intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
79
lượt xem
32
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình phát triển của kinh tế trong nước, tình hình của ngành công nghiệp lắp ráp xe máy nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam giai đoạn 2009-2013 nói riêng. Luận văn phân tích thực trạng, xác định điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------PHAN THỊ HỒNG NHUNG<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH<br /> PIAGGIO VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------PHAN THỊ HỒNG NHUNG<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH<br /> PIAGGIO VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> Viện SĐH – ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân em, được<br /> tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và qua liên hệ thực tế, tổng hợp số liệu từ<br /> Công ty nơi em làm việc dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Nghiến, không sao<br /> chép của bất kỳ luận văn nào trước đó.<br /> Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> Phan Thị Hồng Nhung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Viện SĐH – ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... 1<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... 2<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... 5<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... 6<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................... 7<br /> LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 8<br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................................... 8<br /> 2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ............................................................ 8<br /> 3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ......................................................................................................... 9<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................................. 9<br /> 5. Nội dung của luận văn ................................................................................................................. 9<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG DOANH<br /> NGHIỆP ..................................................................................................................... 10<br /> 1.1. Khái niệm về sản xuất và quản lý sản xuất .............................................................................. 10<br /> 1.1.1. Khái niệm về sản xuất...................................................................................................... 10<br /> 1.1.2. Khái niệm về quá trình sản xuất ....................................................................................... 11<br /> 1.1.3. Phân loại sản xuất ............................................................................................................ 12<br /> 1.1.4. Khái niệm quản lý sản xuất .............................................................................................. 12<br /> 1.1.5. Mục tiêu của quản trị sản xuất.......................................................................................... 13<br /> 1.1.6. Các quyết định trong quản trị sản xuất ............................................................................. 14<br /> 1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất và dịch vụ hiện nay ..................................... 15<br /> 1.2. Nội dung chủ yếu của quản lý sản xuất ................................................................................... 15<br /> 1.2.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm................................................................................... 15<br /> 1.2.2. Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ........................................................................ 16<br /> 1.2.3. Quản trị năng lực sản xuất của doanh nghiệp .................................................................... 18<br /> 1.2.4. Định vị doanh nghiệp ....................................................................................................... 20<br /> 1.2.5. Bố trí mặt bằng sản xuất .................................................................................................. 25<br /> 1.2.6. Lập kế hoạch các nguồn lực ............................................................................................. 27<br /> <br /> 2<br /> <br /> Viện SĐH – ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> 1.2.7. Điều độ sản xuất .............................................................................................................. 29<br /> 1.2.8. Kiểm soát hệ thống sản xuất ............................................................................................ 30<br /> Kết luận chương 1 ......................................................................................................................... 37<br /> <br /> Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT<br /> TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO .............................................................................. 38<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Piaggio Việt Nam ..................................................................... 38<br /> 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty..................................................... 38<br /> 2.1.2. Cơ cấu quản lý điều hành ................................................................................................. 41<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất – kinh doanh .............................................................................. 44<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty......................................................... 45<br /> 2.2. Phân tích công tác quản lý sản xuất......................................................................................... 48<br /> 2.2.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm................................................................................... 48<br /> 2.2.2. Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ........................................................................ 51<br /> 2.2.3. Quản trị năng lực sản xuất ............................................................................................... 52<br /> 2.2.4. Định vị doanh nghiệp ....................................................................................................... 55<br /> 2.2.5. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp ................................................................................... 57<br /> 2.2.6. Lập kế hoạch các nguồn lực ............................................................................................. 59<br /> 2.2.7. Điều độ sản xuất .............................................................................................................. 63<br /> 2.2.8. Quản lý chất lượng .......................................................................................................... 66<br /> Kết luận chương 2 ......................................................................................................................... 76<br /> <br /> Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM ...................................... 77<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Công ty ......................................................................................... 77<br /> 3.1.1. Cơ hội và thách thức ........................................................................................................ 77<br /> 3.1.2. Mục tiêu trong thời gian tới ............................................................................................. 78<br /> 3.1.3. Phương hướng hoạt động ................................................................................................. 79<br /> 3.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý sản xuất ................................................................... 79<br /> 3.3. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty ......................................... 80<br /> 3.3.1. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng............................................................................ 80<br /> 3.3.2. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch sản xuất ................................................................ 84<br /> 3.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý .............................................................................. 85<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản