intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Đak Pơ

Chia sẻ: Huỳnh Ngọc Hanh Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
74
lượt xem
8
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Đak Pơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Đak Pơ" giới thiệu đến các bạn 4 biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên như: Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về vai trò hoạt động dạy học, phân công giảng dạy nhằm phát huy năng lực giáo viên, tổ chức thực hiện nội dung chương trình, xây dựng nề nếp dạy học,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Đak Pơ

 1. Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU  I. Lý do chọn đề tài II. M ụ c đích nghiên c ứ u III. Ph ạ m vi nghiên c ứ u IV. Đ ố i t ượ ng nghiên c ứ u B. PHẦN NỘI DUNG: CÁC BIÊN PHÁP THỰC HIỆN  I. Những căn cứ để có các biện pháp thực hiện: II. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường   xuyên Đak Pơ. 1/ Biện pháp thứ  nhất: Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về  vai trò   hoạt động dạy học a) Mục tiêu b) Tổ chức thực hiện 2/ Biện phát thứ hai: Phân công giảng dạy nhằm phát huy năng lực giáo viên a) Mục tiêu b) Tổ chức thực hiện c) Một số nguyên tắc cần coi trọng 3/ Biện pháp thứ  ba: Tổ  chức thực hiện nội dung chương trình, xây dựng nề   nếp dạy học  a) Mục tiêu b) Tổ chức thực hiện c) Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học 4/ Biện pháp thứ bốn: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy a)  Mục tiêu b) Tổ chức thực hiện 5/Biện pháp năm: Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động   dạy học a) Mục tiêu b) Tổ chức thực hiện III. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp 1/Đối với cán bộ, viên chức, giáo viên 2/ Đối với học viên các lớp CTGDTX cấp THPT  C. KẾT LUẬN Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 1
 2. Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐAK PƠ A. PHẦN MỞ ĐẦU  I. Lý do chọn đề tài: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu thế phát triển khách quan. Điều đó  đặt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đất nước nói chung, sự nghiệp giáo  dục đào tạo nói riêng trước thời cơ và thách thức không nhỏ. Nhận thức sâu sắc chiến lược phát triển giáo dục của Đảng ta trong thời kỳ  đổi mới: “Giáo dục phải đi trước một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài để thành công các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế­xã hội”. Từ  thực tế  đó, đã đặt ra yêu cầu không thể  thiếu chất lượng về  nguồn lực, đặc biệt là   nguồn lực con người. Với yêu cầu phát triển kinh tế­xã hội ngày càng mạnh mẽ, đòi  hỏi trí thức ngày càng cao như  vậy, thì việc đào tạo chính quy trong hệ  thống quốc   dân là hết sức cần thiết. Nhưng sẽ là không đủ để cho con người sẵn sàng thích ứng  với sự thay đổi và biến động của xã hội nếu thiếu đi vai trò giáo dục không chính quy   trong hệ thống quốc dân về  việc đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo liên tục, đáp ứng   nhu cầu học tập suốt đời của xã  hội theo xu thế hiện nay và nơi thực hiện nhiệm vụ  đó chính là các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Nghị quyết IV của Ban chấp hành Trung  ương khóa VII đã chỉ  rõ:“Thực hiện   một nền giáo dục thường xuyên cho mọi người, xác định học tập suốt đời là quyền   lợi và trách nhiệm của  mỗi công dân”  Xây dựng xã hội học tập (XHHT), tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi   công dân được học tập suốt đời (HTSĐ) đang là xu thế  tất yếu, mang tính thời đại.   Thiết  lập  hệ   thống  (HTSĐ) nhằm cung cấp  một khung vững  chắc   để  phát triển   nguồn nhân lực bền vững, từ đó tạo ra tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội và khuyến   khích, thúc đẩy các cá nhân theo đuổi cơ  hội học tập  ở mọi giai đoạn của cuộc đời  đang là tâm điểm của phát triển giáo dục. Phát triển GDTX được coi như  một bộ  phận không thể thiếu trong hệ thống giáo dục quốc dân của mỗi quốc gia, vì GDTX   đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng HTSĐ cho người lớn, góp phần xây dựng  XHHT.  