Quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Tran Thi Thuy Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
279
lượt xem
152
download

Quản trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phuc vụ cho nhu cầu sản xuất cần phải có những đự báo kịp thời về nguyên liệu như sợi bông ,chỉ, thuốc tẩy….Để sản xuất hiệu quả thì ta phải lập lịch trình sản xuất cho các công nhân trên các máy để giảm thiếu thời gian mà vẫn đạt năng suất như mong muốn bằng những phương pháp phân công công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị doanh nghiệp

 1.  DỰBÁO NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT KHĂN TẮM XUẤT KHẨU:  Sản phẩm của công ty rất đa dạng nhiều màu sắc nhiều chủng loại nên những nguyên liệu để sản xuất ra một sản phẩm phải qua nhiều khâu sản xuất như sợi bông qua khâu guồng sợi ,tẩy nhuộm sau đó mới được rệt thành khăn….
 2. Để phuc vụ cho nhu cầu sản xuất cần phải có những đự báo kịp thời về nguyên liệu như sợi bông ,chỉ, thuốc tẩy…. Sau đây là dự báo của một số thời kỳ trong năm:
 3. TUẦN DOANH SÔ THỰC TẾ 1 23.2 2 21.8 3 20.1 4 19.9 5 18.0 6 20.9
 4.            α1A t −1 + α 2 A t − 2 F = t ∑ αi α1A t − 1 + α 2 A t − 2 + α3A t − 3 Ft = ∑ αi α i là trọng số α1 > α2 > α3
 5. • Ưu điểm • Đơn giản • Không áp đặt tình hình thời kỳ trước cho thời kỳ sau • Nhược điểm • Hoàn toàn dựa vào quá khứ để dự báo chưa có yếu tố tương lai. • Chưa phân biệt tầm quan trọng của các số liệu ở các thời kỳ khác nhau. • Cần nhiều số liệu quá khứ • Phạm vi áp dụng • Dãy số liệu quá khứ ổn định
 6. SAI SỐ TUẦN DS THỰ TẾ TRUNG BÌNH DI CHUYỂN 2 TUẦN TUYỆT ĐÔI CÓ TRỌNG SỐ SAI SỐ TUYỆT ĐỐI 1 23 2 22 3 20 17.9 2.1 4 24 16.5 7.5 5 27 18 9 6 21 20.7 0.2 7 18.6 TỔNG 19
 7. đây là ky thứ 7 =19.8
 8. BIỂU ĐỒ Forecasting 30 25 20 Value Demand 15 Forecast 10 5 0 1 2 3 4 5 6 Time
 9. .Phöông  phaùp  döï  baùo  theo  ñöôøng  xu  höôùng (ñöôøng thaúng) ∑ xy − ∑ x ∑ y n a = n x 2 − ( x) 2      y = ax + b ∑ ∑             ∑ ∑ y − ∑ x ∑ xy x2 b = n x 2 − ( x) 2 ∑ ∑  y : Nhu caàu döï baùo, x laø thöù  töï thôøi gian. 
 10. tháng (x) doanh số x x2 xy (y) 1 93 1 1 93 2 87 2 4 174 3 80 3 9 240 4 80 4 16 318 5 72 5 25 360 6 94 6 36 564 7 97 7 49 679 tổng 603 28 140 2428
 11. Vôùi  ∑x =0 ∑ xy − ∑ x ∑ y n a = n x 2 − ( x) 2 ∑ xy ∑ ∑ a = x2 ∑ ∑ ∑ y − ∑ x ∑ xy x2 b = n x 2 − ( x) 2 ∑y ∑ ∑ b= n
 12. THÁNG (X) DOANH X X2 XY SỐ(X) 1 93 2 87 -5 25 -435 3 80 -3 9 -240 4 79.5 -1 1 -80 5 72 1 1 72 6 94 3 9 282 7 97 5 25 485 TỔNG 603 0 70 84.5 a= 1.2 b= 100 F8= 108.8 y=1.2x+100
 13. Regression 120 100 80 60 40 20 0 -6 -4 -2 0 2 4 6
 14. THÁNG (X) DOANH X X2 XY SỐ(X) 1 93 -3 9 -279 2 87 -2 4 -174 3 80 -1 1 -80 4 79.5 0 0 0 5 72 1 1 72 6 94 2 4 188 7 97 3 9 291 TỔNG 603 0 28 18 a= 0.6 b= 86 y=0.6x+86
 15. BIỂU ĐỒ Regression 120 100 80 60 40 20 0 -4 -2 0 2 4
 16. CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT
Đồng bộ tài khoản