intTypePromotion=3

Quy trình Marketing căn bản

Chia sẻ: Pham Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
437
lượt xem
141
download

Quy trình Marketing căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm. B1:Phân tích động cơ về sản phẩm B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ hệ số quan trọng cho từng tham số. B5:Xđ điểm quan trọng cho từng nhãn hiệu hay còn gọi là xđ trị giá thái độ kỳ vọng chọ nhãn hiệu sản phẩm. 2.Quy trình quyết định mua sắm của khách hàng. B1-Nhu cầu đc cảm nhận B2-Tìm kiếm thông tin B3-Đánh giá vị thế B4-Quyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình Marketing căn bản

 1. Các Quy Ttrình 1.Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm. B1:Phân tích động cơ về sản phẩm B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ hệ số quan trọng cho từng tham số. B5:Xđ điểm quan trọng cho từng nhãn hiệu hay còn gọi là xđ trị giá thái độ kỳ vọng chọ nhãn hiệu sản phẩm. 2.Quy trình quyết định mua sắm của khách hàng. B1-Nhu cầu đc cảm nhận B2-Tìm kiếm thông tin B3-Đánh giá vị thế B4-Quyết định mua B5-Cảm nhận sau mua 3.Tiến trình đánh giá nhãn hiệu để thực hiện quyết định mua. B1:Tổng số nhãn hiệu B2:Các nhãn hiệu đc lưu ý B3:Các nhãn hiệu đc cân nhắc B4:Các nhãn hiệu đc lựa chọn B5:Các nhãn hiệu đc quyết định 4.Quy trình phương pháp luận nghiên cứu marketing của công ty. B1-Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu B2-Phát triển kế hoạch nghiên cứu B3-Thu thập data B4-Phân tích data B5-Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu 5.Quy trình nghiên cứu xác định mục tiêu của 1 kế hoạch nghiên cứu mar. B1:Ng/c phát hiện vấn đề B2:Ng/c sơ bộ B3:Ng/c thăm dò B4:Ng/c xác định 6.Quy trình chọn mẫu nghiên cứu mar. B1-Xác định và phân đoạn tập toàn bộ B2-Lựa chọn các thông số đại diện của tập toàn bộ B3-Lựa chọn pp lấy đơn vị mẫu, có thể use pp xác suất or phi xác suất. B4-Xđ kết cấu, quy cách mẫu B5-Lựa chọn và chỉ dẫn chọn đơn vị mẫu thực 7.Quy trình xác lập chiến lược mar. B1:Phân tích các khả năng của công ty và các yêu cầu rang buộc từ phía môi trường và thị trường. B2:Xđ các mục tiêu chiến lược B3:Xd và trình bày các chiến lược thế vị B4:Đanh gía và chọn lựa chiến lược hợp lý nhất or là chiến lược tối ưu nhất. 8.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp vi phân. B1-Mục tiêu nghiên cứu phân đoạn thì trường của công ty B2-Lựa chọn và phân tích các biến số và các đoạn theo biến số B3-Xác định tiêu thực chung tâm và đánh giá yêu cầu xác đáng và khả thi với các đoạn chủ yêu B4-Xác định tiêu thức bổ sung, nhận dạng địa chỉ đoạn định hướng mục tiêu. B5-Ước lượng mar hỗn hợp, lượng giá tính khả hữu hiệu và xđ đại chỉ đoạn mục tiêu B6-Đặt tên, định vị mục tiêu và vị thế của công ty trên đoạn mục tiêu. 9.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp tích phân. B1:Mục tiêu n/c phân đoạn thị trường của công ty B2:Phân tích biến số và quá trình quyết định mua, tìm tiêu thức tổng hợp trung tâm. B3:Chỉ định và phân tích tính xác đáng, khả thi của đoạn thị trường chính. B4:Chọn biến bổ xung, phân tích tính khả hiệu lực và nhận dạng đại chỉ đoạn mục tiêu B5:Xác định mô hình mar-mĩ tập trung hoá cho các đoạn địa chỉ trong đoạn mục tiêu. 10.Quy trình soạn thảo chiến lược chung mar của 1 công ty kinh doanh.
 2. B1-Xđ mục tiêu và phân định hệ mục tiêu chiến lược. B2-Ptích khả năng của cty và đk bắt buộc of môi trường B3-Xác lập các giải pháp chiến lược thế vị Mar B4-Đánh giá và lựa chọn chiến lược. 11.Quy trình thu thập thông tin thứ cấp B1:Xđ data cần thiết cho n/c B2:Khai thác tối đa nguồn data bên trong B3:Tìm kiếm nguồn data bên ngoài: thư viện, sách báo, tạp chí. B4:Tập hợp thông tin tìm kiếm đc B5:Đánh giá data theo 3 yêu cầu: thích hợp, xác thực, hiệu lực. B6:Định hình data thu thập đc 12.Quy trình thu thập thông tin sơ cấp B1-Xác lập mục tiêu và kế hoạch n/c phỏng vấn. B2-Tiền thẩm định và điều chỉnh dự án phỏng vấn B3-Tìm kiếm phương tiện, cách thức nâng cao hiệu lực phỏng vấn B4-Tuyển lực, huấn luyện nhân viên điều tra phỏng vấn B5-Tổ chức tiến hành và giám sát hđ điều tra B6-Kiểm tra đánh giá data thu thập đc B7-Định hình data sơ cấp 13.Quá trình tác nghiệp Mar (tiến động mar ở công ty KD) B1:Xđ nhu cầu của thị trường B2:Xđ sp (loại sp) B3:Chọn thị trường mix và mục tiêu B4:Qđ sp hỗn hợp B5:Qđ giá bán B6:Qđ kênh phân phối B7:Xđ sức bán B8:Tiến hành giao tiếp thương mại B9:Theo dõi và tiếp tục khuyếch trương bán B10:Tiếu tục n/c nhu cầu thị trường. 14.Quá trình quản trị mar B1-N/c các cơ hội mar B2-N/c và chọn thị trường mục tiêu B3-Thiết kế các chiến lược mar B4-Kế hoạch hoá các ct mar B5-Tổ chức thực thi và kiểm tra các nỗ lực mar 15.Quy trình diễn biến tâm lý cảu người nhận tin (AIDA) B1:Gây sự chú ý (attention) B2:Tạo ra hứng thú (Interest) B3:Mong muốn mua (Desire) B4:Hành động mua (Action) 16.Quy trình chính sách quảng cáo. B1-Xđ mục tiêu của QC B2-Xđ ngân sách giành cho QC B3-Chọn thông điệp QC B4-Chọn phương thức tiến hành QC B5-Tiến hành thực hiện các bước QC 17.Quy trình tiến hành thực hiện các bc quảng cáo. B1:Xđ mục tiêu QC B2:Xđ đối tượng nhận tin B3:Xđ nội dung QC B4:Lập kênh QC B5:Xđ thời gian thực hiện chương trình QC B6:Lập chương trình QC (lập kênh QC) B7:Kiểm tra và đánh giá QC
 3. 18.Quy trình xác lập giá. B1-Tính toán và phân tích chi phí B2-Pt thị trường ước lượng bán B3-Xđ vùng giá và các mức giá dự kiến B4-Đánh giá, lựa chọn mức giá tối ưu B5-Cơ cấu giá B6-Báo cáo và thực hiện 19.Cấu trúc của hệ thông thông tin mar B1:Hệ báo cáo nội bộ B2:Hệ tình báo mar B3:Hệ n/c mar B4:Lượng định hđ nghiên cứu B5:Xđ quyết định n/c B6:Xác lập mục tiêu kế hoạch n/c B7:Chỉ định loại hình vấn đề B8:Theo dõi nhận biết vấn đề 20.Quy trình xác lập mục tiêu KH mar B1-Xđ tình thế và mt B2-Chỉ định bản chất vấn đề B3-Nhận dạng các giả thiết B4-Lượng định hđ nghiên cứu B5-Xđ quyết định nghiên cứu B6-Xác lập muc tiêu kế hoạch nghiên cứu B7-Chỉ định loại hình vấn đề B8-Theo dõi nhận biết vấn đề 21.Quy trình soạn thảo bảng câu hỏi mar B1:Xđ infor cần thu thập B2:Lựa chọn pp giao tiếp kĩ thuật sưu tầm B3:Biên soạn và đánh giá nd câu hỏi B4:Qđịnh dạng thức tiền trác nghiêm câu hỏi B5:Qđịnh từ ngữ dùng trong câu hỏi B6:Xđ cấu trúc bảng câu hỏi B7:Tổ chức in thử bảng câu hỏi B8:Thẩm định, sửa chữa và in chính thức 22.Quy trình sử lý data thu thập n/c mar cảu CTK B1-Giá trị hoá data B2-Hiệu chỉnh các câu trả lời có thể chấp nhận B3-Mã hoá các câu hỏi đã đc trả lời B4-Nhập data vào máy or bảng phân tổ B5-Làm sạch bộ máy data 23.Quy trình xúc tiến bán B1:Xđ mục tiêu B2:Lựa chọn công cụ xúc tiến B3:Xd chương trình xúc tiến B4:Tiền thử nghiệm trước và thực thi trương chình B5:Đanh giá hiệu quả 24.Quy trình phát triển sản phẩm mới B1-Hình thành ý tưởng B2-Sàng lọc ý tưởng B3-Phát triển đề xuất sp mới B4-Phân tích ktế B5-Thiết kế sp mẫu B6-Thử nghiệm thị trường B7-Thương mại hóa
 4. Các Quy Ttrình 1.Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm. B1:Phân tích động cơ về sản phẩm B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ hệ số quan trọng cho từng tham số. B5:Xđ điểm quan trọng cho từng nhãn hiệu hay còn gọi là xđ trị giá thái độ kỳ vọng chọ nhãn hiệu sản phẩm. 2.Quy trình quyết định mua sắm của khách hàng. B1-Nhu cầu đc cảm nhận B2-Tìm kiếm thông tin B3-Đánh giá vị thế B4-Quyết định mua B5-Cảm nhận sau mua 3.Tiến trình đánh giá nhãn hiệu để thực hiện quyết định mua. B1:Tổng số nhãn hiệu B2:Các nhãn hiệu đc lưu ý B3:Các nhãn hiệu đc cân nhắc B4:Các nhãn hiệu đc lựa chọn B5:Các nhãn hiệu đc quyết định 4.Quy trình phương pháp luận nghiên cứu marketing của công ty. B1-Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu B2-Phát triển kế hoạch nghiên cứu B3-Thu thập data B4-Phân tích data B5-Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu 5.Quy trình nghiên cứu xác định mục tiêu của 1 kế hoạch nghiên cứu mar. B1:Ng/c phát hiện vấn đề B2:Ng/c sơ bộ B3:Ng/c thăm dò B4:Ng/c xác định 6.Quy trình chọn mẫu nghiên cứu mar. B1-Xác định và phân đoạn tập toàn bộ B2-Lựa chọn các thông số đại diện của tập toàn bộ B3-Lựa chọn pp lấy đơn vị mẫu, có thể use pp xác suất or phi xác suất. B4-Xđ kết cấu, quy cách mẫu B5-Lựa chọn và chỉ dẫn chọn đơn vị mẫu thực 7.Quy trình xác lập chiến lược mar. B1:Phân tích các khả năng của công ty và các yêu cầu rang buộc từ phía môi trường và thị trường. B2:Xđ các mục tiêu chiến lược B3:Xd và trình bày các chiến lược thế vị B4:Đanh gía và chọn lựa chiến lược hợp lý nhất or là chiến lược tối ưu nhất. 8.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp vi phân. B1-Mục tiêu nghiên cứu phân đoạn thì trường của công ty B2-Lựa chọn và phân tích các biến số và các đoạn theo biến số B3-Xác định tiêu thực chung tâm và đánh giá yêu cầu xác đáng và khả thi với các đoạn chủ yêu B4-Xác định tiêu thức bổ sung, nhận dạng địa chỉ đoạn định hướng mục tiêu. B5-Ước lượng mar hỗn hợp, lượng giá tính khả hữu hiệu và xđ đại chỉ đoạn mục tiêu B6-Đặt tên, định vị mục tiêu và vị thế của công ty trên đoạn mục tiêu. 9.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp tích phân. B1:Mục tiêu n/c phân đoạn thị trường của công ty B2:Phân tích biến số và quá trình quyết định mua, tìm tiêu thức tổng hợp trung tâm. B3:Chỉ định và phân tích tính xác đáng, khả thi của đoạn thị trường chính. B4:Chọn biến bổ xung, phân tích tính khả hiệu lực và nhận dạng đại chỉ đoạn mục tiêu B5:Xác định mô hình mar-mĩ tập trung hoá cho các đoạn địa chỉ trong đoạn mục tiêu. 10.Quy trình soạn thảo chiến lược chung mar của 1 công ty kinh doanh.
 5. B1-Xđ mục tiêu và phân định hệ mục tiêu chiến lược. B2-Ptích khả năng của cty và đk bắt buộc of môi trường B3-Xác lập các giải pháp chiến lược thế vị Mar B4-Đánh giá và lựa chọn chiến lược. 11.Quy trình thu thập thông tin thứ cấp B1:Xđ data cần thiết cho n/c B2:Khai thác tối đa nguồn data bên trong B3:Tìm kiếm nguồn data bên ngoài: thư viện, sách báo, tạp chí. B4:Tập hợp thông tin tìm kiếm đc B5:Đánh giá data theo 3 yêu cầu: thích hợp, xác thực, hiệu lực. B6:Định hình data thu thập đc 12.Quy trình thu thập thông tin sơ cấp B1-Xác lập mục tiêu và kế hoạch n/c phỏng vấn. B2-Tiền thẩm định và điều chỉnh dự án phỏng vấn B3-Tìm kiếm phương tiện, cách thức nâng cao hiệu lực phỏng vấn B4-Tuyển lực, huấn luyện nhân viên điều tra phỏng vấn B5-Tổ chức tiến hành và giám sát hđ điều tra B6-Kiểm tra đánh giá data thu thập đc B7-Định hình data sơ cấp 13.Quá trình tác nghiệp Mar (tiến động mar ở công ty KD) B1:Xđ nhu cầu của thị trường B2:Xđ sp (loại sp) B3:Chọn thị trường mix và mục tiêu B4:Qđ sp hỗn hợp B5:Qđ giá bán B6:Qđ kênh phân phối B7:Xđ sức bán B8:Tiến hành giao tiếp thương mại B9:Theo dõi và tiếp tục khuyếch trương bán B10:Tiếu tục n/c nhu cầu thị trường. 14.Quá trình quản trị mar B1-N/c các cơ hội mar B2-N/c và chọn thị trường mục tiêu B3-Thiết kế các chiến lược mar B4-Kế hoạch hoá các ct mar B5-Tổ chức thực thi và kiểm tra các nỗ lực mar 15.Quy trình diễn biến tâm lý cảu người nhận tin (AIDA) B1:Gây sự chú ý (attention) B2:Tạo ra hứng thú (Interest) B3:Mong muốn mua (Desire) B4:Hành động mua (Action) 16.Quy trình chính sách quảng cáo. B1-Xđ mục tiêu của QC B2-Xđ ngân sách giành cho QC B3-Chọn thông điệp QC B4-Chọn phương thức tiến hành QC B5-Tiến hành thực hiện các bước QC 17.Quy trình tiến hành thực hiện các bc quảng cáo. B1:Xđ mục tiêu QC B2:Xđ đối tượng nhận tin B3:Xđ nội dung QC B4:Lập kênh QC B5:Xđ thời gian thực hiện chương trình QC B6:Lập chương trình QC (lập kênh QC) B7:Kiểm tra và đánh giá QC
 6. 18.Quy trình xác lập giá. B1-Tính toán và phân tích chi phí B2-Pt thị trường ước lượng bán B3-Xđ vùng giá và các mức giá dự kiến B4-Đánh giá, lựa chọn mức giá tối ưu B5-Cơ cấu giá B6-Báo cáo và thực hiện 19.Cấu trúc của hệ thông thông tin mar B1:Hệ báo cáo nội bộ B2:Hệ tình báo mar B3:Hệ n/c mar B4:Lượng định hđ nghiên cứu B5:Xđ quyết định n/c B6:Xác lập mục tiêu kế hoạch n/c B7:Chỉ định loại hình vấn đề B8:Theo dõi nhận biết vấn đề 20.Quy trình xác lập mục tiêu KH mar B1-Xđ tình thế và mt B2-Chỉ định bản chất vấn đề B3-Nhận dạng các giả thiết B4-Lượng định hđ nghiên cứu B5-Xđ quyết định nghiên cứu B6-Xác lập muc tiêu kế hoạch nghiên cứu B7-Chỉ định loại hình vấn đề B8-Theo dõi nhận biết vấn đề 21.Quy trình soạn thảo bảng câu hỏi mar B1:Xđ infor cần thu thập B2:Lựa chọn pp giao tiếp kĩ thuật sưu tầm B3:Biên soạn và đánh giá nd câu hỏi B4:Qđịnh dạng thức tiền trác nghiêm câu hỏi B5:Qđịnh từ ngữ dùng trong câu hỏi B6:Xđ cấu trúc bảng câu hỏi B7:Tổ chức in thử bảng câu hỏi B8:Thẩm định, sửa chữa và in chính thức 22.Quy trình sử lý data thu thập n/c mar cảu CTK B1-Giá trị hoá data B2-Hiệu chỉnh các câu trả lời có thể chấp nhận B3-Mã hoá các câu hỏi đã đc trả lời B4-Nhập data vào máy or bảng phân tổ B5-Làm sạch bộ máy data 23.Quy trình xúc tiến bán B1:Xđ mục tiêu B2:Lựa chọn công cụ xúc tiến B3:Xd chương trình xúc tiến B4:Tiền thử nghiệm trước và thực thi trương chình B5:Đanh giá hiệu quả 24.Quy trình phát triển sản phẩm mới B1-Hình thành ý tưởng B2-Sàng lọc ý tưởng B3-Phát triển đề xuất sp mới B4-Phân tích ktế B5-Thiết kế sp mẫu B6-Thử nghiệm thị trường B7-Thương mại hóa
 7. Các Quy Ttrình 1.Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm. B1:Phân tích động cơ về sản phẩm B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ hệ số quan trọng cho từng tham số. B5:Xđ điểm quan trọng cho từng nhãn hiệu hay còn gọi là xđ trị giá thái độ kỳ vọng chọ nhãn hiệu sản phẩm. 2.Quy trình quyết định mua sắm của khách hàng. B1-Nhu cầu đc cảm nhận B2-Tìm kiếm thông tin B3-Đánh giá vị thế B4-Quyết định mua B5-Cảm nhận sau mua 3.Tiến trình đánh giá nhãn hiệu để thực hiện quyết định mua. B1:Tổng số nhãn hiệu B2:Các nhãn hiệu đc lưu ý B3:Các nhãn hiệu đc cân nhắc B4:Các nhãn hiệu đc lựa chọn B5:Các nhãn hiệu đc quyết định 4.Quy trình phương pháp luận nghiên cứu marketing của công ty. B1-Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu B2-Phát triển kế hoạch nghiên cứu B3-Thu thập data B4-Phân tích data B5-Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu 5.Quy trình nghiên cứu xác định mục tiêu của 1 kế hoạch nghiên cứu mar. B1:Ng/c phát hiện vấn đề B2:Ng/c sơ bộ B3:Ng/c thăm dò B4:Ng/c xác định 6.Quy trình chọn mẫu nghiên cứu mar. B1-Xác định và phân đoạn tập toàn bộ B2-Lựa chọn các thông số đại diện của tập toàn bộ B3-Lựa chọn pp lấy đơn vị mẫu, có thể use pp xác suất or phi xác suất. B4-Xđ kết cấu, quy cách mẫu B5-Lựa chọn và chỉ dẫn chọn đơn vị mẫu thực 7.Quy trình xác lập chiến lược mar. B1:Phân tích các khả năng của công ty và các yêu cầu rang buộc từ phía môi trường và thị trường. B2:Xđ các mục tiêu chiến lược B3:Xd và trình bày các chiến lược thế vị B4:Đanh gía và chọn lựa chiến lược hợp lý nhất or là chiến lược tối ưu nhất. 8.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp vi phân. B1-Mục tiêu nghiên cứu phân đoạn thì trường của công ty B2-Lựa chọn và phân tích các biến số và các đoạn theo biến số B3-Xác định tiêu thực chung tâm và đánh giá yêu cầu xác đáng và khả thi với các đoạn chủ yêu B4-Xác định tiêu thức bổ sung, nhận dạng địa chỉ đoạn định hướng mục tiêu. B5-Ước lượng mar hỗn hợp, lượng giá tính khả hữu hiệu và xđ đại chỉ đoạn mục tiêu B6-Đặt tên, định vị mục tiêu và vị thế của công ty trên đoạn mục tiêu. 9.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp tích phân. B1:Mục tiêu n/c phân đoạn thị trường của công ty B2:Phân tích biến số và quá trình quyết định mua, tìm tiêu thức tổng hợp trung tâm. B3:Chỉ định và phân tích tính xác đáng, khả thi của đoạn thị trường chính. B4:Chọn biến bổ xung, phân tích tính khả hiệu lực và nhận dạng đại chỉ đoạn mục tiêu B5:Xác định mô hình mar-mĩ tập trung hoá cho các đoạn địa chỉ trong đoạn mục tiêu. 10.Quy trình soạn thảo chiến lược chung mar của 1 công ty kinh doanh.
 8. B1-Xđ mục tiêu và phân định hệ mục tiêu chiến lược. B2-Ptích khả năng của cty và đk bắt buộc of môi trường B3-Xác lập các giải pháp chiến lược thế vị Mar B4-Đánh giá và lựa chọn chiến lược. 11.Quy trình thu thập thông tin thứ cấp B1:Xđ data cần thiết cho n/c B2:Khai thác tối đa nguồn data bên trong B3:Tìm kiếm nguồn data bên ngoài: thư viện, sách báo, tạp chí. B4:Tập hợp thông tin tìm kiếm đc B5:Đánh giá data theo 3 yêu cầu: thích hợp, xác thực, hiệu lực. B6:Định hình data thu thập đc 12.Quy trình thu thập thông tin sơ cấp B1-Xác lập mục tiêu và kế hoạch n/c phỏng vấn. B2-Tiền thẩm định và điều chỉnh dự án phỏng vấn B3-Tìm kiếm phương tiện, cách thức nâng cao hiệu lực phỏng vấn B4-Tuyển lực, huấn luyện nhân viên điều tra phỏng vấn B5-Tổ chức tiến hành và giám sát hđ điều tra B6-Kiểm tra đánh giá data thu thập đc B7-Định hình data sơ cấp 13.Quá trình tác nghiệp Mar (tiến động mar ở công ty KD) B1:Xđ nhu cầu của thị trường B2:Xđ sp (loại sp) B3:Chọn thị trường mix và mục tiêu B4:Qđ sp hỗn hợp B5:Qđ giá bán B6:Qđ kênh phân phối B7:Xđ sức bán B8:Tiến hành giao tiếp thương mại B9:Theo dõi và tiếp tục khuyếch trương bán B10:Tiếu tục n/c nhu cầu thị trường. 14.Quá trình quản trị mar B1-N/c các cơ hội mar B2-N/c và chọn thị trường mục tiêu B3-Thiết kế các chiến lược mar B4-Kế hoạch hoá các ct mar B5-Tổ chức thực thi và kiểm tra các nỗ lực mar 15.Quy trình diễn biến tâm lý cảu người nhận tin (AIDA) B1:Gây sự chú ý (attention) B2:Tạo ra hứng thú (Interest) B3:Mong muốn mua (Desire) B4:Hành động mua (Action) 16.Quy trình chính sách quảng cáo. B1-Xđ mục tiêu của QC B2-Xđ ngân sách giành cho QC B3-Chọn thông điệp QC B4-Chọn phương thức tiến hành QC B5-Tiến hành thực hiện các bước QC 17.Quy trình tiến hành thực hiện các bc quảng cáo. B1:Xđ mục tiêu QC B2:Xđ đối tượng nhận tin B3:Xđ nội dung QC B4:Lập kênh QC B5:Xđ thời gian thực hiện chương trình QC B6:Lập chương trình QC (lập kênh QC) B7:Kiểm tra và đánh giá QC
 9. 18.Quy trình xác lập giá. B1-Tính toán và phân tích chi phí B2-Pt thị trường ước lượng bán B3-Xđ vùng giá và các mức giá dự kiến B4-Đánh giá, lựa chọn mức giá tối ưu B5-Cơ cấu giá B6-Báo cáo và thực hiện 19.Cấu trúc của hệ thông thông tin mar B1:Hệ báo cáo nội bộ B2:Hệ tình báo mar B3:Hệ n/c mar B4:Lượng định hđ nghiên cứu B5:Xđ quyết định n/c B6:Xác lập mục tiêu kế hoạch n/c B7:Chỉ định loại hình vấn đề B8:Theo dõi nhận biết vấn đề 20.Quy trình xác lập mục tiêu KH mar B1-Xđ tình thế và mt B2-Chỉ định bản chất vấn đề B3-Nhận dạng các giả thiết B4-Lượng định hđ nghiên cứu B5-Xđ quyết định nghiên cứu B6-Xác lập muc tiêu kế hoạch nghiên cứu B7-Chỉ định loại hình vấn đề B8-Theo dõi nhận biết vấn đề 21.Quy trình soạn thảo bảng câu hỏi mar B1:Xđ infor cần thu thập B2:Lựa chọn pp giao tiếp kĩ thuật sưu tầm B3:Biên soạn và đánh giá nd câu hỏi B4:Qđịnh dạng thức tiền trác nghiêm câu hỏi B5:Qđịnh từ ngữ dùng trong câu hỏi B6:Xđ cấu trúc bảng câu hỏi B7:Tổ chức in thử bảng câu hỏi B8:Thẩm định, sửa chữa và in chính thức 22.Quy trình sử lý data thu thập n/c mar cảu CTK B1-Giá trị hoá data B2-Hiệu chỉnh các câu trả lời có thể chấp nhận B3-Mã hoá các câu hỏi đã đc trả lời B4-Nhập data vào máy or bảng phân tổ B5-Làm sạch bộ máy data 23.Quy trình xúc tiến bán B1:Xđ mục tiêu B2:Lựa chọn công cụ xúc tiến B3:Xd chương trình xúc tiến B4:Tiền thử nghiệm trước và thực thi trương chình B5:Đanh giá hiệu quả 24.Quy trình phát triển sản phẩm mới B1-Hình thành ý tưởng B2-Sàng lọc ý tưởng B3-Phát triển đề xuất sp mới B4-Phân tích ktế B5-Thiết kế sp mẫu B6-Thử nghiệm thị trường B7-Thương mại hóa
 10. Các Quy Ttrình 1.Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm. B1:Phân tích động cơ về sản phẩm B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ hệ số quan trọng cho từng tham số. B5:Xđ điểm quan trọng cho từng nhãn hiệu hay còn gọi là xđ trị giá thái độ kỳ vọng chọ nhãn hiệu sản phẩm. 2.Quy trình quyết định mua sắm của khách hàng. B1-Nhu cầu đc cảm nhận B2-Tìm kiếm thông tin B3-Đánh giá vị thế B4-Quyết định mua B5-Cảm nhận sau mua 3.Tiến trình đánh giá nhãn hiệu để thực hiện quyết định mua. B1:Tổng số nhãn hiệu B2:Các nhãn hiệu đc lưu ý B3:Các nhãn hiệu đc cân nhắc B4:Các nhãn hiệu đc lựa chọn B5:Các nhãn hiệu đc quyết định 4.Quy trình phương pháp luận nghiên cứu marketing của công ty. B1-Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu B2-Phát triển kế hoạch nghiên cứu B3-Thu thập data B4-Phân tích data B5-Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu 5.Quy trình nghiên cứu xác định mục tiêu của 1 kế hoạch nghiên cứu mar. B1:Ng/c phát hiện vấn đề B2:Ng/c sơ bộ B3:Ng/c thăm dò B4:Ng/c xác định 6.Quy trình chọn mẫu nghiên cứu mar. B1-Xác định và phân đoạn tập toàn bộ B2-Lựa chọn các thông số đại diện của tập toàn bộ B3-Lựa chọn pp lấy đơn vị mẫu, có thể use pp xác suất or phi xác suất. B4-Xđ kết cấu, quy cách mẫu B5-Lựa chọn và chỉ dẫn chọn đơn vị mẫu thực 7.Quy trình xác lập chiến lược mar. B1:Phân tích các khả năng của công ty và các yêu cầu rang buộc từ phía môi trường và thị trường. B2:Xđ các mục tiêu chiến lược B3:Xd và trình bày các chiến lược thế vị B4:Đanh gía và chọn lựa chiến lược hợp lý nhất or là chiến lược tối ưu nhất. 8.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp vi phân. B1-Mục tiêu nghiên cứu phân đoạn thì trường của công ty B2-Lựa chọn và phân tích các biến số và các đoạn theo biến số B3-Xác định tiêu thực chung tâm và đánh giá yêu cầu xác đáng và khả thi với các đoạn chủ yêu B4-Xác định tiêu thức bổ sung, nhận dạng địa chỉ đoạn định hướng mục tiêu. B5-Ước lượng mar hỗn hợp, lượng giá tính khả hữu hiệu và xđ đại chỉ đoạn mục tiêu B6-Đặt tên, định vị mục tiêu và vị thế của công ty trên đoạn mục tiêu. 9.Quy trình phân đoạn thị trường theo phương pháp tích phân. B1:Mục tiêu n/c phân đoạn thị trường của công ty B2:Phân tích biến số và quá trình quyết định mua, tìm tiêu thức tổng hợp trung tâm. B3:Chỉ định và phân tích tính xác đáng, khả thi của đoạn thị trường chính. B4:Chọn biến bổ xung, phân tích tính khả hiệu lực và nhận dạng đại chỉ đoạn mục tiêu B5:Xác định mô hình mar-mĩ tập trung hoá cho các đoạn địa chỉ trong đoạn mục tiêu. 10.Quy trình soạn thảo chiến lược chung mar của 1 công ty kinh doanh.
 11. B1-Xđ mục tiêu và phân định hệ mục tiêu chiến lược. B2-Ptích khả năng của cty và đk bắt buộc of môi trường B3-Xác lập các giải pháp chiến lược thế vị Mar B4-Đánh giá và lựa chọn chiến lược. 11.Quy trình thu thập thông tin thứ cấp B1:Xđ data cần thiết cho n/c B2:Khai thác tối đa nguồn data bên trong B3:Tìm kiếm nguồn data bên ngoài: thư viện, sách báo, tạp chí. B4:Tập hợp thông tin tìm kiếm đc B5:Đánh giá data theo 3 yêu cầu: thích hợp, xác thực, hiệu lực. B6:Định hình data thu thập đc 12.Quy trình thu thập thông tin sơ cấp B1-Xác lập mục tiêu và kế hoạch n/c phỏng vấn. B2-Tiền thẩm định và điều chỉnh dự án phỏng vấn B3-Tìm kiếm phương tiện, cách thức nâng cao hiệu lực phỏng vấn B4-Tuyển lực, huấn luyện nhân viên điều tra phỏng vấn B5-Tổ chức tiến hành và giám sát hđ điều tra B6-Kiểm tra đánh giá data thu thập đc B7-Định hình data sơ cấp 13.Quá trình tác nghiệp Mar (tiến động mar ở công ty KD) B1:Xđ nhu cầu của thị trường B2:Xđ sp (loại sp) B3:Chọn thị trường mix và mục tiêu B4:Qđ sp hỗn hợp B5:Qđ giá bán B6:Qđ kênh phân phối B7:Xđ sức bán B8:Tiến hành giao tiếp thương mại B9:Theo dõi và tiếp tục khuyếch trương bán B10:Tiếu tục n/c nhu cầu thị trường. 14.Quá trình quản trị mar B1-N/c các cơ hội mar B2-N/c và chọn thị trường mục tiêu B3-Thiết kế các chiến lược mar B4-Kế hoạch hoá các ct mar B5-Tổ chức thực thi và kiểm tra các nỗ lực mar 15.Quy trình diễn biến tâm lý cảu người nhận tin (AIDA) B1:Gây sự chú ý (attention) B2:Tạo ra hứng thú (Interest) B3:Mong muốn mua (Desire) B4:Hành động mua (Action) 16.Quy trình chính sách quảng cáo. B1-Xđ mục tiêu của QC B2-Xđ ngân sách giành cho QC B3-Chọn thông điệp QC B4-Chọn phương thức tiến hành QC B5-Tiến hành thực hiện các bước QC 17.Quy trình tiến hành thực hiện các bc quảng cáo. B1:Xđ mục tiêu QC B2:Xđ đối tượng nhận tin B3:Xđ nội dung QC B4:Lập kênh QC B5:Xđ thời gian thực hiện chương trình QC B6:Lập chương trình QC (lập kênh QC) B7:Kiểm tra và đánh giá QC
 12. 18.Quy trình xác lập giá. B1-Tính toán và phân tích chi phí B2-Pt thị trường ước lượng bán B3-Xđ vùng giá và các mức giá dự kiến B4-Đánh giá, lựa chọn mức giá tối ưu B5-Cơ cấu giá B6-Báo cáo và thực hiện 19.Cấu trúc của hệ thông thông tin mar B1:Hệ báo cáo nội bộ B2:Hệ tình báo mar B3:Hệ n/c mar B4:Lượng định hđ nghiên cứu B5:Xđ quyết định n/c B6:Xác lập mục tiêu kế hoạch n/c B7:Chỉ định loại hình vấn đề B8:Theo dõi nhận biết vấn đề 20.Quy trình xác lập mục tiêu KH mar B1-Xđ tình thế và mt B2-Chỉ định bản chất vấn đề B3-Nhận dạng các giả thiết B4-Lượng định hđ nghiên cứu B5-Xđ quyết định nghiên cứu B6-Xác lập muc tiêu kế hoạch nghiên cứu B7-Chỉ định loại hình vấn đề B8-Theo dõi nhận biết vấn đề 21.Quy trình soạn thảo bảng câu hỏi mar B1:Xđ infor cần thu thập B2:Lựa chọn pp giao tiếp kĩ thuật sưu tầm B3:Biên soạn và đánh giá nd câu hỏi B4:Qđịnh dạng thức tiền trác nghiêm câu hỏi B5:Qđịnh từ ngữ dùng trong câu hỏi B6:Xđ cấu trúc bảng câu hỏi B7:Tổ chức in thử bảng câu hỏi B8:Thẩm định, sửa chữa và in chính thức 22.Quy trình sử lý data thu thập n/c mar cảu CTK B1-Giá trị hoá data B2-Hiệu chỉnh các câu trả lời có thể chấp nhận B3-Mã hoá các câu hỏi đã đc trả lời B4-Nhập data vào máy or bảng phân tổ B5-Làm sạch bộ máy data 23.Quy trình xúc tiến bán B1:Xđ mục tiêu B2:Lựa chọn công cụ xúc tiến B3:Xd chương trình xúc tiến B4:Tiền thử nghiệm trước và thực thi trương chình B5:Đanh giá hiệu quả 24.Quy trình phát triển sản phẩm mới B1-Hình thành ý tưởng B2-Sàng lọc ý tưởng B3-Phát triển đề xuất sp mới B4-Phân tích ktế B5-Thiết kế sp mẫu B6-Thử nghiệm thị trường B7-Thương mại hóa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản