intTypePromotion=1

Quy trình: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
1.626
lượt xem
893
download

Quy trình: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng nhằm kiểm soát quá trình thiết lập và triển khai một dự án khi bắt đầu đến khi kết thúc để đạt yêu cầu của khách hàng nhằm làm cho dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong khuôn khổ những chi phí cho phép và đạt một tiêu chuẩn cần thiết. Mời các bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  1. Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( Với dự án chỉ định nhà đầu tư ) 1./MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm soát quá trình thiết lập và triển khai một dự án khi bắt đầu đến khi kết thúc để đạt yêu cầu của khách hàng nhằm làm cho dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong khuôn khổ những chi phí cho phép và đạt một tiêu chuẩn cần thiết. 2/ PHẠM VI ÁP DỤNG: Các dự án do Công ty ........................ làm chủ đầu tư. 3/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Luật Đầu tư số: 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Luật Kinh doanh Bất động sản số: 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. - Luật Đất đai số: 13/2003-QH11 ngày 21 tháng 10 năm 2003. - Luật nhà ở số: 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 về Quản lý dự án đầu tư XDCT. - Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về Quản lý dự án đầu tư XDCT - Nghị định số: 209/2004/NĐ-CPngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng CTXD. - Nghị định số: 08/2005/NĐ-CPngày 24/04/2005 về Quy hoạch xây dựng. - Nghị định số: Số: 58/2008/ND-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008. - Và các thông tư, văn bản hướng dẫn, qui định hiện hành của bộ ngành và Nhà nước hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư. 4/ ĐỊNH NGHĨA: Dự án đầu tư được đề cập trong quá trình này được hiểu là những dự án đầu tư mới ( kinh doanh bất động sản, nhà ở, hạ tầng kĩ thuật, ...) liên quan đến sản xuất kinh doanh do Công ty làm Chủ đầu tư. 5/ NỘI DUNG: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ THEO LUẬT XÂY DỰNG VÀ NĐ16/2005/NĐ-CP : * Sự thay đổi của Luật XD, NĐ16/2005/NĐ-CP so với NĐ52/CP LUẬT XÂY NĐ 52/CP ÁP DỤNG DỰNG Dự án tiền Dự án nhóm A do Quốc hội thông qua chủ trương Báo cáo đầu tư khả thi và cho phép Đầu tư; Chính phủ quyết định đầu tư Dự án khả thi Dự án đầu tư. Các dự án phải lập (A, B, C)
  2. Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( Với dự án chỉ định nhà đầu tư ) Các dự án nhóm C, quy mô nhỏ, đơn giản. Báo cáo đầu Báo cáo kinh tế Các công trình hạ tầng KT, xã hội ở vùng sâu, tư kỹ thuật. vùng xa Chủ đầu tư: • Là người sở hữu vốn • Là người được giao quản lý vốn và sử dụng vốn  Vốn Nhà nước: Chủ ĐT là người được giao quản lý và sử dụng vốn  Dự án sử dụng vốn tín dụng: Chủ ĐT là người vay vốn  Dự án sử dụng vốn khác: - Chủ ĐT sở hữu vốn - Đại diện  Dự án sử dụng vốn hỗn hợp: Cử ra người đại diện (hoặc người có tỉ lệ vốn góp lớn nhất) Các hình thức quản lý dự án • Chủ đầu tư trực tiếp QLDA: - Thành lập BQLDA có đủ điều kiện, năng lực - BQLDA có thể quản lý nhiều dự án, không thành lập BQLDA trực thuộc. • Thuê tổ chức tư vấn QLDA - Người QĐĐT quyết định hình thức lựa chọn và ký hợp đồng thuê tư vấn. - Ký hợp đồng thanh toán. - Tạo điều kiện thuận lợi cho tư vấn. - Bồi thường thiệt hại khi không kiểm tra, thông đồng với tư vấn. Các bước thiết kế xây dựng công trình: 1. Thiết kế một bước • Thiết kế bản vẽ thi công • Công trình quy định chỉ phải lập báo cáo KT-KT.  Sử dụng cho mục đích tôn giáo  Quy mô nhỏ 2. Thiết kế hai bước:  Thiết kế cơ sở  Thiết kế bản vẽ thi công  Lập dự án 3. Thiết kế ba bước:  Thiết kế cơ sở.
  3. Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( Với dự án chỉ định nhà đầu tư )  Thiết kế kỹ thuật.  Thiết kế bản vẽ thi công  Quy mô lớn (cấp I và cấp đặc biệt), phức tạp  Lập dự án Dự án đầu tư xây dựng: • Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án để làm rõ sự cần thiết phải đầu tư, xem xét đánh giá hiệu quả KT-XH Bao gồm hai phần: • Phần thuyết minh dự án. • Phần thiết kế cơ sở. • Các dự án quy mô nhỏ, các dự án khác: Lập BCKTKT • Các công trình là nhà ở của dân: Giấy phép xây dựng Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. • Người trình: chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư • Hồ sơ gồm có: - Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư (theo mẫu của NĐ 16/2005/NĐ-CP) - Tài liệu dự án (gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở) - Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền . Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (Có một trong các điều kiện sau đây): • Thiên tai, địch hoạ hoặc các yếu tố bất khả kháng. • Do người Quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư thay đổi khi thấy xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn. • Thay đổi quy hoạch được duyệt có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án. • Thay đổi đột biến về vật liệu, tỉ giá đồng ngoại tệ, chính sách của Nhà nước. Điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Tiêu chí xác định năng lực: • Năng lực hành nghề cá nhân - Trình độ chuyên môn: Bằng cấp đào tạo. - Kinh nghiệm nghề nghiệp. - Đạo đức nghề nghiệp. • Năng lực hoạt động của tổ chức hành nghề
  4. Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( Với dự án chỉ định nhà đầu tư ) - Lực lượng chuyên môn nghiệp vụ. - Kinh nghiệm của tổ chức. - Năng lực tài chính. - Năng lực về trang thiết bị. - Năng lực quản lý: Thành tích, tiêu chuẩn quản lý. • Năng lực hành nghề xây dựng - Năng lực hoạt động xây dựng - Năng lực hành nghề xây dựng: Các cá nhân hoạt động các công tác: + Thiết kế quy hoạch xây dựng. + Khảo sát xây dựng. + Thiết kế xây dựng. + Giám sát thi công xây dựng. Khi hoạt động độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp do Bộ xây dựng. • Năng lực hoạt động xây dựng: +Tổ chức tư vấn lập dự án. +Tổ chức tư vấn quản lý dự án. +Tổ chức thi công xây dựng. +Tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng. +Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng. Các chức danh quy định theo Nghị định: • Lập dự án: Chủ nhiệm lập dự án. • Ban quản lý dự án: Giám đốc QLDA hoặc Trưởng ban QLDA. • Tư vấn quản lý dự án: Giám đốc tư vấn QLDA. • Khảo sát xây dựng: Chủ nhiệm khảo sát xây dựng. • Thiết kế xây dựng:  Chủ nhiệm thiết kế  Chủ trì thiết kế • Thi công xây dựng: Chỉ huy trưởng công trường 6/ LƯU ĐỒ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY: 6.1. GIẢI THÍCH TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  5. Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( Với dự án chỉ định nhà đầu tư ) (1). Chủ đầu tư (sau đây gọi là: CĐT) tiếp nhận thông tin về địa điểm dự án đầu tư xây dựng (qua thông tin báo chí, bạn hàng truyền thống,...) - Tham gia đấu thầu theo Thông báo mời thầu của tổ chức cơ quan Nhà nước được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu. - Theo quy hoạch đô thị của quận huyện, thành phố,... - Liên doanh, liên kết với các đơn vị khác,... - Và các nguồn thông tin khác,... (2).CĐT tiến hành các công việc sau: - Phân tích thông tin về dự án như: Địa điểm, tính khả thi thực hiện của Dự án. - Phân tích năng lực của CĐT xem có phù hợp với dự án đầu tư xây dựng. Sau đó, chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, giấy tờ, các phương án kinh doanh,.....để chuẩn bị làm tờ trình phân tích tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án trình Lãnh đạo để quyết định tham gia dự án. ( 3 ). Hợp tác kinh doanh với đơn vị khác: Nếu dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế nhưng năng lực của CĐT không phù hợp, xét thấy cần thiết thì CĐT có thể hợp tác kinh doanh với các đơn vị bạn để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng. - Trước khi ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh , CĐT phải tiến hành kiểm tra năng lực về tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị máy móc của đơn vị mà CĐT sẽ hợp tác. (4). CĐT ra quyết định: Thành lập Ban quản lý Dự án thuộc CĐTtheo quy định về Tổ chức, phân công, phân cấp và chế độ làm việc của CĐT để làm đầu mối chuẩn bị các hồ sơ,tài liệu cho dự án do CĐT. * Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án (BQL): - Tổ chức thực hiện bước từ lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thoả thuận phương án kiến trúc sơ bộ, quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, chứng nhận đầu tư, thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng. - Kiểm tra các bước thiết kế, dự toán công trình xây dựng sau khi dự án được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2