Thật vậy, Trung tâm giáo dục  xuyên có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao  chất lượng nguồn lực con người . Điều đó đã được thể hiện trong điều 44, mục 5 của   Luật giáo dục: “Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục không chính quy   trong hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu giúp mọi người vừa làm vừa học, học   liên tục, học suốt đời  giúp con người hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng   cao trình độ  học vấn, chuyên môn nghiệp vụ  để  cải thiện chất lượng cuộc sống, tự   tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội hiện nay” Trong giáo dục thường xuyên chương trình bổ túc trung học (chương trình giáo  dục thường xuyên cấp trung học) là một bộ  phận nối tiếp hệ  thóng giáo dục phổ  thông nhằm góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Hoạt   Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 2
 3. Sáng kiến kinh nghiệm động của trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo về  thời gian, chương trình, nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, nọi thành  phần trong xã hội, đáp ứng nhu cầu, điều kiện của người học. Chính vì vậy, các trung  tâm GDTX đã và đang là bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong hệ thống giáo  dục quốc dân của nước ta hiện nay, đặc biệt đó là nơi tạo điều kiện thuận lợi nhất  cho mọi người dân được học thường xuyên, học suốt đời. Cùng với với giáo dục   chính quy, giáo dục thường xuyên đã khẳng định vị trí, vai trò của mình việc đáp ứng   nhu cầu học tập suốt đời, giúp mọi người có cơ  hội học tập nhằm cập nhật kiến   thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình  độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm chương trình: bồi dưỡng tin học, bồi dưỡng dạy   tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức …công tác vùng miền núi; Chương trình   giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ  sở (THCS) và  trung học phổ thông (THPT);   tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp.  Ở  trung tâm GDTX hoạt động dạy và học chương trình GDTX cấp THPT là   nhiệm vụ  hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục . Muốn hoạt động này   đạt kết quả tốt cần có những biện pháp quản lý phù hợp đó  chính là vấn đề các nhà  quản lý   giáo dục có   tâm huyết hết sức quan tâm, suy nghĩ làm sao để  chất lượng   giáo dục ở Trung tâm GDTX ngày càng được ổn định. Như  vậy, để  đảm bảo chất  lượng dạy và học, trước hết phải xây dựng đội  ngũ giáo viên đủ  về  số lượng, chuẩn hóa về  chuyên môn nghiệp vụ, bởi vì không ai   khác giáo viên giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng dạy học. Song  ở Trung   tâm GDTX Đak Pơ, lực lượng giáo viên toàn bộ là giáo viên phổ  thông , gíao viên cơ  hữu (không đủ cho từng bộ môn) mới ra trường chưa cọ xát ở các trường phổ  thông,  chưa  trang bị đầy đủ  nghiệp vụ  GDTX, chưa hiểu biết đặc điểm tâm lý của người   học nên gặp nhiều khó   khăn trong   việc đảm bảo chất   lượng dạy học.   Tuy vậy  nhưng hiện nay, Trung tâm giáo dục tường xuyên Đak Pơ công tác quản lý hoạt động   dạy  và học đã có nhiều đổi mới, bước đầu đã mang lại một số thành quả  đáng ghi   nhận về chất lượng giáo dục. Song kết quả còn chưa cao, không mang tính ổn định,   bền vững vẫn còn bất cập trong quản lý giáo dục đào tạo như: ­ Cán bộ  quản lý, giáo viên  chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý Trung   tâm cũng như đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. ­ Cơ sở  vật chất tuy có quan tâm đầu tư  nhưng chậm, chưa đồng bộ  và chưa   hoàn chỉnh, phương tiện giảng dạy còn hạn chế, chưa thực sự phát huy tối đa sự năng   động, sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên và học tập của  học viên. Việc đổi mới   phương pháp dạy học, giáo dục học viên không phải  tất cả giáo viên nhận thức một   cách đầy đủ và áp dụng thành công. ­ Đối tượng người học đa dạng  hầu hết  là dân tộc thiểu số học một cáh thụ  động, chất lượng đầu vào của học viên hầu hết  là yếu vê học lực, ý thức tổ chức kỷ  luật thấp đó  là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động dạy học. Xuất phát từ  cơ  sở  lý luận và thực tiễn trên, bản thân tổng kết rút ra kinh  nghiệm: “Biện pháp quản lý  hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường   xuyên Đak Pơ” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung tâm giáo dục  thường xuyên. II. M ụ c đích nghiên c ứ u: Tìm   ra   m ộ t   s ố   Bbện pháp quản lý  hoạt động dạy học của Trung tâm giáo   dục thường xuyên Đak Pơ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 3
 4. Sáng kiến kinh nghiệm III. Ph ạ m vi nghiên c ứ u : ­ Cán b ộ , viên ch ứ c và h ọ c viên c ủ a giáo viên c ủ a Trung tâm giáo d ụ c  th ườ ng xuyên Đak P ơ   IV. Đ ố i t ượ ng nghiên c ứ u “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường   xuyên Đak Pơ” B. PHẦN NỘI DUNG: CÁC BIÊN PHÁP THỰC HIỆN  I. Những căn cứ để có các biện pháp thực hiện: Căn cứ vào các quy định, văn bản của Nhà nước về Giáo dục Căn cứ  các quan điểm chỉ  đạo của Bộ  Giáo dục và Đào tạo;  của UBND tỉnh  Gia Lai; Sở GD&ĐT Gia Lai. Căn cứ  kết quả  thu được qua nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy  học của Trung tâm GDTX Đak Pơ II. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục  thường xuyên Đak Pơ. 1/ Biện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về vai trò   hoạt động dạy học a) Mục tiêu: Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng nhân ái, lương tâm nghề  nghiệp có tình thần  trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, có kỷ luật làm việc.  Tuyên truyền, tác động sâu sắc đến giáo viên giúp  họ có ý thức cao hơn về vai   trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt đông dạy học để từ đó không ngừng nâng cao chất  lượng dạy học. b) Tổ chức thực hiện: Ngay từ  đầu năm học tổ  chức cho giáo viên học tập các Chỉ  thị, hướng dẫn   nhiệm vụ  năm học của Bộ và Sở  ,  họp tổ   chuyên môn xác định khâu cơ  bản trong   quá trình dạy học. Nhân các ngày lễ lớn trong năm , phát động các phong trào thi đua mà trọng tâm  là thi đua Dạy tốt và Học tốt. Qua đó tuyên truyền, giáo dục  truyền thống tốt đẹp của   giáo giới Việt Nam, của Trung tâm  về đạo đức, lối sống , tinh thần thái độ làm việc   và hiệu quả đào tạo. Từ đó giúp cho giáo viên có thêm tinh thần trách nhiệm, gắn bó   với nghề, với trung tâm. Phối hợp với công đoàn tổ  chức tốt phong trào: “ Dân chủ­   Kỷ  cương –Tình  thương­ Trách nhiệm”;  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức   Hồ Chí Minh; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Chỉ  đạo tổ  chuyên môn phổ  biến nội dung các phong trào thi đua, yêu cầu cá   nhân thực hiện nghiêm túc. Kết quả  thi đua được thể  hiện   qua các   tiết dạy, thực  hiện nề nếp dạy học, tham gia dầy đủ các hoạt động do cơ quan phát động. 2/ Biện phát thứ  hai: Phân công giảng dạy nhằm phát huy năng lực giáo  viên a) Mục tiêu: Phân công giảng dạy cho giáo viên là việc làm thể  hiện năng lực quản lý của   giám đốc trung tâm trong việc sư dụng bố trí con  người vào những công việc sao cho   phù hợp năng lực của từng cá nhân cũng như sở thích, sở trường, nguyện vọng, hoàn   cảnh của từng giáo viên để  họ yên tâm công tác, phấn khởi làm việc, từ đó phát huy  được năng lực của từng người. Phân công dạy học đảm bảo khoa học, hợp lý, hợp   tình tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 4
 5. Sáng kiến kinh nghiệm b) Tổ chức thực hiện: Xác định các nguyên tắc phân công giảng dạy cho giáo viên: ­ Nguyên tắc phân công giảng dạy của giáo viên phải chú ý đến những thuận   lợi; khó khăn của trung tâm, đặc điểm riêng của từng năm học, dựa trên năng lực của  đội ngũ giáo viên. ­ Nguyên tắc phân công  nhiệm vụ cho giáo viên phải được thông qua lãnh đạo  trung tâm, ít nhất là từ  tổ  trưởng chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nhưng  người chịu trách nhiệm và đi đến quyết định cuối cùng là giám đốc Trung tâm. Các   nguyên tắc phân công đều phải hướng tới sự  hợp lý, khoa học, tạo sự  đồng đều về  chất lượng đại trà, tạo sự đồng đều tương đối về đội ngũ giáo viên  ở các lớp. c) Một số nguyên tắc cần coi trọng: ­ Nguyên tắc đảm công bằng, dân chủ, công khai trong phân công giảng dạy.   Nếu đảm bảo nguyên tắc này sẽ tạo được tâm lý yên tâm, tin tưởng của đội ngũ giáo  viên với giám đốc, tạo nên không khí đồng thuận trong đơn vị. Giữa  các giáo viên với  nhau cũng có thái độ thân thiện, tin cậy, giúp đỡ quan tâm  lẫn nhau, cùng chia sẻ trách  nhiệm với đồng nghiệp. ­ Phân công phải tạo được thuận lợi, tạo cơ hội cho giáo viên phát huy tối đa  năng lực sở trường của mình. Khi đó giáo viên phấn khởi, tin tưởng vào lãnh đạo và   dồn hết tâm huyết để  hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó giám đốc trung tâm phải thu   thập ngày càng nhiều và chính xác những thông tin về điểm mạnh, yếu cũng như nhu  cầu của từng giáo viên. Trên cơ sở đó đi đến quyết định đúng đắn  để  giao việc cho   từng người. ­ Phân công giảng dạy giáo viên phải đảm bảo được sự phát huy tối đa vai trò  của tổ chuyên môn . Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, giám đốc nên tham khảo  ý kiến tổ  trưởng chuyên môn, vì nhiều khi có những thông tin về  giáo viên chỉ  có tổ  mới có được mà giám đốc có thể chưa có hoặc chưa có một cách kịp thời.  ­ Trên cơ    sở  các thông tin thu được và các nguyên tắc đề  ra, giám đốc tiến  hành phân công giảng dạy trong năm học.Việc phân công giảng dạy phải hoàn thành  trước khi bắt đầu học chương trình năm học mới ít nhất là một tuần để  giáo viên có   sự chuẩn bị  cần thiết cho việc gảng dạy.  ­ Phân công giáo viên có thể tiến hành các bước sau: + Giám đốc cùng với phó  giám đốc phụ  trách chuyên môn căn cứ  vào  nhiệm  vụ  năm học, nguồn nhân lực của trung tâm để  dự  kiến phân công công việc đối với   các tổ. Dự  kiến đội ngũ  giáo viên chủ  nhiệm, các chức danh kiêm nhiệm khác như  (Thư ký hội đồng; Tổ trưởng chuyên môn; Truởng ban văn thể mỹ…) sau đó cân đối   giờ công lao động sao cho công bằng, đảm bảo định mức theo quy định (vì phải phân  công đảm nhiệm  thêm nhiệm vụ phụ trách các lớp chuyên đề) + Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của từng năm học, các tổ chuyên môn căn cứ vào  nhiệm vụ  của tổ  đề  xuất phương án phân công chuyên môn. (Đề  xuất phân công   chuyên môn của tổ chuyên môn cũng phải dựa trên các nguyên tắc trên) để  đảm bảo  mọi thành viên trong tổ có quyền lợi  và nghĩa vụ ngang nhau đồng thời cũng phải chú   ý đến hoàn cảnh đặc biệt của các thành viên trong tổ để đảm bảo sự thông cảm, đoàn  kết và tương trợ lẫn nhau. + Sau khi tham khảo ý kiến đề  xuất của chuyên môn, giám đốc có thể  điều  chỉnh dự kiến ban đầu của mình sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này   không nhất thiết phải trùng với đề xuất của tổ khi giám đốc có dụng ý giao việc cho  từng cá nhân cụ thể nhằm phát huy năng lực tối đa của họ, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 5
 6. Sáng kiến kinh nghiệm Khi hoạt động đã đi vào nề nếp, giám đốc cần kiểm nghiệm, đánh giá kết quả  phân công của mình, năm bắt thông tin phản hồi từ giáo viên, các tổ chuyên môn, học  viên… những thông tin phản hồi này làm cơ sở, căn cứ  cần thiết cho việc phân công   năm sau. 3/ Biện pháp thứ  ba: Tổ  chức thực hiện nội dung chương trình, xây dựng   nề nếp dạy học:  a) Mục tiêu: Đảm bảo được sự  quản lý đối với việc thực hiện chương trình giảng dạy bộ  môn của giáo viên. Đó   là yêu cầu mang tính pháp lý. Trong biên chế  năm học   Bộ  Giáo dục &Đào tạo đã bố trí đủ thời gian cho mọi giáo viên có thể thực hiện đầy đủ  phân phối chương trình bộ  môn. Nhưng thực tế  cho thấy, nếu các cơ  sở  giáo dục  không có biện pháp quản lý chặt chẽ thì vẫn xãy ra hiện tượng giáo viên dạy dồn, cắt   xén một số tiết trong chương trình. Chính vì vây, việc xây dựng nề  nếp dạy học là   góp phần xây dựng nề  nếp của Trung tâm và đội ngũ nhà giáo. Chỉ  khi nào nề  nếp   dạy học được ổn định, duy trì tốt thì mới có thể tiến hành một cách có  hiệu quả các   biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, phát động các phong trào thi đua Dạy tốt­ Học tốt. Nền nếp dạy học là nền tảng là cở sở để nâng cao chất lượng dạy của thầy,   học của trò. Bởi vì nếu cần đánh giá chất lượng dạy học của  đơn vị thì việc đầu tiên   được xem xét là nền nếp dạy học . Vì vậy, trong quản lý hoạt động dạy học, việc   làm cần thiết của người giám đốc một Trung tâm giáo dục thường xuyên là xây dựng,   cũng cố, duy trì nền nếp dạy học. b) Tổ chức thực hiện: Chỉ đạo thực hiện chương trình: ­ Triển khai đến từng giáo viên các văn bản cần thiết của bộ  môn như  phân  phối chương trình, hướng dẫn giảng dạy, chuẩn kiến thức, kỹ  năng, đánh giá xếp  loại học viên học các lớp chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ  thông  (Đối với phân phối chương trình hướng   dẫn giáo viên dựa vào kiến   thức   chuẩn sắp xếp lại chương trình cho hợp lý dạy theo chủ đề) ­ Giao cho các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên bộ môn thống nhất thực hiện   tiến độ chương trình, nội duung chương trình cần đảm bảo theo chuẩn.  ­ Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, đột xuất thông qua kiểm tra hồ sơ, dự giờ…  c) Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học: ­ Để tổ  chức nề nếp dạy học  ở Trung tâm, trước hết lãnh đạo trung tâm phải  tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm việc thực   hiện nền  nếp dạy học ở năm học trước. Các vấn đề yếu kém, tồn tại chưa thực hiện  được cần phải tìm ra nguyên nhân và biện pháp để  khắc phục đồng thời phải phát  huy, nhân rộng và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, các tổ chuyên môn thực hiện  tốt nền nếp đã xây dựng. Đưa nội dung xây dựng nền nếp dạy học vào phong trào thi  đua “Hai tốt” và làm tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên cuối năm. ­ Giao cho tổ  chuyên môn quản lý ngày giờ  công, tiến độ  giảng dạy của giáo   viên, xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, quy định, quản lý việc thực hiện  gờ giấc ra vào lớp. Hàng tuần, tháng tháng phải có sơ kết đánh giá kết quả thi đua thực hiện nền   nếp của giáo viên và học viên. Kết quả  thi đua của giáo viên chủ  nhiệm và học viên  được đánh giá nhận xét vào tiết hoạt động tập thể đầu tuần học. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 6
 7. Sáng kiến kinh nghiệm 4/ Biện pháp thứ  bốn: Tăng cường chỉ  đạo đổi mới phương pháp giảng   dạy a)  Mục tiêu: Giúp giáo viên nhận thức được đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu tất  yếu của giáo dục hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả  dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trung tâm. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên , giúp họ thực  hiện nhiệm vụ  đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy   học viên làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của học viên.   Quan tâm việc cải tiến quy trình, nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá kết   quả của học viên. b) Tổ chức thực hiện: Làm thay đổi, chuyển biến mạnh về nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý và   giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học. Hiện nay vẫn còn một số ít giáo       viên   chưa hiểu đầy đủ về đổi mới phương pháp dạy học. Trong thực tế, có quan niệm cho   rằng đổi mới phương pháp dạy học  là thay  đổi hoàn toàn phương pháp dạy học  truyền thống bằng phương pháp dạy học mới khác hẳn phương pháp dạy học truyền   thống. Lại có quan niệm cho rằng đổi mới phương pháp dạy học là sử dụng các  thiết  bị  hiện đại trong giờ  dạy học như  máy vi tính, máy chiếu, các thiết bị  nghe nhìn  khác...các cách hiểu trên đều là những cách hiểu còn phiến diện, thậm chí mang tính   cực đoan. Thực chất đổi mới phương pháp dạy học là người giáo viên căn cứ vào nội   dung kiến thức bài dạy, những phương tiện dạy học có thể có và đặc điểm đối tượng  học viên để tìm ra cách tổ chức, hướng dẫn cho học viên chủ động tiếp nhận tri thức   mới và biết vận dụng vào kỹ năng làm bài, thực hành, rèn luyện phương pháp tư  duy   tích cực, phương pháp tự  học. Như  vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học không  phải là việc làm trong một thời gian nhất định và người giáo viên có thể  bằng lòng  dừng lại với kết quả đạt được ở một thời điểm nào đó, mà đây phải là một công việc   của cả  một đời dạy học mà mỗi thầy, cô giáo tâm huyết đều theo đuổi, tìm tòi và   phấn đấu không ngừng. Chỉ  đạo hội thảo chuyên đề  về  đổi mới phương pháp dạy học, tổ  chức dạy   mẫu rút kinh nghiệm chi tiết về  những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và biện pháp   khắc phục. Yêu cầu giáo viên tích cực dự giờ những giáo viên dạy giỏi, có nhiều kinh   nghiệm trong đổi mới phương pháp để học tập kinh nghiệm và vận dụng cụ thể vào   từng tiết, từng bài trong suốt quá trình dạy học. Việc làm này rất có hiệu quả, nó giúp  cho những giáo viên còn mơ  hồ  về  đổi mới phương pháp dạy học,  định hình được  việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhận thức và sẽ  đi vào giảng dạy cụ  thể  không còn mấy khó khăn. Trang bị  thêm các thiết bị, phương tiện dạy học làm công   cụ phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. 5/Biện pháp thứ    năm: Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá   hoạt động dạy học a) Mục tiêu Kiểm tra đánh giá thường xuyên hoạt động dạy học giúp giáo viên đi vào nề  nếp, chất lượng giảng dạy ngày một nâng lên, dần hình thành ý thức tự giác của giáo  viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Qua kiểm tra sẽ  phát huy nhân tố  tích cực, phòng ngừa, ngăn   chặn   các   sai   phạm, giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng qua kiểm tra, giám đốc trung tâm  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 7
 8. Sáng kiến kinh nghiệm có thể phân loại, đánh giá khá chính xác đội ngũ giáo viên để có kế hoạch phân công   công việc cho hợp lý và có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp, thiết thực. b) Tổ chức thực hiện Xây dựng kế  hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học giáo viên ngay từ  đầu năm học đồng thời cũng công khai với hội đồng giáo dục kế hoạch kiểm tra nội   nộ. Tiến hành kiểm tra theo kế  hoạch, việc kiểm tra có thể  tiến hành đột xuất,   hoặc định kỳ tùy theo mục đích đặt ra. Sau kiểm tra nhất thiết phải có trao đổi chỉ ra  những mặt mạnh, những hạn chế  của mỗi giáo viên, tìm nguyên nhân và đề  xuất  hướng khắc phục hạn chế, đồng thời có kiểm tra lại sau khi đã chỉ ra hạn chế tồn tại. Thông báo, rút kinh nghiệm kịp thời, tuyên dương khen thưởng những giáo viên  thực hiện tốt, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở những giáo viên còn nhiều thiếu sót trong   hoạt động dạy học. III. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp: Áp dụng những biện pháp trên, trong thời gian  qua Trung tâm GDTX  Đak Pơ  đã  đạt được những kết quả đáng khích lệ về quản lý hoạt động dạy học. 1/ Đối với cán bộ, viên chức, giáo viên: Kết quả hoàn thành  TT Năm Kết quả thi đua Ghi chú công việc Năm  70% CBVC hoàn  55% CBVC được  01 2011 thành tốt nhiệm vụ công nhận LĐTT Năm 80% CBVC hoàn  65% CBVC được  02 2012 thành tốt nhiệm vụ công nhận LĐTT Năm 100% CBVC hoàn  70% CBVC được  10% CBVC được công  03 2013 thành tốt nhiệm vụ công nhận LĐTT nhận CSTĐCS Năm 100% CBVC hoàn  70% CBVC đề nghị  04 Dự kiến 2014 thành tốt nhiệm vụ công nhận LĐTT 2/ Đối với học viên các lớp CT GDTX cấp THPT: K ế t qu ả  ki ể m tra, K ế t qu ả  ch ấ t l ượ ng  Năm   đánh  giá giáo viên d ạ y h ọ c Ghi chú học Yế Khá  Y ế u­ Tốt Khá  TB TB u gi ỏ i kém T ố t nghi ệ p  2011­2012 36,4% 45,4% 19,2% 0 7 % 81 12 % THPT 100% Không có l ớ p  2012­2013 75% 25% 0 0 13,4% 79% 17,6% 12 T ố t nghi ệ p  2013­2014 100% 0 0 0 10% 72,6% 17,4% THPT  78,4% C. KẾT LUẬN Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ  mật thiết với nhau tạo thành một thể  thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi biện pháp có thế mạnh và vị  trí   cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý. Tuy nhiên, tùy từng đặc điểm,  điều kiện, nhiệm vụ  của từng năm việc áp dụng các biện pháp trên phải thật sự linh   hoạt  thì mới có thể đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. Với quan điểm và các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đã trình bày ở trên,  trong nhiều năm qua Trung tâm giáo dục thường xuyên Đak Pơ  luôn hoàn thành tốt  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 8
 9. Sáng kiến kinh nghiệm nhiệm vụ được giao, 03 năm liền được  UBND huyện công nhận đơn vị  đạt tập thể  LĐTT và đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Trên đây là những kinh nghiệm mà bản thân đã đúc rút qua quá trình quản lý,  song chưa thật sự hoàn hảo cho nên tôi rất mong các đồng chí trong HĐKH của huyện   và đồng nghiệp góp ý để  công tác quản lý của tôi ngày càng mang lại hiệu quả  cao   hơn./.                                                       Đak Pơ, ngày …..  tháng ….. năm 2014                                                                          Người viết                                                             Huỳnh Ngọc Hanh        Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 9
 10. Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 10
 11. Sáng kiến kinh nghiệm “Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học  suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ  học  vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm,  tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội. Nhà nước có chính sách phát   triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã  hội học tập”.   Trong thời đại ngày nay, trước sự  phát triển nhanh, mạnh của khoa học,  công nghệ  và kinh tế tri thức, những yêu cầu đa dạng về  nguồn nhân lực đang  được đặt ra ngày càng bức thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Xây dựng xã hội học tập (XHHT), tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi  công dân được học tập suốt đời (HTSĐ) đang là xu thế tất yếu, mang tính thời  đại. Thiết lập hệ  thống HTSĐ nhằm cung cấp một khung vững chắc để  phát   triển nguồn nhân lực bền vững, từ đó tạo ra tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội  và khuyến khích, thúc đẩy các cá nhân theo đuổi cơ hội học tập ở mọi giai đoạn  của cuộc đời đang là tâm điểm của phát triển giáo dục. Phát triển GDTX được   coi như  một bộ  phận không thể  thiếu trong hệ  thống giáo dục quốc dân của   mỗi quốc gia, vì GDTX đóng vai trò quan trọng trong việc cung  ứng HTSĐ cho   người lớn, góp phần xây dựng XHHT. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 11
 12. Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường  xuyên Đak Pơ 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản