intTypePromotion=3

SKKN: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT số 2 Sa Pa

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
82
lượt xem
13
download

SKKN: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT số 2 Sa Pa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn này các em phát triển mạnh về thể chất, sinh lý. Là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, các em luôn có xu hướng tự khẳng định mình. Bài viết SKKN Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT số 2 Sa Pa, hy vọng sẽ thật hữu ích khi quý vị tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT số 2 Sa Pa

 1. Së gi¸o dôc & ®μo t¹o lμo cai Tr−êng thpt sè 2 sa pa S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lμo Cai Ng−êi thùc hiÖn: NguyÔn Quang H−ng §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr−êng THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai. N¨m häc 2010 - 2011
 2. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai phÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tμi Trong lÞch sö dùng n−íc vµ gi÷ n−íc cña d©n téc ta, c¸c bËc tiÒn nh©n ®· nãi : "Thiªn tμi lμ nguyªn khÝ cña quèc gia, nguyªn khÝ thÞnh th× ®Êt n−íc thÞnh, nguyªn khÝ suy th× ®Êt n−íc suy". Cã thÓ nãi lÞch sö ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng: Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc, trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. Sù nghiÖp trång ng−êi lu«n ®−îc Hå Chñ TÞch quan t©m, Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "V× lîi Ých m−êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng−êi". B¸c th−êng xuyªn nh¾c nhë vµ c¨n dÆn §¶ng ta: "Båi d−ìng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®êi sau lμ mét viÖc lμm hÕt søc quan träng vμ cÇn thiÕt", "...thanh niªn ta nãi chung lμ tèt, mäi viÖc ®Òu h¨ng h¸i xung phong kh«ng ng¹i khã kh¨n, cã chÝ tiÕn thñ, §¶ng cÇn båi d−ìng hä thμnh nh÷ng ng−êi kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng võa Hång võa Chuyªn". Con ng−êi ë thêi ®¹i nµo, ë x· héi nµo còng lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra lÞch sö, con ng−êi lµ ®éng lùc cña mäi sù ph¸t triÓn x· héi. Con ng−êi cµng cã nh©n c¸ch cao ®Ñp th× sù t¸c ®éng cña con ng−êi ®Õn x· héi ®ã cµng to lín. Do ®ã kh«ng thÓ xem nhÑ vai trß cña gi¸o dôc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi. Trong c¸c mÆt §øc, TrÝ, ThÓ, Mü cña gi¸o dôc, gi¸o dôc §¹o ®øc cã vai trß v« cïng quan träng "§−îc xem lμ nÒn t¶ng, gèc rÔ ®Ó t¹o ra néi lùc tiÒm tμng v÷ng ch¾c cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c". Nh− B¸c Hå ®· nãi: "Cã tμi mμ kh«ng cã ®øc lμ ng−êi v« dông". Trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n−íc ta hiÖn nay, nÒn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch s©u s¾c, toµn diÖn trªn ph¹m vi toµn x· héi. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn VII kh¼ng ®Þnh: Sù nghiÖp gi¸o dôc ®−îc coi lµ "Quèc s¸ch hμng ®Çu". V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn 2 Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng kho¸ VIII kh¼ng ®Þnh r»ng: "Muèn tiÕn hμnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh Gi¸o dôc vμ §μo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ng−êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vμ bÒn v÷ng, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu d©n giμu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi lμ ph¸t triÓn ®øc vμ tμi" §Êt n−íc ViÖt Nam hiÖn nay cã nh÷ng b−íc chuyÓn biÕn kh«ng ngõng, s©u réng vµ to lín vÒ mäi mÆt. Tuy nhiªn c¸i g× còng cã mÆt tr¸i cña nã, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr−êng ®ang t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn t− t−ëng vµ lèi sèng cña ®¹i bé phËn d©n c−, trong ®ã sè l−îng thanh niªn, thiÕu niªn lµ rÊt lín, c¸c tÖ n¹n x· héi ®ang x©m nhËp vµo c¸c tr−êng häc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ mét c¸ch toµn diÖn, ngoµi viÖc trang bÞ kiÕn thøc ra cßn ®Æc biÖt lµ t¨ng c−êng gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n, gi¸ trÞ ®¹o ®øc. Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng lÇn thø 2 kho¸ VIII ®· nªu râ: "X©y dùng nh÷ng con ng−êi vμ thÕ hÖ trÎ thiÕt tha, g¾n bã víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vμ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c−êng x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc". Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng, chóng ta ®· ®¹t ®−îc nhiÒu nh÷ng thµnh tùu to lín, bªn c¹nh ®ã béc lé ra nh÷ng mÆt yÕu kÐm c¶ vÒ kinh tÕ - x· héi. §Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ, mét sè bé phËn thanh niªn, thiÕu niªn, häc sinh, sinh viªn sèng kh«ng cã lý t−ëng, kh«ng cã môc ®Ých, sèng ch¹y theo c¸c 1
 3. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai nhu cÇu tÇm th−êng, ng¹i cèng hiÕn, ng¹i khã kh¨n, sèng thÝch h−ëng thô, sèng kh«ng cã niÒm tin, hoang mang, sèng bu«ng th¶. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nµy, trong v¨n kiÖn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng lÇn thø 2 khãa VIII nhÊn m¹nh: "§Æc biÖt ®¸ng lo ng¹i lμ trong mét bé phËn häc sinh, sinh viªn cã t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, mê nh¹t vÒ lý t−ëng, theo lèi sèng thùc dông, thiÕu hoμi b·o lËp th©n, lËp nghiÖp v× t−¬ng lai b¶n th©n vμ ®Êt n−íc" Tr−íc t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng nµy trong nh÷ng n¨m qua ®· ®−îc c¸c cÊp c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm gi¸o dôc quan t©m, ®Çu t− nh−ng ch−a coi träng gi¸o dôc toµn diÖn, nhÊt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc. B¶n th©n tr−íc ®©y lµ mét bÝ th− §oµn tr−êng, nay víi c−¬ng vÞ lµ phã HiÖu tr−ëng phô tr¸ch chuyªn m«n cña tr−êng, t«i tù thÊy b¶n th©n cÇn ph¶i ®Þnh h−íng, t×m tßi c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho c¸c §oµn viªn, thanh niªn, häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ lý do chñ quan nh− ®· ph©n tÝch ë trªn, t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 Sa Pa. Nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh cña tr−êng lªn mét b−íc míi, t¹o b−íc ®ét ph¸ trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ n¨m 2010 - 2015 kh¾c phôc t×nh tr¹ng hiÖn nay, ®¸p øng viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cña tr−êng THPT Sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai, gãp phÇn t¹o ra nh÷ng con ng−êi cã kiÕn thøc, ®¹o ®øc ®Ó phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph−¬ng. 2
 4. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai phÇn néi dung I. C¬ së lý luËn vμ c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr−êng THPT 1.1. Mét sè c¬ së lý luËn cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr−êng THPT. XÐt vÒ gãc ®é t©m lý løa tuæi: Theo tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (WHO) ®é tuæi vÞ thµnh niªn ®−îc x¸c ®Þnh tõ 10 ®Õn 19 tuæi, ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®é tuæi vÞ thµnh niªn tõ 10 ®Õn 18 tuæi. Häc sinh THPT lµ løa tuæi vÞ thµnh niªn, giai ®o¹n nµy c¸c em ph¸t triÓn m¹nh vÒ thÓ chÊt, sinh lý. Lµ thêi kú chuyÓn tiÕp tõ trÎ em sang ng−êi lín, c¸c em lu«n cã xu h−íng tù kh¼ng ®Þnh m×nh, cã ý thøc v−¬n lªn lµm chñ b¶n th©n. ë giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy sù chØ b¶o h−íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ng−êi lín lµm c¸c em c¶m thÊy rÊt khã chÞu, bùc béi vµ rÊt dÔ næi nãng. Trong løa tuæi nµy c¸c em muèn t×m tßi, ph¸t hiÖn t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu ch−a biÕt cña thÕ giíi, muèn kh¸m ph¸, t×m tßi nh÷ng c¸i míi mÎ cña cuéc sèng, c¸c em muèn tù kh¼ng ®Þnh trong c¸c c«ng viÖc vµ viÖc lµm cña m×nh, muèn kh«ng bÞ sù rµng buéc cña gia ®×nh, bè mÑ vµ ng−êi lín tuæi. XÐt vÒ gãc ®é x· héi: ë løa tuæi nµy sù giao tiÕp víi b¹n bÌ lµ mét nhu cÇu rÊt lín. C¸c em cã xu h−íng tô tËp thµnh tõng nhãm cã cïng së thÝch, phï hîp víi tÝnh t×nh ®Ó vui ch¬i, ®ïa nghÞch, cã nh÷ng lóc, nh÷ng n¬i c¸c em cã c¸c hµnh ®éng kh«ng ®óng, kh«ng phï hîp víi løa tuæi cña m×nh. Trong giai ®o¹n nµy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sinh lý ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn tÝnh c¸ch cña c¸c em, c¸c em rÊt dÔ bÞ xóc ®éng khi cã mét t¸c ®éng nµo ®ã, b¶n th©n c¸c em dÔ bÞ l«i kÐo, kÝch ®éng, lßng kiªn tr× vµ kh¶ n¨ng tù kiÒm chÕ yÕu. ë løa tuæi nµy tÝnh t×nh kh«ng æn ®Þnh, dÔ næi c¸u, khi th× qu¸ s«i næi nhiÖt t×nh, khi th× dÔ bu«ng xu«i, ch¸n n¶n. §èi víi c¸c em c¸i g× còng dÔ dµng, ®¬n gi¶n, c¸c em lu«n ë tr¹ng th¸i hiÕu th¾ng hoÆc tù ti v× thÕ dÔ dµng ®i ®Õn nh÷ng hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ chÝn ch¾n, nhiÒu lóc vi ph¹m mµ kh«ng biÕt. ChÝnh v× vËy, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c bËc phô huynh, c¸c tæ chøc trong x· héi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm quan t©m s¸t sao, ®éng viªn kÞp thêi ®Ó h−íng c¸c em cã nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng ®óng. §Ó chØ ®¹o vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr−êng THPT, ng−êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ sau: 1.1.1. §¹o ®øc Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm ®¹o ®øc. Tuy nhiªn cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm nµy d−íi 2 gãc ®é: a. Gãc ®é x· héi: §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®−îc ph¶n ¸nh d−íi d¹ng nh÷ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc, quy t¾c ®iÒu chØnh (hoÆc chi phèi) hµnh vi cña con ng−êi trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn, gi÷a con ng−êi víi x· héi, gi÷a con ng−êi víi lao ®éng, gi÷a con ng−êi víi nhau vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. 3
 5. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai b. Gãc ®é c¸ nh©n: §¹o ®øc chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm, nh©n c¸ch cña con ng−êi, ph¶n ¸nh ý thøc, t×nh c¶m, ý chÝ, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö cña hä trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn, víi x· héi, gi÷a b¶n th©n hä víi ng−êi kh¸c vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, cña con ng−êi lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó chuyÓn ho¸ nh÷ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc - x· héi thµnh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ nh©n, lµm cho c¸ nh©n ®ã tr−ëng thµnh vÒ mÆt ®¹o ®øc, c«ng d©n vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña x· héi. 1.1.3. Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét ho¹t ®éng cã tæ chøc, cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch nh»m biÕn nh÷ng nhu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc theo yªu cÇu cña x· héi thµnh nh÷ng phÈm chÊt, gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña mçi c¸ nh©n vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, tiÕn bé cña x· héi. 1.1.4. C¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc - Cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh d¹y häc trªn líp vµ d¹y häc gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp. - Cã ®Þnh h−íng thèng nhÊt c¸c yªu cÇu, môc ®Ých gi¸o dôc gi÷a c¸c tæ chøc gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr−êng. - TÝnh biÖn chøng, phøc t¹p trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, biÕn ®æi vÒ nh©n c¸ch cña häc sinh vÒ mÆt ®¹o ®øc. - TÝnh l©u dµi cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc. - TÝnh ®ét biÕn vµ kh¶ n¨ng tù biÕn ®æi. - Ph¸t triÓn th«ng qua ho¹t ®éng vµ giao l−u tËp thÓ. - TÝnh c¸ thÓ ho¸ cao. - Chøa nhiÒu m©u thuÉn. - Cã sù t−¬ng t¸c hai chiÒu gi÷a nhµ gi¸o dôc vµ ®èi t−îng ®−îc gi¸o dôc. - TÝnh khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, sù ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña c¸ nh©n. 1.1.5. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét bé phËn cÊu thµnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc trong tr−êng THPT. T¹o ra nhÞp cÇu g¾n kÕt gi÷a nhµ tr−êng vµ x· héi, con ng−êi víi cuéc sèng. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ®−îc xem lµ nÒn t¶ng, gèc rÔ t¹o ra néi lùc tiÒm n¨ng v÷ng ch¾c cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i lµm cho häc sinh thÊm nhuÇn s©u s¾c thÕ giíi quan M¸c - LªNin, t− t−ëng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh, tÝnh ch©n lý kh¸ch quan cña c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, nh©n v¨n, nh©n b¶n cña c¸c t− t−ëng ®ã, coi ®ã lµ kim chØ nam cho hµnh ®éng cña m×nh. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i thÊm nhuÇn c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, biÕt sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, sèng cã kû c−¬ng nÒn nÕp, cã v¨n ho¸ trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn, víi x· héi vµ gi÷a con ng−êi víi nhau. 4
 6. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai - Trªn c¬ së th«ng qua viÖc tiÕp cËn víi cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n ®Ó cñng cè niÒm tin vµ lÏ sèng, lý t−ëng sèng, lèi sèng theo con ®−êng CNXH. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i lµm cho nhËn thøc ngµy cµng s©u s¾c nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc vµ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc x· héi XHCN. BiÕn c¸c gi¸ trÞ ®ã thµnh ý thøc, t×nh c¶m, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö trong ®êi sèng hµng ngµy. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cÇn ph¶i theo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i ®èi t−îng trong gi¸o dôc. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cã nhiÖm vô: Ph¸t triÓn nhu cÇu ®¹o ®øc c¸ nh©n, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc ®¹o ®øc, rÌn luyÖn ý chÝ, hµnh vi, h×nh thµnh thãi quen øng xö ®¹o ®øc, ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc c¸ nh©n theo nh÷ng ®Þnh h−íng gi¸ trÞ mang tÝnh ®Æc thï d©n téc vµ thêi ®¹i. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc kh«ng chØ ®Þnh h−íng cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ cßn ®Þnh h−íng cho ho¹t ®éng d¹y häc nãi chung, d¹y m«n häc ®¹o ®øc nãi riªng (m«n GDCD, §Þa lý vµ mét sè m«n häc kh¸c). Víi t− c¸ch lµ ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc, tr−íc hÕt cÇn ph¶i hiÓu biÕt mét c¸ch s©u s¾c nh÷ng vÊn ®Ò chung cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. Tõ ®ã míi cã nh÷ng ®Þnh h−íng, môc tiªu s¸t thùc, x©y dùng ®−îc nh÷ng ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kh¶ thi vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc chØ ®¹o thÝch hîp ®Ó n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung, qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng. 1.1.6. Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ë n−íc ta ®ang diÔn ra c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c trong ph¹m vi toµn x· héi. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®ang ®−îc coi träng, lµ "Quèc s¸ch hμng ®Çu". C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng, ®¹o ®øc cho häc sinh cÇn ®−îc coi träng vµ cÇn thiÕt. Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− t−ëng ®¹o ®øc cÇn ph¶i t¨ng c−êng gi¸o dôc thÕ giíi quan khoa häc. Trªn c¬ së t¨ng c−êng thÕ giíi quan khoa häc cÇn t¨ng c−êng gi¸o dôc t− t−ëng c¸ch m¹ng XHCN cho häc sinh. Qua gi¸o dôc ®¹o ®øc n©ng cao lßng yªu n−íc, t¨ng c−êng ý thøc lao ®éng vµ tù lao ®éng (®éng c¬, th¸i ®é ®óng ®¾n, ch¨m chØ, nç lùc v−¬n lªn lµm chñ khoa häc x· héi). Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i ®ång thêi t¨ng c−êng gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc lßng th−¬ng yªu con ng−êi vµ hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ (kh«ng ¨n nãi côc c»n, th« lç, thiÕu v¨n ho¸, thiÕu t«n träng ng−êi kh¸c biÕt øng xö lÔ phÐp tÕ nhÞ, lÞch sù) Trong nhµ tr−êng phæ th«ng, c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn trau dåi cho häc sinh mét c¸ch liªn tôc, khoa häc, hîp lý, vµ ®−îc ph©n thµnh tõng nhãm theo tõng quan hÖ x· héi: quan hÖ c¸ nh©n víi x· héi, céng ®ång (trung thµnh víi lý t−ëng CNXH vµ CNCS, yªu nhµ n−íc XHCN, yªu hoµ b×nh, tù hµo d©n téc, tin yªu §¶ng vµ kÝnh yªu B¸c Hå). Quan hÖ c¸ nh©n víi lao ®éng (ch¨m chØ häc tËp, lao ®éng, say mª khoa häc kü thuËt ). Quan hÖ c¸ nh©n víi mäi ng−êi ®óng mùc ( t×nh b¹n bÌ, thÇy trß, ®ång chÝ) ®ång thêi còng ph¶i gi¸o dôc ®¹o ®øc gia ®×nh, quan hÖ b¹n bÌ, t×nh yªu. 1.2. Mét sè c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr−êng THPT 5
 7. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII ®· nªu râ: "NhiÖm vô môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lμ nh»m x©y dùng nh÷ng con ng−êi vμ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n bã víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vμ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c−êng x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc, CNH-H§H ®Êt n−íc, gi÷ g×n vμ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n téc vμ con ng−êi ViÖt Nam, cã ý thøc céng ®ång vμ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸ nh©n, lμm chñ tri thøc khoa häc vμ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t− duy s¸ng t¹o, cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao lμ nh÷ng con ng−êi kÕ thõa vμ x©y dùng CNXH võa Hång võa Chuyªn". Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 ®· kh¼ng ®Þnh: "Gi¸o dôc con ng−êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toμn diÖn cã ®¹o ®øc, cã tri thøc, cã søc khoÎ vμ thÈm mü, gãp phÇn lμm cho d©n giμu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh, phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc". §iÒu 2 ch−¬ng I cña LuËt Gi¸o dôc 2005 nªu râ: "Môc tiªu gi¸o dôc lμ ®μo t¹o con ng−êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toμn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vμ nghÒ nghiÖp, trung thμnh víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vμ chñ nghÜa x· héi, h×nh thμnh vμ båi d−ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vμ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc". Trong §iÒu 27 ch−¬ng II LuËt Gi¸o dôc 2005 còng kh¼ng ®Þnh: "Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lμ gióp häc sinh ph¸t triÓn toμn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vμ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n nh»m h×nh thμnh nh©n c¸ch con ng−êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t− c¸ch vμ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vμo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc". Gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, cã môc tiªu phï hîp. Ph¶i ®−îc x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch cô thÓ vµ ®−îc lµm th−êng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng míi ®¹t kÕt qu¶ cao. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ®−îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó linh ho¹t phï hîp víi løa tuæi häc sinh. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr−êng. §ång thêi ph¶i biÕt kÕt hîp nhµ tr−êng - gia ®×nh - x· héi ®Ó t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp. Huy ®éng mäi nguån lùc, mäi sù hç trî cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan ban ngµnh, c¸c ®oµn thÓ cïng phèi hîp ®Ó thùc hiÖn tèt x· héi ho¸ gi¸o dôc, gãp phÇn n©ng cao ®¹o ®øc lèi sèng häc sinh. 6
