intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nhật Linh

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

50
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nhận thức về tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Linh. Luận văn tập trung phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trong Công ty nhằm giúp cho Công ty có định hướng chiến lược sản phẩm của Công ty trong một vài năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nhật Linh

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi<br /> -------------------------------------------<br /> <br /> VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ<br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC<br /> CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY<br /> TNHH NHẬT LINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CAO TÔ LINH<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội-Khóa 2011A<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, biểu đồ<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> 4. Kết cấu của luận văn<br /> CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ<br /> NĂNG LỰC CẠNH CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.1. Quan niệm cạnh tranh và Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh<br /> tế thị trường<br /> 1.1.2. Phân loại cạnh tranh<br /> 1.1.3. Các công cụ sử dụng để nâng cao khả năng cạnh tranh của<br /> doanh nghiệp<br /> 1.1.4. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự cần thiết nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp<br /> 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh<br /> 1.1.6. Tiêu thức đo lường năng lực canh của doanh nghiệp<br /> 1.2. CÁC NỘI DUNG THEO PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> 1.2.1. Mô hình PEST<br /> 1.2.2. Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 tác lực cạnh tranh<br /> 1.2.3. Mô hình chuỗi giá trị<br /> 1.2.4. Mô hình SWOT trong việc định hướng chiến lược cạnh tranh<br /> 1.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC<br /> CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP<br /> 1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG I<br /> CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA<br /> CÔNG TY TNHH NHẬT LINH<br /> 2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH NHẬT LINH<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhật Linh<br /> <br /> Vương Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Trang<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 9<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> 11<br /> 11<br /> 11<br /> 13<br /> 15<br /> 19<br /> 22<br /> 23<br /> 25<br /> 25<br /> 27<br /> 30<br /> 32<br /> 35<br /> 40<br /> 41<br /> 41<br /> 41<br /> <br /> MSHV: CA110559<br /> <br /> 2<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội-Khóa 2011A<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH<br /> Nhật Linh<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> Công ty TNHH Nhật Linh<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhật<br /> Linh<br /> 2.2. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH<br /> NHẬT LINH<br /> 2.2.1. Vận dụng mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô<br /> 2.2.2. Vận dụng mô hình năm tác lực cạnh tranh vào phân tích môi<br /> trường ngành<br /> 2.2.3. Vận dụng mô hình chuỗi giá trị trong phân tích năng lực của<br /> Công ty TNHH Nhật Linh.<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA<br /> CÔNG TY TNHH NHẬT LINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA<br /> 2.3.1. Đánh giá khái quát năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH<br /> Nhật Linh<br /> 2.3.2. Đánh giá các công cụ cạnh tranh chính mà Công ty đang sử dụng<br /> và cấp độ đạt được so với đối thủ cạnh tranh<br /> 2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG II<br /> CHUƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NHẬT LINH<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NHẬT LINH<br /> 3.1.1. Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian từ nay đến năm 2015<br /> 3.1.2. Chiến lược kinh doanh của Công ty.<br /> 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> CỦA CÔNG TY TNHH NHẬT LINH<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp cải tiến mẫu mã các loại sản phẩm thiết bị điện<br /> xây dựng và phát triển các sản phẩm có chức năng tiết kiệm điện, tích điện<br /> 3.2.2. Giải pháp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng<br /> 3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty<br /> 3.2.4. Nhóm giải pháp tài chính<br /> 3.2.5. Nhóm giải pháp phát triển thị trường thông qua các kênh bán lẻ<br /> trên toàn quốc<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Vương Thị Thanh Huyền<br /> <br /> 43<br /> 47<br /> 49<br /> 56<br /> 56<br /> 65<br /> 73<br /> 81<br /> 81<br /> 85<br /> 93<br /> 94<br /> 94<br /> 94<br /> 94<br /> 95<br /> 95<br /> 99<br /> 101<br /> 104<br /> 106<br /> 109<br /> 111<br /> <br /> MSHV: CA110559<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội-Khóa 2011A<br /> <br /> CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> STT<br /> 1<br /> <br /> Nghĩa đầy đủ<br /> <br /> Chữ<br /> viết tắt<br /> DN<br /> <br /> Tiếng Anh<br /> Business<br /> <br /> TTPP<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> Doanh nghiệp<br /> Trung tâm phân phối<br /> <br /> 2<br /> <br /> NLCT<br /> <br /> Competitiveness<br /> <br /> Năng lực cạnh tranh<br /> <br /> 3<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization<br /> <br /> Tổ chức Thương mại Thế giới<br /> <br /> 4<br /> <br /> ISO<br /> <br /> nternational Organization for<br /> Standardization<br /> <br /> 5<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> IMITED COMPANY<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> 6<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Information Technology<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> 7<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> <br /> tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> 8<br /> <br /> KH-CN<br /> <br /> Science – Technology<br /> <br /> Khoa học – Công nghệ<br /> <br /> 9<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Official Development Assistance<br /> <br /> Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> <br /> Vương Thị Thanh Huyền<br /> <br /> MSHV: CA110559<br /> <br /> 4<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội-Khóa 2011A<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Bảng<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2009 – 2011<br /> <br /> 48<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> Doanh số qua 3 năm phân theo từng nhóm mặt hàng<br /> <br /> 49<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Doanh số qua 3 năm phân theo từng vùng của Công ty<br /> <br /> 50<br /> <br /> Đối thủ cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp trên lĩnh vực<br /> <br /> 63<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> ổn áp<br /> Đối thủ cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp trên lĩnh vực<br /> <br /> 65<br /> <br /> biến áp<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> Tổng quan về chuỗi giá trị của Công ty TNHH Nhật Linh<br /> <br /> 69<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> Cơ cấu lao động của Công ty phân loại theo trình độ học<br /> vấn<br /> <br /> 74<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> <br /> Phân tích SWOT cho Công ty TNHH Nhật Linh<br /> Bảng 2.9: Phiếu điều tra khảo sát khách hàng về năng lực<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> 80<br /> 83<br /> <br /> cạnh tranh của Công ty TNNHH Nhật Linh và 1 số đổi<br /> thủ cạnh tranh tiêu biểu<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> Xác định chỉ số năng lực cạnh tranh sản phẩm của Công<br /> <br /> 84<br /> <br /> ty TNNHH Nhật Linh<br /> <br /> Vương Thị Thanh Huyền<br /> <br /> MSHV: CA110559<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2