intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Licogi 166

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
135
lượt xem
54
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Licogi 166

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; đánh giá thực trạng, rút ra những thành tựu và hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty CP Licogi 166; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty CP Licogi 166 trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Licogi 166

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ DIỆU HẰNG<br /> <br /> CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ DIỆU HẰNG<br /> <br /> CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166<br /> Chuyên ngành : Quản trị nhân lực<br /> Mã số<br /> : QT03045<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VÕ NHẤT TRÍ<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> kết quả trong luận văn là trung thực và nội dung này chưa từng được ai khác<br /> công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2015<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Diệu Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .....................................................................................i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................. …v<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ............................................... 6<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản. ....................................................................... 6<br /> 1.1.1. Nguồn nhân lực. .................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực. .......................................................... 7<br /> 1.2. Nội dung đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ........................ 8<br /> 1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo....................................................................... 9<br /> 1.2.2. Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực. ................................................. 10<br /> 1.2.3. Tổ chức thực hiện: ............................................................................... 16<br /> 1.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo. .................................................................... 17<br /> 1.2.5. Bố trí, sử dụng nhân lực sau đào tạo. ................................................... 17<br /> 1.2.6. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo trong Doanh nghiệp. .................... 18<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong<br /> Doanh nghiệp. .............................................................................................. 19<br /> 1.3.1. Các nhân tố bên trong. ......................................................................... 19<br /> 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài. ........................................................................ 21<br /> 1.4. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ở một số công ty cùng loại hình<br /> sản xuất. ....................................................................................................... 22<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN<br /> LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166. ........................................ 27<br /> 2.1. Những đặc điểm chủ yếu của công ty Cổ phần Licogi 166 ảnh hưởng<br /> đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ......................................................... 27<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP LICOGI 166. ........ 27<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Cổ phần LICOGI 166: ....... 28<br /> 2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của công ty trong<br /> những năm gần đây. ...................................................................................... 29<br /> 2.1.3.Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty: ................................................. 31<br /> 2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty<br /> CP Licogi 166 ............................................................................................... 35<br /> 2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo.................................................................... 36<br /> 2.2.1.1. Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo. ....................................................... 36<br /> 2.2.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo cho cán bộ công nhân viên ....................... 41<br /> 2.2.2. Lập kế hoạch đào tạo. .......................................................................... 45<br /> 2.2.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo. ............................................................... 45<br /> 2.2.2.2. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.......... 47<br /> 2.2.2.3. Kinh phí đào tạo. .............................................................................. 54<br /> 2.2.2.4. Lựa chọn giáo viên đào tạo. .................................................................... 56<br /> 2.2.3. Tổ chức thực hiện ................................................................................ 57<br /> 2.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo: .................................................................... 58<br /> 2.2.5. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo. ................................................... 66<br /> 2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty CP<br /> Licogi 166. .................................................................................................... 69<br /> 2.3.1. Ưu điểm: ............................................................................................. 69<br /> 2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân. .............................................................. 70<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166<br /> TRONG THỜI GIAN TỚI.................................................................... 72<br /> 3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: ................ 72<br /> 3.1.1. Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề năm 2020. ............................................ 72<br /> 3.1.2. Phương hướng, mục tiêu công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty...... 73<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản