intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luật về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
242
lượt xem
28
download

Luật về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT § Ç U  T  N í C  G O µ I T ¹I N  VI Ö T  N A M § Ó   ë   éng  mr kinh  Õ  íiníc ngoµi,ph¸t tr Ón  t v        i kinh  Õ  èc  ©n,  y   t qu d ®È m¹nh  Êt khÈu    ¬  ë  xu   trªnc s khaith¸ccã  Öu      hi qu¶  µinguyªn,lao ®éng  µ    t     v c¸c tiÒm n¨ng  kh¸ccña  t  íc;   ®Ê n C¨n  vµo  Òu    Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  §i 16,§i 21  §i 83  Hi ph¸p nícCéng  µ       ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam;   ngh Vi   LuËt nµy    quy  nh  Öc  u    ña    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi t¹  ®Þ vi ®Ç t c c¸c tæ     n   i Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.  ho x∙h   ngh Vi   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u 1 Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙h   ngh Vi   hoan  nghªnh  µ  v khuyÕn  khÝch    chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi®Ç u    èn  µ  ü  Ëtvµo  Öt Nam   c¸c tæ     n    t v v k thu   Vi   trªnc¬  ë    s t«n  äng  c  Ëp,chñ  Òn  ña  Öt Nam,  ©n  ñ  tr ®é l   quy c Vi   tu th ph¸p  Ët lu   ViÖtNam,  ×nh  ng   µ    cïng cã  î .   b ®¼ v c¸cbªn    li Nhµ   íc ViÖt  n  Nam  b¶o  ¶m   ® quyÒn  ë  ÷u  i  íivèn  u    vµ    sh ®è v   ®Ç t c¸c quyÒn   î kh¸c  ña  li  c c¸c  chøc, c¸  ©n   íc ngoµi,t¹o nh÷ng  iÒu  Ön  tæ    nh n     ® ki thuËn  î vµ  nh    ñ  ôc d Ô   µng  l   ®Þ i c¸c th t   d cho    chøc, c¸ nh©n    u     c¸c tæ     ®ã ®Ç t vµo  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2 Trong  Ët nµy    õng÷  íi y  îchiÓu    Lu   c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1­ "Bªn nícngoµi"lµ m ét          bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  chøc  nhi tæ  kinh tÕ  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n        hoÆc     ©n  ícngoµi. c¸nh n  2­ "Bªn  Öt Nam"  µ m ét  Vi   l  bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  chøc  nhi tæ  kinh  Õ  t ViÖt Nam   ã     c tc¸ch ph¸p nh©n; c¸c tnh©n  Öt Nam   ã  Ó           Vi   c th chung  èn  íi   v v  tæ chøc kinh tÕ  ÖtNam   µnh    Vi   th Bªn  ÖtNam     îp t¸ckinh doanh  íi Vi   ®Ó h       v  Bªn  íc n  ngoµi. 3­ "§Çu   ícngoµi"lµviÖc    chøc,c¸nh©n  ícngoµitrùctiÕp ® a    tng      c¸ctæ     n       vµo  Öt Nam   èn  Vi   v b»ng  Òn  íc ngoµihoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo  îc Ch Ýnh  ti n     b k t  n ®  phñ  Öt Nam   Êp  Ën    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  Vi   ch thu ®Ó h       trªnc s h   hoÆc   thµnh  Ëp  Ý  l x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   Ý  x nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi theo v n      quy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   4­ "Haibªn"lµBªn  ÖtNam   µ         Vi   v Bªn  ícngoµi. n  5­ "Hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh" lµv¨n b¶n  ý  ÷a Bªn  ícngoµivµ        h          k gi   n    Bªn ViÖtNam   Ò   îp t¸ckinhdoanh.   vh    
 2. 2 6­  îp ®ång  ªndoanh" lµ v¨n  "H   li      b¶n  ý  ÷a  k gi Bªn  íc ngoµi vµ  n    Bªn  Öt Vi   Nam   Ò   Öc  µnh  Ëp xÝ  v vi th l   nghiÖp  ªndoanh. li   7­  Çn  ãp  èn" lµ phÇn  èn  ña  "Ph g v    v c Bªn  íc ngoµi hoÆc   ña  n    c Bªn  Öt Vi   Nam   ãp  µo  Ý  g v x nghiÖp  ªndoanh  îp thµnh  èn  ña  Ý  li   h  v c x nghiÖp,kh«ng  Ó     k nh÷ng kho¶n  Ý  x nghiÖp  i  ® vay  hoÆc   ÷ng  nh kho¶n  Ýn  ông  td kh¸ccÊp    cho  Ý  x nghiÖp. 8­ "T¸i u  " lµviÖc  ïng  înhuËn  îcchia®Ó     Çn  ãp  èn  ña     ®Ç t     d l  i ®    t¨ngph gvc m × nh  trong  Ý   x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc     u    míi t¹  Öt Nam   íic¸c ®Ó ®Ç t  i Vi   d    h×nh  thøc ghië  Òu  cña  Ët nµy.     §i 4  Lu   9­  èn  "V Ph¸p  nh"  µ vèn  ®Þ l  ban  u   ña  Ý  ®Ç c x nghiÖp  ªndoanh  îc ghi li   ®   trong®iÒu  Ö  ña  Ý    l c x nghiÖp. 10­ "XÝ    nghiÖp  ªndoanh" lµ xÝ  li       nghiÖp  Bªn  íc ngoµivµ  do  n    Bªn  Öt Vi   Nam   îp t¸cthµnh  Ëp t¹ ViÖtNam     ¬  ë  îp ®ång  ªndoanh  h   l    i   trªnc s h   li   hoÆc   Öp  hi ®Þnh  ý  ÷a  Ýnh  ñ  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   íiCh Ýnh  k gi Ch ph C ho x∙ h   ngh Vi   v  phñ  ícngoµi. n  11­  Ý  "X nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi"lµ xÝ  v n      nghiÖp  c¸c tæ  do    chøc, c¸    nh©n   íc ngoµi ®Ç u    100%   èn  µ  îc ChÝnh  ñ  Öt  n    t v v®  ph Vi Nam  cho  Ðp  ph thµnh  Ëp t¹ ViÖtNam. l    i   12­ "XÝ    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi"gå m   Ý  c v ®Ç t n     x nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v xÝ  nghiÖp 100%   èn  ícngoµi. v n  §i Ò u 3 C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi® îc®Ç u    µo  Öt Nam   tæ     n     tv Vi   trong c¸c lÜnh     vùc  ña  Òn  cn kinh tÕ  èc  ©n.   qu d Nhµ   ícViÖt Nam   n    khuyÕn  Ých    chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    kh c¸c tæ     n    t vµo  ÷ng  Ünh  ùc  nh l v sau  y: ®© 1­  ùc  Ön    ¬ng  ×nh kinh tÕ  ín, Th hi c¸c ch tr     l  s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  µ  xu   xu   v hµng  thay thÕ  µng  Ëp  Èu;   h nh kh 2­ Sö   ông  ü  Ëtcao,c«ng  ©n  µnh  Ò;  u     d k thu     nh l ngh ®Ç t theo  Òu  ©u  chi s ®Ó  khaith¸c,tËn  ông        d c¸c kh¶ n¨ng  µ  ©ng  vn cao c«ng  Êt cña    ¬  ë  su   c¸c c s kinhtÕ  Ön  ã;   hi c 3­  ö   ông  Òu    ng, nguyªn  Öu  µ  µinguyªn  Sd nhi lao ®é   li v t   thiªnnhiªn s ½n       cã    ÖtNam; ë Vi   4­ X ©y  ùng      d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng; tr   c h  5­  Þch  ô  tiÒn  íc ngoµi nh  lÞch,söa  ÷a  Çu, dÞch  ô  ©n  D v thu  n    du    ch t   vs bay,c¶ng  Èu  µ    Þch  ô    kh v c¸cd v kh¸c. Danh  ôc    Õtc¸c lÜnh  ùc  îc khuyÕn  Ých  u   do  ¬  m chi ti     v ®  kh ®Ç t c quan  Nhµ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµic«ng  è. n  l  tn     b CH ¬NG   II H× NH   THøC   U     ®Ç T §i Ò u 4
 3. 3 C¸c  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc ®Ç u    µo  Öt Nam   íic¸c h×nh  tæ     n     t v Vi   d    thøc sau  y:   ®© 1­ Hîp      t¸ckinhdoanh    ¬  ë  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh;   trªnc s h   h     2­  Ý   X nghiÖp hoÆc  C«ng    ªndoanh, gäi chung  µ xÝ   ty li      l   nghiÖp  ªn li   doanh; 3­ XÝ     nghiÖp  100%   èn  ícngoµi. v n  §i Ò u 5 Bªn  íc ngoµi vµ  n    Bªn  Öt Nam   îc hîp    Vi   ®  t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp trªnc s h   ®ång  îp t¸ckinh doanh    îp t¸cs¶n  Êt chias¶n  È m   µ    ×nh  h     nh h     xu     ph v c¸c h thøc  hîp t¸ckinh doanh       kh¸c. §èit ng,néidung   î     kinh doanh,quyÒn  î  Üa  ô,tr¸chnhiÖ m   ña  çi      l ingh , v    cm bªn  µ  v quan  Ö   ÷a haibªn  haibªn  h gi     do    tho¶ thuËn  µ      v ghitrong hîp ®ång  îp    h  t¸ckinhdoanh.     §i Ò u 6 Hai bªn  îchîp t¸cvíi   ®       nhau    µnh  Ëp xÝ  ®Ó th l   nghiÖp  ªndoanh. li   XÝ   nghiÖp  ªndoanh  ã   li   c tc¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        §i Ò u 7 Bªn  ícngoµitham    Ý  n    giax nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p ®Þnh    b»ng: 1­ TiÒn  ícngoµi;   n  2­ Nhµ   ëng,c«ng  ×nh x©y  ùng    x   tr   d kh¸c,thiÕtbÞ, m¸y  ãc, dông  ô,bé       m   c  phËn  êi r; 3­ B»ng    s¸ng  Õ,  Ý  Õt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  ch b quy k thu   tr   ngh d vk thuËt. Bªn  ÖtNam   Vi   tham    Ý  giax nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p ®Þnh    b»ng: 1­ TiÒn  ÖtNam;   Vi   2­ C¸c  ån  µi   ngu t   nguyªn; 3­ VËt  Öu x©y  ùng,trang bÞ  µ  Ön nghi;   li   d     v ti   4­ Quy Òn  ö  ông  t  ai,m Æt   íc,m Æt   Ón;   sd ®Ê ®   n  bi 5­ Nhµ   ëng,c«ng  ×nh x©y  ùng    x   tr   d kh¸c,thiÕtbÞ, m¸y  ãc, dông  ô,bé       m   c  phËn  êi r; 6­ D Þch  ô      v thi c«ng  µ  a  Ý  v ® x nghiÖp  µo  ¹t®éng; b»ng  v ho     s¸ng chÕ,  Ý     b quyÕt kü  Ët,   thu   quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët. tr   ngh d v k thu Hai bªn    cßn  ã  Ó  c th tho¶ thuËn  ãp  èn    g v b»ng    ×nh  c¸ch thøc kh¸c.   §i Ò u 8
 4. 4 Ph Çn  ãp  èn  ña  g v c Bªn  ícngoµivµo  èn  n    v ph¸p ®Þnh  ña  Ý    c x nghiÖp  ªn li   doanh kh«ng  Þ   ¹n  Õ   Ò   b h ch v møc   cao  Êt,theo  ù  nh   s tho¶  Ën  ña      thu c hai bªn nhng  kh«ng  íi d 30%   tæng  è  èn. sv Gi¸trÞ phÇn  ãp  èn  ña  çi     g v c m bªn  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë    Þ  êng  ®   trªnc s gi¸th tr quèc  Õ  µ  îcghivµo    tv®    v¨n b¶n  µnh  Ëp b»ng  Òn ViÖt Nam   th l  ti     hoÆc   Òn níc ti     ngoµido    tho¶ thuËn.   haibªn    §i Ò u 9 Tµi s¶n  ña  Ý    c x nghiÖp  ªndoanh  îc b¶o  Ó m   ¹  li   ®  hi tiC«ng    ty b¶o  Ó m   hi ViÖtNam     hoÆc   ¹ c¸cc«ng    t    i tyb¶o  Ó m   hi kh¸cdo    tho¶ thuËn.   haibªn    §i Ò u 10 Hai bªn chia lî nhuËn  µ  Þu  ÷ng  ñiro  ña  Ý     i v ch nh r   c x nghiÖp  ªndoanh  li   theo tûlÖ  ãp  èn  ña  çi bªn.    g v c m   §i Ò u 11 Hai bªn    tho¶  Ën  Ò   û lÖ  Êt khÈu  µ  û lÖ    ô  thu v t   xu   v t   tiªuth s¶n  È m   ña  ph c xÝ nghiÖp  ªndoanh  ¹ thÞ  êng  ÖtNam,    li   t i tr   Vi   trªnnguyªn t¾c  ùb¶o  ¶m       t  ® nhu cÇu  Ò   Òn nícngoµi.Thu  Ëp  Ò   Òn nícngoµib»ng  Êt khÈu  µ  v ti       nh v ti       xu   v b»ng  c¸c nguån  kh¸c ph¶i ®¸p    øng  îc c¸c  ®  nhu  Çu  Ò   Òn  íc ngoµi cña  Ý  c v ti n     x nghiÖp nh»m   b¶o  ¶m   ¹t®éng  ×nh  êng  ña  Ý  ® ho   b th c x nghiÖp  µ  î Ých  ña  v l i c Bªn  ícngoµi. n  §i Ò u 12 C¬   quan    o  ña  Ý  l∙nh®¹ c x nghiÖp  ªndoanh  µHéi ®ång  li   l    qu¶n  Þ. tr M çi bªn chØ  nh  êi cña  × nh  ®Þ ng   m tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ theo  û tr   t  lÖ ¬ng  t øng  íi Çn  ãp  èn  ng  t  Êt cã    µnh    v  ph g v nh Ý nh   haith viªntrong Héi ®ång.    Chñ  Þch  éi ®ång  haibªn  t H  do    tho¶ thuËn  ö    c ra. Tæng  gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸c Ph Tæng  gi¸m  c  Héi ®ång  ®è do    qu¶n  Þ cö    tr   ra ®Ó   iÒu  µnh    ¹t®éng  µng  µy  ña  Ý  ® h c¸c ho   h ng c x nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m     tr cHéi ®ång  Ò   ¹t®éng  ña  Ý  í    v ho   c x nghiÖp. Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  gi¸m  c  ®è thø  Êt  µ c«ng  ©n  Öt nh l   d Vi   Nam. §i Ò u 13 Nh÷ng  Ên    v ®Ò quan  äng  Êt  tr nh trong  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  Ý  tæ  v ho   cx nghiÖp  ªndoanh    ¬ng  íng ho¹t®éng, kÕ   ¹ch kinhdoanh,c¸n bé  ñ  li   nh ph h     ho         ch chètcña  Ý    x nghiÖp  Héi ®ång  do    qu¶n  ÞquyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn t¾c  Êt   nh   trÝ.
 5. 5 §i Ò u 14 C¸c  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  ¹  Öt Nam   Ý  tæ     n     l ti Vi   x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi,tù m × nh  v n     qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp,chÞu  ù  Óm     ña  ¬    s ki so¸tc c quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµi,® îc hëng    Òn  î vµ  Nh n   l  tn      c¸c quy l   ph¶i thùc i     hiÖn    Üa  ô    c¸cngh v ghitrong giÊy phÐp  u  .     ®Ç t XÝ   nghiÖp  100%   èn  ícngoµicã   v n    tc¸ch ph¸p  ©n    nh theo  ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. §i Ò u 15 Thêih¹n  ¹t®éng  ña  Ý    ho   c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng      c v ®Ç tn     qu¸ 20 n¨m. Trong  êng  îp cÇn  Õt, êih¹n  µy  ã  Ó  µih¬n.   tr h  thi     n c th d   th §i Ò u 16 C«ng  ©n  Öt Nam   îcu    Ón  ông  µo  Ý  d Vi   ®   tiªntuy d v x nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi.    §èi víinh÷ng     c«ng  Öc  ßi  ái kü  Ët cao  µ   Ýa  Öt Nam   a  vi ® h   thu   m ph Vi   ch ®¸p  øng  îcth× xÝ  ®     nghiÖp  îctuyÓn  ông  êinícngoµi. ®  d ng     Quy Òn  î vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  Öt Nam   µm  Öc  l   ngh i v c ng     Vi   l vi trong xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcb¶o  ¶m   c v ®Ç tn      ® b»ng  îp ®ång    ng. h  lao®é L¬ng  µ    v c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c kh¸c cña  êi lao ®éng  Öt Nam   îc tr¶   ng     Vi   ®   b»ng  Òn ViÖtNam   ã  èc  Òn nícngoµi. ti     c g ti     §i Ò u 17 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµim ë   µikho¶n  c v ®Ç tn     t  b»ng  Òn ViÖtNam   µ  ti     v tiÒn  íc ngoµi t¹  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   n   i Ng h ngo   ¬ Vi   hoÆc   ¹      t ic¸c chi nh¸nh  ng©n  µng  íc ngoµi ® Æt     Öt Nam   îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h n    ë Vi   ®  h Nh n     chÊp  Ën. thu §i Ò u 18 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi m ë     c v ®Ç t     sæ s¸ch  Õ   k to¸n theo  ÷ng    nh nguyªn  ¾c  µ    Èn  èc  Õ  t v tiªuchu qu t phæ   Õn  îc Bé   µichÝnh  éng  µ    bi ®   t   C ho x∙ héi chñ    nghÜa  Öt Nam   õa  Ën  µ  Þu  ù  Óm     ña  ¬  Vi   th nh v ch s ki tra c c quan  µi t  chÝnh  ÖtNam. Vi   §i Ò u 19 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp,ho¹t®éng,  c v ®Ç t n      l    chuyÓn  nhîng  èn  µ    Ó  v v gi¶ith theo  Òu  Ö  ña  Ý   §i l c x nghiÖp  µ  ï hîp  íiph¸p  Ët v ph   v  lu   ViÖtNam.   XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã   c v ®Ç t n     t c¸ch ph¸p  ©n  Ó   õ khi®¨ng    nh k t    ký  iÒu  Ö  ña  Ý  ® l c x nghiÖp  ¹ c¬  t   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµi. i Nh n   l  tn  
 6. 6 C H ¬NG   I II BIÖN  PH¸P  B¶O   ¶M   U     ® ®Ç T §i Ò u 20 Ch Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ph C ho x∙h   ngh Vi   b¶o  ¶m   i ®∙ic«ng  ® ®è     b»ng  µ  v tho¶  ¸ng  i  íic¸c tæ  ® ®è v     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ®Ç u    vµo  Öt    n    t Vi   Nam. §i Ò u 21 Trong    ×nh ®Ç u    µo  ÖtNam,  èn  µ  µis¶n  ña    chøc,c¸ qu¸ tr   tv Vi   v v t  c c¸ctæ     nh©n  íc ngoµi kh«ng  Þ   ng  ông  n    b tr d hoÆc   Þch  t thu b»ng  Ön  bi ph¸p  µnh  h chÝnh,xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  Þ  èc  ÷u  c v ®Ç tn     b qu h ho¸. §i Ò u 22 C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    µo  Öt Nam   îcchuyÓn    íc tæ     n    tv Vi   ®  ra n   ngoµi: 1­ Lîi     Ën    îctrong qu¸ tr×nh kinh doanh; nhu thu ®          2­ Nh÷ng    kho¶n  Òn tr¶cho  Öc  ti     vi cung  Êp  ü  ËthoÆc   Þch  ô; c k thu   d v 3­ TiÒn  èc  µ    ña      g v l∙c c¸ckho¶n  i cho  vay  trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng;       4­ Vèn  u  ;   ®Ç t 5­ C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  îp  sh h ph¸p  ña  c m × nh. §i Ò u 23 Ng êinícngoµilµm  Öc  ¹  Öt Nam        vi t i Vi   trong c¸c xÝ      nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t níc ngoµihoÆc     ùc hiÖn    îp  ng  îp        ®Ó th   c¸c h ®å h t¸ckinh doanh, sau    ép      khin thuÕ    Ëp  ph¸p luËtViÖtNam   thu nh do       quy  nh, ® îcchuyÓn    ícngoµithu ®Þ    ra n      nhËp  ña  ×nh  cm theo quy  Õ     ch qu¶n  ýngo¹ihèicña  ÖtNam. l     Vi   §i Ò u 24 ViÖc chuyÓn  æi  ÷a ®ång  Öt Nam   µ  Òn nícngoµi® îcthùc hiÖn  ® gi   Vi   v ti          theo tûgi¸hèi®o¸ichÝnh           thøc do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ng h Nh n     c«ng  è. b §i Ò u 25 C¸c tranh  Êp  ÷a    ch gi hai bªn ph¸tsinh  õ hîp  ng  îp      t  ®å h t¸ckinh  doanh  hoÆc   îp  ng  li  doanh,  òng nh c¸c tranh chÊp gi÷a  Ý  nghiÖp  ªn h ®å ªn c x li   doanh,xÝ    nghiÖp  100%   èn  ícngoµivíic¸c tæ  v n        chøc  kinh tÕ  ña  Öt Nam     c Vi   hoÆc   ÷a c¸c xÝ  gi     nghiÖp    íinhau  ích Õt  ®ã v   tr   ph¶i® îcgi¶iquyÕt      th«ng    qua th ng îng vµ  µ  . ¬ l   ho gi¶i
 7. 7 Trong  êng  îp    tr h c¸c bªn tranh chÊp  Én    v kh«ng tho¶  Ën  îc víinhau  thu ®     th×  ô  v tranh chÊp  îc ® a  tr c tæ    ®   ra  í   chøc  äng tµikinh tÕ  Öt Nam   tr       Vi   hoÆc   m ét  chøc  äng tµihoÆc   ¬  tæ  tr     c quan  Ðt xö  x   kh¸cdo    tho¶ thuËn.   c¸cbªn    CH ¬NG   IV QUY Ò N   îIVµ   L   NGH Ü A   ô  ñ A     VC Tæ CHøC, C¸  © N   U     íC  O µI  NH ®Ç T N NG   §i Ò u 26 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµihîp    n    t¸ckinh doanh    trªnc¬  ë  îp ®ång  ép  Õ  îtøc tõ15%   n     sh  n thu l       i ®Õ 25%   înhuËn    îc. l i thu ® §èivíi Çu  Ý  µ  ét  è  µinguyªn quý  Õ m      d kh v m s t     hi kh¸c th×  Õ  îtøc cao    thu l     i h¬n,phïhîp víi        th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t §i Ò u 27 Tuú  éc  µo  Ünh  ùc  u  , quy    èn  u  , khèil ng hµng  Êt thu v l v ®Ç t  m« v ®Ç t   î   xu   khÈu, tÝnh  Êt vµ  êigian  ¹t®éng, c¬    ch   th   ho     quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc Nh n   l  tn   ngoµicã  Ó  Ôn  Õ  î tøc cho  Ý    th mi thu l     i x nghiÖp  ªndoanh  li   trong m ét  êigian   th     tèi a  µ2    l   n¨m, kÓ   õn¨m  ¾t  u   ®   t  b ®Ç kinhdoanh  ã    µ    c l∙v gi¶m  i 50%   Õ  îtøc  thu l   i trongm ét  êigian tèi a  µ2    th       l   n¨m  Õp theo. ® ti   Trong    ×nh ho¹t®éng, xÝ  qu¸ tr       nghiÖp  ªndoanh  îcchuyÓn  çcña  Êt li   ®  l  b  kú n¨m  Õ  µo  thu n sang  n¨m  Õp  ti theo  µ  îc bï sè  ç®ã   v ®     l   b»ng  î nhuËn  ña  l  i c nh÷ng n¨m  Õp theo,nhng  ti     kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m. §i Ò u 28 Trong  êng  îp ® Æc   ÖtcÇn  tr h  bi   khuyÕn  Ých  u  ,thuÕ  îtøc cã  Ó  kh ®Ç t  l     th i ® îc c¬    quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµigi¶m  í 10%   î nhuËn  ® îc Nh n   l  tn     ti  l i thu    vµ  êih¹n  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc cã  Ó  îckÐo  µih¬n  êih¹n  th   mi   thu l     th ®   i d  th   quy  nh   ®Þ ë  Òu  cña  Ët nµy. §i 27  Lu   §i Ò u 29 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµihîp    n    t¸ckinh doanh    trªnc¬  ë  îp ®ång  ö  ông  t  ai,m Æt   íc,m Æt   Ón  ña  Öt Nam   ×   sh  sd ®Ê ®   n  bi c Vi   th   ph¶i tr¶ tiÒn     thuª.Trong  êng  îp    tr h khai th¸c tµinguyªn  ×       th ph¶i tr¶ tiÒn  µi    t  nguyªn. §i Ò u 30 Sau    ép  Õ  îtøc,xÝ  khin thu l     nghiÖp  ªndoanh  Ých 5%   înhuËn  i li   tr   l   i cßn  ¹ l  i ®Ó   Ëp  ü  ù  l qu d phßng.Quü   ù    d phßng  îcgií h¹n    ®     ë møc  i 25%   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cña  Ý  x nghiÖp.Tû  Ö  înhuËn  µnh      Ëp    ü    l l  i d ra ®Ó l c¸c qu kh¸c do      haibªn  tho¶  thuËn  µ    v ghitrong §iÒu  Ö  ña  Ý    l c x nghiÖp. §i Ò u 31
 8. 8 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi nép  µo  ©n   c v ®Ç t n     v Ng s¸ch  ña  Öt Nam   c Vi   c¸c kho¶n  Òn  Ých    ti tr b¶o  Ó m     éi ®èi  íic«ng  ©n,    hi x∙ h   v  nh viªn chøc  ña  Ý  cx nghiÖp theo ph¸p luËtViÖtNam.        §i Ò u 32 Trong  êng  îp tæ  tr h   chøc,c¸nh©n  ícngoµidïng lînhuËn    îc®Ó   i    n       i thu ®   t¸  ®Ç u    ×  ¬  tth c quan  Õ  µn  ¹ phÇn  Õ  îtøc ®∙  ép  thu ho l   i thu l     n cho  è  înhuËn  i i s l  i t¸  ®Ç u  . t §i Ò u 33 Khi chuyÓn  î nhuËn    ícngoµi,tæ    l i ra n     chøc,c¸ nh©n  ícngoµinép  ét     n    m kho¶n  Õ  õ5%   n   thu t   ®Õ 10%   è  Òn chuyÓn    ícngoµi. s ti   ra n   C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  Ó  Ôn  Nh n   l  tn     th mi hoÆc   gi¶m  Õ  thu nµy  cho  õng tr ng  îp ® Æc   ÖtcÇn  t  ê h   bi   khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t §i Ò u 34 XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã  c v ®Ç t n     tr¸chnhiÖ m     ông  ÷ng  Ön    ¸p d nh bi ph¸p cÇn  Õt®Ó     thi   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng.       §i Ò u 35 Thu Õ   ÊtkhÈu  µ  Õ  Ëp  Èu  i víi µng  ÊtkhÈu,hµng  Ëp  xu   v thu nh kh ®è     h xu     nh khÈu  ña  Ý  c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicòng    i víi µng  Êt khÈu, c v ®Ç tn     nh ®è     h xu     hµng  Ëp  Èu    ¬  ë  îp  ng  îp    nh kh trªn c s h ®å h t¸ckinh doanh  îc ¸p  ông  ® d theo  LuËt thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.   xu     nh kh C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  Ó  Ôn  Nh n   l  tn     th mi hoÆc   gi¶m  Õ  thu xuÊt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu      nh kh cho  õng  êng  îp ® Æc   ÖtcÇn  t tr h  bi   khuyÕn  Ých  kh ®Ç u  . t CH ¬NG   V C¬   QUAN   µ   íC  NH N QU¶N   ý  U     íC  O µI L ®Ç T N NG   §i Ò u 36 C¬  quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµicña  Ýnh  ñ  éng  µ    Nh n   l  tn     Ch ph C ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam   ã  Èm  Òn    Õt  ÷ng  Ên    ªnquan    ngh Vi   c th quy gi¶iquy nh v ®Ò li   ®Õ n   ¹t®éng  u    ña    chøc,c¸nh©n  ícngoµit¹ ViÖtNam. ho   ®Ç tc c¸ctæ     n     i   C¬   quan  µ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµicã  ÷ng  Öm   ô  µ  Òn   Nh n   l  tn     nh nhi v v quy h¹n sau  y:   ®© 1­  íng dÉn  H   Bªn  ícngoµivµ  n    Bªn  Öt Nam   Vi   trong qu¸ tr×nh ®µ m        ph¸n,   ký  Õt  îp ®ång  îp hîp t¸ckinh doanh,hîp ®ång  ªndoanh;híng dÉn      k h  h          li       c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thµnh  Ëp  Ý      n    l x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi t¹  Öt v n    iVi   Nam;  µm  u   èi    Õt  ÷ng  Ên    tæ  l ®Ç m gi¶iquy nh v ®Ò do  chøc,c¸ nh©n  u     íc    ®Ç t n   ngoµiyªu cÇu;   
 9. 9 2­ Xem   Ðt  µ  Èn  hîp  ng  îp    x v chu y  ®å h t¸c kinh doanh, hîp  ng  ªn   ®å li   doanh,cho  Ðp    chøc,c¸ nh©n  ícngoµithµnh  Ëp  Ý    ph c¸c tæ     n    l x nghiÖp  100%   vèn  ícngoµi, Èn  ®iÒu  Ö  ña  Ý  n   chu y  l c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   3­ Quy Õt  nh  ®Þ cho    Ý  c¸c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc n  ngoµi tham    îp      gia h t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp  ng  îp  ng  îc hëng  trªnc s h ®å h ®å ®  nh÷ng  iÒu  Ön  ®∙i; ® ki u  4­ Theo  âivµ  Óm    Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,hîp   d   ki travi th   h  h        ®ång  ªndoanh  µ  ¹t®éng  ña  Ý  li   v ho   c x nghiÖp  100%   èn  ícngoµi; v n  5­ Ph ©n  Ých  ¹t®éng    t ho   kinhtÕ  ña  Ý    c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   §i Ò u 37 Hai bªn    hoÆc   ét  m tronghaibªn      hoÆc   chøc,c¸nh©n  u    ícngoµi tæ     ®Ç tn     ph¶igöi cho  ¬     c quan  µ   íc qu¶n  ý®Ç u    íc ngoµi ®¬n    Èn  hîp Nh n   l  tn     xin chu y    ®ång  îp    h t¸ckinh  doanh, hîp  ng  ªndoanh, ®¬n     Ðp  µnh  Ëp  Ý    ®å li     xin ph th lx nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi vµ  n     ëng  ÷ng  iÒu  Ön  ®∙i.§¬n  v n    ®¬ xin h nh ® ki u    ph¶ikÌm    theo  îp dång  îp t¸ckinh doanh,hîp ®ång  ªndoanh,®iÒu  Ö  ña  h  h        li     lc xÝ nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   Ý  x nghiÖp  100%   èn  ícngoµi,luËn  v n    chøng  kinh  tÕ    ü  Ëtvµ  ÷ng  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan, theo  ­ k thu   nh t      li     yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  Nhµ   ícqu¶n  ý®Ç u    ícngoµi. n  l  tn   §i Ò u 38 C¬  quan  µ   íc qu¶n  ý ®Ç u     íc ngoµi xem   Ðt  n  µ  Nh n   l  tn     x ®¬ v th«ng    b¸o quyÕt  nh   ®Þ cho  ¬ng  ù  ® s trong vßng  th¸ng,kÓ   õ  µy  Ën  îc ®¬n. 3    t ng nh ®    Quy Õt  nh  Êp  Ën  îcth«ng  díi ×nh  ®Þ ch thu ®   b¸o    h thøc giÊy phÐp  u  .     ®Ç t CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG   CU C §i Ò u 39 C¨n  vµo  ÷ng  cø  nh nguyªn  ¾c  t quy  nh   ®Þ trong  Ët  µy, ChÝnh  ñ  Lu n   ph Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ho x∙ h   ngh Vi   ban  µnh  ÷ng  h nh quy  nh  ®Þ nh»m   ¹o t  ®iÒu  Ön  Ën  î cho  êi ViÖt Nam     íc ngoµi®Ç u    Ò   íc,gãp  Çn  ki thu l   i ng     ën     tv n   ph x©y  ùng    èc. d Tæ qu §i Ò u 40 C¨n  vµo  ÷ng  cø  nh nguyªn  ¾c  t quy  nh   ®Þ trong  Ët  µy, ChÝnh  ñ  Lu n   ph Céng  µ    éi chñ  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   ã  Ó  ý  íiChÝnh  ñ  íc ngoµi c th k v   ph n     nh÷ng  Öp  nh  Ò   îp t¸cvµ  u    ï hîp  íiquan  Ö   hi ®Þ v h     ®Ç t ph   v   h kinh tÕ  ÷a ViÖt   gi     Nam   íi çi níc. v   m §i Ò u 41
 10. 10 Nay    á  Òu  Ö  Ò   u    ña  íc ngoµi ë  íc Céng  µ    éi chñ  b∙ib §i l v ®Ç t c n    n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 115/CP  µy  th¸ng 4    ng 18    n¨m 1977  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ctr¸víi Ët nµy.    i Lu   §i Ò u 42 Héi ®ång  é  ëng    b tr quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸VIII kú  äp  2      h thø  th«ng  , qua  µy  th¸ng12  ng 29    n¨m  1987.   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản