intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
75
lượt xem
9
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học" thực hiện với mục đích để tìm biện pháp khắc phục thông qua các bài tập, các trò chơi, các hoạt động rèn kĩ năng sống khi tổ chức giờ học nhằm giúp các em vui học - học mà chơi, chơi mà học; ngoài ra nhằm khơi gợi lòng yêu chữ Việt và th ch được viết chữ Việt. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học

SƠ LƢỢC LÝ LỊCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN:<br /> 1. Họ và tên: LƢƠNG NGUYỄN BẢO CHÂU<br /> 2. Ngày tháng năm sinh: 20 – 05 – 1974<br /> 3. Nam, nữ: Nữ<br /> 4. Địa chỉ: 322/33 KP1 Phƣờng Trung Dũng Biên Hoà – Đ ng Nai<br /> 5. Điện thoại: CQ: 0613 824902 ; NR: 0613918316 ;<br /> ĐTDĐ: 0982409677<br /> 6. FAX:<br /> EMAIL:<br /> 7. Chức vụ: Giáo viên<br /> 8. Đơn vị công tác: Trƣờng Tiểu học Trịnh Hoài Đức<br /> II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:<br /> - Học vị ( hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học Sƣ phạm<br /> - Năm nhận bằng: 2004<br /> - Chuyên ngành đào tạo: Giáo viên Tiểu học<br /> III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC:<br /> - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giáo viên tiểu học<br /> - Số năm có kinh nghiệm: 18 năm<br /> - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:<br /> + Một vài kinh nghiệm trong việc rèn giải toán có lời văn.<br /> + Một vài kinh nghiệm trong việc rèn kĩ năng đọc hiểu trong phân môn tập<br /> đọc lớp 4<br /> + Một vài biện pháp giảm bớt l i ch nh tả cho học sinh Tiểu học.<br /> + Một vài kinh nghiệm trong việc t chức các tr chơi gi p học sinh lớp 4<br /> Trƣờng Tiểu học Trịnh Hoài Đức học Tốt khái niệm và những kiến thức cơ<br /> bản vế phân số.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Mục lục<br /> <br /> ..........................................................................................<br /> <br /> 2<br /> <br /> A. M Đ U<br /> <br /> ..................................................<br /> I. L do chọn đề tài<br /> ..................................................<br /> II. Mục đ ch nghiên cứu:<br /> ...............................................<br /> III. Đối tƣ ng và khách thể nghiên cứu<br /> ....................<br /> IV. Nhiện vụ nghiên cứu<br /> ..................................................<br /> V. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> ..................................................<br /> VI. Kế hoạch nghiên cứu<br /> ....................................................<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHI N C U: .............<br /> 5<br /> I. Nội dung nghiên cứu<br /> ............................................<br /> 5<br /> 1. Thống kê l i – nguyên nhân m c l i ...................................<br /> 5<br /> 2. Một số biện pháp kh c phục<br /> ...................................<br /> 7<br /> II. Kết quả nghiên cứu<br /> ...............................<br /> 13<br /> C. KẾT LU N, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ: 14<br /> I. Bài học kinh nghiệm<br /> ...........................<br /> 14<br /> II. Kết luận<br /> ...............................<br /> 14<br /> III. Kiến nghị<br /> ...........................<br /> 14<br /> D. TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> ...........................<br /> 14<br /> E. PH L C<br /> ...........................<br /> 15<br /> <br /> ác nhận c a Hội đ ng Chuyên môn nhà trƣờng:<br /> <br /> 2<br /> <br /> CỘNG H A<br /> HỘI CH NGH A VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh ph c<br /> *&*<br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:<br /> <br /> “ MỘT S BIỆN PHÁP KH C PH C L I CH NH TẢ CHO<br /> HỌC SINH TIỂU HỌC”<br /> A.M Đ U:<br /> I. L do chọn đề tài:<br /> - Viết đ ng ch nh tả tiếng Việt là việc rất quan trọng không chỉ đối với ngƣời<br /> trƣởng thành mà c n một đ i hỏi tất yếu đối với học sinh tiểu học – lứa tu i<br /> b t đầu làm quen với chữ Việt. Đó là một kĩ năng cần đƣ c hình thành, làm<br /> nền tảng trong quá trình gi p trẻ học tập, giao tiếp, hoà nhập cùng cộng đ ng.<br /> Muốn viết đ ng ch nh tả ta phải tuân theo những quy định, quy t c đã đƣ c<br /> hình thành.<br /> -Hiện nay, tiếng Việt dùng hệ chữ viết<br /> nhƣ k tự Latin gọi là chữ Quốc Ngữ.<br /> Theo tài liệu c a những nhà truyền<br /> giáo B Đào Nha l c trƣớc, chữ Quốc<br /> Ngữ phát triển từ trƣớc thế kỷ thứ 17<br /> r i đƣ c chuẩn định do công c a một<br /> nhà truyền giáo ngƣời Pháp tên là<br /> Alexandre de Rhodes (1591–1660).<br /> <br /> Chân dung Alexandre de Rhodes<br /> <br /> - Qua hàng trăm năm, đã có rất nhiều cuộc thảo luận đƣ c t chức nên đã gi p<br /> quy t c ch nh tả tiếng Việt dần đƣ c điển chế hoá tới một mức độ khả quan<br /> hơn. Song song đó, sự phát triển c a khoa học công nghệ, đặc biệt là sự chuẩn<br /> hoá c a mã chữ Unicode đã mang t nh quyết định trong việc hệ thống hoá<br /> những quy t c về ch nh tả tiếng Việt. (<br /> - Theo chƣơng trình giáo dục, khi trẻ b t đầu làm quen với chữ Việt, việc học<br /> đọc-viết là những kĩ năng đƣ c tiến hành song song và có vai tr quan trọng<br /> nhƣ nhau.Trong thực tế, mặc dù đƣ c dạy khá kĩ nhƣng học sinh v n viết sai<br /> l i ch nh tả rất nhiều. Khi chấm bài c a các phân môn Tiếng Việt thậm ch cả<br /> lời giải c a môn Toán tôi không thể hiểu các em muốn diễn đạt điều gì vì bài<br /> viết m c quá nhiều l i ch nh tả. Điều này ảnh hƣởng tới kết quả học tập c a<br /> các em ở môn Tiếng Việt cũng nhƣ các môn học khác, hạn chế khả năng giao<br /> tiếp bằng văn bản (làm văn, các bài tập luyện từ và câu...), làm các em mất tự<br /> tin, trở nên rụt rè, nh t nhát khi thể hiện khả năng học tập trƣớc tập thể; kết<br /> quả học tập thấp d n đến tâm l chán học, không th ch học.<br /> - Vì l do đó, tôi đã cố g ng tìm hiểu nguyên nhân và đƣa ra một số biện pháp<br /> kh c phục “để giúp học sinh giảm bớt lỗi chính tả”, gi p các em mạnh dạn,<br /> tự tin hơn khi giao tiếp, học tập ngày càng tiến bộ hơn, đ ng thời góp phần<br /> giữ gìn n t đ p văn hóa Việt.<br /> II. Mục đ ch nghiên cứu:<br /> 3<br /> <br /> - Trong quá giảng dạy, tôi cố g ng tìm hiểu các hiện tƣ ng ch nh tả mà<br /> học sinh hay sai sót để tìm biện pháp kh c phục thông qua các bài tập, các tr<br /> chơi, các hoạt động rèn kĩ năng sống khi t chức giờ học nhằm gi p các em<br /> vui học - học mà chơi, chơi mà học. Khơi g i l ng yêu chữ Việt và th ch đƣ c<br /> viết chữ Việt.<br /> III. Đối tƣ ng và khách thể nghiên cứu:<br /> 1. Thuận l i:<br /> - Trƣờng tôi đƣ c đóng tại trung tâm thành phố, đa số phụ huynh rất<br /> quan tâm đến việc học tập c a con em mình.<br /> - Bản thân hầu hết học sinh không phải làm việc thêm ngoài giờ học để<br /> phụ gi p gia đình do đó các em có nhiều thời gian để chuyên tâm vào việc<br /> học.<br /> - Khả năng tiếp thu bài c a phần lớn học sinh không quá chậm, có tƣ<br /> duy ghi nhớ và vận dụng kiến thức đã học tƣơng đối tốt.<br /> - Đƣ c sự gi p đ c a các cấp lãnh đạo, tôi đã đƣ c học qua các lớp<br /> học nâng cao trình độ, chuyên môn. Trong quá trình học tập, tôi rất ch tâm<br /> đến các môn Ngữ âm học, Tiếng Việt thực hành... nhằm mở mang kiến thức<br /> gi p việc dạy học c a mình đạt kết quả cao hơn.<br /> - Môi trƣờng làm việc có nhiều đ ng nghiệp chuyên môn vững vàng,<br /> Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện gi p giáo viên phát triển tay nghề.<br /> 2. Khó khăn:<br /> - Sỉ số học sinh quá đông (nhiều năm nay luôn 56 học sinh / lớp trở lên)<br /> d n đến việc theo sát, gi p đ cho từng cá thể học sinh trong lớp vƣ t quá khả<br /> năng c a giáo viên do không đ thời gian.<br /> - Kĩ năng viết ch nh tả c a các em không đ ng đều. M i em sai ch nh tả<br /> ở những l i khác nhau. Vốn từ ngữ các em hạn h p do học sinh đa số chỉ<br /> th ch đọc truyện tranh hơn truyện có nhiều kênh chữ.<br /> 3. Điều tra cơ bản:<br /> - Theo sự quan sát và ghi nhận tôi đã phân loại những học sinh viết sai<br /> nhiều l i ch nh tả theo 3 nhóm cơ bản:<br /> <br /> Lớp<br /> Nhóm 1<br /> HS khuyết tật nh<br /> tr tuệ<br /> ( 3,6%)<br /> <br /> Nhóm 2<br /> HS chƣa<br /> chăm học, kĩ<br /> năng viết chƣa tốt<br /> <br /> Nhóm 3<br /> HS khiếm khuyết<br /> khả năng ngôn<br /> ngữ (3,6%)<br /> <br /> ( 35,7%)<br /> - Nhóm 1 ; nhóm 3 : Các em sai gần hết bài ch nh tả do khả năng tr tuệ hạn<br /> chế, tiếp thu chậm, hay quên, phát âm không ch nh ác.<br /> - Nhóm 2: Bài viết sai nhiều thậm ch có khi hơn 10 l i trong một bài ch nh tả<br /> khoảng 60 chữ do phát âm sai, chƣa n m nghĩa từ, chƣa hình thành t nh cẩn<br /> thận, thức tự giác tập trung trong học tập.<br /> 4<br /> <br /> Chất lƣ ng đầu năm các năm 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011;<br /> 2011-2012<br /> ố<br /> ớp<br /> HS 0<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 4/6 56<br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> 2<br /> 2<br /> 5<br /> 4<br /> 9<br /> 8<br /> 13<br /> 6<br /> 4/7 58<br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> 5<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 10<br /> 15<br /> 7<br /> 4/2 56<br /> 5<br /> 2<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 3<br /> 2<br /> 7<br /> 15<br /> 14<br /> 2<br /> 4/10 60<br /> 3<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 8<br /> 16<br /> 12<br /> 9<br /> Với kết quả điều tra cơ bản nhƣ thế thật sự tôi rất lo l ng cho chất<br /> lƣ ng học tập c a lớp mình, đ ng thời tôi cũng b t đầu đề ra những phƣơng<br /> án rèn ch nh tả cho các em.<br /> - m i nhóm tôi có phƣơng pháp rèn khác nhau và sự kì vọng sự tiến<br /> bộ c a các em cũng khác nhau.<br /> nhóm 1 và nhóm 3 các em tiến bộ đƣ c ch t t em nhƣ tôi đã<br /> thành công, c n ở nhóm 2 mức độ yêu cầu cao hơn, tôi s cố g ng gi p các<br /> em có sự tiến bộ khi viết chữ Việt.<br /> IV. Nhiệm vụ nghiên cứu:<br /> - Tôi đã tìm hiểu mức độ, khả năng viết ch nh tả ở m i nhóm học sinh<br /> đƣa ra các bài tập, những hình thức, phƣơng pháp lên lớp gi p học sinh ghi<br /> nhớ các qui t c viết, hình thành kĩ năng nhận biết, viết đ ng ch nh tả và nhớ<br /> những m o vặt ch nh tả.<br /> V. Phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> - Quan sát, ghi nhận, thống kê các l i ch nh tả ở những đối tƣ ng học<br /> sinh, tôi tìm hiểu, tham khảo các tài liệu về qui t c, m o vặt viết ch nh tả qua<br /> sách báo, thông tin qua mạng internet, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy c a<br /> đ ng nghiệp để lên kế hoạch dạy học.<br /> VI. Kế hoạch nghiên cứu:<br /> - Việc tìm hiểu những l i sai ch nh tả c a học sinh là một quá trình lâu<br /> dài, kinh nghiệm đƣ c đ t kết không chỉ trong một năm học mà có thể qua<br /> nhiều năm giáo viên mới n m b t hết những sai sót c a học sinh và đề ra<br /> hƣớng kh c phục.<br /> - Thông thƣờng trong tháng đầu nhận lớp tôi quan sát các l i học sinh<br /> thƣờng m c phải,đó là những đối tƣ ng nằm trong nhóm nào, các em thƣờng<br /> m c l i ch nh tả nguyên nhân do đâu ( do phát âm sai, không hiểu nghĩa từ,<br /> không phân biệt đƣ c các hiện tƣ ng ch nh tả gần giống nhau ...)<br /> - Lên kế hoạch giảng dạy, vừa dạy vừa r t kinh nghiệm vừa theo d i sự<br /> chuyển biến c a học sinh.<br /> B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHI N C U:<br /> N i dung nghi n c u<br /> <br /> h ng<br /> <br /> lỗi – ngu n nh n m c lỗi<br /> <br /> - Đối với nhóm học sinh khuyết tật nh về tr tuệ và khiếm khuyết khả năng<br /> ngôn ngữ ( nói l p, nói ngọng) các em s có u hƣớng đọc sao viết vậy theo<br /> ch quan c a bản thân nên các em sai rất nhiều do nhận thức chƣa đầy đ và<br /> do kĩ năng đọc, viết k m. những đối tƣ ng này l i ch nh tả rất nhiều ngay<br /> cả những từ thông dụng. Vì vậy tôi ch yếu hƣớng d n kĩ học sinh kĩ năng<br /> nghe và phát âm đ ng để hạn chế l i ch nh tả. Tôi thƣờng uyên theo d i từng<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản