intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

265
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT § Ç U  T  N í C  G O µ I T ¹I N  VI Ö T  N A M § Ó   ë   éng  mr kinh  Õ  íiníc ngoµi,ph¸t tr Ón  t v        i kinh  Õ  èc  ©n,  y   t qu d ®È m¹nh  Êt khÈu    ¬  ë  xu   trªnc s khaith¸ccã  Öu      hi qu¶  µinguyªn,lao ®éng  µ    t     v c¸c tiÒm n¨ng  kh¸ccña  t  íc;   ®Ê n C¨n  vµo  Òu    Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  §i 16,§i 21  §i 83  Hi ph¸p nícCéng  µ       ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam;   ngh Vi   LuËt nµy    quy  nh  Öc  u    ña    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi t¹  ®Þ vi ®Ç t c c¸c tæ     n   i Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.  ho x∙h   ngh Vi   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u 1 Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙h   ngh Vi   hoan  nghªnh  µ  v khuyÕn  khÝch    chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi®Ç u    èn  µ  ü  Ëtvµo  Öt Nam   c¸c tæ     n    t v v k thu   Vi   trªnc¬  ë    s t«n  äng  c  Ëp,chñ  Òn  ña  Öt Nam,  ©n  ñ  tr ®é l   quy c Vi   tu th ph¸p  Ët lu   ViÖtNam,  ×nh  ng   µ    cïng cã  î .   b ®¼ v c¸cbªn    li Nhµ   íc ViÖt  n  Nam  b¶o  ¶m   ® quyÒn  ë  ÷u  i  íivèn  u    vµ    sh ®è v   ®Ç t c¸c quyÒn   î kh¸c  ña  li  c c¸c  chøc, c¸  ©n   íc ngoµi,t¹o nh÷ng  iÒu  Ön  tæ    nh n     ® ki thuËn  î vµ  nh    ñ  ôc d Ô   µng  l   ®Þ i c¸c th t   d cho    chøc, c¸ nh©n    u     c¸c tæ     ®ã ®Ç t vµo  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2 Trong  Ët nµy    õng÷  íi y  îchiÓu    Lu   c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1­ "Bªn nícngoµi"lµ m ét          bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  chøc  nhi tæ  kinh tÕ  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n        hoÆc     ©n  ícngoµi. c¸nh n  2­ "Bªn  Öt Nam"  µ m ét  Vi   l  bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  chøc  nhi tæ  kinh  Õ  t ViÖt Nam   ã     c tc¸ch ph¸p nh©n; c¸c tnh©n  Öt Nam   ã  Ó           Vi   c th chung  èn  íi   v v  tæ chøc kinh tÕ  ÖtNam   µnh    Vi   th Bªn  ÖtNam     îp t¸ckinh doanh  íi Vi   ®Ó h       v  Bªn  íc n  ngoµi. 3­ "§Çu   ícngoµi"lµviÖc    chøc,c¸nh©n  ícngoµitrùctiÕp ® a    tng      c¸ctæ     n       vµo  Öt Nam   èn  Vi   v b»ng  Òn  íc ngoµihoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo  îc Ch Ýnh  ti n     b k t  n ®  phñ  Öt Nam   Êp  Ën    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  Vi   ch thu ®Ó h       trªnc s h   hoÆc   thµnh  Ëp  Ý  l x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   Ý  x nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi theo v n      quy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   4­ "Haibªn"lµBªn  ÖtNam   µ         Vi   v Bªn  ícngoµi. n  5­ "Hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh" lµv¨n b¶n  ý  ÷a Bªn  ícngoµivµ        h          k gi   n    Bªn ViÖtNam   Ò   îp t¸ckinhdoanh.   vh    
  2. 2 6­  îp ®ång  ªndoanh" lµ v¨n  "H   li      b¶n  ý  ÷a  k gi Bªn  íc ngoµi vµ  n    Bªn  Öt Vi   Nam   Ò   Öc  µnh  Ëp xÝ  v vi th l   nghiÖp  ªndoanh. li   7­  Çn  ãp  èn" lµ phÇn  èn  ña  "Ph g v    v c Bªn  íc ngoµi hoÆc   ña  n    c Bªn  Öt Vi   Nam   ãp  µo  Ý  g v x nghiÖp  ªndoanh  îp thµnh  èn  ña  Ý  li   h  v c x nghiÖp,kh«ng  Ó     k nh÷ng kho¶n  Ý  x nghiÖp  i  ® vay  hoÆc   ÷ng  nh kho¶n  Ýn  ông  td kh¸ccÊp    cho  Ý  x nghiÖp. 8­ "T¸i u  " lµviÖc  ïng  înhuËn  îcchia®Ó     Çn  ãp  èn  ña     ®Ç t     d l  i ®    t¨ngph gvc m × nh  trong  Ý   x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc     u    míi t¹  Öt Nam   íic¸c ®Ó ®Ç t  i Vi   d    h×nh  thøc ghië  Òu  cña  Ët nµy.     §i 4  Lu   9­  èn  "V Ph¸p  nh"  µ vèn  ®Þ l  ban  u   ña  Ý  ®Ç c x nghiÖp  ªndoanh  îc ghi li   ®   trong®iÒu  Ö  ña  Ý    l c x nghiÖp. 10­ "XÝ    nghiÖp  ªndoanh" lµ xÝ  li       nghiÖp  Bªn  íc ngoµivµ  do  n    Bªn  Öt Vi   Nam   îp t¸cthµnh  Ëp t¹ ViÖtNam     ¬  ë  îp ®ång  ªndoanh  h   l    i   trªnc s h   li   hoÆc   Öp  hi ®Þnh  ý  ÷a  Ýnh  ñ  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   íiCh Ýnh  k gi Ch ph C ho x∙ h   ngh Vi   v  phñ  ícngoµi. n  11­  Ý  "X nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi"lµ xÝ  v n      nghiÖp  c¸c tæ  do    chøc, c¸    nh©n   íc ngoµi ®Ç u    100%   èn  µ  îc ChÝnh  ñ  Öt  n    t v v®  ph Vi Nam  cho  Ðp  ph thµnh  Ëp t¹ ViÖtNam. l    i   12­ "XÝ    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi"gå m   Ý  c v ®Ç t n     x nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v xÝ  nghiÖp 100%   èn  ícngoµi. v n  §i Ò u 3 C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi® îc®Ç u    µo  Öt Nam   tæ     n     tv Vi   trong c¸c lÜnh     vùc  ña  Òn  cn kinh tÕ  èc  ©n.   qu d Nhµ   ícViÖt Nam   n    khuyÕn  Ých    chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    kh c¸c tæ     n    t vµo  ÷ng  Ünh  ùc  nh l v sau  y: ®© 1­  ùc  Ön    ¬ng  ×nh kinh tÕ  ín, Th hi c¸c ch tr     l  s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  µ  xu   xu   v hµng  thay thÕ  µng  Ëp  Èu;   h nh kh 2­ Sö   ông  ü  Ëtcao,c«ng  ©n  µnh  Ò;  u     d k thu     nh l ngh ®Ç t theo  Òu  ©u  chi s ®Ó  khaith¸c,tËn  ông        d c¸c kh¶ n¨ng  µ  ©ng  vn cao c«ng  Êt cña    ¬  ë  su   c¸c c s kinhtÕ  Ön  ã;   hi c 3­  ö   ông  Òu    ng, nguyªn  Öu  µ  µinguyªn  Sd nhi lao ®é   li v t   thiªnnhiªn s ½n       cã    ÖtNam; ë Vi   4­ X ©y  ùng      d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng; tr   c h  5­  Þch  ô  tiÒn  íc ngoµi nh  lÞch,söa  ÷a  Çu, dÞch  ô  ©n  D v thu  n    du    ch t   vs bay,c¶ng  Èu  µ    Þch  ô    kh v c¸cd v kh¸c. Danh  ôc    Õtc¸c lÜnh  ùc  îc khuyÕn  Ých  u   do  ¬  m chi ti     v ®  kh ®Ç t c quan  Nhµ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµic«ng  è. n  l  tn     b CH ¬NG   II H× NH   THøC   U     ®Ç T §i Ò u 4
  3. 3 C¸c  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc ®Ç u    µo  Öt Nam   íic¸c h×nh  tæ     n     t v Vi   d    thøc sau  y:   ®© 1­ Hîp      t¸ckinhdoanh    ¬  ë  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh;   trªnc s h   h     2­  Ý   X nghiÖp hoÆc  C«ng    ªndoanh, gäi chung  µ xÝ   ty li      l   nghiÖp  ªn li   doanh; 3­ XÝ     nghiÖp  100%   èn  ícngoµi. v n  §i Ò u 5 Bªn  íc ngoµi vµ  n    Bªn  Öt Nam   îc hîp    Vi   ®  t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp trªnc s h   ®ång  îp t¸ckinh doanh    îp t¸cs¶n  Êt chias¶n  È m   µ    ×nh  h     nh h     xu     ph v c¸c h thøc  hîp t¸ckinh doanh       kh¸c. §èit ng,néidung   î     kinh doanh,quyÒn  î  Üa  ô,tr¸chnhiÖ m   ña  çi      l ingh , v    cm bªn  µ  v quan  Ö   ÷a haibªn  haibªn  h gi     do    tho¶ thuËn  µ      v ghitrong hîp ®ång  îp    h  t¸ckinhdoanh.     §i Ò u 6 Hai bªn  îchîp t¸cvíi   ®       nhau    µnh  Ëp xÝ  ®Ó th l   nghiÖp  ªndoanh. li   XÝ   nghiÖp  ªndoanh  ã   li   c tc¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        §i Ò u 7 Bªn  ícngoµitham    Ý  n    giax nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p ®Þnh    b»ng: 1­ TiÒn  ícngoµi;   n  2­ Nhµ   ëng,c«ng  ×nh x©y  ùng    x   tr   d kh¸c,thiÕtbÞ, m¸y  ãc, dông  ô,bé       m   c  phËn  êi r; 3­ B»ng    s¸ng  Õ,  Ý  Õt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  ch b quy k thu   tr   ngh d vk thuËt. Bªn  ÖtNam   Vi   tham    Ý  giax nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p ®Þnh    b»ng: 1­ TiÒn  ÖtNam;   Vi   2­ C¸c  ån  µi   ngu t   nguyªn; 3­ VËt  Öu x©y  ùng,trang bÞ  µ  Ön nghi;   li   d     v ti   4­ Quy Òn  ö  ông  t  ai,m Æt   íc,m Æt   Ón;   sd ®Ê ®   n  bi 5­ Nhµ   ëng,c«ng  ×nh x©y  ùng    x   tr   d kh¸c,thiÕtbÞ, m¸y  ãc, dông  ô,bé       m   c  phËn  êi r; 6­ D Þch  ô      v thi c«ng  µ  a  Ý  v ® x nghiÖp  µo  ¹t®éng; b»ng  v ho     s¸ng chÕ,  Ý     b quyÕt kü  Ët,   thu   quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët. tr   ngh d v k thu Hai bªn    cßn  ã  Ó  c th tho¶ thuËn  ãp  èn    g v b»ng    ×nh  c¸ch thøc kh¸c.   §i Ò u 8
  4. 4 Ph Çn  ãp  èn  ña  g v c Bªn  ícngoµivµo  èn  n    v ph¸p ®Þnh  ña  Ý    c x nghiÖp  ªn li   doanh kh«ng  Þ   ¹n  Õ   Ò   b h ch v møc   cao  Êt,theo  ù  nh   s tho¶  Ën  ña      thu c hai bªn nhng  kh«ng  íi d 30%   tæng  è  èn. sv Gi¸trÞ phÇn  ãp  èn  ña  çi     g v c m bªn  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë    Þ  êng  ®   trªnc s gi¸th tr quèc  Õ  µ  îcghivµo    tv®    v¨n b¶n  µnh  Ëp b»ng  Òn ViÖt Nam   th l  ti     hoÆc   Òn níc ti     ngoµido    tho¶ thuËn.   haibªn    §i Ò u 9 Tµi s¶n  ña  Ý    c x nghiÖp  ªndoanh  îc b¶o  Ó m   ¹  li   ®  hi tiC«ng    ty b¶o  Ó m   hi ViÖtNam     hoÆc   ¹ c¸cc«ng    t    i tyb¶o  Ó m   hi kh¸cdo    tho¶ thuËn.   haibªn    §i Ò u 10 Hai bªn chia lî nhuËn  µ  Þu  ÷ng  ñiro  ña  Ý     i v ch nh r   c x nghiÖp  ªndoanh  li   theo tûlÖ  ãp  èn  ña  çi bªn.    g v c m   §i Ò u 11 Hai bªn    tho¶  Ën  Ò   û lÖ  Êt khÈu  µ  û lÖ    ô  thu v t   xu   v t   tiªuth s¶n  È m   ña  ph c xÝ nghiÖp  ªndoanh  ¹ thÞ  êng  ÖtNam,    li   t i tr   Vi   trªnnguyªn t¾c  ùb¶o  ¶m       t  ® nhu cÇu  Ò   Òn nícngoµi.Thu  Ëp  Ò   Òn nícngoµib»ng  Êt khÈu  µ  v ti       nh v ti       xu   v b»ng  c¸c nguån  kh¸c ph¶i ®¸p    øng  îc c¸c  ®  nhu  Çu  Ò   Òn  íc ngoµi cña  Ý  c v ti n     x nghiÖp nh»m   b¶o  ¶m   ¹t®éng  ×nh  êng  ña  Ý  ® ho   b th c x nghiÖp  µ  î Ých  ña  v l i c Bªn  ícngoµi. n  §i Ò u 12 C¬   quan    o  ña  Ý  l∙nh®¹ c x nghiÖp  ªndoanh  µHéi ®ång  li   l    qu¶n  Þ. tr M çi bªn chØ  nh  êi cña  × nh  ®Þ ng   m tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ theo  û tr   t  lÖ ¬ng  t øng  íi Çn  ãp  èn  ng  t  Êt cã    µnh    v  ph g v nh Ý nh   haith viªntrong Héi ®ång.    Chñ  Þch  éi ®ång  haibªn  t H  do    tho¶ thuËn  ö    c ra. Tæng  gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸c Ph Tæng  gi¸m  c  Héi ®ång  ®è do    qu¶n  Þ cö    tr   ra ®Ó   iÒu  µnh    ¹t®éng  µng  µy  ña  Ý  ® h c¸c ho   h ng c x nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m     tr cHéi ®ång  Ò   ¹t®éng  ña  Ý  í    v ho   c x nghiÖp. Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  gi¸m  c  ®è thø  Êt  µ c«ng  ©n  Öt nh l   d Vi   Nam. §i Ò u 13 Nh÷ng  Ên    v ®Ò quan  äng  Êt  tr nh trong  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  Ý  tæ  v ho   cx nghiÖp  ªndoanh    ¬ng  íng ho¹t®éng, kÕ   ¹ch kinhdoanh,c¸n bé  ñ  li   nh ph h     ho         ch chètcña  Ý    x nghiÖp  Héi ®ång  do    qu¶n  ÞquyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn t¾c  Êt   nh   trÝ.
  5. 5 §i Ò u 14 C¸c  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  ¹  Öt Nam   Ý  tæ     n     l ti Vi   x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi,tù m × nh  v n     qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp,chÞu  ù  Óm     ña  ¬    s ki so¸tc c quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµi,® îc hëng    Òn  î vµ  Nh n   l  tn      c¸c quy l   ph¶i thùc i     hiÖn    Üa  ô    c¸cngh v ghitrong giÊy phÐp  u  .     ®Ç t XÝ   nghiÖp  100%   èn  ícngoµicã   v n    tc¸ch ph¸p  ©n    nh theo  ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. §i Ò u 15 Thêih¹n  ¹t®éng  ña  Ý    ho   c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng      c v ®Ç tn     qu¸ 20 n¨m. Trong  êng  îp cÇn  Õt, êih¹n  µy  ã  Ó  µih¬n.   tr h  thi     n c th d   th §i Ò u 16 C«ng  ©n  Öt Nam   îcu    Ón  ông  µo  Ý  d Vi   ®   tiªntuy d v x nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi.    §èi víinh÷ng     c«ng  Öc  ßi  ái kü  Ët cao  µ   Ýa  Öt Nam   a  vi ® h   thu   m ph Vi   ch ®¸p  øng  îcth× xÝ  ®     nghiÖp  îctuyÓn  ông  êinícngoµi. ®  d ng     Quy Òn  î vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  Öt Nam   µm  Öc  l   ngh i v c ng     Vi   l vi trong xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcb¶o  ¶m   c v ®Ç tn      ® b»ng  îp ®ång    ng. h  lao®é L¬ng  µ    v c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c kh¸c cña  êi lao ®éng  Öt Nam   îc tr¶   ng     Vi   ®   b»ng  Òn ViÖtNam   ã  èc  Òn nícngoµi. ti     c g ti     §i Ò u 17 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµim ë   µikho¶n  c v ®Ç tn     t  b»ng  Òn ViÖtNam   µ  ti     v tiÒn  íc ngoµi t¹  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   n   i Ng h ngo   ¬ Vi   hoÆc   ¹      t ic¸c chi nh¸nh  ng©n  µng  íc ngoµi ® Æt     Öt Nam   îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h n    ë Vi   ®  h Nh n     chÊp  Ën. thu §i Ò u 18 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi m ë     c v ®Ç t     sæ s¸ch  Õ   k to¸n theo  ÷ng    nh nguyªn  ¾c  µ    Èn  èc  Õ  t v tiªuchu qu t phæ   Õn  îc Bé   µichÝnh  éng  µ    bi ®   t   C ho x∙ héi chñ    nghÜa  Öt Nam   õa  Ën  µ  Þu  ù  Óm     ña  ¬  Vi   th nh v ch s ki tra c c quan  µi t  chÝnh  ÖtNam. Vi   §i Ò u 19 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp,ho¹t®éng,  c v ®Ç t n      l    chuyÓn  nhîng  èn  µ    Ó  v v gi¶ith theo  Òu  Ö  ña  Ý   §i l c x nghiÖp  µ  ï hîp  íiph¸p  Ët v ph   v  lu   ViÖtNam.   XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã   c v ®Ç t n     t c¸ch ph¸p  ©n  Ó   õ khi®¨ng    nh k t    ký  iÒu  Ö  ña  Ý  ® l c x nghiÖp  ¹ c¬  t   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµi. i Nh n   l  tn  
  6. 6 C H ¬NG   I II BIÖN  PH¸P  B¶O   ¶M   U     ® ®Ç T §i Ò u 20 Ch Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ph C ho x∙h   ngh Vi   b¶o  ¶m   i ®∙ic«ng  ® ®è     b»ng  µ  v tho¶  ¸ng  i  íic¸c tæ  ® ®è v     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ®Ç u    vµo  Öt    n    t Vi   Nam. §i Ò u 21 Trong    ×nh ®Ç u    µo  ÖtNam,  èn  µ  µis¶n  ña    chøc,c¸ qu¸ tr   tv Vi   v v t  c c¸ctæ     nh©n  íc ngoµi kh«ng  Þ   ng  ông  n    b tr d hoÆc   Þch  t thu b»ng  Ön  bi ph¸p  µnh  h chÝnh,xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  Þ  èc  ÷u  c v ®Ç tn     b qu h ho¸. §i Ò u 22 C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    µo  Öt Nam   îcchuyÓn    íc tæ     n    tv Vi   ®  ra n   ngoµi: 1­ Lîi     Ën    îctrong qu¸ tr×nh kinh doanh; nhu thu ®          2­ Nh÷ng    kho¶n  Òn tr¶cho  Öc  ti     vi cung  Êp  ü  ËthoÆc   Þch  ô; c k thu   d v 3­ TiÒn  èc  µ    ña      g v l∙c c¸ckho¶n  i cho  vay  trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng;       4­ Vèn  u  ;   ®Ç t 5­ C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  îp  sh h ph¸p  ña  c m × nh. §i Ò u 23 Ng êinícngoµilµm  Öc  ¹  Öt Nam        vi t i Vi   trong c¸c xÝ      nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t níc ngoµihoÆc     ùc hiÖn    îp  ng  îp        ®Ó th   c¸c h ®å h t¸ckinh doanh, sau    ép      khin thuÕ    Ëp  ph¸p luËtViÖtNam   thu nh do       quy  nh, ® îcchuyÓn    ícngoµithu ®Þ    ra n      nhËp  ña  ×nh  cm theo quy  Õ     ch qu¶n  ýngo¹ihèicña  ÖtNam. l     Vi   §i Ò u 24 ViÖc chuyÓn  æi  ÷a ®ång  Öt Nam   µ  Òn nícngoµi® îcthùc hiÖn  ® gi   Vi   v ti          theo tûgi¸hèi®o¸ichÝnh           thøc do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ng h Nh n     c«ng  è. b §i Ò u 25 C¸c tranh  Êp  ÷a    ch gi hai bªn ph¸tsinh  õ hîp  ng  îp      t  ®å h t¸ckinh  doanh  hoÆc   îp  ng  li  doanh,  òng nh c¸c tranh chÊp gi÷a  Ý  nghiÖp  ªn h ®å ªn c x li   doanh,xÝ    nghiÖp  100%   èn  ícngoµivíic¸c tæ  v n        chøc  kinh tÕ  ña  Öt Nam     c Vi   hoÆc   ÷a c¸c xÝ  gi     nghiÖp    íinhau  ích Õt  ®ã v   tr   ph¶i® îcgi¶iquyÕt      th«ng    qua th ng îng vµ  µ  . ¬ l   ho gi¶i
  7. 7 Trong  êng  îp    tr h c¸c bªn tranh chÊp  Én    v kh«ng tho¶  Ën  îc víinhau  thu ®     th×  ô  v tranh chÊp  îc ® a  tr c tæ    ®   ra  í   chøc  äng tµikinh tÕ  Öt Nam   tr       Vi   hoÆc   m ét  chøc  äng tµihoÆc   ¬  tæ  tr     c quan  Ðt xö  x   kh¸cdo    tho¶ thuËn.   c¸cbªn    CH ¬NG   IV QUY Ò N   îIVµ   L   NGH Ü A   ô  ñ A     VC Tæ CHøC, C¸  © N   U     íC  O µI  NH ®Ç T N NG   §i Ò u 26 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµihîp    n    t¸ckinh doanh    trªnc¬  ë  îp ®ång  ép  Õ  îtøc tõ15%   n     sh  n thu l       i ®Õ 25%   înhuËn    îc. l i thu ® §èivíi Çu  Ý  µ  ét  è  µinguyªn quý  Õ m      d kh v m s t     hi kh¸c th×  Õ  îtøc cao    thu l     i h¬n,phïhîp víi        th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t §i Ò u 27 Tuú  éc  µo  Ünh  ùc  u  , quy    èn  u  , khèil ng hµng  Êt thu v l v ®Ç t  m« v ®Ç t   î   xu   khÈu, tÝnh  Êt vµ  êigian  ¹t®éng, c¬    ch   th   ho     quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc Nh n   l  tn   ngoµicã  Ó  Ôn  Õ  î tøc cho  Ý    th mi thu l     i x nghiÖp  ªndoanh  li   trong m ét  êigian   th     tèi a  µ2    l   n¨m, kÓ   õn¨m  ¾t  u   ®   t  b ®Ç kinhdoanh  ã    µ    c l∙v gi¶m  i 50%   Õ  îtøc  thu l   i trongm ét  êigian tèi a  µ2    th       l   n¨m  Õp theo. ® ti   Trong    ×nh ho¹t®éng, xÝ  qu¸ tr       nghiÖp  ªndoanh  îcchuyÓn  çcña  Êt li   ®  l  b  kú n¨m  Õ  µo  thu n sang  n¨m  Õp  ti theo  µ  îc bï sè  ç®ã   v ®     l   b»ng  î nhuËn  ña  l  i c nh÷ng n¨m  Õp theo,nhng  ti     kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m. §i Ò u 28 Trong  êng  îp ® Æc   ÖtcÇn  tr h  bi   khuyÕn  Ých  u  ,thuÕ  îtøc cã  Ó  kh ®Ç t  l     th i ® îc c¬    quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµigi¶m  í 10%   î nhuËn  ® îc Nh n   l  tn     ti  l i thu    vµ  êih¹n  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc cã  Ó  îckÐo  µih¬n  êih¹n  th   mi   thu l     th ®   i d  th   quy  nh   ®Þ ë  Òu  cña  Ët nµy. §i 27  Lu   §i Ò u 29 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµihîp    n    t¸ckinh doanh    trªnc¬  ë  îp ®ång  ö  ông  t  ai,m Æt   íc,m Æt   Ón  ña  Öt Nam   ×   sh  sd ®Ê ®   n  bi c Vi   th   ph¶i tr¶ tiÒn     thuª.Trong  êng  îp    tr h khai th¸c tµinguyªn  ×       th ph¶i tr¶ tiÒn  µi    t  nguyªn. §i Ò u 30 Sau    ép  Õ  îtøc,xÝ  khin thu l     nghiÖp  ªndoanh  Ých 5%   înhuËn  i li   tr   l   i cßn  ¹ l  i ®Ó   Ëp  ü  ù  l qu d phßng.Quü   ù    d phßng  îcgií h¹n    ®     ë møc  i 25%   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cña  Ý  x nghiÖp.Tû  Ö  înhuËn  µnh      Ëp    ü    l l  i d ra ®Ó l c¸c qu kh¸c do      haibªn  tho¶  thuËn  µ    v ghitrong §iÒu  Ö  ña  Ý    l c x nghiÖp. §i Ò u 31
  8. 8 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi nép  µo  ©n   c v ®Ç t n     v Ng s¸ch  ña  Öt Nam   c Vi   c¸c kho¶n  Òn  Ých    ti tr b¶o  Ó m     éi ®èi  íic«ng  ©n,    hi x∙ h   v  nh viªn chøc  ña  Ý  cx nghiÖp theo ph¸p luËtViÖtNam.        §i Ò u 32 Trong  êng  îp tæ  tr h   chøc,c¸nh©n  ícngoµidïng lînhuËn    îc®Ó   i    n       i thu ®   t¸  ®Ç u    ×  ¬  tth c quan  Õ  µn  ¹ phÇn  Õ  îtøc ®∙  ép  thu ho l   i thu l     n cho  è  înhuËn  i i s l  i t¸  ®Ç u  . t §i Ò u 33 Khi chuyÓn  î nhuËn    ícngoµi,tæ    l i ra n     chøc,c¸ nh©n  ícngoµinép  ét     n    m kho¶n  Õ  õ5%   n   thu t   ®Õ 10%   è  Òn chuyÓn    ícngoµi. s ti   ra n   C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  Ó  Ôn  Nh n   l  tn     th mi hoÆc   gi¶m  Õ  thu nµy  cho  õng tr ng  îp ® Æc   ÖtcÇn  t  ê h   bi   khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t §i Ò u 34 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã  c v ®Ç t n     tr¸chnhiÖ m     ông  ÷ng  Ön    ¸p d nh bi ph¸p cÇn  Õt®Ó     thi   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng.       §i Ò u 35 Thu Õ   ÊtkhÈu  µ  Õ  Ëp  Èu  i víi µng  ÊtkhÈu,hµng  Ëp  xu   v thu nh kh ®è     h xu     nh khÈu  ña  Ý  c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicòng    i víi µng  Êt khÈu, c v ®Ç tn     nh ®è     h xu     hµng  Ëp  Èu    ¬  ë  îp  ng  îp    nh kh trªn c s h ®å h t¸ckinh doanh  îc ¸p  ông  ® d theo  LuËt thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.   xu     nh kh C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  Ó  Ôn  Nh n   l  tn     th mi hoÆc   gi¶m  Õ  thu xuÊt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu      nh kh cho  õng  êng  îp ® Æc   ÖtcÇn  t tr h  bi   khuyÕn  Ých  kh ®Ç u  . t CH ¬NG   V C¬   QUAN   µ   íC  NH N QU¶N   ý  U     íC  O µI L ®Ç T N NG   §i Ò u 36 C¬  quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµicña  Ýnh  ñ  éng  µ    Nh n   l  tn     Ch ph C ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam   ã  Èm  Òn    Õt  ÷ng  Ên    ªnquan    ngh Vi   c th quy gi¶iquy nh v ®Ò li   ®Õ n   ¹t®éng  u    ña    chøc,c¸nh©n  ícngoµit¹ ViÖtNam. ho   ®Ç tc c¸ctæ     n     i   C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  ÷ng  Öm   ô  µ  Òn   Nh n   l  tn     nh nhi v v quy h¹n sau  y:   ®© 1­  íng dÉn  H   Bªn  ícngoµivµ  n    Bªn  Öt Nam   Vi   trong qu¸ tr×nh ®µ m        ph¸n,   ký  Õt  îp ®ång  îp hîp t¸ckinh doanh,hîp ®ång  ªndoanh;híng dÉn      k h  h          li       c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thµnh  Ëp  Ý      n    l x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi t¹  Öt v n    iVi   Nam;  µm  u   èi    Õt  ÷ng  Ên    tæ  l ®Ç m gi¶iquy nh v ®Ò do  chøc,c¸ nh©n  u     íc    ®Ç t n   ngoµiyªu cÇu;   
  9. 9 2­ Xem   Ðt  µ  Èn  hîp  ng  îp    x v chu y  ®å h t¸c kinh doanh, hîp  ng  ªn   ®å li   doanh,cho  Ðp    chøc,c¸ nh©n  ícngoµithµnh  Ëp  Ý    ph c¸c tæ     n    l x nghiÖp  100%   vèn  ícngoµi, Èn  ®iÒu  Ö  ña  Ý  n   chu y  l c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   3­ Quy Õt  nh  ®Þ cho    Ý  c¸c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc n  ngoµi tham    îp      gia h t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp  ng  îp  ng  îc hëng  trªnc s h ®å h ®å ®  nh÷ng  iÒu  Ön  ®∙i; ® ki u  4­ Theo  âivµ  Óm    Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,hîp   d   ki travi th   h  h        ®ång  ªndoanh  µ  ¹t®éng  ña  Ý  li   v ho   c x nghiÖp  100%   èn  ícngoµi; v n  5­ Ph ©n  Ých  ¹t®éng    t ho   kinhtÕ  ña  Ý    c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   §i Ò u 37 Hai bªn    hoÆc   ét  m tronghaibªn      hoÆc   chøc,c¸nh©n  u    ícngoµi tæ     ®Ç tn     ph¶igöi cho  ¬     c quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµi ®¬n    Èn  hîp Nh n   l  tn     xin chu y    ®ång  îp    h t¸ckinh  doanh, hîp  ng  ªndoanh, ®¬n     Ðp  µnh  Ëp  Ý    ®å li     xin ph th lx nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi vµ  n     ëng  ÷ng  iÒu  Ön  ®∙i.§¬n  v n    ®¬ xin h nh ® ki u    ph¶ikÌm    theo  îp dång  îp t¸ckinh doanh,hîp ®ång  ªndoanh,®iÒu  Ö  ña  h  h        li     lc xÝ nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   Ý  x nghiÖp  100%   èn  ícngoµi,luËn  v n    chøng  kinh  tÕ    ü  Ëtvµ  ÷ng  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan, theo  ­ k thu   nh t      li     yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  Nhµ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµi. n  l  tn   §i Ò u 38 C¬  quan  µ   íc qu¶n  ý ®Ç u     íc ngoµi xem   Ðt  n  µ  Nh n   l  tn     x ®¬ v th«ng    b¸o quyÕt  nh   ®Þ cho  ¬ng  ù  ® s trong vßng  th¸ng,kÓ   õ  µy  Ën  îc ®¬n. 3    t ng nh ®    Quy Õt  nh  Êp  Ën  îcth«ng  díi ×nh  ®Þ ch thu ®   b¸o    h thøc giÊy phÐp  u  .     ®Ç t CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG   CU C §i Ò u 39 C¨n  vµo  ÷ng  cø  nh nguyªn  ¾c  t quy  nh   ®Þ trong  Ët  µy, ChÝnh  ñ  Lu n   ph Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ho x∙ h   ngh Vi   ban  µnh  ÷ng  h nh quy  nh  ®Þ nh»m   ¹o t  ®iÒu  Ön  Ën  î cho  êi ViÖt Nam     íc ngoµi®Ç u    Ò   íc,gãp  Çn  ki thu l   i ng     ën     tv n   ph x©y  ùng    èc. d Tæ qu §i Ò u 40 C¨n  vµo  ÷ng  cø  nh nguyªn  ¾c  t quy  nh   ®Þ trong  Ët  µy, ChÝnh  ñ  Lu n   ph Céng  µ    éi chñ  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   ã  Ó  ý  íiChÝnh  ñ  íc ngoµi c th k v   ph n     nh÷ng  Öp  nh  Ò   îp t¸cvµ  u    ï hîp  íiquan  Ö   hi ®Þ v h     ®Ç t ph   v   h kinh tÕ  ÷a ViÖt   gi     Nam   íi çi níc. v   m §i Ò u 41
  10. 10 Nay    á  Òu  Ö  Ò   u    ña  íc ngoµi ë  íc Céng  µ    éi chñ  b∙ib §i l v ®Ç t c n    n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 115/CP  µy  th¸ng 4    ng 18    n¨m 1977  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ctr¸víi Ët nµy.    i Lu   §i Ò u 42 Héi ®ång  é  ëng    b tr quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸VIII kú  äp  2      h thø  th«ng  , qua  µy  th¸ng12  ng 29    n¨m  1987.   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2