intTypePromotion=1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:208

0
372
lượt xem
114
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bê tông thép ninh bình', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

 1. LU N VĂN T T NGHI P tài: “ K toán nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình”. GVHD: Th.S T Th Kim Anh 0
 2. LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 4 PHẦN I ............................................................................................................ 6 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG – THÉP NINH BÌNH...................................................................................................... 6 1. Tìm hi u v tình hình cơ b n c a công ty : ................................................. 6 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty: ...................................... 6 1.2. c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty: ........................... 7 1.3. T ch c b máy qu n lý t i Công ty:........................................................ 8 1.4. c i m quy trình công ngh s n xu t kinh doanh t i Công ty c ph n Bê tông- Thép Ninh Bình. ............................................................................. 12 1.5.K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a kỳ trư c: ............................ 15 1.6. ánh giá thu n l i và khó khăn trong quá trình SXKD:.............................. 16 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của công ty: ....................................................... 20 2.3. T ch c v n d ng ch k toán t i Công ty c ph n Bê tông – thép Ninh Bình: ............................................................................................................ 22 2.3.1. Các nguyên t c k toán chung áp d ng t i công ty: ............................ 22 2.3.2. V n d ng ch tài kho n: ................................................................ 23 2.4.H th ng ch ng t s sách công ty s d ng: .......................................... 23 2.4.1. Ch ch ng t : ................................................................................ 23 2.4.2. Ch báo cáo k toán tài chính c a Công ty:................................... 24 PH N II TH C T P K TOÁN VIÊN T I CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG THÉP NINH BÌNH. ...................................................................................... 26 1
 3. 2.1.K toán v n b ng ti n: ........................................................................... 26 2.1.1. H ch toán k toán bi n ng ti n m t: ............................................... 26 2.1.2. H ch toán k toán bi n ng ti n g i ngân hàng: ............................. 39 2.5.K toán t p h p chi phái và tình giá thành s n ph m: .......................... 108 2.5.1.K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p: .......................................... 108 2.5.2. K toán chi phí nhân công tr c ti p:................................................. 121 2.5.3. K toán chi phí s n xu t chung:........................................................ 131 2.5.4 K toán t ng h p CPSX, ki m kê và ánh giá s n ph m d dang t i công ty c ph n Bê Tông Thép Ninh Bình................................................... 153 2.5.4.1. Ki m kê tính giá thành s n ph m d dang. .................................... 153 2.5.4.2. T ng h p chi phí s n xu t. ............................................................. 153 2.5.4.3 Tính giá thành s n ph m hoàn thành t i công ty c ph n Bê Tông Thép Ninh Bình. ......................................................................................... 156 PH N III BÁO CÁO CHUYÊN TH C T P “K TOÁN NGUYÊN V T LI U T I CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG THÉP NINH BÌNH” ............... 163 3.1.Gi i thi u chuyên : ........................................................................... 163 3.2.Khái quát nh ng v n lý lu n cơ b n v k toán nguyên v t li u: ........... 164 3.3.Th c tr ng t ch c th c hi n công tác k toán nguyên v t li u và công c d ng c t i Công ty c ph n Bê tông - Thép Ninh Bình: ................................. 165 3.3.1.Phân lo i và ánh giá VL - CCDC công ty:........................................ 165 3.3.1.1. Phân lo i: ....................................................................................... 165 3.3.1.2. ánh giá: ...................................................................................... 166 2
 4. 3.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình ............................................................................................................ 168 3.3.2.1. Chứng từ kế toán chi tiết nguyên vật liệu ...................................... 168 3.3.2.2. Th t c nh p kho nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình ................................................................................................... 170 3.3.2.3. Th t c xu t kho nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình ................................................................................................... 171 3.3.2.4. H ch toán chi ti t nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình. .................................................................................................. 172 3.3.3. K toán t ng h p nguyên v t li u t i Công ty c ph n bê tông thép ninh bình ............................................................................................................ 173 3.3.3.1 Ch ng t và tài kho n s d ng: ...................................................... 173 3.3.3.2. K to n t ng h p nh p kho nguy n v t li u:.................................. 174 3.3.3.3. K to n t ng h p xu t kho nguy n v t li u: ................................... 185 3.3.4. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông thép Ninh Bình: .................................................................................. 202 3.3.4.1. Những ưu điểm cơ bản: ................................................................. 202 3.3.4.2. Nh ng v n còn t n t i:.............................................................. 204 K T LU N ................................................................................................. 206 3
 5. L IM ĐU N n kinh t th trư ng ã và ang mang l i nh ng cơ h i và thách th c l n cho doanh nghi p ng th i mang l i nh ng l i ích cho ngư i tiêu dùng ó là m u mã p, ch t lư ng cao, giá thành phù h p. Các doanh nghi p mu n t n t i ư c thì ph i tìm phương hư ng s n xu t kinh doanh phù h p s n ph m c a mình có th c nh tranh và áp ng ư c nhu c u th trư ng. M t doanh nghi p s n xu t nh t thi t ph i có nguyên v t li u, nguyên v t li u là m t trong nh ng y u t u vào c a quá trình s n xu t, quy t nh n ch t lư ng, công d ng, hình th c, m u mã s n ph m và là y u t chi phí ch y u trong giá thành s n ph m, ch m t bi n d ng nh v chi phí nguyên v t li u cũng làm nh hư ng t i giá thành s n ph m và t ó nh hư ng t i l i nhu n c a doanh nghi p. Vi c s d ng h p lý, ti t ki m chi phí nguyên v t li u nh m gi m giá thành s n ph m song v n ph i m b o ch t lư ng s n ph m, tăng kh năng c nh tranh trên th trư ng. Tăng l i nhu n là v n mà các nhà qu n lý doanh nghi p c bi t quan tâm và t ch c k toán nguyên v t li u là i u ki n quan tr ng không th thi u ư c b i k toán nguyên v t li u theo dõi và cung c p thông tin chính xác, k p th i v tình hình bi n ng nguyên v t li u, ng th i còn giúp nhà qu n lý doanh nghi p l p d toán chi phí nguyên v t li u m b o cho vi c cung c p nguyên v t li u ư c y , k p th i, úng ch t lư ng. T ó giúp cho quá trình s n xu t di n ra liên t c, nh p nhàng và xác nh nhu c u nguyên v t li u d tr h p lý, ngăn ng a các hi n tư ng hư hao, m t mát lãng phí nguyên v t li u trong t t c các khâu trong quá trình s n xu t. Chính vì v y em ã ch n cơ s th c t p là Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình. ây là m t Công ty c ph n nhi u năm li n kinh doanh có hi u qu , m b o các kho n óng góp cho ngân sách Nhà nư c ng th i t o công ăn vi c làm và không ng ng nâng cao i s ng ngư i lao ng. Công ty ã ư c Nhà nư c phong t ng danh hi u: “ ơn v anh hùng trong th i kỳ i m i” 4
 6. Nh n th c v t m quan tr ng c a nguyên v t li u i v i quá trình s n xu t kinh doanh c a ơn v ng th i qua nghiên c u th c t công tác k toán t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình, em nh n th y k toán nguyên v t li u Công ty gi m t vai trò quan tr ng. Chính vì v y em ã ch n và i sâu vào nghiên c u tài “ K toán nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình”. Ngoài ph n m u và k t lu n k t c u chuyên c a em g m 3 chương sau: Ph n 1 : c i m tình hình cơ b n c a Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình Ph n 2: Th c t p k toán viên t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình. Ph n 3: Báo cáo chuyên K toán nguyên v t li u t i Công ty c ph n Bê tông Thép Ninh Bình Do th i gian có h n và còn nhi u h n ch v ki n th c lý lu n, th c ti n nên báo cáo không tránh kh i nh ng h n ch và thi u sót. Em r t mong ư c s giúp , góp ý b sung c a các th y cô giáo và các cô chú, anh ch trong phòng k toán Công ty báo cáo này phong phú v lý lu n và phù h p v i th c ti n hơn. Em xin chân thành c m ơn cô giáo Th c sĩ T Th Kim Anh và các cô chú, anh ch trong phòng k toán ã t o i u ki n giúp em hoàn thành chuyên này. 5
 7. PH N I Đ C ĐI M TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG – THÉP NINH BÌNH. 1. Tìm hi u v tình hình cơ b n c a công ty : 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty: Công ty C Ph n Bê Tông - Thép Ninh Bình là m t doanh nghi p h ch toán kinh doanh c l p tr c thu c UBND t nh Ninh Bình, t tài kho n t i Ngân hàng u tư và phát tri n ( BID ) chi nhánh Ninh Bình và ngân hàng Công thương Th xã Tam i p.. Ti n thân c a công ty hi n nay là Xí nghi p ki n trúc tr c thu c S xây d ng Hà Nam Ninh, ư c thành l p theo quy t nh s 135/ Q - UB ngày 16/9/1976 c a ch t ch UBND T nh Hà Nam Ninh . n năm 1979 xí nghi p ư c sáp nh p vào Công Ty xây d ng nhà Ninh Bình và mang tên m i là Xí nghi p C u Ki n Bê Tông. Ngày 20/5/1986 UBND t nh Hà Nam Ninh có quy t nh s 231/ Q - UB tách xí nghi p C u Ki n Bê Tông ra kh i công ty xây d ng nhà Ninh Bình thành m t ơn v c l p thu c s xây d ng Hà Nam Ninh. Ngày 10/6/1994, xí nghi p ư c x p h ng DNNN lo i 1 theo quy t nh s 392/Q -UB c a UBND t nh Ninh Bình. n ngày 13/9/1994, UBND t nh Ninh Bình ra quy t nh s 688/Q - UB i tên xí nghi p C u Ki n Bê Tông thành Công ty Bê Tông- Thép Ninh Bình, gi y phép ăng kí kinh doanh s :105310.DNNN. Ngày 10/02/2004 UBND t nh Ninh Bình ra quy t nh s 3043/Q - UB phê duy t phương án c ph n hoá DNNN c a Công ty Bê Tông - Thép Ninh Bình. Vào ngày 01/01/2005 công ty chính th c mang tên “ Công ty C Ph n Bê Tông - Thép Ninh Bình”. . Hi n t i tên công ty: Công ty c ph n Bê Tông - Thép Ninh Bình a ch : Km s 3, qu c l 1A – Phư ng Ninh Phong - Thành ph Ninh Bình, T nh Ninh Bình. - i n tho i: 0303. 610.080 Fax: 0303. 610.120 6
 8. - Website: Http://www. Betongthepnb.com.vn S lư ng công nhân viên: 450 ngư i. Ngành ngh kinh doanh: S n xu t m t hàng c u ki n Bê tông úc s n, c t i n ly tâm cao, h th . M t hàng thép xây d ng và hàng m c dân d ng Ch c năng và nhi m v chính. Là công ty c ph n có 51% v n Nhà nư c - m t ơn v anh hùng lao ng trong th i kỳ i m i, công ty cung c p m t lư ng l n các lo i v t li u xây d ng có ch t lư ng cao như: các s n ph m bê tông, c t i n cao th , h th , thép các lo i… ph c v cho nhu c u xây d ng trong và ngoài t nh . Ngoài ra còn s n xu t m c gi i quy t cho nh ng công nhân không s c kho làm công vi c n ng nh c. S n ph m c a công ty luôn gi ư c ch tín cao trong s tin c y c a b n hàng. Có th nói r ng s n l c c a b n thân, s quan tâm c a các c p chính quy n, quy mô c a công ngày càng ư c m r ng, s n ph m c a công ty s n xu t ra n âu tiêu th h t n ó, doanh thu ngày càng tăng, i s ng c v v t ch t l n tinh th n c a cán b công nhân viên ngày càng ư c c i thi n không ng ng ư c nâng cao. 1.2. c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty: Là m t DNNN - m t ơn v anh hùng lao ng trong th i kỳ i m i, Công ty cung c p m t lư ng l n các lo i v t li u xây d ng có ch t lư ng cao như: các s n ph m bê tông, c t i n cao th , h th , thép các lo i… ph c v cho nhu c u xây d ng trong và ngoài t nh . Ngoài ra còn s n xu t mc gi i quy t cho nh ng công nhân không s c kho làm công vi c n ng nh c. S n ph m c a Công ty luôn gi ư c ch tín cao trong s tin c y c a b n hàng. Có th nói r ng s n l c c a b n thân, s quan tâm c a các c p chính quy n, quy mô c a công ngày càng ư c m r ng, s n ph m c a Công ty s n xu t ra n âu tiêu th h t n ó, doanh thu ngày càng tăng, i s ng c v v t ch t l n tinh th n c a cán b công nhân viên ngày càng ư c c i thi n không ng ng ư c nâng cao. Năm 2009 v i vi c xác nh úng chi n lư c s n xu t kinh doanh, u tư có hi u qu Công ty ã hoàn thành k ho ch trư c th i h n 15 ngày, t m c tăng trư ng cao hơn so v i năm 2008. T ng giá tr s n lư ng t ư c157.245.780.268 ng tăng 115% 7
 9. so v i năm 2008, doanh thu t 120.321.163.482 ng, các s n ph m thép xây d ng t t 210m3, 12.500 t n, hàng m c dân d ng c bi t các s n ph m c a Bê tông t 3 11.529 m tăng 40,23% so v i năm 2008. Công ty ã n p ngân sách 3.067.607.594 ng tăng 115% là m t trong 474 ơn v , cá nhân th c hi n t t nghĩa v thu ư c B tài chính t ng B ng khen. Công ty ã gi i quy t y vi c làm cho 450 cán b công nhân viên, m c thu nh p bình quân t 2.684.157 ng/ ngư i/ tháng, th c hi n y các ch B o hi m xã h i, B m hi m y t m b o quy n l i cho ngư i lao ng. 1.3. T ch c b máy qu n lý t i Công ty: B máy qu n lý c a công ty c ph n Bê Tông Thép Ninh Bình ư c th hi n thông qua sơ sau: 8
 10. Ban KCS Ban kho Tổ li tâm Phòng tổ chức hành chính Tổ đổ ngoài sân Phòng kế hoạch kỹ Công ty c ph n Bê tông - Thép Ninh Bình thuật Tổ cơ điện t ch c b máy qu n lý t i Tổ V/C cầu lắp Đội xe Phó GĐ sản xuất Tổ cán Đại hội đồng cổ đông Giám đốc kiêm chủ PX mộc Hội đồng quản trị 9 tịch HĐQT Tổ vận chuyển PX bê tông Tổ cơ điện Sơ PX cán thép Tổ quản lý Phó GĐ kinh doanh Tổ hàng tạp PX luyện thép Tổ lò Phòng tầi vụ Tổ đúc Tổ cơ điện Phòng vật tư Phòng thiết bị CN
 11. * ih i ng c ông: Bao g m toàn b các c ông c a công ty, là nh ng ngư i góp v n c ph n, là ch s h u c a công ty. *H i ng qu n tr : Do ih i ng c ông b u ra ch u trách nhi m giám sát và i u hành các ho t ng chung c a công ty. H i ng qu n tr h p thư ng xuyên trên cơ s nh ng n i dung do ih i ng c ông ra, hàng tháng ua ra phương án và k ho ch kinh doanh t ng quát. Ngoài ra còn giám sát ho t ng c a ban giám c. *Ban giám c: Ch u trách nhi m i u hành công ty là ban giám c công ty. ng u là ch t ch H QT kiêm giám c công ty, có trình c nhân kinh t , ph trách toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty,công tác tài chính k toán, công tác nhân s , công tác xây d ng, ho ch nh và quy ho ch phat tri n công ty, công tác xây d ng cơ b n. 10
 12. *Giúp vi c cho giám c là hai phó giám c: - Phó giám c ph trách s n xu t: Là ngư i giúp vi c cho giám c , ph trách m t ph n hành chính qu n tr do giám c phân công như ch o, i u hành s n xu t ch o và ki m tra ch t lư ng s n ph m, duy t các d án kĩ thu t, giám sát ho t ng c a phân xư ng bê tông, phân xư ng m c, phân xư ng chuy n c u l p ... - Phó giám c kinh doanh: Giúp vi c chi giám c ph trách oàn th , qu n lý giám sát ho t ng s n xu t c a hai phân xư ng là luy n thép và cán thép , ng th i gi i quy t m t s công vi c khi giám c i v ng ho c khi ư c u quy n. *Các phòng ban: -Phòng t ch c - hành chính: Tham mưu, giúp vi c cho giám c v i ch c năng là t ch c hành chính qu n tr , b trí x p x p lao ng, duy trì các chính sách v ch i v i cán b công nhân viên. - Phòng k toán : Là m t b ph n nghi p v có nhi m v theo dõi tình hình luân chuy n v n, tình hình s n xu t, tiêu th s n ph m, thanh toán công n , t ng h p s li u, cung c p thông tin k p th i, chính xác cho ban giám c và phòng k ho ch kĩ thu t v tình hình s n xu t kinh doanh c a toàn công ty trong kì. Phòng k toán cùng v i phòng k ho ch kĩ thu t l p d toán v s n xu t và tài chính c a Công ty -Phòng thi t b công ngh : Có nhi m v tham mưu cho lãnh o l a ch n áp d ng các công ngh tiên ti nvào s n xuât kinh doanh, tìm m i bi n pháp thi t b an toàn trong s n xu t. - Phòng k ho ch - kĩ thu t: Có nhi m v xây d ng k ho ch s n xu t và tiêu th , l p k ho ch v v t tư, nguyên v t li u cho s n xu t, giao k ho ch s n xu t cho các phân xư ng, ph trách v m t kĩ thu t , thi t k m u mã s n ph m, ki m tra quy trình công ngh , quy trình kĩ thu t... 11
 13. - Phòng v t tư: m nh n toàn b công vi c v cung c p y k p th i v t tư cho s n xu t, m b o cho s n xu t ư c di n ra liên t c không b gián o n do thi u nguyên v t li u - Ban kho: M i phân xư ng c a công ty có m t kho riêng, tr c t ban kho. Ban kho có nhi m v qu n lý theo dõi quá trình nh p - xu t - t n kho nguyên v t li u và thành ph m theo úng s lư ng và ch t lư ng. - Ban KCS: Có ch c năng cơ b n là ki m tra, theo dõi ch t lư ng c a toàn b s n ph m s n xu t c a công ty theo úng tiêu chu n c a nhà nư c quy nh, ng th i ban KCS ph i ti n hành ki m tra hàng hoá, v t tư trong quá trình nh p - xu t kho. - Phân xư ng luy n thép: Có ch c năng nh n ph li u, phân lo i ph li u, v n chuy n ph li u t kho và n u luy n, luy n phôi thép cho phân xư ng cán thép, úc các lo i tr c và khuôn theo yêu c u c a khách hàng. - Phân xư ng cán thép: Nh n phôi thép t phân xư ng luy n và các ngu n phôi khác mà công ty nh p thêm ngoài th trư ng ti p t c ch bi n s n xu t các lo i thép xây d ng t fi 8- fi 24. - Phân xư ng bê tông: Chuyên s n xu t các lo i bê tông úc s n như c t i n ly tông, c t H, c c móng, t m an, panen các lo i, ng d n nư c. - Phân xư ng m c: Chuyên s n xu t các m t hàng m c dân d ng như giư ng, t , bàn , c a các lo i… cho các công trình xây d ng theo h p ng. - i xe: Nhi m v chính c a i xe là v n chuy n, chuyên ch bê tông, s t thép các lo i t công ty n a ch c a khách hàng khi các yêu c u. 1.4. c i m quy trình công ngh s n xu t kinh doanh t i Công ty c ph n Bê tông- Thép Ninh Bình. V quy trình công ngh s n xu t s n ph m c a Công ty: Hi n t i Công ty c ph n Bê Tông Thép Ninh Bình có hai dây truy n s n xu t s n ph m ch y u ó là: Dây truy n công ngh s n xu t s n ph m bê tông và dây truy n công ngh s n xu t các s n ph m thép xây dung (bao g m thép th i và thép cán). Nguyên v t li u s n xu t thép xây d ng ch y u là s t thép ph li u, s t thép do công ty nh p mua t các ngu n khác như 12
 14. nh p ngo i và mua c a các công ty s n xu t thép khác trong nư c. Nguyên v t li u s n xu t bê tông là: Cát, á, xi măng và thép xây d ng. Trong ó thép xây d ng ph n l n ư c dùng b i chính s n ph m thép c a mình. Quy trình công ngh s n xu t s n ph m c a Công ty ư c tóm t t theo sơ sau: Sơ quy trình công ngh s n xu t các s n ph m bê tông 13
 15. Trộn Cát, đá, xi măng, phụ gia Tạo Bảo Nhập hình kho Nguyên vật dưỡng KCS liệu Làm sắt Sắt Sơ quy trình s n xu t thép th i Nguyên vật Xử Nhập Lò liệu Đúc KCS lý theo kho điện Sơ tóm t t quy trình công ngh s n xu t thép cán Phôi Lò Cán Cán Sàn Cắt, Nhập thép nguội đóng, nung tinh kho bó 14
 16. Quy trình s n xu t thép cán: * Phôi: Căn c b n v , c t v t li u theo b ng t o phôi. * Lò nung: ưa phôi vào lò nung cho nóng ch y * Cán thép: khi mà phôi nóng ch y ra thì công nhân b t u cán thành thép căn c vào các b n v và yêu c u l thu t * Cán tinh: lúc cán thép thì v n tình tr ng m m chuy n sang cán tinh cho thép r n l i * Sàn ngu i: lúc cán tinh thép nóng công nhân v n hành máy ưa sang sàn ngu i thép ngu i r i m i ti n hành c t, óng, bó r i em nh p kho. 1.5.K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a kỳ trư c: K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh Công ty C ph n Bê tông -Thép Ninh Bình năm 2008-2009. .V.T: 1.000 S TT Ch tiêu Năm 2009 Năm 2008 1 Tài s n: 9.535.705.962 8.668.823.602 -Tài s n ng n h n 5.971.673.552 5794282949 - Tài s n dài h n 3.564.032.410 2874540653 37.234.306.764 2 Ngu n v n: 33.849.369.786 16.609.865.342 - N ph i tr 18.567.980.340 20.624.441.422 - V n ch s h u 15.281.389.446 3 T ng doanh thu 120.321.163.482 104.627.098.680 4 L i nhu n trư c thu 1.711.894.782 1.523.851.507 15
 17. 5 N p ngân sách nhà nư c 3.067.607.594 2.667.484.865 6 Thu nh p bình quân 2.684.157 2.440.143 Nh n xét: Doanh thu thu n năm 2008 là 120.321.163.482 ng tăng 8.778.213.579 ng tương ng v i t l 8.39% so v i năm 2008. Vi c tăng doanh thu t ho t ng s n xu t kinh doanh là i u ki n làm l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh c a Công ty năm 2009 t 1.711.894.782 ng tăng 188.043.275 ng tương ng v i t l tăng 12.34% so v i năm 2008. T l tăng l i nhu n thu n t ho t ng s n xu t kinh doanh l n hơn tl tăng c a doanh thu thu n, ch ng t trong năm 2009 Công ty thu ư c nhi u l i nhu n hơn trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Cùng v i s l i nhu n thu ư c t ho t ng s n xu t kinh doanh i s ng ngư i lao ng cũng ư c c i thi n rõ r t v i m c thu nh p bình quân năm 2009 là 2.684.157 ng/ ngư i / tháng tăng 10% so v i m c thu nh p bình quân năm 2008. V i ch trương tăng cư ng u tư phát tri n có chi u sâu và chi u r ng cho các ho t ng s n xu t kinh doanh, m r ng th trư ng tiêu th s n ph m, ng th i ti p t c hoàn thi n b máy t ch c qu n lý, không ng ng nâng cao năng su t ch t lư ng hi u qu s n xu t kinh doanh ch c ch n Công ty c ph n Bê tông thép Ninh Bình s ngày càng phát tri n x ng áng v i danh hi u Anh hùng lao ng trong th i kỳ i m i mà Nhà nư c phong t ng. 1.6. ánh giá thu n l i và khó khăn trong quá trình SXKD: Trong t ch c s n xu t công ty luôn áp d ng s ti n b c a khoa h c k thu t luôn c i ti n công ngh s n xu t t dây chuy n s n xu t thép th công năng su t th p. Công ty ã c i t o thành công dây chuy n cán thép bán t ng, t o ra ư c s n ph m có ch t lư ng t t m u mã p c i thi n ư c i u ki n làm vi c cho 16
 18. ngư i lao ng. Các khâu trong quá trình s n xu t k t h p ch t ch , s n ph m c a khâu s n xu t này là nguyên v t li u cho khâu s n xu t sau vì v y m b o tính liên t c trong quá trình s n xu t. Phân xư ng Bê tông s d ng nguyên v t li u c t thép t phân xư ng s n xu t thép cán do v y ã t ch nguyên v t li u u vào và t n d ng ư c các lo i thép o n góp ph n h giá thành s n ph m m t hàng Bê tông. Do có s ch ng trong công tác i u hành và ch o s n xu t nên các phân xư ng s n xu t ã phát huy ư c năng l c s n xu t. V i i ngũ công nhân lành ngh ã không ng ng c i ti n k thu t tăng năng su t lao ng, h giá thành s n ph m, thúc y ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty ngày càng phát tri n. Tóm l i. Mô hình s n xu t và qu n lý c a công ty nhìn chung là h p lý, phù h p v i qui mô s n xu t ã m ng l i hi u qu cao trong s n xu t kinh doanh Bên c nh ó còn có m t s như c i m trong công tác t ch c s n xu t là các phân xư ng s n xu t theo ti n hp ng và k ho ch c a Phòng K ho ch giao do v y vi c thay i ch ng lo i s n ph m có khi liên t c nh hư ng n năng su t trong các ca s n ph m và lư ng v t tư hao phí cho m i l n thay i s n ph m là r t cao. Theo em Phòng K ho ch nên tham mưu cho Lãnh o công ty t r a k h o ch s n xu t dài h n và ng n h n h p lý. S n ph m d tr trong kho a d ng, s lư ng h p lý các phân xư ng s n xu t ch ng hơn n a trong trình t ch c s n xu t góp ph n tăng năng su t lao ng, h giá thành s n ph m. 2. Th c t p t ch c công tác k toán t i Công ty c ph n Bê tông - Thép Ninh Bình: 2.1. T ch c b máy k toán: Xu t phát t c i m s n xu t kinh doanh c a công ty là s n xu t t p trung nên b máy k toán cũng ư c t ch c theo hình th c t p trung. Phòng tài v là b ph n nghi p v có nhi m v h ch toán t ng h p và h ch toán chi ti t, l p báo cáo k toán, phân tích ho t ng kinh t và ki m tra công tác k toán Công ty. m nh n công vi c k toán c a Công ty là m t b máy k toán g m m t k toán trư ng kiêm k toán t ng h p, 3 k toán viên ( k toán t ng h p giá thành và tiêu th s n ph m, k toán v t tư thành phăm và k toán thanh toán) và m t th qu . Ngoài 17
 19. ra các phân xư ng còn có các nhân viên k toán làm nhi m v theo dõi th ng kê s n ph m ch m công và chia lương cho các cán b công nhân viên phân xư ng. Các nhân viên này ho t ng theo hình th c báo s gi m b t công vi c k toán cho cá cnhân viên phòng tài v . SƠ T CH C B PH N K TOÁN Kế toán trưởng ( trưởng phòng kế toán ) Thủ quỹ Kế toán tổng hợp giá Kế toán thanh Kế toán nguyên vật thành và tiêu thụ sp toán liệu Nhân viên kế toán phân xưởng *Chú thích: - Quan h ch o: - Quan h thông tin: 18
 20. -K toán trư ng là trư ng phòng k toán có nhi m v ch o chuyên môn cho các nhân viên k toán trong công ty, ch u trách nhi m trư c giám c và cơ quan tài chính c p trên v các v n liên quan n tài chính c a Công ty.T i Công ty c ph n Bê tông - Thép Ninh Bình k toán trư ng còn kiêm luôn nhi m v c a k toán t ng h p và là ngư i tr c ti p theo dõi tình hình tăng, gi m và tính kh u hao tài s n c nh, t ng h p các thông tin các ghi chép t các nhân viên trong phòng trình lên Ban giám c. -K toán nguyên v t li u : là ngư i tr c ti p tính toán ghi chép ho t ng xu t - nh p c a v t tư, hàng hoá cũng như các lo i tài s n c nh có giá tr khác trong công ty. -K toán thanh toán là ngư i m nh n công vi c tính toán, l p phi u thu, chi liên quan n ho t ng tài chính c a công ty, theo dõi tình hình thanh toán v i khách hàng. -Th qu là ngư i tr c ti p qu n lí tài s n c a công ty mà tài s n ây chính là lư ng ti n m t, t ng h p ghi chép nghi p v xu t - nh p ti n m t: thu- chi ti n m t theo phi u thu- chi ã ư c duy t, b o qu n lư ng ti n m t hi n có t i công ty. - K toán t ng h p giá thành và tiêu th s n ph m : Có nhi m v t p chi phí phát sinh trong kì, tính giá thành cho t ng lo i s n ph m, theo dõi doanh thu bán hàng, tình hình công n v i khách hàng, tính lương và các kho n trích theo lương cho cán b công nhân viên trong công ty. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2