SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
14
lượt xem
3
download

SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đề tài nhằm phát huy, tạo điều kiện cho các tổ trưởng, tổ chuyên môn hoạt động đạt được ý tưởng và mục đích đã đề ra, người tổ trưởng, tổ chuyên môn cần thực hiện các giải pháp chung đặt ra và phát huy sự sáng tạo của mọi thành viên trong tổ nhằm đưa sinh hoạt tổ đi tới mục đích, mục tiêu cần đạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học

 1. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. MỤC LỤC A. Phần mở đầu...................................................................................................2 I. Lí do chọn đề tài:............................................................................................2 II. Mục tiêu,nhiệmvụ của đề tài:.........................................................................3 III. Đối tượng nghiêncứu:...................................................................................3 IV. Phạmvi nghiêncứu:......................................................................................3 B. Nội dung.........................................................................................................3 I. Cơ sở lý luận:................................................................................................3 II. Thực trạng:...................................................................................................4 III. Nhữnggiải pháp,biện phápquản lý chỉ đạo của hiệu trưởng nhằmpháthuy tínhtự chủ, năngđộng,sángtạo trongsinhhoạt của tổ chuyênmôn........................................4 C. Kết luận, kiến nghị:.........................................................................................15 I. Kết luận: ....................................................................................................15 II. Kiến nghị, đề xuất:.......................................................................................15 Tài liệu thamkhảo:..............................................................................................17 1
 2. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Tên đề tài: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ  chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.  ( Có cập nhật bổ sung) A. Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài: Với quá trình 37 năm làm hiệu trưởng các trường phổ thông cơ  sở, trung   học cơ sở, tiểu học và 5 năm đi học đại học quản lý giáo dục. Qua tham khảo  tài liệu, các tập sam Thế  giới trong ta cùng các tài liệu chuyên đề  của Bộ  giáo  dục, tôi thấy: Người hiệu trưởng trong nhà trường là người tổ  chức thực hiện những   chủ  trương, đường lối giáo dục thông qua nội dung, phương pháp và hình thức  tổ chức giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và thực tiễn. Người hiệu trưởng nắm vững mục tiêu giáo dục của cấp học, am hiểu   nội dung giáo  dục, nắm chắc các phương pháp giáo dục và các phương pháp  dạy học cũng như các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Chức năng quyền hạn, nhiệm vụ  của hiệu trưởng đã được quy định tại   điều lệ của trường học. Hiệu trưởng vừa là người lãnh đạo, vừa là người quản  lý một trường học. Chức năng lãnh đạo thể  hiện rõ về  mặt quyền lực và điều hành hoạt   động của đơn vị trường học mà hiệu trưởng nắm trọng trách. Chức năng quản lý có thể  hiểu là một dạng hoạt động quản lý tác động  vào khách thể quản lý nhằm thực hiện và đạt được một mục tiêu nhất định. Tổ  hợp các chức năng quản lý nhân sự, quản lý cơ  sở  vật chất, quản lý   công tác dạy và học tạo nên nội dung của quá trình quản lý. Giáo dục là một dạng hoạt động đặc biệt của con người có mục đích, có  nội dung, có kế hoạch… Chức năng quản lý giáo dục là để thực hiện mục đích  giáo dục theo mục tiêu giáo dục đã đề ra. Trong nhà trường nhiệm vụ chính và trọng tâm nhất đó là: “Dạy và học”. “ Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” là yêu cầu nhiệm vụ  đang được đặt ra hàng đầu trong những năm qua. Muốn đạt được mục đích, mục tiêu giáo dục thì việc: “Đổi mới quản lý là  tất yếu”. 2
 3. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Vì thế; Tôi chọn đề  tài: “ Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo  trong sinh hoạt tổ  chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả  công tác dạy và  học”. II. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: Qua nhiều năm làm hiệu trưởng  ở các trường trung học cơ  sở, tiểu  học  và qua thực tiển lãnh đạo, quản lý công tác “Dạy và học”. Tôi mạnh dạn đưa ra   những gỉai pháp: “Hiệu trưởng phát huy tính tự  chủ, sáng tạo trong sinh hoạt  của tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học”. Trong đó vị  trí, vai trò của người tổ  trưởng tổ  chuyên môn được xác định là mắt xích, cầu  nối quan trọng của nhà quản lý ( Hiệu trưởng). Để  phát huy, tạo điều kiện cho các tổ  trưởng, tổ  chuyên môn hoạt động   đạt được ý tưởng và mục đích đã đề  ra, người tổ  trưởng, tổ  chuyên môn cần   thực hiện các giải pháp chung đặt ra và phát huy sự sáng tạo của mọi thành viên  trong tổ nhằm đưa sinh hoạt tổ đi tới mục đích, mục tiêu cần đạt. III. Đối tượng nghiên cứu: Tập thể giáo viên các tổ chuyên môn và học sinh trong các trường  học  và  các nhà quản lý giáo dục IV. Phạm vi nghiên cứu: Việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trong các trường học. B. Nội dung I. Cơ sở lý luận: Trước tiên cần có nhận thức đầy đủ về sinh hoạt của tổ chuyên môn theo  điều lệ trường học đã quy định. Tổ  chuyên môn là một bộ  phận cấu thành trường học, là một bộ  phận  như  một cánh tay của hiệu trưởng để  triển khai các hoạt động giáo dục, hoạt   động dạy và học của nhà trường. Tổ trưởng là người đứng đầu trong một khối (hoặc hai khối chuyên môn)   chịu sự quản lý của hiệu trưởng. 3
 4. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Tổ  trưởng chuyên môn tổ  chức sinh hoạt tổ  theo điều lệ  trường học, và   được hiệu trưởng giao thêm các quyền tự chủ trong quản lý chỉ đạo hoạt động   của tổ như: quyền sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với hoàn cảnh của từng giáo   viên, phù hợp với đặc điểm của trường có nhiều điểm lẻ… Tổ  trưởng cùng giáo viên chủ  động xây dựng kế  hoạch dạy học, chủ  động các hoạt động như: Chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên thông qua thao giảng   dự  giờ  góp ý trao đổi,… Tổ  trưởng được phép sắp xếp cho giáo viên nghỉ  đột  xuất 1 buổi dạy sau đó báo cáo về  Ban Giám Hiệu để  đảm bảo không để  lớp   trống.   Được   ủy   quyền   cùng   các   giáo   viên   nồng   cốt,   giáo   viên   giỏi   có   kinh   nghiệm kiểm tra toàn viện giáo viên trong tổ  đánh giá kết quả  và báo cáo về  hiệu trưởng và chuyên môn nhà trường. Nhiệm vụ khó khăn đặt ra để tổ trưởng  tổ chuyên môn cùng các thành viên thực hiện đó là: Trong tổ còn có những giáo  viên yếu kém, kém về mặt này mặt khác thì cả tổ phải có trách nhiệm dìu dắt,  giúp đỡ để giáo viên đó tiến bộ. Các tổ chuyên môn qua dân chủ sẽ đề ra các quy định hoạt động riêng của  tổ  nhằm cụ  thể  hóa các nhiệm vụ  của từng giáo viên trong công tác “Dạy và  học” cũng như các hoạt động khác, đồng thời làm tốt công tác thi đua một cách  dân chủ, công khai, công bằng. Trên cơ  sở  đó phát huy nội lực sáng tạo của   trường thành viên trong tổ góp phần hoàn thành tốt các chỉ  tiêu đã đề  ra và đạt   kết quả cao nhất, tốt nhất. II. Thực trạng: Hiện tại có rất nhiều trường học, các nhà quản lý chưa chú trọng đến  công tác chỉ đạo sinh hoạt các tổ  chuyên môn. Qua đi phúc tra thi đua, tìm hiểu  hồ sơ và thực tế sinh hoạt các tổ chuyên môn cho thấy: sinh hoạt tổ chuyên môn  ở một số trường đang còn gò bó, hình thức, hiệu quả sinh hoạt chưa thiết thực,   chưa có tính chủ động trong sinh hoạt… III. Những giải pháp, biện pháp quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng  nhằm phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo trong sinh hoạt của tổ  chuyên môn. 1.Tạo sự  đồng bộ  làm việc hài hòa giữa Phó hiệu trưởng với các tổ  trưởng chuyên môn. đề cao tính chủ động sang tạo trong việc tổ chức thực hiện   kế hoạch của hiệu trưởng đã triển khai hàng tháng.  Đây là cốt lõi của việc phát  huy tính chủ động, sang tạo trong công tác dạy và học của các tổ chuyên môn  Hệ  thống quản lý chỉ  đạo hoạt động dạy & học trong trường học theo   quy trình sau đây: 4
 5. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Hiệu trưởng Người   đứng   đầu   và   là     người   lập   kế  hoạch   công   tác   Dạy   &   học   của   trường   ( sau khi đã có phản hồi góp ý của các tổ  chuyên môn)  ↕ Phó hi ệu trưởng Lập kế  hoạch cụ  thể  theo kế  hoạch Hiệu   trưởng.   có   phân   công   và   biện   pháp   thực  hiện đối với các tôt chuyên môn ↕ Các tổ  trưởng chuyên môn lập kế  hoạch  thực hiện của chuyên môn phân công cụ  thể nhiệm vụ công việc của các thành viên  trong tổ  và ghi nhận kết quả  hang tháng  báo   cáo     về   cho   chuyên   môn   và   Hiệu  trưởng  2. Thành lập và chọn các tổ trưởng tổ chuyên môn  Vào đầu năm học, hiệu trưởng căn cứ  biên chế  lớp để  bố  trí, phân công   giáo viên chủ  nhiệm lớp và giáo viên giảng dạy bộ  môn. Thành lập tổ  chuyên  5
 6. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. môn theo khối chuyên môn (hoặc 2 khối chuyên môn) theo quy định của điều lệ  trường học. Tiến hành thăm  dò  tín ngiệm  để  ra quyết  định cử  tổ  trưởng  (tổ  phó)   chuyên môn, (tổ trưởng chuyên môn là giáo viên có kinh nghiệm, có uy tín và có  đạo đức tốt, tổ trưởng phải là người đồng hành thân thiện cùng hiệu trưởng. 3. Hiệu trưởng công bố  quyết định và giao quyền tự  chủ trong sinh hoạt  tổ chuyên môn trước toàn thể cơ quan. 4. Chỉ đạo và đồng nhất việc xây dựng kế hoạch, năm học, học kỳ, tháng,  tuần (Mẫu kế hoạch được thống nhất từ chuyên môn nhà trường đến tổ chuyên   môn). a. Chỉ đạo viêc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. Trước tiên tổ trưởng dự thảo kế hoạch thông qua tổ chuyên môn để góp ý   đồng nhất và hoàn chỉnh. (Dựa theo nhiệm vụ năm học của ngành theo bậc học,  lớp học và của trường). b. Quá trình xây dựng kế hoạch có thể theo trình tự sau: Tổ  trưởng chuyên môn lập dự thảo kế  hoạch năm học ( gọi là kế  hoạch  năm học của tổ  chuyên môn, việc trước tiên là: Nắm rõ đặc điểm, tình hình  thuận lợi, khó khăn, thu thập thông tin… tiếp theo là xác định mục tiêu nhiệm  vụ… việc thứ ba là đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ  tiêu đã đề  ra và việc cuối cùng là: Dự  kiến công việc, thời gian, biện pháp và  phân công. ­ Thông qua tổ chuyên môn để góp ý kiến. ­ Hoàn chỉnh kế hoạch đã được góp ý. ­ Trình hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng) để phê duyệt. ­ Triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi để có sự  điều chỉnh cần  thiết, kịp thời. * Quy trình xây dựng kế  hoạch tổ chuyên môn: “ Đã tham khảo theo   văn bản chỉ  đạo của đồng chí phó trư  phòng Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Văn   Lỡi”. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TCM TTCM  Hiệu  TTCM  TTCM  điều  trưởng  hoàn  Đạt công bố  chỉnh kế  phê duyệt  thiện kế  và triển  kế hoạch  hoạch  hoạch  Chưa đạt khai thực  6 TCM của TCM TCM hiện KH 
 7. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. TTCM xây dựng  dự thảo  kế hoạch  TCM Thông  qua, lấy ý  kiến của  tập thể  TCM 5. Sau khi triển khai kế hoạch của tổ. Tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh   hoạt tổ  để  hướng dẫn các giáo viên làm kế  hoạch cá nhân (Hoạt động dạy và  học, chủ  nhiệm lớp, lớp học tiên tiến, chất lượng học sinh…) Theo kế  hoạch   của tổ chuyên môn và của trường để  giáo viên lập kế  hoạch hoạt động của cá  nhân một cách thiết thực, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình dạy. 6. Tự chủ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng trực tiếp tham gia sinh hoạt vói một  tổ chuyên môn nhưng với danh nghĩa là một thành viên của tổ, qua sinh hoạt để  tiếp thu, lắng nghe ý kiến của giáo viên để  phối hợp cùng tổ  trưởng chỉ  đạo  hoạt động của tổ. Tổ  trưởng chuyên môn chủ  động triển khai các hoạt động  một cách tự  nhiên không gò ép… để  phát huy tính sáng tạo của các thành viên  trong tổ. * Nội dung các buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn có thể theo các hoạt   động như sau: ­ Sinh hoạt tổ  chuyên môn (Họp tổ  chuyên môn) mỗi tháng 02 lần (Mỗi   lần có thể từ 45­ 150 phút). 7
 8. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Trình tự một buổi sinh hoạt chuyên môn có thể  vận dụng theo nội dung,   trình tự như sau: + Đánh giá công tác thời gian đã qua (Kế hoach đã triển khai cuộc họp lúc  trước đó) đánh giá kết quả  đạt được và những tồn tại cần phải tiếp tục điều   chỉnh để hoàn thành đúng tiến trình theo kế hoạch đã đề ra. + Triển khai công tác mới: Triển khai công tác mới sau khi đã có ý kiến  chỉ đạo của lãnh đạo trường, tổ trưởng chuyên môn cần phân công nhiệm vụ cụ  thể công việc cho các thành viên và gợi ý cho họ cách tổ chức thực hiện. + Thảo luận ý kiến đưa ra giải pháp thực hiện kế hoạch Các thành viên trong tổ  có ý kiến đề  xuất, các giải pháp, biện pháp thực  hiện theo kế hoạch đã đề ra. Sau khi không còn ý kiến thì tổ trưởng tổng hợp, thống nhất chung trước   khi mời lãnh đạo trường tham dự sinh hoạt có ý kiến (Lúc này ý kiến của Hiệu   trưởng (Phó hiệu trưởng) là ý kiến lãnh đạo không còn là ý kiến của một thành   viên của tổ). Quá trình này được thư kí cuộc họp ghi đầy đủ vào sổ nghị quyết   và có những công việc quan trọng thì phải thông qua trước khi cuộc sinh hoạt  kết thúc. * Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp tổ có thể theo các bước sau: + Công tác chuẩn bị: Xác định những vấn đề cần thiết, bức xúc cần phải được giãi quyết trong   công tác dạy và học để thu thập tài liệu chuẩn bị chuyên đề. + Làm bản thảo chuyên đề (Nếu là chuyên đề dưới dạng SKKN) + Thông qua các giáo viên có kinh nghiệm và lãnh đạo trường để  có ý  kiến góp ý và hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề. + Chuẩn bị tiết dạy thực hành phục vụ chuyên đề (Nếu có). + Tổ  chức chuyên đề  vào thời gian sinh hoạt tổ phù hợp (Để  mời các tổ  chuyên môn khác cùng dự chuyên đề). Tổ  trưởng hoặc thành viên được giao báo cáo chuyên đề  sau khi đã tập   trung đầy đủ các thành viên của tổ và các thành phần mời (Nếu có). Dự giờ minh họa (Nếu có). Tổ  chức góp ý rút kinh nghiệm báo cáo chuyên đề  và tiết dạy phục vụ  chuyên đề (Nếu có). 8
 9. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Cuối cùng là tổ trưởng tổng hợp ý kiến thống nhất từng nội dung đưa vào   áp dụng trong công tác dạy và học. 7. Tổ trưởng chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra  toàn diện (Được hiệu trưởng  ủy quyền) giáo viên là một công tác mang tính tự  chủ cao. Qua kiểm tra để  nắm vững nề  nếp giảng dạy và học tập của học sinh   cũng như  các công tác khác như: Chấm chữa bài, đặc biệt là nhận xét vào bài  làm của học sinh theo quy định mới…. Qua kiểm tra kịp thời giúp các thành viên  trong tổ  giải quyết những khó khăn vướng mắc phải đồng thời tham mưu với   ban giám hiệu trường để  có giải pháp thực hiện có hiệu quả  tốt trong công tác  dạy và học cũng như mọi hoạt động. Thông qua sinh hoạt tổ, dự  giờ, kiểm tra…người tổ  trưởng đã phát huy  tính tự chủ, dám nghĩ, dám làm để đẩy mạnh việc thực hiện các “ Ý tưởng mới”  và đúc rút kinh nghiệm cho mọi thành viên của tổ. Tạo nên một môi trường hoạt  động “Thân thiện ­ Trách nhiệm và hiệu quả”. Có thể  nói phát huy tính tự  chủ  trong sinh hoạt tổ  chuyên môn và Hiệu  Trưởng, Phó Hiệu trưởng là những thành viên đã thực sự  tạo nên môi trường   quản lý “Thân thiện, hiệu quả” trong công tác dạy và học. Qua sinh hoạt Hiệu   trưởng, Phó Hiệu Trưởng đi sâu, đi sát các hoạt động dạy và học cũng như các  hoạt đông khác. Việc Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng tham gia sinh hoạt tổ  chuyên môn  và phát huy vai trò người tổ  trưởng chuyên môn không thể  tách rời trong công  tác quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của trường học. Thiết nghĩ: Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) thực sự  say mê đối với công  tác phát huy tính tự chủ trong sinh hoạt của tổ chuyên môn (thực sự là thông qua   sinh hoạt tổ  chuyên môn để  quản lý dạy và học của các nhà quản lý) thì chắc  chắc sẽ  đem lại rất nhiều giá trị, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng học tập   của học sinh cũng như năng lực chuyên môn, tay nghề của giáo viên. * Các tổ  chuyên môn phát huy tính sáng tạo của tập thể  giáo viên để   làm đồ dùng dạy học: Qua các hội thi tự làm đồ dùng dạy học đều đạt giải cao. Trong kỳ thi làm  đồ dùng cho trẻ khuyết tật do tỉnh tổ chức. Trường được Phòng GD& ĐT huyện  Krông Ana cử  làm 5 đồ  dùng dạy học dự  thi đã đạt 3 giải nhất, nhì, ba và đạt  giải nhất toàn đoàn về làm đồ dùng dạy học. 9
 10. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Những hình ảnh trong lễ trao giải tại hội thi: Tập thể cán bộ, giáo viên tham gia hội thi làm ĐDDH cho trẻ khuyết tật 10
 11. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Sở GD& ĐT tỉnh Đăk Lăk trao cờ và giấy chứng nhận đạt giải ba toàn đoàn Sở GD& ĐT tỉnh Đăk Lăk trao thưởng đạt giải nhất về thi làm ĐDDH cho trẻ  khuyết tật 11
 12. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. * Những hình ảnh sinh hoạt tổ chuyên môn: ­ Một buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn khối 1: ­ Tổ chuyên môn khối 2, 3 đang triển khai kế hoạch tháng: 12
 13. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. ­ Tổ chuyên môn khối 4, 5 đang tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp  dạy học IV. Kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm: 1. Kết quả đạt được: Sau 3 năm triển khai thực hiện bằng những hình thức khác nhau trong  việc giao quyền tự chủ có nghĩa là giao thêm quyền điều hành đối với tổ trưởng  chuyên môn ngoài các quyền mà điều lệ  trường học đã quy định. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn đã trở thành nề nếp và linh hoạt, có những  buổi sinh hoạt tổ chỉ tranh thủ giờ ra chơi 20 phút để sinh hoạt nhưng có những  buổi sinh hoạt tổ kéo dài gần cả buổi.. Hiệu quả các buổi sinh hoạt cho thấy tính thân thiện ­ trách nhiệm – Dân  chủ  và phát huy khả  năng sáng tạo của từng thành viên trong tổ  là một thành   công nhất, 100% giáo viên các tổ  đều có tinh thần thi đua sáng tạo và trách   nhiệm cao với học sinh nhất là trường có gần 100% học sinh đều là dân tộc  thiểu số. Kết quả thanh tra viên, thanh tra hoạt động sư  phạm giáo viên thì có trên  2/3 giáo viên được đề nghị xếp loại xuất sắc. 13
 14. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Việc cải tiến phương pháp dạy học, dạy học lấy học sinh làm trung tâm   đang từng bước vận dụng có hiệu quả khá tốt. Hàng năm số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện số lượng   năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2013 – 2014, trường đăng kí dự thi 3 giáo viên và đạt 3 giáo viên  giỏi cấp huyện.  Trường đã có trên 2/3 giáo viên trình độ trên chuẩn, còn 2 giáo viên là dân  tộc thiểu số  đang theo học đại học. Đội ngũ giáo viên của trường đang từng   bước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Chất lượng học sinh là minh chứng rõ ràng nhất. Năm 2008 chất lượng  học sinh thấp nhất huyện. Trường đã có báo cáo chuyên đề: “Giải pháp chống   học sinh bỏ học ­  ngồi nhầm lớp” , tại thời điểm đó tỷ lệ ngồi nhằm lớp chiếm  xấp xĩ 50%. Đến nay tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Học sinh lên  lớp hàng năm đạt từ 8790%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong 3 năm gần đây đạt 100%,  học sinh dự  thi giao lưu tiếng việt, thi học sinh giỏi, phát hiện học sinh năng   khiếu đều đạt giải.  Năm 2012 ­ 2013 dự  thi phát hiện học sinh giỏi văn­ Tiếng việt trường   dự  thi 6 học sinh đạt công nhận 5 học sinh – 100% học sinh dân tộc. Trong lúc  đó các trường xung quanh học sinh dự thi 6 học sinh chỉ đạt 4 em (2 trường tiểu  học trong xã).  Năm học 2013 ­ 2014 qua kì thi phát hiện năng khiếu đã có 2 em được   công nhận và đạt giải.  Năm học 2014 – 2015 và năm 2015­2016 số  học sinh hoàn thành chương  trình năm học được lên lớp đạt 97,3%. Có nhiều học sinh đạt giải qua cuộc thi   Violimpic, Ioe cấp huyện và dự thi cấp tỉnh Riêng học sinh giỏi môn thể dục thể thao đã đạt nhiều giải nhất, nhì, ba. Các cuộc thi tiếng hát dân ca đều đạt giải nhất, nhì, ba. Trong ba năm liền trường đều được uỷ  ban nhân dân huyện tặng giấy   khen và công nhận tập thể lao động tiên tiến Rõ ràng phát huy tính tự chủ năng động sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên  môn đã tạo nên những thành công, kết quả tốt. 2. Bài học kinh nghiệm: 14
 15. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Phát huy tính tự chủ  trong sinh hoạt chuyên môn của tổ  chuyên môn cần  phối hợp tốt hơn sự “ Thân thiện – Hợp tác” của các nhà quản lý để kết quả đạt   tốt hơn. Phát huy cao hơn, tốt hơn tính tự  chủ, sáng tạo, năng động của giáo viên   thông qua hoạt động trên lớp và ngoài giờ  lên lớp nhằm làm cho học sinh thêm  yêu trường, yêu lớp, mến yêu thầy cô và học tập tốt hơn. C. Kết luận, kiến nghị: I. Kết luận:  Sinh hoạt tổ chuyên môn là hoạt động thường kỳ diễn ra 2 lần/ tháng tại  các trường học. Để  sinh hoạt tổ  chuyên môn ngày càng có môi trường “ Thân thiện và  hiệu quả” cần được các nhà lãnh đạo, quản lý quan tâm nhiều hơn nhằm nâng   cao chất lượng đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, tay nghề và nâng cao  chất lượng học tập của học sinh. II. Kiến nghị, đề xuất: ­ Phòng giáo dục cần tổ chức chuyên đề  bồi dưỡng kỹ năng quản lý sinh   hoạt tổ chuyên môn cho các tổ trưởng chuyên môn. ­  Ở  các đơn vị  trường học cần tổ  chức tốt hơn việc sử dụng công nghệ  thông tin vào soạn bài, giảng dạy và nghiên cứu khoa học về  công tác dạy và   học.                                                                     Người viết chuyên đề                                                  Cử nhân QLGD Phạm Văn Liên              Hiệu trưởng trường Tiểu học Tình Thương. Nhận xét của hội đồng chấm SKKN cấp trường ………………………………………………………………………………... 15
 16. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………... Chủ tịch hội đồng 16
 17. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. Tài liệu tham khảo: 1. Giáo dục vi mô 3. Giáo sư Tạ quang Uẩn­ Đại học sư phạm Hà Nội. 2. Các tập san thế giới trong ta số 71+72 ( 2008). 3.   Tài   liệu   tập   huấn   tổ   trưởng   chuyên   môn   Trung   học   cơ   sở   của   bộ  GD&ĐT (tháng 7­ 2013). 1
 18. SKKN: Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng   cao hiệu quả công tác dạy và học. 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản