intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
71
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về dự án đầu tƣ và quản lý dự án đầu tư; phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tƣ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG NINH<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG NINH<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi. Nội dung luận văn và các số liệu nêu trong luận văn<br /> là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PH<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... 1<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................... 2<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................ 4<br /> DANH MỤC BẢNG ..................................................................................... 5<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .................................................................. 5<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 6<br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................... 6<br /> 2. Mục tiêu của đề tài ...................................................................................... 7<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 7<br /> 4. Kết cấu đề tài .............................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƢ .................................................................................................. 8<br /> 1.1. Tổng quan về dự án đầu tƣ................................................................. 8<br /> 1.1.1. Tổng quan về đầu tư ............................................................................ 8<br /> 1.1.2. Tổng quan về dự án đầu tư ............................................................... 14<br /> 1.2. Quản lý dự án đầu tƣ ........................................................................ 15<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý dự án đầu tư ........................................................ 15<br /> 1.2.2. Đặc điểm và chức năng của quản lý dự án đầu tư ........................... 16<br /> 1.2.3. Nội dụng quản lý dự án đầu tư ......................................................... 18<br /> 1.2.4. Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư tại Việt Nam ................. 24<br /> 1.3. Một số đặc trƣng cơ bản các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN ...... 28<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƢ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH .............. 30<br /> 2.1. Tổng quan về tình hình phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Ninh ... 31<br /> 2.1.1. Đặc điểm tình hình của tỉnh Quảng Ninh ........................................ 31<br /> 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tinh Quảng Ninh ...... 34<br /> 2.2. Phân tích thực trạng công tác QLDA đầu tƣ của Sở Giáo dục và Đào<br /> 2<br /> <br /> tạo giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................... 36<br /> 2.2.1. Tình hình thực hiện các dự án của Sở Giáo Dục và Đào tạo giai<br /> đoạn 2010-2012................................................................................................... 36<br /> 2.2.2. Thực trạng quản lý dự án theo các giai đoạn của Sở Giáo dục và Đào<br /> tạo Quảng Ninh....................................................................................................39<br /> 2.2.3. Thực trạng công tác QLDA đầu tƣ của Sở Giáo dục và Đào tạo<br /> Quảng Ninh theo lĩnh vực chủ yếu của dự án.....................................................44<br /> 2.3. Tổng kết các tồn tại và nguyên nhân trong quản lý dự án đầu tƣ của Sở<br /> Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua ....................................................... 64<br /> 2.3.1. Những tồn tại..................................................................................... 64<br /> 2.3.2. Nguyên nhân...................................................................................... 65<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. .......................... 69<br /> 3.1. Định hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đoạn<br /> 2013 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030............................................................... 69<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ ............ 70<br /> 3.2.1 Hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý Chủ đầu tư và Ban quản lý<br /> dự án .................................................................................................................... 70<br /> 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thời gian, tiến độ dự án ........ 74<br /> 3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí dự án......................... 76<br /> 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dự án ................. 777<br /> 3.2.5. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý vốn đầu tư xây dựng ................. 811<br /> 3.3 Một số kiến nghị ............................................................................... 82<br /> 3.3.1 Về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách .................... 822<br /> 3.3.2Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh...................................83<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................. 84<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................... 85<br /> .........86<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2