intTypePromotion=1

Quản lý rủi ro tài chính

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
786
lượt xem
515
download

Quản lý rủi ro tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của quản lý tài chính là để tăng cường lợi nhuận của các ngân hàng và tăng giá trị của ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên, chiến lược nhằm vào mục đích tăng lợi nhuận cũng có nghĩa là phải chấp nhận nhiều rủi ro, vì vậy những nhà quản lý phải theo đuổi mục đích lợi nhuận theo cách thức phải đảm bảo khả năng thanh toán và hạn chế được những rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, và rủi ro về kinh doanh ngoại tệ. Để đạt được cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý rủi ro tài chính

  1. Quản lý rủi ro tài chính 1 QUAÛN LYÙ RUÛI RO TAØI CHÍNH Ths. Traàn Tuyeát Nhung Trung taâm Thoâng tín duïng - Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam Muïc ñích cuûa quaûn lyù taøi chính laø ñeå taêng cöôøng lôïi nhuaän cuûa caùc ngaân haøng vaø taêng giaù trò cuûa ngaân haøng treân thò tröôøng. Tuy nhieân, chieán löôïc nhaèm vaøo muïc ñích Lib taêng lôïi nhuaän cuõng coù nghóa laø phaûi chaáp nhaän nhieàu ruûi ro, vì vaäy nhöõng nhaø quaûn lyù phaûi theo ñuoåi muïc ñích lôïi nhuaän theo caùch thöùc phaûi ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn vaø haïn cheá ñöôïc nhöõng ruûi ro tín duïng, ruûi ro laõi suaát, ruûi ro thanh khoaûn, vaø ruûi ro veà kinh ra doanh ngoaïi teä. Ñeå ñaït ñöôïc cuøng luùc ñöôïc hai muïc tieâu laø naêng cao lôïi nhuaän vaø quaûn lyù ruûi ro, haàu heát caùc ngaân haøng thöôïng maïi treân theá giôùi ñeàu thaønh laäp Ban quaûn lyù taøi saûn nôï_coù. Ban naøy bao goàm chuû tòch ngaân haøng, giaùm ñoác vaø nhöõng ngöôøi ñieàu haønh boä ry phaän nhö quaûn lyù taøi saûn coù (quaûn lyù vieäc cho vay trong nöôùc vaø quoác teá), quaûn lyù taøi saûn nôï (quaûn lyù vieäc thu huùt tieàn gôûi) vaø phaân tích tình hình kinh teá cuûa ngaân haøng. Ban quaûn lyù taøi saûn nôï_coù seõ chòu traùch nhieäm ñöa ra caùc chieán löôïc cho vay vaø thu huùt tieàn göûi. of Ban naøy seõ hoïp vaøi laàn trong moät thaùng ñeå thaûo luaän vaø ñöa ra chieán löôïc nhaèm naâng cao lôïi nhuaän vaø khoâng phaûi chòu nhieàu ruûi ro. Ba Vaán ñeà chuû choát maø Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù caàn quan taâm xem xeùt ñoù laø söï cheânh leäch veà laõi suaát giöõa laõi suaát cho vay( laõi suaát ñöôïc thu töø vieäc cho vay vaø kinh doanh caùc taøi saûn coù khaùc) vaø laõi suaát huy ñoäng voán ( laõi suaát trong vieäc göûi tieàn vaø vay nk nôï khaùc). Sau khi xem xeùt baûng caân ñoái taøi saûn nhöõng quy ñònh phaùp lyù trong hoaït ñoäng ngaân haøng, möùc ñoä caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng khaùc, tình hình kinh teá noùi chung, xem xeùt caùc ñôn xin vay voán, tình hình huy ñoäng voán hieän taïi, Ban naøy seõ ra quyeát ñònh veà ing vieäc ñònh giaù caùc khoaûn cho vay, cuï theå laø caùc quyeát ñònh veà laõi suaát cô baûn ñoái vôùi moät soá khoaûn vay vaø lieäu neân ñöa ra laõi suaát coá ñònh hay thaû noåi ñoái vôùi caùc khoaûn vay. Hôn nöõa, Ban naøy seõ ñöa ra nhöõng caùch thöùc huy ñoäng voán höôùng tôùi vieäc kinh doanh taøi saûn coù. Ñieàu naøy seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc thay ñoåi laõi suaát huy ñoäng vaø môû roäng stu chieán löôïc cho vay, tieáp caän khaùch haøng treân thò tröôøng. Muïc tieâu laø ñaûm baûo söï cheânh leäch giöõa laõi suaát thöïc döông giöõa taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï, nghóa laø laõi suaát cho vay phaûi cao hôn laõi suaát huy ñoäng, ñaûm baûo cho vieäc kinh doanh coù laõi. Neáu laõi suaát cho vay thaáp hôn laõi suaát huy ñoäng, thu nhaäp ngaân haøng seõ giaûm vaø voán cuûa ngaân haøng cuõng giaûm de theo. Neáu vieäc naøy keùo daøi, ngaân haøng seõ laâm vaøo tình traïng khoâng coù khaû naêng thanh toaùn. Moïi quyeát ñònh do Ban naøy ñöa ra se aûnh höôûng tröïc tieáp ñeùn taøi saûn nôï vaø taøi nt saûn nôï vaø taøi saûn coù cuûa ngaân haøng vaø ñeå haïn cheá ruûi ro ngaân haøng ôû möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc, ñaûm baûo söï toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi cuûa ngaân haøng. Vieäc quaûn lyù ruûi ro taøi s chính ñöôïc thöïc hieân thoâng qua ñaùnh giaù caùc khoaûn vay, ñaùnh giaù khaùch haøng vay voán. Vieäc ñaùnh giaù naøy döïa treân naêm yeáu toá cô baûn: - Khaû naêng hoaøn traû khoaûng vay: Khaû naêng cuûa khaùch haøng trong vieäc hoaøng traû khoaûn vay. Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
  2. Quản lý rủi ro tài chính 2 - Ñaëc ñieåm khaùch haøng: Khaû naêng laõnh ñaïo hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö möùc ñoä saün loøng hoaøn traû khoaûn vay cuûa nhöõng ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp. - Voán: Söùc maïnh veà taøi chính cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm vay voán. - Theá chaáp: Taøi saûn vaø möùc ñoä thanh khoaûn (chuyeån thaønh tieàn maët) cuûa taøi saûn ngöôøi vay duøng ñeå ñaûm baûo khoaûn vay. Lib - Ñieàu kieän: Nhöõng yeáu toá coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaøn traû voán cuûa khaùch haøng, ñoù laø ñieàu kieän hieän taïi veà tình hình kinh teá, veà cô caáu thò tröôøng, möùc ñoä caïnh tranh vaø moät soá yeáu toá khaùc maø vöôït quaù söï kieåm soaùt cuûa khaùch haøng vay voán. ra I. ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ ÑÖÔÏC NAÊM YEÁU TOÁ TREÂN ÑAÂY, NGÖÔØI QUAÛN LYÙ NGAÂN HAØNG CAÀN PHAÛI THÖÏC HIEÄN CAÙC VAÁN ÑEÀ SAU: ry - Nhaän thöùc vaø tham gia moät caùch nghieâm tuùc vaøo vieäc ñònh giaù vaø ñaùnh giaù khoaûn vay. of - Thöïc hieän giaùm saùt ñaày ñuû - Xuùc tieán moái quan heä laâu daøi giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng Ba - Quaûn lyù taøi saûn coù moät caùch chuû ñoäng 1. Nhaän thöùc vaø tham gia moät caùch nghieâm tuùc vaøo vieäc ñònh giaù vaø ñaùnh giaù caùc khoaûn vay: nk Nhöõng ngöôøi quaûn lyù ngaân haøng phaûi xem xeùt moät caùch thaän troïng ñôn xin vay voán cuûa khaùch haøng ñeå phaân bieät roõ khach haøng naøo ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû caû 5 yeáu toá ing treân, sau ñoù seõ chaáp nhaän vaø ñònh giaù khoaûn cho vay voán nay. Khaùch haøng xin vay voán seõ phaûi göûi thoâng tin veà taøi chính, veà tình hình hoaït ñoïng cuõng nhö thoâng tin veà taøi saûn lieân quan ñeán vieäc vay voán naøy. Trong voøng hai thaäp kó qua, khaùch haøng khoâng chæ thu thaäp thoâng tin tröïc tieáp töø khaùch haøng maø thöôøng xuyeân thu thaäp thoâng tin qua coâng ty thoâng tin. Caùc coâng ty naøy thu thaäp thoâng tin töø caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân vaø laäp neân baûng stu baùo caùo toùm taét veà nôï naàn cuûa khaùch haøng, lòch söû thanh toaùn vaø ñöa ra moät soá nhaän xeùt chung. 2. Thöïc hieän giaùm ñaày ñuû: de Ñaây laø böôùc thöù 2 ñeå thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro moät caùch hieäu quaû sau khi ngaân haøng cho vay voán. Nhöõng hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp sau khi vay voán phaûi nt ñöôïc giaùm saùt lieân luïc ñeå ñaûm baûo raèng doanh nghieäp vaãn tieáp tuïc ñaùp öùng ñuû 5 yeáu toá cô baûn treân. Moät yeâu caàu toái thieåu laø ngaân haøng phaûi theo doõi chaët cheõ vieäc thanh toaùn cuûa khaùch haøng ñeå coù nhöõng quyeát ñònh caàn thieát nhö tieáp tuïc cho vay hay tòch thu taøi s saûn ñeå theá nôï. 3. Xuùc tieán moái quan heä laâu daøi giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng: Ngaân haøng phaûi xuùc tieán moái quan heä vôùi khaùch haøng, vieäc thieát laäp moái quan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng seõ giuùp cho ngaân haøng vaø khaùch haøng hieåu bieát veà nhau toát hôn, Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
  3. Quản lý rủi ro tài chính 3 laøm giaûm bôùt veà caû maët chi phí vaø thôøi gian khi xem xeùt giao dòch kinh doanh giöõa hai beân. Vieäc coù ñöôïc moái quan heä truyeàn thoáng vôùi ngaân haøng seõ giuùp cho khaùch haøng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà thanh khoaûn nhöõng luùc caàn thieát. 4. Quaûn lyù taøi saûn coù moät caùch chuû ñoäng: Vieäc quaûn lyù caùc khoaûn vay phaûi ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø thaän troïng. Ngaân haøng caàn phaûi bieát thieát laäp traïng thaùi caân baèng giöõa tính chuyeân moân hoaù khi ñaàu tö va tính Lib ña daïng hoaù caùc khoaûn ñaàu tö. Moät ví duï ñieån hình laø vaøo nhöõng naêm 1980, caùc ngaân haøng ôû Oklahoma vaø Texas ñaõ cho vay khaùch haøng hoaït ñoäng trong lónh vöïc kinh doanh vaø khai thaùc daàu khí. Trong baûn caân ñoái taøi saûn cuûa caùc ngaân haøng naøy, phaàn lôùn caùc ra khoaûn ñaàu tö vaø cho vay taäp trung vaøo lónh vöïc daàu khí, do vaäy khi giaù daàu giaûm vaø caùc coâng ty naøy bò phaù saûn, caùc ngaân haøng naøy ñaõ gaëp nhieàu khoù khaên vaø raát nhieàu ngaân ry haøng bò phaù saûn. Ñaây laø moät trong nhöõng ví duï ñeå phaûn aùnh söï caàn thieát phaûi ña daïng hoaù danh muïc ñaàu tö ñeå ñaûm baûo trong tröôøng hôïp xaûy ra khuûng hoaûng ñoái vôùi moät ngaønh naøo ñoù thì ngaân haøng vaãn duy trì hoaït ñoäng. of Moät caùch khaùch ñeå phaân taùn ruûi ro ñoái vôùi moät khoaûn cho vay lôùn laø cuøng ngaân haøng caùc cuøng ñaàu tö vaøo caùc khoaûn vay ñoù thoâng qua baûng cam keát giöõa caùc ngaân haøng. Ba II. MOÄT SOÁ COÂNG CUÏ QUAÛN LYÙ RUÛI RO LAÕI SUAÁT TRONG HOAÏT ÑOÄNG NH: Nhö ñaõ neâu treân, muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø ñaûm baûo söï cheânh leäch laõi nk suaát thöïc döông giöõa laõi suaát töø vieäc cho vay voán vaø chi phí phaùt sinh töø vieäc huy ñoäng voán. Nhö vaäy coù nghóa laø vieäc quaûn lyù ruûi ro laõi suaát phaûi ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân lieân tuïc taïi caùc ngaân haøng thöông maïi ñeå ño löôøng möùc ñoï aûnh höôûng cuûa laõi suaát ñeán taøi ing saûn nôï vaø taøi saûn coù cuûa ngaân haøng thöông maïi. 1. Phöông phaùp phaân tích aûnh höôûng cheânh leäch taøi saûn nôï_coù ñeán thu nhaäp cuûa ngaân haøng khi coù söï bieán ñoäng cuûa laõi suaát ( Income Gap Analvsis) stu Moät caùch thöïc hieän vieäc quaûn lyù naøy ñoù laø aùp duïng phöông phaùp phaân tích aûnh höôûng cheânh leäch taøi saûn nôï coù ñeán thu nhaäp cuûa ngaân haøng khi coù söï bieán ñoäng laõi suaát (Income Gap Analvsis). Döôùi ñaây laø chi tieát phöông phaùp tính aûnh höôûng do söï bieán ñoäng cuûa laõi suaát ñeán thu nhaäp ngaân haøng. de Böôùc ñaàu tieân caàn laøm khi thöïc hieän chieán löôïc quaûn lyù ruûi ro theo phöông phaùp naøy laø xaùc ñònh taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi söï bieán ñoäng laõi suaát. Veà phía taøi saûn coù, taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát (interest rate-sensitive assets, vieát taét laø ISAs) ñoù nt laø taøi saûn maø coù thôøi gian ñaùo haïn döôùi moät naêm vaø nhöõng khoaûn cho vay vôùi laõi suaát phuï thuoäc vaøo laõi suaát treân thò tröôøng. Veà phaùi taøi saûn nôï, taøi saûn nôï nhaïy caûn vôùi laõi suaát( s interest- rate-sensitive liabities, vieát taét laø ISLs) ñoù laø nhöõng khoaûn huy ñoäng voán vôùi thôøi gian ñaùo haïn döôùi 1 naêm vaø nhöõng khoaûn huy ñoäng voán khaùc gaén lieàn vôùi laõi suaát bieán ñoäng treân thò tröôøng. Böôùc tieáp theo laø tính söï cheânh leäch giöõa hai taøi saûn naøy Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
  4. Quản lý rủi ro tài chính 4 Söï cheânh leäch (GAP) = ISAs – ISLs Trong ñoù ISAs taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát ISLs taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát Tröôøng hôïp taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát lôùn hôn taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát, söï cheânh leäch mang daáu aâm(GAP< 0), neáu laõi suaát treân thò tröôøng taêng, chi phí huy Lib ñoäng voán seõ taêng hôn laõi suaát thu ñöôïc töø vieäc cho vay, do vaäy thu nhaäp cuûa ngaân haøng giaûm. Ngöôïc laïi, neáu laõi suaát giaûm, thu nhaäp cuûa ngaân haøng taêng leân. Tröôøng hôïp taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát lôùn hôn taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi ra suaát (GAP > 0), neáu laõi suaát treân thò tröôøng taêng, laõi suaát thu ñöôïc töø vieäc ñaàu tö vaøo taøi saûn coù seõ taêng nhanh hôn chi phi boû ra huy ñoäng voán, ñieàu naøy coù nghóa laø thu nhaäp cuûa ngaân haøng seõ taêng leân. Ngöôïc laïi, neáu laõi suaát treân thò tröôøng giaûm, thu nhaäp ngaân haøng ry giaûm. Tröôøng hôïp taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát baèng taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát of (GAP = 0), vieäc taêng giaûm laõi suaát treân thò tröôøng seõ coù cuøng möùc ñoä taùc ñoäng taøi saûn coù nhaïy caûm vaø taøi saûn nôï nhaïy caûm, thu nhaäp cuûa ngaân haøng seõ khoâng thay ñoåi. Döôùi ñaây laø baûng toùm taét taùc ñoäng cuûa vieäc thay ñoåi laõi suaát ñeán thu nhaäp cuûa Ba NH: Qua vieäc phaân tích aûnh höôûng cuûa taùc ñoäng laõi suaát ñeán thu nhaáp cuûa ngaân haøng, Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù khoâng nhöõng bieát ñöôïc söï thay ñoåi cuûa laõi suaát coù taùc ñoäng tíc nk cöïc hay tieâu cöj ñeán thu nhaäp cuûa ngaân haøng maø coøn tính ñöôïc quy moâ cuûa söï taùc ñoäng ñoù. Quy moâ cuûa söï taùc ñoäng ñoù ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: ing BI = GAP.i Trong ñoù Bi laø möùc ñoä thay ñoåi veà thu nhaäp cuûa ngaân haøng I laø söï thay ñoåi veà laõi suaát stu GAP = ISAs – ISLs Ví duï nhö moät ngaân haøng coù 150 trieäu USD laø taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát, ø 250 trieäu USD taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát. Vôùi giaû thieát laø laõi suaát taêng 3%. Ban de quaûn lyù taøi saûn nôï coù seõ tính ñöôïc möùc ñoä aûnh höôûng ñeán thu nhaäp nhö sau: GAP = 150 – 250 = - 100 BI = GAP.i = -100. 0,03 = -3 trieäu USD nt Trong tröôøng hôïp naøy, ngaân haøng döï tính thu nhaäp cuûa ngaân haøng giaûm 3 trieäu USD neáu laõi suaát taêng 3%. Ngöôïc laïi, vôùi laõi suaát giaûm 3% thì thu nhaäp cuûa ngaân haøng s döï tinhd taêng theâm 3 trieäu USD. Nhö vaäy, thoâng qua vieäc hieåu ñöôïc baûn chaát cuûa moái quan heä giöõa soá tieàn cheânh leäch taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï vaø söï thay ñoåi veà laõi suaát, Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù ñöa ra chính saùch quaûn lyù moät caùch hieäu quaû ruûi ro laõi suaát. Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
  5. Quản lý rủi ro tài chính 5 Thoâng qua vieäc döï ñoaùn laõi suaát trong töông lai vaø möùc ñoä ruûi ro, Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù seõ xaùc ñònh löôïng hoaù ñöôïc möùc ñoï ruûi ro mad ngaân haøng gaëp phaûi. Neáu ngaân haøng döï tính laõi suaát seõ taêng trong thôøi gian tôùi, Ban quaûn lyù taøi saûnnôï coù seõ ra caùc bieän phaùp ñònh höôùng ñeå ñaûm baûo raèng taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát lôùn hôn taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát (GAP > 0). Bieän phaùp thöïc hieän trong tröôøng hôïp naøy coù theå haïn cheá taøi saûn nôï ngaén haïn, taêng cöôøng huy ñoäng nguoàn voán daøi haïn. Hoaëc Ban quaûn lyù taøi Lib saûn nôï coù seõ ñöa ra chính saùch taêng cöôøng löôïng taøi saûn coù gaéng lieàn vôùi laõi suaát coù ñoä bieán ñoäng lôùn nhö cho vay ngaén haïn nhieàu hôn hoaëc ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn ngaén haïn. Neáu nhö Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù döï tính laõi suaát seõ giaûm trong töông lai, hoï seõ ra ñöa ra chính saùch ñeå coù ñöïoc taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát lôùn hôn taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát ( GAP > 0). Ñieáu ñoù coù nghóa laø taêng cöôøng huy ñoäng voán ngaén haïn, taêng cöôøng cho vay daøi haïn, giaûm cho vay ngaén haïn. ry Töø coâng thöùc (1) cho thaáy, ñoä lôùn cuûa GAP caøng taêng, möùc ñoä taùc ñoäng cuûa laõi suaát ñeán thu nhaäp ngaân haøng caøng lôùn. Ñoä lôùn cuûa GAP trong moïi tröôøng hôïp seõ ñöôïc of phuï thuoäc vaøo quan ñieåm chaáp nhaän ruûi ro, ngaân haøng ñoù seõ duy trì söï cheânh leäch giöõa taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát vôùi taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát lôùn, ( duy trì GAP lôùn). Tröông hôïp ngaân haøng muoán haïn cheá ruûi ro ñeán möùc ñoä toái thieåu, ngaân haøng seõ duy Ba trì khoaûng caùch giöõa hai loaïi taøi saûn naøy nhoû. Phöông phaùp treân laø moät coâng cuï höõu hieäu ñeå ño löôøng aûnh höôûng do söï thay ñoåi laõi suaát ñeán thu nhaäp cuûa ngaân haøng. Hieän nay caùc ngaân haøng ñaõ aùp duïng moät soá phöông nk phaùp khaùc ñeå ñaùnh giaù moät caùch cuï theå hôn taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi laõi suaát ñeán giaù trò cuûa taøi saûn nôï, taøi saûn coù vaø giaù trò roøng cuûa ngaân haøng. Treân thöïc teá, coù 2 loaïi ruûi ro taùc ñoäng ñeán vieäc ñaàu tö cuûa ngaân haøng khi laõi suaát thay ñoåi ñoù laø ruûi ro veà giaù caû vaø ruûi ro ing veà vieäc taùi ñaàu tö. Ruûi ro veà giaù( price risk) laø ruûi ro khi laõi suaát taêng laøm cho giaù caû thò tröôøng cuûa caùc khoaûn cho vay vaø caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn giaûm. Ruûi ro veà taùi ñaàu tö (reinvestment risk) laø vieäc giaûm laõi suaát seõ daãn ñeán giaù trò töông lai cuûa caùc khoaûn cho vay vaø ñaàu tö chöùng khoaùn giaûm. Hai loaïi ruûi ro naøy vaän ñoäng theo hai höôùng khaùc nhau. stu Chính vì vaäy, caùc ngaân haøng phaûi ñöa ra moät phöông phaùp ño giaù trò taøi saûn cuûa ngaân haøng trong tröôøng hôïp coù söï thay ñoåi veà maët laõi suaát. 2. Phöông phaùp “phaân tích thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn”(duration analvs) de Moät phöông phaùp höõu hieäu maø caùc ngaân haøng thöông maïi theá giôùi aùp duïng thöôøng xuyeân ñoù laø phöông phaùp “phaân tích thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn”. Ñaây laø phöông phaùp tính thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa giaù trò hieän thôøi cuûa doøng nt tieàn maët. Döôùi ñaây laø coâng thöùc ñöôïc aùp duïng phoå bieán khi tính thôøi gian ñaùo haïn trung s bình gia quyeàn, ñöôïc goïi laø coâng thöùc Macaulay: n CPt (t) , t=1 (1+i) Trong ñoù: CPt laø doøng tieàn töông lai cuûa caùc khoaûng laõi ñònh kyø taïi thôøi ñieåm t Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
  6. Quản lý rủi ro tài chính 6 T laø soá thöù töï töøng naêm ñaàu tö i laø laõi suaát, n soá naêm ñaàu tö Aùp duïng coâng thöùc treân ta coù theå tính ñöôïc thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa moät traùi phieáu coù trò giaù laø 10.000 ñoâ la vôùi tæ leä traû laõi haøng naêm laø 10%, trong voøng 5 naêm thì thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn laø 4.16997 naêm. Giaù trò naùy coù yù nghóa laø sau 4.16997 naêm, ngöôøi giöõ traùi phieáu seõ thu ñöôïc laõi suaát laø 10% töø khoaûn Lib ñaàu tö naøy baát keå laõi suaát treân thò tröôøng thay ñoåi theâ naøo. Sau thôøi ñieåm naøy, vieäc laõi suaát taêng laøm giaûm giaù trò hieän thôøi cuûa caùc khoaûn ñaàu tö seõ ñöôïc buø ñaép baèng vieäc taêng giaù trò doøng tieàn töông lai cuûa traùi phieáu. Ñieàu naøy coù nghóa laø ruûi ro veà giaù seõ ñöôïc buø ra ñaép baèng vieäc taêng giaù trò cuûa vieäc taùi ñaàu tu cuûa traùi phieáu naøy. Töø coâng thöùc treân ta nhaän thaáy moät ñieåm ñaùng löu yù nöõa laø vieäc tính thôøi gian ry ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cho thaáy vôùi traùi phieáu ñaùo haïn caøng daøi ruûi ro veà laõi suaát caøng lôùn. Ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù thöôøng aùp duïng coâng thöùc naøy trong vieäc quaûn lyù caùc of khoaûn ñaàu tö vaø quaûn lyù voán cuûa ngaân haøng baèng caùch tính thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa soá tieàn cheânh leäch giöõa taøi saûn coù nhaïy caûm vôùi laõi suaát vaø taøi saûn nôï nhaïy caûm vôùi laõi suaát. Coâng thöùc aùp duïng cho caùch tính naøy naøy nhö sau: thôøi gian ñaùo haïn Ba trung bình gia quyeàn cuûa soá tieàn cheânh leäch baèng thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa taøi saûn coù tröø ñi thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa taøi saûn nôï: nk Duration GAP = DURAs – DURLs Trong ñoù DURAs laø thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa taøi saûn coù DURLs laø thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa taøi saûn nôï ing Tröôøng hôïp thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa soá tieàn cheânh leäch mang daáu döông ( Duration GAP >0) coù theå hieåu raèng giaù trò thò tröôøng cuûa taøi saûn coù seõ nhaïy caûm vôùi laõi suaát hôn laø giaù trò thò tröôøng cuûa taøi saûn nôï. Cuï theå neáu laõi suaát taêng, giaù trò stu cuûa taøi saûn coù seõ giaûm nhanh hôn giaù trò cuûa taø saûn nôï, neáu laõi suaát giaûm, giaù trò cuûa taøi saûn coù seõ taêng nhanh hôn giaù trò cuûa taøi saûn nôï, laøm voán cuûa ngaân haøng taêng leân. Tröôøng hôïp thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa soá tieàn cheânh leäch mang daáu aâm (Duration GAP
  7. Quản lý rủi ro tài chính 7 Nhö vaäy neáu nhö ban quaûn lyù taøi saûn nôï coù döï tính raèng laõi suaát thò tröôøng seõ taêng hoï seõ ñöa ra chính saùch ñeå taêng thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa taøi saûn nôï vaø giaûm thôøi gian ñaùo haïn trung bình gia quyeàn cuûa taøi saûn coù. Ñieàu naøy coù nghóa taêng cöôøng huy ñoäng voán, taêng cho vay ngaén haïn. Treân ñaây laø moät soá phöông phaùp quaûn lyù ruûi ro treân ñöôïc aùp duïng treân caùc ngaân haøng tieân tieán treân theá giôùi, noù laø coâng cuï höõu hieäu ñeå ngaân haøng thöïc hieän taøi saûn vaø Lib nguoàn voán. Hieän nay Vieät Nam ñang tieán haønh hoäi nhaäp heä thoáng taøi chính quoác teá caùc ngaân haøng caàn phaùp trieån nghieäp vuï quaûn lyù ruûi ro, löôïng hoaù caùc ruû ro ñeå tính toaùn ñöôïc möùc ñoä thieät haïi trong tröông hôïp cuï theå. Nghieäp vuï tín duïng laø nghieäp vuï chuû choát ra cuûa caùc ngaân haøng coâng cuï quaûn lyù ruûi ro cuûa caùc nghieäp vuï naøy ñöôïc ngaân haøng treân theá giôùi nghieân cöùu vaø aùp duïng vaøo thöïc tieãn coâng vieäc haøng ngaøy. Thieát nghĩ caùc toåt chöùc tín duïng Vieät Nam caàn tham khaûo phöông phaùp quaûn lyù ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng ry tieân tieán treân theâ giôùi ñeå aùp duïng vaøo coâng vieäc thöïc tieãn taïi Vieät Nam. of Ba nk ing stu de nt s Ths. Trần Tuyết Nhung – Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản