intTypePromotion=3

SKKN: Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
55
lượt xem
3
download

SKKN: Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện đề tài nhằm nắm được thực trạng về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường. Từ đó đề ra một số biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br />  MỤC LỤC                                                                                                               <br />  <br /> ..............................................................................................................    <br />  1<br />  I. MỞ ĐẦU                                                                                                              <br />  <br /> .............................................................................................................    <br />  1<br />   1. Lý do chọn đề tài:                                                                                          <br />  <br /> .........................................................................................   <br />  1<br />  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài                                                                       <br />  <br /> ......................................................................<br />    <br />  2<br />  3. Đối tượng nghiên cứu:                                                                                    <br />  <br /> ...................................................................................<br />    <br />  3<br />  4. Phạm vi nghiên cứu.                                                                                        <br />  <br /> .......................................................................................<br />    <br />  3<br />  5. Phương pháp nghiên cứu:                                                                               <br />  <br /> ..............................................................................   <br />  3<br />  II. NỘI DUNG                                                                                                         <br />  <br /> ........................................................................................................    <br />  4<br />  1. Cơ sở lí luận                                                                                                    <br />  <br /> ...................................................................................................   <br />  4<br />  2. Thực trạng                                                                                                       <br />  <br /> .....................................................................................................   <br />  5<br />  3. Nội dung và hình thức của giải pháp                                                             <br />  <br /> ............................................................<br />    <br />  8<br />  a. Mục tiêu của giải pháp                                                                               <br />  <br /> ..............................................................................   <br />  8<br />  b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp                                               <br />  <br /> .............................................<br />    <br />  8<br />   c. Mối quan hệ giữa các giải pháp                                                              <br />  <br /> .............................................................<br />     <br />  14<br />  d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu              <br /> ..........<br />     <br />  14<br />  III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN                                                                          <br />  <br /> .........................................................................<br />     <br />  15<br />  1. Kết luận :                                                                                                      <br />  <br /> .....................................................................................................     <br />  15<br />  2. Kiến nghị :                                                                                                     <br />  <br /> ....................................................................................................    <br />  16<br />  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                      <br />  <br /> .....................................................................................<br />     <br />  18<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> I. MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> <br /> Chiến lược phát triển giáo dục là một vấn đề  có ý nghĩa lớn trong quá <br /> trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển sự nghiệp giáo dục ở <br /> cơ sở cần phải được chú ý đúng mực để góp phần vào chiến lược ý nghĩa ấy.  <br /> Muốn phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thì một trong những nhiệm vụ <br /> quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, Đảng và nhà <br /> nước ta luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu cho vấn đề này:<br /> <br /> “ Vì lợi ích mười năm trồng cây<br /> <br />      Vì lợi ích trăm năm trồng người. ”<br /> <br /> Đúng vậy, phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu là một  <br /> trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự  nghiệp công nghiệp hoá, hiện  <br /> đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực con người. Đây là <br /> trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo  <br /> dục là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng.     <br /> <br /> Có thể nói vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục chúng ta nghĩ ngay đến <br /> đối tượng trực tiếp giáo dục. Đó là đội ngũ giáo viên. Chính họ  là người gieo  <br /> trồng trên thửa ruộng, cánh đồng giáo dục rất cụ  thể  để  rồi chính họ  quyết  <br /> định kết quả của một vụ mùa. Là người quản lý của nhà trường bản thân tôi  <br /> nhận thấy được rằng: ngay từ lúc này chính là thời cơ để cho mỗi nhà trường  <br /> tự  khẳng định và đổi mới công tác giáo dục. Mà điều cần thiết trước hết là <br /> nâng cao chất lượng giáo dục trong đó vai trò then chốt là có sự  thay đổi lớn <br /> về  đội ngũ giáo viên vì chính họ  là người quyết định chất lượng sản phẩm  <br /> giáo dục của mình.<br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 1<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ <br /> quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý  <br /> thức chính trị  tốt, trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  ngày càng được nâng cao. <br /> Đội ngũ này đã góp phần đáp  ứng quan trọng trong yêu cầu nâng cao dân trí, <br /> đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thắng lợi của sự nghiệp cách <br /> mạng đất nước. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự  phát triển giáo <br /> dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đội ngũ nhà giáo vẫn còn có <br /> những hạn chế, bất cập. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà <br /> giáo có mặt chưa đáp  ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế  xã  <br /> hội, vẫn còn nhiều giáo viên chậm đổi mới hoặc đổi mới còn lúng túng, máy <br /> móc và mang tính hình thức, nặng về  truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát <br /> triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành của học sinh<br /> <br /> Trước tình hình trên, đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo phải tăng cường <br /> xây dựng, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo một cách toàn  <br /> diện. Đây là những việc vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến  <br /> lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục giai  <br /> đoạn 2010 – 2020. Việc bồi dưỡng giáo viên như thế nào? bằng cách nào? Là <br /> người quản lý trường Tiểu học chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm biện <br /> pháp chỉ đạo và quản lý sao cho có chiều sâu, có kết quả.<br /> <br /> Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề  tài “Một số biện pháp nâng  <br /> cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên” .<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> Thực hiện đề tài nhằm nắm được thực trạng về chất lượng chuyên môn <br /> của đội ngũ giáo viên nhà trường. Từ  đó đề  ra một số  biện pháp cụ  thể  để <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 2<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường theo hướng <br /> tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.<br /> <br /> Đề tài có nhiệm vụ tìm hiểu và nghiên cứu cơ  sở lý luận và thực trạng  <br /> chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường từ  năm học 2014­  <br /> 2015 cho đến nay để tìm ra được những  ưu điểm và tồn tại để  phát huy mặt <br /> mạnh và khắc phục mặt yếu . Rút kinh nghiệm từ  thực tế  và xây dựng các  <br /> biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn của  đội ngũ giáo viên. <br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu:<br /> <br /> ­ Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường TH Tình Thương . <br /> <br /> ­ Các biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho  đội ngũ giáo viên.<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> Đề   tài   nghiên   cứu   trong   phạm   vi   giáo   viên   trường   trường   TH   Tình <br /> Thương<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu:<br /> <br /> a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> <br /> ­ Phương pháp phân tích_ tổng hợp tài liệu.<br /> <br /> b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> ­ Phương pháp điều tra ­ thống kê.<br /> <br /> ­ Phương pháp trải nghiệm thực tế<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 3<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> II. NỘI DUNG<br /> <br /> 1. Cơ sở lí luận<br /> <br /> Theo đường lối đúng đắn của Đảng, Bộ  GD&ĐT đã triển khai đổi mới <br /> chương trình giảng dạy các bậc học, các cấp học trong đó có cấp tiểu học. <br /> Để tiến kịp xu thế phát triển của các trường trong khu vực và thế giới. Trong <br /> những năm gần đây cùng với việc điều chỉnh nội dung chương trình sách giáo  <br /> khoa, thực hiện giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ  năng  ở  tất cả  các lớp  <br /> của cấp tiểu học chúng ta thấy được có nhiều vấn đề rất thuận lợi. Đó là nội  <br /> dung sách giáo khoa được tinh giản, phương pháp dạy học hướng vào người  <br /> học, lấy người học làm trung tâm…Đặc biệt từ tháng 10/2014 thực hiện đổi  <br /> mới đánh giá học sinh theo TT 30 của Bộ GD&ĐT<br /> <br /> Quản lý nhà nước là sự  tác động có tổ  chức và điều khiển bằng quyền <br /> lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người,  <br /> do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và hành chính thực hiện để duy trì và <br /> phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những <br /> chức năng và nhiệm vụ  của nhà nước trong công cuộc xây dựng công nhiệp <br /> hoá và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.<br /> <br /> Quản lý nhà nước về  giáo dục là việc nhà nước thực hiện quyền lực  <br /> được xã hội uỷ thác để điều chỉnh toàn bộ các hoạt động Giáo dục và Đào tạo <br /> trên phạm vi toàn xã hội.<br /> <br /> Quản lý nhà nước về giáo dục là việc người quản lý hoặc cơ quan quản  <br /> lý được nhà nước uỷ quyền tác động vào hệ thống được quản lý theo các văn  <br /> bản pháp quy nhằm biến đổi hệ thống đó đến trạng thái mong muốn.<br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 4<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> Quản lý nhà nước về giáo dục là việc sử dụng pháp luật để điều khiển  <br /> hệ thống giáo dục và đào tạo theo hướng hoàn thiện và phát triển phục vụ cho <br /> mục tiêu kinh tế xã hội.<br /> <br />  Quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo luôn phải gắn liền với điều <br /> chỉnh, tác động và điều kiện để  có thể  đưa Giáo dục và Đào tạo phát triển <br /> đúng hướng với quy mô chất lượng và hiệu quả ngày càng cao.<br /> <br /> Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để  làm  <br /> một việc gì.<br /> <br /> Năng lực giảng dạy là khả  năng truyền thụ  giảng dạy về  một lĩnh vực <br /> nào đó cho người học.<br /> <br /> Biện pháp là các yếu tố  để  nhằm yêu cầu đối tượng thực hiện đúng <br /> hướng mà mục tiêu đã đặt ra.<br /> <br /> 2. Thực trạng <br /> <br /> Số  lượng và chất lượng về  đội ngũ giáo viên nhà trường trong những  <br /> năm qua cụ thể được thống kê như sau:<br /> <br /> Trình độ chuyên môn GV<br /> T.số  T.số Đảng  Sau <br /> Năm học Nữ Đại  Cao  Trung <br /> GV CBQL viên đại <br /> học đẳng cấp<br /> học<br /> <br /> 2014­2015 24 02 19 27 13 04 07 0<br /> <br /> 2015­2016 25 02 19 27 16 03 06 0<br /> <br /> 2016­2017 25 02 19 27 18 03 04 0<br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 5<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> GV dạy giỏi Xếp loại chuyên môn<br /> Năm học TSGV Cấp  Cấp <br /> Giỏi Khá TB Yếu<br /> trường huyện<br /> <br /> 2014­2015 24 16 Không tổ  16 07 01 0<br /> chức<br /> <br /> 2015­2016 25 17 03 17 07 01 0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, có tính tự giác, có <br /> tinh thần trách nhiệm cao. Về  cơ  bản họ  đã chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ <br /> thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và <br /> các quy định của ngành. Đa số  giáo viên trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt <br /> tình và yêu nghề; một số  giáo viên có năng lực chuyên môn tương đối vững <br /> vàng. Một số giáo viên tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tự <br /> học tự rèn cao, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt, làm chủ kiến  <br /> thức trong truyền thụ, khai thác kiến thức một cách hợp lí, chính xác, truyền  <br /> đạt kiến thức cho học sinh nhịp nhàng, dễ  hiểu. Nắm chắc các mạch kiến <br /> thức trong chương trình của từng lớp học, cấp học. Đội ngũ giáo viên trong  <br /> trường cơ bản đủ về số lượng và cơ cấu các bộ môn, 100% giáo viên có trình  <br /> độ  đạt chuẩn, trong đó giáo viên trên chuẩn đạt 84%. Số  giáo viên xếp loại  <br /> khá trở lên  về mặt chuyên môn hàng năm đạt tỉ lệ 96%<br /> <br /> Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tương đối đồng đều, nhiệt  <br /> tình, tâm huyết  trong giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường, có đạo <br /> đức tốt, tác phong sư phạm nhà giáo chuẩn mực, chấp hành tốt các chủ trương  <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 6<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các đồng chí giáo viên <br /> đều nắm rõ mục tiêu của giáo dục tiểu học, gương mẫu, nhiệt tình trong các <br /> hoạt động giảng dạy. Trường có một giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, <br /> có nhiều giáo viên là giáo viên nòng cốt, dạy giỏi cấp huyện. <br /> <br /> Bên cạnh những điểm mạnh như thế, đội ngũ giáo viên nhà trường vẫn <br /> còn có nhiều hạn chế. Cụ  thể: trình độ  chuyên môn cũng như  khả năng nhận <br /> thức của giáo viên không đồng đều. Một số   giáo viên có tư  tưởng ngại đổi <br /> mới, chậm tiến, đổi mới còn nhiều lúng túng trong quá trình giảng dạy. Một  <br /> số  giáo viên chưa làm chủ  kiến thức nên truyền đạt kiến thức lủng củng,  <br /> không nhịp nhàng dẫn đến học sinh khó hiểu. Một số  giáo viên đã lớn tuổi,là <br /> người dân tộc thiểu số,   trình độ  chuyên môn có nhiều hạn chế  và hạn chế <br /> trong việc tiếp thu khi được góp ý  kiến để chỉnh sửa. <br /> <br /> *Nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn là:<br /> <br /> Gần 100% là giáo viên nữ nên cũng có nhiều hạn chế về mặt thời gian<br /> <br /> Mặt khác việc nâng cao ý thức học tự bồi dưỡng của một số giáo viên <br /> còn   hạn   chế.   Đây   là   nguyên   nhân   quan   trọng   ảnh   hưởng   đến   chất   lượng <br /> chuyên môn trong nhà trường.<br /> <br /> Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường TH Tình Thương đã <br /> đáp  ứng được yêu cầu nâng cao dân trí nhưng bước vào thời kỳ  công nghiệp <br /> hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ đổi mới toàn diện đồng bộ của ngành giáo <br /> dục thì cán bộ  quản lý phải tìm ra những biện pháp thích hợp để  bồi dưỡng  <br /> đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đặt ra hiện nay.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 7<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Để  đạt được mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng; <br /> đáp  ứng yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới việc nâng cao  <br /> chất lượng đội ngũ giáo viên là rất quan trọng phải được quan tâm hàng đầu <br /> bởi chất lượng đội ngũ quyết định sự  tồn tại và uy tín của một nhà trường.  <br /> Với nhận thức như vậy, bản thân người quản lý đã luôn chỉ đạo sát sao, quyết  <br /> liệt, thường xuyên để khắc phục yếu kém những năm trước, xây dựng đội ngũ <br /> giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích thực của nó bằng những biện pháp cụ <br /> thể. Các biện pháp này nhằm chỉ  ra cách tác động đến từng đối tượng giáo <br /> viên để giúp giúp đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy của mình tiến <br /> tới giảm đến mức thấp nhất giáo viên có tiết dạy xếp loại trung bình.<br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp <br /> <br /> *.    Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng  <br /> lực chuyên môn giáo viên:<br /> <br /> Việc làm này đòi hỏi Ban giám hiệu luôn đi đầu trong mọi hoạt động để <br /> làm gương cho đội ngũ giáo viên. Xác định đây là việc khó nhưng không thể <br /> không làm, mà coi đây là nhiệm vụ  trọng tâm, chủ  yếu của hiệu trưởng cùng <br /> với sự  cộng tác của các thành viên, mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường, <br /> kể cả lực lượng chuyên môn cấp trên. <br /> <br /> Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đầy đủ  năng lực giảng dạy, <br /> phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong  <br /> giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, cần xác định rõ trong lãnh đạo nhà trường, các tổ <br /> chức đoàn thể, các tổ  trưởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên bất luận <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 8<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện bằng được việc nâng cao năng lực giảng  <br /> dạy. Đây chính là lương tâm, trách nhiệm của người giáo viên xã hội chủ <br /> nghĩa, là sự  tôn vinh nghề nghiệp của mình và cũng chính là đáp ứng yêu cầu  <br /> đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá.<br /> <br /> *. Động viên thúc đẩy ý thức tự học tự rèn<br /> <br /> Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể  có điều kiện giúp chúng ta học  <br /> tập   được   thường   xuyên   và   suốt   cả   cuộc   đời.   Tự   học   là   một   cách   tự   bồi  <br /> dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm lại vừa hiệu  <br /> quả. Vì vậy trách nhiệm của người Phó Hiệu trưởng là phải suy nghĩ, tìm biện <br /> pháp để  thổi lên ngọn lửa của phong trào tự  học ­ tự  bồi dưỡng cho đội ngũ <br /> giáo viên bẳng nhiều hình thức như :<br /> <br /> Tổ  chức các cuộc hội thảo, trao đổi về  kinh nghiệm tự  học, giúp giáo <br /> viên định hướng việc tự  học ­ tự  bồi dưỡng. Xác định được những nội dung <br /> cần phải tự học ­ tự bồi dưỡng và cách tự  học ­ tự bồi dưỡng như thế nào ?  <br /> Cung cấp cho giáo viên các thông tin, tài liệu, xây dựng thư  viện, phòng học, <br /> tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc tự học ­ tự bồi dưỡng.<br /> <br /> Tổ  chức các hoạt động sư  phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây <br /> dựng một cơ  chế  chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất với <br /> việc tự học ­ tự bồi dưỡng của giáo viên. Thông qua việc kiểm tra sổ tự học <br /> tự  rèn của giáo viên qua từng kỳ, tôi có thể  xếp loại việc tự  học tự  rèn của <br /> giáo viên và lấy đó làm tiêu chí trong xếp loại thi đua cuối kỳ, cuối năm.<br /> <br /> *. Đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm<br /> <br /> Một trong những nhiệm vụ  của Phó hiệu trưởng là dự  giờ  giáo viên và <br /> đánh giá tiết dạy. Bản thân tôi trước đây cũng là giáo viên, đã được Hiệu <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 9<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> trưởng dự  giờ  nhiều lần, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá <br /> tiết dạy của Ban giám hiệu nhà trường đối với giáo viên. Đó là sự “Tâm phục, <br /> khẩu phục” nêu lên những lời nhận xét xác đáng, giúp ích cho giáo viên rất  <br /> nhiều và ngược lại nếu là nhận xét chung chung, thậm chí không sâu sát thì sự <br /> nhìn nhận của giáo viên đối với lãnh đạo sẽ giảm đi rất nhiều.<br /> <br /> Vì vậy, mỗi khi dự  giờ, tôi chuẩn bị  trước nội dung bài dạy của giáo <br /> viên, xác định chuẩn kiến thức của tiết dạy đó, hình dung tiết dạy đó dạy như <br /> thế nào mới hiệu quả. Dự giờ xong phải nhận xét, rút kinh nghiệm cụ thể, kịp <br /> thời, tuyệt  đối không nhận xét chung chung, không có chiều sâu, bản thân <br /> người dự cảm thấy không rút được kinh nghiệm gì. Nhận xét cụ  thể  về  việc  <br /> khai thác nội dung bài, sử  dụng phương pháp và hình thức tổ  chức dạy học,  <br /> việc dạy học đã phân hóa đối tượng học sinh chưa, đã quan tâm đến các đối  <br /> tượng học sinh chưa hay chỉ quan tâm đến đối tượng học sinh Khá Giỏi, tất cả <br /> học sinh đã được học, được làm chưa, nội dung dạy học đã gắn với vấn đề <br /> nhân văn chưa?...Cần góp ý cụ  thể  và chỉ  rõ hướng thực hiện để  tiết dạy đó <br /> đạt hiệu quả<br /> <br /> Ví dụ: `Dự giờ môn Toán­ lớp 3­ Tiết 129. Bài: Luyện tập<br /> <br /> Hoạt động khai thác bài toán 1, giáo viên tổ chức như sau:<br /> <br /> Học sinh đọc bài toán, giáo viên đặt câu hỏi, giáo viên tóm tắt trên bảng<br /> <br /> Học sinh giải bài vào vở  nháp, 1 học sinh giải trên bảng lớp, giáo viên <br /> cùng học sinh chữa bài trên bảng lớp.<br /> <br /> Qua hoạt động này, tôi đã góp ý cho giáo viên về phương pháp khai thác  <br /> bài toán nên để 1 học sinh giải trên bảng nhóm để học sinh dưới lớp không bị <br /> phân tán, khi chữa nên để  học sinh đọc bài giải nhằm tăng cường Tiếng việt  <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 10<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> cho học sinh và cần dự kiến phương án giải khác. Và cần cập nhật những vấn <br /> đề  xã hội vào bài như  giá cả  mua bán, vì trong bài tính 1 quả  trứng chỉ  1400  <br /> đồng nhưng hiện nay giá 1 quả  trứng đã dao động từ  2500 đồng đến 3000  <br /> đồng.<br /> <br /> Nếu những giáo viên có năng lực hạn chế, dự đột xuất không hiệu quả, <br /> tôi có thể  báo trước thời gian dự  giờ  để  giáo viên có sự  chuẩn bị. Đến thời  <br /> điểm tiến bộ hơn tôi có thể dự giờ đột xuất không báo trước.<br /> <br /> *. Chỉ  đạo nề  nếp sinh hoạt tổ  chuyên môn để  nâng cao chất lượng  <br /> giảng dạy.<br /> <br /> Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, người cán bộ quản lý <br /> phải   xây   dựng   một   nề   nếp   sinh   hoạt   cụ   thể.   Cần   chọn   người   tổ   trưởng  <br /> chuyên môn là người giỏi về  chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh  <br /> thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả  năng lãnh đạo tổ  của mình.  <br /> Những vấn đề  gì ngoài khả  năng giải quyết của tổ, tổ  trưởng sẽ  kiến nghị <br /> đến Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.<br /> <br /> Các giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ  bàn bạc với <br /> nhau việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài có nội dung cần  <br /> truyền đạt hơi khó, cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất. Khi  <br /> các tồ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, tôi thường xuyên đi kiểm tra. Có khi <br /> phải trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt thông qua sổ <br /> ghi chép của tổ    khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ <br /> dừng lại  ở  việc kiểm tra tiến độ  chương trình, trao đổi bài dạy khó, mà các <br /> giáo viên còn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh cách học, cách tiếp <br /> thu bài nhanh nhất, hiệu quả nhất. <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 11<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> *. Lập kế hoạch thăm lớp, dự giờ và tổ  chức thi tay nghề cho giáo viên  <br /> hàng năm.<br /> <br /> Thực tế cho thấy, do trình độ giáo viên không đồng đều nên việc giảng <br /> dạy không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy, để <br /> nâng cao chất lượng giảng dạy, cần có kế  hoạch dự  giờ  thường xuyên ( báo <br /> trước và không báo trước). Việc dự giờ không phải tuỳ tiện, đối với người cán <br /> bộ quản lý, trước khi dự giờ, cần xem trước nội dung bài học của học sinh, để <br /> khi dự  giờ  nhanh chóng hiểu và phân tích ngay cái hay, cái chưa tốt trong bài <br /> dạy của giáo viên.<br /> <br /> Cần có kế  hoạch  đi dự  giờ  cùng với khối trưởng chuyên môn hoặc <br /> thanh tra chuyên môn. Sau tiết dạy, phải có đánh giá, nhận xét, tư vấn và thúc <br /> đẩy một cách chính xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên <br /> phát huy những mặt mạnh, đồng thời điều chỉnh những mặt còn hạn chế. Tổ <br /> chức cho giáo viên tham gia dự giờ lẫn nhau để học tập và rút kinh nghiệm.<br /> <br /> Hàng năm, cần phát động: “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Đó  <br /> là dịp để mỗi giáo viên điều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình, tự làm <br /> đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy. Do đó, chất lượng giảng dạy được  <br /> nâng lên một cách rõ rệt.<br /> <br /> Chính vì việc dự  giờ  được tiến hành có kế  hoạch nên tôi sẽ  dễ  dàng <br /> phát hiện ra những giáo viên có tài năng và sẽ  cử đi thi giáo viên dạy giỏi các  <br /> cấp trên. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ  các giáo viên còn non yếu để  tay  <br /> nghề vươn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ cũng cần nên chú trọng <br /> đến những gì giáo viên làm được, những gì chưa được để góp ý chân tình  cho <br /> giáo viên. <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 12<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> *. Đẩy mạnh phong trào mũi nhọn giáo viên dạy giỏi các cấp.<br /> <br /> Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điều quan trọng là phải xây dựng <br /> được mũi nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên có tay nghề cao, dạy giỏi, cần  <br /> khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ  nên tham gia đăng ký thi <br /> giáo viên dạy giỏi và có kế  hoạch bồi dưỡng để  họ  tự  tin và có hướng phấn <br /> đấu đi lên.<br /> <br /> Việc chọn thầy cô có năng lực, trình độ, có phẩm chất, có trách nhiệm  <br /> cao để  bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ học sinh giỏi là rất cần thiết. Vì : “ <br /> Không thầy đố mày làm nên” cũng là để khẳng định tầm quan trọng của người  <br /> thầy trong sự nghiệp giáo dục.<br /> <br /> *. Tích cực tổ chức các chuyên đề, hội giảng<br /> <br /> Lập kế hoạch tổ chức chuyên đề, hội giảng cụ thể. Trong buổi họp của  <br /> tháng cần giao nhiệm vụ  chuyên đề, hội giảng cụ  thể  cho từng tổ. Cần  ấn  <br /> định nội dung chuyên đề và tiết hội giảng cho tổ đó. Phải xác định rõ hiệu quả <br /> cần đạt sau mỗi tiết chuyên đề  hội giảng là gì để  định hướng cho tổ  được  <br /> giao nhiệm vụ  và có thể  bắt tay vào cùng làm với tổ  đó. Tiết chuyên đề  hội <br /> giảng giúp cho đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau nên cần hướng cho tổ  trưởng  <br /> chọn giáo viên có năng lực thực hiện. Sau chuyên đề, hội giảng là đánh giá, rút <br /> kinh nghiệm, thống nhất các bước. Cần tổ  chức cho giáo viên góp ý cụ  thể,  <br /> phải chỉ  được cái hay để  giáo viên học hỏi, chỉ  cái chưa được, cần làm như <br /> thế nào để bản thân người dạy cũng như người dự rút kinh nghiệm. <br /> <br /> *. Nêu gương người tốt ­ việc tốt – khen thưởng<br /> <br /> Cuối cùng một yếu tố không thể thiếu được là động viên, khen thưởng  <br /> kịp thời  và thích đáng với  những thành tích cao giáo viên dạy giỏi và chủ <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 13<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> nhiệm tốt.  Cần phát hiện, đánh giá được trong tập thể giáo viên, người nào có <br /> cố  gắng vươn lên trong quá trình tự  học, tự  rèn luyện và biểu dương những  <br /> giáo viên có thành tích cao trong dạy học.<br /> <br /> Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất:  <br /> “Một ngàn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thưởng tuy <br /> nhỏ  nhưng nó có tác dụng động viên rất lớn, thúc đẩy được nâng cao chất <br /> lượng dạy học của giáo viên. Nên tôi luôn tham mưu để thưởng cho giáo viên  <br /> kịp thời nhằm có động lực cho giáo viên vươn lên.<br /> <br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp<br /> <br /> Nếu như  giáo viên không nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của mình <br /> thì việc lập kế hoạch bồi dưỡng, phân công giáo viên bồi dưỡng,.. cũng không <br /> đạt hiệu quả. Có bồi dưỡng mà không kiểm tra đánh giá, không khen thưởng <br /> cũng không có động lực thúc đẩy chất lượng. Do đó các biện pháp có quan hệ <br /> chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau.<br /> <br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu <br /> Qua thực hiện các biện pháp trên, đã mang lại kết quả như sau:<br /> <br /> Năm học 2014­2015: Có 20/24 giáo viên giỏi cấp trường,có 23 giáo viên <br /> có chuyên môn xếp loại khá trở lên <br /> <br /> Năm học 2015­ 2016: Có 22/25 giáo viên giỏi cấp trường;có 3 giáo viên <br /> đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện;  có 24/25 giáo viên có chuyên môn xếp loại  <br /> khá trở lên<br /> <br /> Năm   học 2016­2017:  Chất  lượng   chuyên  môn của  đội  ngũ  giáo  viên <br /> được nâng lên. Nhiều giáo viên có bước tiến khả quan, kỹ năng sư phạm cũng  <br /> như truyền thụ kiến thức  đã có bước thay đổi, chất lượng tiết dạy Hội giảng,  <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 14<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> thao giảng tốt hơn.Số  lượng tiết dạy đạt loại Tốt đã được nâng lên. Cụ  thể <br /> kết quả giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại chuyên môn giáo viên  trong 3  <br /> năm gần đây như sau:<br /> <br /> GV dạy giỏi Xếp loại chuyên môn<br /> Năm học TSGV Cấp  Cấp <br /> Giỏi Khá TB Yếu<br /> trường huyện<br /> <br /> 2014­2015 24 20 16 07 1 0<br /> <br /> 2015­2016 25 21 03 17 07 1 0<br /> <br /> 2016­2017 25 22 18 07 0<br /> <br /> Nhờ đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn mà chất lượng <br /> đội ngũ giáo viên của trường luôn được giữ vững và phát triển. Năm học 2016­<br /> 2017  kết  quả   các  phong trào mũi  nhọn  cũng  có   phần  khả  quan,  Năng  lực <br /> chuyên môn cũng như kết quả các tiết dạy được thay đổi rõ rệt.<br /> <br /> III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN<br /> <br /> 1. Kết luận :<br /> <br /> Qua quá trình nghiên cứu, tham khảo tài liệu và tìm hiểu thực trạng về <br /> chất lượng đội ngũ của giáo viên trường Tiểu học  Tình Thương, tôi nhận thấy <br /> rằng: Để nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên của trường, nhà <br /> trường cần có các việc làm cụ  thể  và thiết thực đối với lực lượng giáo viên <br /> trong trường bao gồm:<br /> <br /> Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trên cơ  sở  thiết <br /> lập kế hoạch cụ thể cho công tác này. Chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nề nếp  <br /> sinh hoạt chuyên môn để  nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời thường <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 15<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> xuyên thăm lớp, dự giờ và tổ  chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường hàng  <br /> năm. Chú trọng hiệu quả sau kiểm tra, dự giờ<br /> <br /> Cần tích cực mở  các chuyên đề  và đẩy mạnh cho giáo viên viết nhiều  <br /> sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ  dùng dạy học. Bên cạnh đó còn phải khen  <br /> thưởng kịp thời các giáo viên có thành tích trong các hội thi của trường cũng <br /> như của ngành.<br /> <br /> Thực hiện các biện pháp giúp đỡ giáo viên nâng cao tay nghề giảng dạy <br /> một cách khoa học và đồng bộ, đảm bảo trình độ  giáo viên đạt chuẩn và trên <br /> chuẩn trong các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để  giáo viên phát huy tối đa khả <br /> năng của mình, đồng thời giáo viên cũng cần có nhiệt huyết trong công việc và <br /> có tinh thần trách nhiệm cao.<br /> <br /> 2. Kiến nghị :<br /> <br /> a. Đối với nhà trường:<br /> Cần tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để  xây dựng thêm cơ  sở <br /> vật chất và cung cấp đầy đủ  các trang thiết bị dạy học cho giáo viên và công <br /> tác quản lý của trường.<br /> <br /> Tăng cường công tác chỉ  đạo và kiểm tra chặt chẽ  việc thực hiện đổi <br /> mới phương pháp  dạy học, đổi mới đánh giá xếp loại học sinh, cách thức tổ <br /> chức lớp học và công tác chủ nhiệm của giáo viên.<br /> <br /> b. Đối với Phòng GD&ĐT:<br /> <br /> Tổ  chức nhiều chuyên đề  về  chuyên môn hơn nữa để  giáo viên được <br /> học hỏi lẫn nhau.<br /> <br />          Trên đây là một vài kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội <br /> ngũ giáo viên trường TH Tình Thương mà tôi đã thực hiện .  Rất mong nhận <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 16<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> được sự góp ý chân thành  từ ban giám khảo để đề tài hoàn thiện hơn . Tôi xin <br /> chân thành cảm ơn!./.<br />  <br /> <br /> <br /> <br />                                                                      Dray Sáp, ngày 27 tháng 02 năm <br /> 2017<br />                                                                          Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                           Doãn Thị Hồng Thiên<br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br />                                                      (Ký tên và đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />       Phạm Văn Liên<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 17<br /> Đề tài:Một số biện pháp nâng cao năng lực  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Tình <br /> Thương <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (2000) Văn kiện Đại hội đại biểu  <br /> toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX –  NXB Chính trị quốc gia.<br /> 2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1996) Văn kiện Đại hội đại biểu  <br /> toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII – NXB Chính trị quốc gia.<br /> 3. BAN   CHẤP   HÀNH   TRUNG   ƯƠNG,   2004.   Chỉ   thị   về   việc   xây <br /> dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.<br /> 4. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2007. Điều lệ trường Tiểu học.<br /> 5. BỘ   GIÁO   DỤC   VÀ   ĐÀO   TẠO,   2007.   Quy   định   và   chuẩn   nghế <br /> nghiệp giáo viên tiểu học.<br /> 6. BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2008. Quy định về  tiêu chuẩn đánh <br /> giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học<br /> 7. NGUYỄN TẤN (2001). Những vấn đề  chung về  quản lý Giáo duc. <br /> NXB­GD.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Doãn Thị Hồng Thiên­ Trường TH Tình Thương 18<br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản