Nghiên cứu thị trường

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
168
lượt xem
77
download

Nghiên cứu thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường là lĩnh vực lưu thông, ở đó hàng hóa thực hiện đ-ợc giá trị đã đ-ợc tạo ra trong lĩnh vực sản xuất MARK: Kotler, P., thị trường là tập hợp tất cả những ng-ời mua hiện tại và tiềm năng đối với một sản phẩm.Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thị trường

 1. Nghiªn cøu thÞ tr−êng Ch−¬ng 2
 2. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 4. Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng 5. Lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu
 3. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT
 4. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa KTCT: ThÞ tr−êng lμ lÜnh vùc l−u th«ng, ë ®ã hμng hãa thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ ®· ®−îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt MARK: Kotler, P., thÞ tr−êng lμ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng ng−êi mua hiÖn t¹i vμ tiÒm n¨ng ®èi víi mét s¶n phÈm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 5. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) - C¨n cø vμo vÞ trÝ hμng hãa trong t¸i s¶n xuÊt - C¨n cø vμo tÇm quan träng cña thÞ tr−êng - C¨n cø vμo tÝnh chÊt kinh doanh - C¨n cø vμo quan hÖ cung cÇu - C¨n cø vμo lÜnh vùc kinh doanh - C¨n cø vμo ®èi t−îng l−u th«ng - C¨n cø vμo ph¹m vi l−u th«ng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 6. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Trong marketing . ThÞ tr−êng hiÖn t¹i . ThÞ tr−êng hçn hîp . ThÞ tr−êng tiÒm n¨ng . ThÞ tr−êng lý thuyÕt . ThÞ tr−êng thùc nghiÖm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 7. 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Tμi nguyªn Tμi nguyªn Tμi nguyªn Tμi nguyªn ThÞ tr−êng tμi ThÞ tr−êng tμi nguyªn nguyªn TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ ThuÕ, ThuÕ, DÞch vô, DÞch vô, hμng hμng tiÒn tÖ tiÒn tÖ DÞch vô, ho¸ DÞch vô, ho¸ tiÒn tÖ tiÒn tÖ ThuÕ ThuÕ ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng Nhμ ThÞ tr−êng Nhμ ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ng−êi s¶n xuÊt ng−êi s¶n xuÊt n−íc n−íc ng−êi tiªu ng−êi tiªu dïng dïng ThuÕ, ThuÕ, DÞch vô, DÞch vô, hμng hμng tiÒn tÖ tiÒn tÖ ho¸ DÞch vô, ho¸ DÞch vô, ThuÕ, ThuÕ, tiÒn tÖ tiÒn tÖ hμng hμng TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ ThÞ tr−êngho¸ ThÞ tr−êngho¸ ng−êi trung ng−êi trung gian gian Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch vô vô vô vô
 8. 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) ThÞ tr−êng nh÷ng ng−êi trung gian ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng c¸c nhμ c¬ quan s¶n xuÊt Nhμ n−íc ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ng−êi C«ng ty quèc tÕ tiªu dïng Mét sè kiÓu thÞ tr−êng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 9. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT . Quan hÖ gi÷a DN vμ NTD . Hai chu tr×nh cña qu¸ tr×nh trao ®æi . Th«ng tin . Kinh tÕ . Marketing thóc ®Èy qu¸ tr×nh trao ®æi thuËn lîi nhÊt Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 10. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 2. Néi dông nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa 2.3. X¸c ®Þnh quy m«, ®Æc tÝnh TT
 11. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng . Kh¸ch hμng quyÕt ®Þnh sù tån tại của doanh nghiÖp . Môc tiªu: hiÓu biÕt kh¸ch hμng, nhu cÇu, thÞ hiÕu, l−îng cÇu ... a. X¸c ®Þnh kh¸ch hμng b. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh mua hμng c. Ph©n tÝch c¸c thãi quen mua hμng . Cña ng−êi tiªu dïng . Cña doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 12. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa a. ChÊt l−îng hμng hãa b. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hμng hãa c. Ph¹m vi sö dông cña hμng hãa Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 13. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.3. X¸c ®Þnh quy m« ®Æc tÝnh thÞ tr−êng a. X¸c ®Þnh quy m« cña thÞ tr−êng b. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng Tiªu dïng & Doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 14. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin 3.5. Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.6. Sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu
 15. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu . QuyÕt ®Þnh th«ng tin cÇn thu thËp . §Þnh h−íng nghiªn cøu . Tr¸nh sai lÇm . §¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 16. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nguån th«ng tin thø cÊp . Trong doanh nghiÖp . Ngoμi doanh nghiÖp . Yªu cÇu cña thu thËp th«ng tin thø cÊp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 17. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . KÕ ho¹ch nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng 4 ph−¬ng ph¸p . §iÒu tra, pháng vÊn s©u. focus group . Ph−¬ng ph¸p quan s¸t . Ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm . Ph−¬ng ph¸p m« pháng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 18. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin . Tæng quan . Tæng quan qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin . T¹i sao cÇn xö lý th«ng tin . Kü thuËt xö lý th«ng tin . Giíi thiÖu c¸c kü thuËt . Thùc hμnh chuyªn s©u víi phÇn mÒm SPSS Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 19. Overview of the Stages of Data Analysis (Zikmund 1997) (Zikmund 1997) Editing Coding Data Entry Data Analysis Descriptive Univariate Bivariate Multivariate Analysis Analysis Analysis Analysis Interpretation
 20. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.5. Giíi thiÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu . B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu . Ng«n ng÷, thuËt ng÷ cÇn diÔn ®¹t ®Ó ng−êi ®äc hiÓu ®−îc Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
Đồng bộ tài khoản