intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Đại học Kinh tế

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
52
lượt xem
9
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Đại học Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình quản trị Marketing, lập kế hoạch Marketing, thực hiện kế hoạch Marketing, kiểm soát Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Đại học Kinh tế

CHÖÔNG 10<br /> LAÄP KEÁ HOAÏCH, TOÅ CHÖÙC, THÖÏC<br /> HIEÄN VAØ KIEÅM SOAÙT MARKETING<br /> Noäi<br /> <br /> Quy trình quaûn trò Marketing.<br /> <br /> dung<br /> <br /> Laäp keá hoaïch Marketing.<br /> <br /> bao<br /> goàm<br /> <br /> Toå chöùc Marketing.<br /> Thöïc hieän keá hoaïch Marketing.<br /> Kieåm soaùt Marketing.<br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. QUY TRÌNH QUẢN TRị MARKETING<br /> 1. Phân tích các cơ hội trên thị trường: Phân tích<br /> SWOT, ñịnh vị DN trong tương lai nhờ vào dự án.<br /> 2. Nghiên cứu, lựa chọn thị trường mục tiêu: Phân<br /> khúc, ñánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu.<br /> 3. Thiết lập các chiến lược Marketing: Tập trung vào<br /> chiến lược ñịnh vị và tung SP mới ra thị trường<br /> 4. Hoạch ñịnh chương trình Marketing: Lập M.M và<br /> xác ñịnh ngân sách cho Marketing.<br /> 5. Tổ chức, triển khai và kiểm soát các nỗ lực M: Sử<br /> dụng các nguồn lực ñể triển khai và kiểm soát M.<br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> II.LẬP KẾ HOẠCH MARKETING<br /> 1.Tóm tắt hoạt ñộng.<br /> 2.Tình hình Marketing hiện tại.<br /> 3.Phân tích cơ hội và vấn ñề.<br /> 4.Các mục tiêu.<br /> 5.Chiến lược market.<br /> 6.Chương trình hành ñộng.<br /> 7.Dự tính lỗ lãi.<br /> <br /> 8.Kiểm soát.<br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 3<br /> <br /> III.TỔ CHỨC MARKETING<br /> ª Nguyeân taéc toå chöùc hoaït ñoäng Marketing<br /> Xaùc ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa phoøng M<br /> trong DN vaø Phoái hôïp hoaït ñoäng coù hieäu quaû giöõa<br /> phoøng M vaø caùc phoøng khaùc trong DN.<br /> Phoái hôïp hoaït ñoäng coù hieäu quaû giöõa caùc boä phaän<br /> trong phoøng M.<br /> Moãi thaønh vieân trong toå chöùc phaûi bieát roõ nhieäm<br /> vuï cuûa mình vaø phaûi baùo caùo coâng vieäc cho ai.<br /> Moãi thaønh vieân laõnh ñaïo phaûi ñöôïc giao quyeàn<br /> haïn töông xöùng vôùi nhieäm vuï phaûi hoaøn thaønh.<br /> Ñaûm baûo khaû naêng kieåm soaùt ñaùnh giaù coâng vieäc<br /> cuûa laõnh ñaïo ñoái vôùi caùc nhaân vieân phuï thuoäc.<br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tổ chức bộ phận Marketing theo chức năng<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2