là một trong những đặc trưng quan trọng<br /> nhất trong đời sống con người. Nó không chỉ là điều kiện quan trọng của sự<br /> hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách mà còn đảm bảo cho con<br /> người đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt<br /> động. Giao tiếp diễn ra trong môi trường văn hóa, trong những nền văn hóa<br /> nhất định. Bất cứ cá nhân, dân tộc nào thông qua mối quan hệ giao tiếp cũng<br /> phản ánh trình độ văn hóa giao tiếp nói chung và văn hóa giao tiếp của dân<br /> tộc mình, xã hội mình nói riêng.<br /> Theo nghĩa chung nhất, nói đến văn hóa giao tiếp là nói đến vẻ đẹp và<br /> tính hiệu quả trong quan hệ của con người với con người, thể hiện các giá trị<br /> chuẩn mực được xã hội thừa nhận và được biểu hiện cụ thể qua văn hóa ứng<br /> xử, trong thái độ, hành vi, cách nói năng...<br /> Ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người<br /> trước những tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất<br /> định. Nó được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng nhằm đạt<br /> kết quả mong muốn trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Các hành vi<br /> ứng xử văn hóa của mỗi cá nhân là khác nhau. Chúng được hình thành qua<br /> quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của mỗi cá nhân trong xã hội.<br /> Hành vi ứng xử văn hóa được coi là phản ánh giá trị văn hóa, đạo đức, thẩm<br /> mỹ của mỗi cá nhân và được thể hiện thông qua thái độ, cử chỉ, lời nói của cá<br /> nhân đó.<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2