 8. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai II. Thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh tr−êng THPT sè 2 sa pa - tØnh lμo cai 2.1. Mét sè nÐt vÒ tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lμo Cai Sa Pa lµ mét huyÖn vïng cao cña tØnh Lµo Cai, ngoµi thÞ trÊn Sa Pa, cßn cã 17 x· trùc thuéc, ®Þa bµn réng chñ yÕu lµ nói cao. Trõ thÞ trÊn Sa Pa, c¸c x· cßn l¹i cã tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, kinh tÕ ch−a ph¸t triÓn, thu nhËp chñ yÕu b»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c c©y trång chÝnh: ng«, lóa nh−ng do phong tôc ®Þa ph−¬ng nªn chØ s¶n xuÊt mét vô, ngoµi ra cßn trång mét sè c©y d−îc liÖu, c©y ¨n qu¶ nh−ng gi¸ trÞ kinh tÕ kh«ng cao. S¶n xuÊt l−¬ng thùc cung ch−a ®ñ cÇu, phÇn lín ng©n s¸ch cßn dùa vµo Nhµ n−íc. Tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa – TØnh Lµo Cai lµ tr−êng n»m c¸ch trung t©m thÞ trÊn Sa Pa 18 km, n¨m 2004 lµ mét ph©n hiÖu cña tr−êng THPT huyÖn Sa Pa (nay lµ tr−êng THPT sè 1 Sa Pa), tr−êng t¸ch ra thµnh lËp tr−êng ®éc lËp tõ n¨m 2005. §Þa bµn tuyÓn sinh cña tr−êng gåm 8 x· h¹ huyÖn ®Òu lµ nh÷ng x· n»m trong diÖn x· ®Æc biÖt khã kh¨n, nhËn trî cÊp cña chÝnh phñ. Tæng d©n sè −íc kho¶ng 18.000 ng−êi, trong ®ã d©n téc Hm«ng chiÕm 53%, d©n téc Dao: 21%, cßn l¹i lµ d©n téc Tµy, D¸y, X· phã vµ mét sè Ýt d©n téc Kinh. §Þa bµn réng, men theo d·y Hoµng Liªn S¬n hiÓm trë, kinh tÕ chñ yÕu lµ tù cung tù cÊp nªn d©n c− sinh sèng r¶i r¸c, cã häc sinh c¸ch tr−êng trªn 40 km, ®−êng ®i chñ yÕu lµ ®−êng mßn, dèc, nhiÒu suèi lín, cho nªn viÖc qu¶n lý häc sinh ngoµi giê häc vµ viÖc liªn l¹c gi÷a nhµ tr−êng víi gia ®×nh häc sinh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay tr−êng cã 6 líp víi 132 häc sinh trong ®ã 98% lµ häc sinh d©n téc thiÓu sè (chñ yÕu lµ d©n téc M«ng, Dao, Tµy..) ®¹i ®a sè c¸c em lµ con n«ng d©n, bªn c¹nh ®ã cã mét sè häc sinh lµ con em c¸c gia ®×nh miÒn xu«i lªn lµm dÞch vô bu«n b¸n. Do ®iÒu kiÖn nhµ xa, ®i l¹i khã kh¨n, tr−êng ph¶i tæ chøc cho kho¶ng 60% häc sinh ë b¸n tró t¹i tr−êng. Trong bèi c¶nh cña mét ®Þa ph−¬ng ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, chÞu rÊt nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ sù phã mÆc con em m×nh cña ®¹i ®a sè phô huynh häc sinh cho nhµ tr−êng (do nhµ xa, kinh tÕ khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp) ®· lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm rÊt lín tr−íc céng ®ång. 2.2. Mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc - Tr−êng cã 1 tæ §¶ng víi 5 ®¶ng viªn ghÐp víi chi bé 8, nhiÒu n¨m ®¹t tæ §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. - C«ng ®oµn tr−êng liªn tôc lµ c«ng ®oµn v÷ng m¹nh. - §oµn tr−êng ®−îc HuyÖn ®oµn, tØnh ®oµn tÆng nhiÒu giÊy khen vµ nhiÒu thµnh tÝch kh¸c. - Ban gi¸m hiÖu gåm 2 ®ång chÝ cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, nhiÖt t×nh c«ng t¸c. - §éi ngò nhµ tr−êng gåm 17 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn hÇu hÕt ®· ®¹t chuÈn (cßn 01 gi¸o viªn tr×nh ®é cao ®¼ng), 100% gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr−êng lµ gi¸o viªn trÎ nªn rÊt nhiÖt t×nh, n¨ng næ, ®oµn kÕt, tÝnh g¾n bã cao. 7
 9. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai - Chi ®oµn gi¸o viªn cã 11 ®ång chÝ, n¨m häc 2010 - 2011 chi ®oµn cã 5 gi¸o viªn giái, 5 ®oµn viªn −u tó giíi thiÖu cho chi bé xem xÐt ®Ò nghÞ cÊp trªn kÕt n¹p. - ChÊt l−îng ®µo t¹o n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc, tû lÖ häc sinh chuyÓn líp n¨m häc 2010-2011 ®¹t 99%, tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THPT n¨m häc 2009-2010 ®¹t 70% , tû lÖ thu hót häc sinh n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. ChÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc ngµy cµng cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt, tû lÖ häc sinh bÞ kû luËt gi¶m, kh«ng cã häc sinh bÞ ®uæi häc, kh«ng cã häc sinh sö dông ma tuý, kh«ng m¾c vµo c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c. * Thèng kª c¸c sè liÖu c¬ b¶n: B¶ng thèng kª Sè l−îng vμ chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn Sè l−îng Sè l−îng ChÊt l−îng chÊt l−îng T. sè N÷ Ch−a ChuÈn Th¹c TiÕn TC lý CC lý N¨m häc chuÈn sÜ luËn luËn sÜ 2007-2008 16 10 5 11 0 0 0 0 2008-2009 17 10 5 12 0 0 0 0 2009 – 2010 16 10 5 11 1 0 0 0 2010-2011 19 6 2 17 0 0 0 0 B¶ng thèng kª C¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc CSVC C¬ së vËt chÊt TBDH ThiÕt bÞ N¨m häc Phßng häc Phßng chøc Phßng ë häc d¹y häc n¨ng sinh b¸n tró 2007-2008 4 2 7 1 bé 2008-2009 5 8 7 2 bé 2009-2010 5 8 7 3 bé 2010-2011 6 10 10 3 bé B¶ng xÕp lo¹i ®¹o ®øc N¨m häc Sè häc XÕp lo¹i ®¹o ®øc 8
 10. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai sinh Kû §uæi Tèt Kh¸ TB YÕu KÐm luËt häc 42 53 18 11 0 6 0 2007 - 2008 124 34% 43% 14% 9% 51 64 12 5 0 1 0 2008 – 2009 132 39% 48% 9% 4% 46 40 9 3 0 0 0 2009-2010 98 46% 40% 9% 3% 2010-2011 59 54 4 0 0 2 1 132 45% 49% 6% KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc ®−îc dùa vµo nhiÒu mÆt ho¹t ®éng cña häc sinh, ®Ó ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ nh− trªn lµ sù nç lùc, cè g¾ng cña Héi ®ång s− ph¹m nhµ tr−êng, sù quan t©m nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c cÊp ñy §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi nhµ tr−êng cïng sù cè g¾ng v−ît bËc cña häc sinh. Tû lÖ ®¹o ®øc tèt, kh¸ theo c¸c n¨m häc ngµy cµng t¨ng, tû lÖ häc sinh xÕp lo¹i ®¹o ®øc yÕu, trung b×nh gi¶m, nh−ng vÉn cßn xÕp lo¹i ®¹o ®øc yÕu. 2.3. Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n Qua thêi gian c«ng t¸c t¹i tr−êng (tõ th¸ng 9/2006 ®Õn nay), t«i nhËn thÊy cã mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan dÉn ®Õn häc sinh ë tr−êng chóng t«i cßn mét sè h¹n chÕ vÒ mÆt ®¹o ®øc nh− sau: - Mét bé phËn c¸c em ch−a x¸c ®Þnh môc tiªu häc ®Ó lµm g×, häc xong råi vÉn vÒ ®Þa ph−¬ng lµm ruéng, kh«ng ®i häc ë nhµ lµm kinh tÕ cßn tèt h¬n, c¸c em ®Õn tr−êng víi ®éng c¬ häc tËp ch−a cao nªn viÖc chÊp hµnh c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr−êng ch−a ®−îc tèt. - C¸c giê lªn líp cña 1 sè gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn trÎ, cßn nÆng vÒ truyÒn ®¹t kiÕn thøc ch−a chó ý ®Õn rÌn luyÖn ®¹o ®øc cho häc sinh. - Do phÇn lín c¸c em lµ häc sinh d©n téc thiÓu sè, sèng ë n¬i vïng s©u, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, c¸c em Ýt ®−îc giao tiÕp, nªn trong giao tiÕp c¸c em rÊt vông vÒ, hay nãi trèng kh«ng hoÆc nãi côc c»n kh«ng suy nghÜ, nhiÒu lóc cßn ph¸t ng«n bõa b·i. - Mét sè häc sinh con cña nh÷ng hé d©n vïng xu«i lªn bu«n b¸n cßn m¶i ch¬i, ®ua ®ßi, thiÕu trung thùc trong häc tËp, thËm chÝ cã em cßn uèng r−îu, hót thuèc l¸ khi ®Õn líp, ®Æc biÖt cã em ch¬i bêi lªu læng, tËp hîp, ®øng ®Çu c¸c nhãm tù ph¸t th−êng xuyªn bá häc, bá nhµ ®i ch¬i cho nªn t¸c ®éng xÊu ®Õn phong trµo häc tËp vµ rÌn luyÖn. - ý thøc b¶o vÖ cña c«ng, ý thøc tËp thÓ ch−a cao, cã mét sè em vi pham LuËt giao th«ng: ®i xe hµng 2, hµng 3, ®i xe m¸y khi ch−a ®ñ tuæi, ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng cßn h¹n chÕ. - Do ®Þa bµn cã khu du lÞch sinh th¸i, cho nªn ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi t©m lý løa tuæi cña c¸c em. NhÊt lµ c¸c tÖ n¹n x· héi, nhiÒu häc sinh cßn bá häc ®i lµm dÞch vô du lÞch, ®i ch¬i, ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian häc tËp cña c¸c em. 2.4. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¶n lý n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lμo Cai 9
 11. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai Dùa trªn c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý vµ ph©n tÝch cô thÓ thùc tr¹ng cña viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa – TØnh Lµo Cai, t«i nhËn thÊy cã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: a. T¨ng c−êng n©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña tæ §¶ng trong nhµ tr−êng. b. T¨ng c−êng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. c. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, lo¹i bá ph−¬ng ph¸p nªu khÈu hiÖu. d. Ph¸t huy vai trß, tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. e. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn. f. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi tr−êng th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu, c¸c héi th¶o, gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng kÕt hîp víi gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ thêi ®¹i, gi¸o dôc ®¹o ®øc sèng kÕt hîp víi thùc tiÔn, kÕt hîp gi¸o dôc ®¹o ®øc víi ph¸p luËt. g. Gi¸o dôc truyÒn thèng cho häc sinh. h. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tù qu¶n cña häc sinh. i. §Èy m¹nh sù kÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng - gia ®×nh - x· héi, lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn sÏ ®−îc tr×nh bμy vμ kÕt luËn ë môc III 10
 12. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai III. mét sè gi¶i ph¸p chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr−êng THPT sè 2 huyÖn sa pa - tØnh lμo cai 3.1. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña tæ §¶ng trong tr−êng häc. Trong tr−êng häc, tæ §¶ng n¾m quyÒn l·nh chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng, lµ h¹t nh©n, lµ nÒn t¶ng cña sù ®oµn kÕt, chÝnh v× thÕ ph¶i x©y dùng tæ §¶ng nhµ tr−êng lu«n lu«n trong s¹ch v÷ng m¹nh, thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh, lu«n thùc hiÖn theo ph−¬ng ch©m "§¶ng l·nh ®¹o, nh©n d©n lμm chñ, Nhμ n−íc qu¶n lý". Th−êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm, ®−êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ tæ chøc thùc hiÖn ®Ó c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng, ®¹o ®øc häc sinh ®¹t chÊt l−îng hiÖu qu¶ cao. Chi bé häp theo ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ §¶ng. N©ng cao chÊt l−îng sinh ho¹t chi bé, th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ §¶ng, vÒ B¸c Hå. ChØ ®¹o tæ chøc tèt c¸c ngµy lÔ lín nh−: Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy Quèc phßng toµn d©n 22/12, ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2, ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh 26/3 ®Ó thu hót, l«i kÐo mäi lùc l−îng trong tr−êng häc tham gia. Ph©n c«ng nhiÖm vô cho ®¶ng viªn trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng cô thÓ nh− ph©n c«ng c¸c ®¶ng viªn phô tr¸ch c¸c khèi líp hoÆc tËp thÓ líp (tËp thÓ líp cßn yÕu kÐm) nh»m t¨ng c−êng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®¹o ®øc cña häc sinh th«ng qua c¸c ®ît thi t×m hiÓu, c¸c ®ît thi ®ua theo tõng ®ît thi ®ua, theo häc kú vµ cuèi n¨m häc. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong nhµ tr−êng, th«ng qua ®ã x©y dùng tæ ®¶ng v÷ng m¹nh, tõng b−íc t¸ch ra thµnh lËp chi bé ®éc lËp ®Ó tËp trung chØ ®¹o träng t©m cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc. 3.2. T¨ng c−êng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. C¸n bé qu¶n lý lµ ng−êi ®øng mòi chÞu sµo trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng, cho nªn ng−êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸o dôc ®¹o ®øc cô thÓ, phï hîp, s¸t thùc ®óng víi tõng thêi ®iÓm. Th−êng xuyªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ®Ó cã sù ®iÒu chØnh, xö lý kÞp thêi c¸c tr−êng hîp cã thÓ x¶y ra, hoÆc míi x¶y ra tr¸nh c¸c hËu qu¶ ®¸ng tiÕc. Trong ®iÒu lÖ tr−êng trung häc 2011 (quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu tr−ëng, phã HiÖu tr−ëng) cã nªu râ : HiÖu tr−ëng, phã HiÖu tr−ëng “Qu¶n lý häc sinh vμ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh do nhμ tr−êng tæ chøc; xÐt duyÖt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh, ký x¸c nhËn häc b¹, ký x¸c nhËn hoμn thμnh ch−¬ng tr×nh tiÓu häc vμo häc b¹ häc sinh tiÓu häc (nÕu cã) cña tr−êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc vμ quyÕt ®Þnh khen th−ëng, kû luËt häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o” 11
 13. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai Ng−êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i n¾m v÷ng NghÞ quyÕt, ChØ thÞ cña §¶ng vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o, LuËt Gi¸o dôc, §iÒu lÖ tr−êng Trung häc, c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Theo tõng n¨m häc ng−êi qu¶n lý ph¶i x©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch, ph−¬ng ¸n chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô n¨m häc. Ng−êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i ®i ®Çu, g−¬ng mÉu trong mäi ho¹t ®éng gi¸o dôc, trang phôc, lêi ¨n tiÕng nãi, t¸c phong lµm viÖc, thêi gian lµm viÖc, biÕt kÕt hîp hµi hßa gi÷a lý vµ t×nh trong mäi t×nh huèng. X©y dùng cñng cè v÷ng ch¾c khèi ®oµn kÕt trong héi ®ång s− ph¹m nhµ tr−êng, biÕt ph¸t huy c¸c nh©n tè tÝch cùc, tiªu biÓu lµm tÊm g−¬ng ®Ó thu hót c¸c thµnh viªn kh¸c ®Ó t¹o nªn mét khèi céng ®ång v÷ng m¹nh. Ng−êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i biÕt hoµ m×nh vµo tËp thÓ, lu«n lu«n quan t©m ®Õn cuéc sèng, vËt chÊt cña c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ tr−êng, t×m hiÓu cô thÓ vÒ nh÷ng khã kh¨n, kh¸t väng, n¨ng lùc vµ së tr−êng cña mäi c¸ nh©n, tõ ®ã t¹o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch gióp hä v−ît qua c¸c trë ng¹i mµ ph¸t huy, cèng hiÕn hÕt m×nh cho sù nghiÖp chung. HiÖu qu¶ qu¶n lý cµng cao khi ng−êi c¸n bé qu¶n lý hiÓu vµ ®¸p øng ®−îc cµng nhiÒu vÒ nhu cÇu chÝnh ®¸ng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña tõng thµnh viªn trong tËp thÓ s− ph¹m. Th−êng xuyªn chñ ®éng liªn hÖ, lµm kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ c¸c tæ chøc x· héi, c¸c nhµ h¶o t©m vµ c¸c x· cã häc sinh häc t¹i tr−êng ®Ó cã sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ t¹o ®−îc nguån hç trî vÒ kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng, t¹o ®−îc søc m¹nh trong viÖc gi¸o dôc t− t−ëng vµ ®¹o ®øc häc sinh. Cïng víi C«ng ®oµn nhµ tr−êng x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, trong ®ã ®−a ra phong trµo thi ®ua thùc hiÖn chøc n¨ng x©y dùng "Kû c−¬ng - T×nh th−¬ng - Tr¸ch nhiÖm" cã néi dung vµ tæ chøc thùc hiÖn cô thÓ. Cïng gi¸o viªn chñ nhiÖm n¾m ®−îc c¸c t©m t−, nguyÖn väng, hoµn c¶nh cña häc sinh, nhÊt lµ c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, häc sinh cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó gi¸o dôc kÞp thêi. Ng−êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n cã sù th«ng tin 2 chiÒu víi gi¸o viªn, häc sinh, phô huynh häc sinh, ®Þa ph−¬ng, kÕt hîp víi ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi nhµ tr−êng, t×m hiÓu thËt kü hoµn c¶nh cña häc sinh ®Ó cã sù ®éng viªn kÞp thêi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn víi häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, Ng¨n chÆn vµ cã biÖn ph¸p kÞp thêi ®èi víi hµnh vi sai tr¸i cña nh÷ng häc sinh c¸ biÖt. Tæ chøc cho häc sinh ký cam kÕt h−ëng øng cuéc vËn ®éng lín: nãi kh«ng víi tiªu cùc trong kiÓm tra, thi cö cña ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o. T¨ng c−êng c¸c nguån kinh phÝ cña Nhµ n−íc còng nh− sù hç trî ®ãng gãp cña ®Þa ph−¬ng vµ c¸c nhµ h¶o t©m ®Ó x©y dùng, tu bæ c¬ së vËt chÊt nhµ tr−êng, c¸c phßng häc, chç ë cña c¸n bé gi¸o viªn vµ nhµ b¸n tró cña häc sinh, mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¸o dôc.Th−êng xuyªn tu söa tr−êng, líp t¹o ra m«i tr−êng xanh, s¹ch, ®Ñp thùc hiÖn "tr−êng ra tr−êng, líp ra líp" ; "trß ra trß, thÇy ra thÇy" ®Ó häc sinh cã t×nh c¶m yªu tr−êng, yªu líp, t¹o ®−îc mèi quan hÖ tèt gi÷a c¸c thÇy c« gi¸o vµ häc sinh, vµ gi÷a häc sinh víi häc sinh. T¹o ®−îc c¶m gi¸c cho c¸c em ë tr−êng còng nh− ë nhµ, tõ ®ã h×nh thµnh trong c¸c em mét niÒm tin vµo nhµ tr−êng 12
 14. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai vµo thÇy c« gi¸o, mét ý thøc tËp thÓ cã nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc b¶o vÖ m«i tr−êng c¶nh quan nhµ tr−êng. 3.3. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Trong chØ thÞ 40 cña Ban chÊp hµnh TW §¶ng kh¼ng ®Þnh: "Môc tiªu lμ x©y dùng ®éi ngò nhμ gi¸o vμ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®−îc chuÈn ho¸, ®¶m b¶o chÊt l−îng, ®ñ vÒ sè l−îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt, lèi sèng, l−¬ng t©m, tay nghÒ cña nhμ gi¸o" Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÈm mü vµ kü n¨ng c¬ b¶n nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng−êi ViÖt Nam XHCN. §iÒu 28 ch−¬ng II LuËt Gi¸o dôc 2005 nhÊn m¹nh: "Néi dung gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n vμ toμn diÖn, h−íng nghiÖp vμ hÖ thèng; g¾n liÒn víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi häc sinh ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc ë mçi bËc häc, cÊp häc" vµ "Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh phï hîp víi tõng m«n häc, líp häc, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh". §iÒu 31 ch−¬ng IV §iÒu lÖ tr−êng Trung häc 2011 nªu râ: "Gi÷ g×n phÈm chÊt, danh dù, uy tÝn cña nhμ gi¸o, g−¬ng mÉu tr−íc häc sinh, th−¬ng yªu, t«n träng häc sinh, ®èi xö c«ng b»ng víi häc sinh, b¶o vÖ c¸c quyÒn vμ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña häc sinh, ®oμn kÕt, gióp ®ì ®ång nghiÖp". Nh− vËy vai trß cña gi¸o viªn rÊt quan träng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Sù nghiÖp trång ng−êi lu«n ®−îc B¸c Hå quan t©m. Ng−êi tõng nãi: "Mçi thÇy c« gi¸o lμ mét tÊm g−¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo", v× thÕ vÞ trÝ vai trß cña gi¸o viªn trong nhµ tr−êng lµ rÊt quan träng lµ t©m ®iÓm, lµ h×nh mÉu lý t−ëng ®Ó häc sinh häc tËp vÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc, t¸c phong, vÒ nhËn thøc vµ n¨ng lùc chuyªn m«n. Do ®ã ®ßi hái b¶n th©n mçi thÇy gi¸o c« gi¸o ph¶o thùc hiÖn tèt "TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu", lÊy c¸i "T©m" cña nhµ gi¸o lµm gèc, lÊy c¸i "Nh©n" lµm träng vµ lÊy chuyªn m«n lµm th−íc ®o gi¸ trÞ. §iÒu nµy ®· ®Æt ra cho ng−êi c¸n bé qu¶n lý tr¸ch nhiÖm: - X©y dùng ®−îc phong trµo tù häc, tù rÌn luyÖn, kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, t− t−ëng cho c¸n bé gi¸o viªn th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, häp héi ®ång, c¸c buæi häc tËp chÝnh trÞ. - Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, häc tËp chÝnh trÞ ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn thÊy vai trß cña m×nh vµ nhiÖt t×nh cïng víi Ban gi¸m hiÖu tham gia vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh th«ng qua c¸c bµi häc trªn líp, nh− héi th¶o víi chuyªn ®Ò "C¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay". - Th−êng xuyªn ®éng viªn, nh¾c nhë c¸c gi¸o viªn bé m«n ®Ó hä hiÓu tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr−êng lµ nhiÖm vô cña mäi ng−êi, kh«ng cña riªng ai. Tõ ®ã trong c¸c giê lªn líp gi¸o viªn sÏ chó ý h¬n, quan t©m h¬n ®Ó uèn n¾n lêi nãi, t¸c phong, hµnh ®éng cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng néi quy, quy chÕ nhµ tr−êng. BiÖn ph¸p nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. 13
 15. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai Ng−êi gi¸o viªn ph¶i ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong häc tËp, gi¶ng d¹y ph¶i g¾n víi thùc tÕ, tr¸nh nªu khÈu hiÖu chung chung. Th«ng qua c¸c giê lªn líp, c¸c gi¸o viªn bé m«n cã thÓ ®an xen, lång ghÐp, tÝch hîp c¸c kiÕn thøc vµo gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh nh−: M«n V¨n båi d−ìng t©m hån, t×nh c¶m, lßng yªu th−¬ng con ng−êi, biÕt ph©n biÖt c¸c viÖc nªn lµm, biÕt ghÐt c¸i xÊu, biÕt lµm theo ®iÒu thiÖn, biÕt gióp ®ì nh÷ng con ng−êi ho¹n n¹n khã kh¨n. M«n häc LÞch sö gióp häc sinh hiÓu biÕt lÞch sö ®Þa ph−¬ng, truyÒn thèng ®Êu tranh dùng n−íc vµ gi÷ n−íc cña «ng cha ta, biÕt tù hµo vµ tr©n träng vÒ nh÷ng truyÒn thèng ®ã mµ thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi quª h−¬ng ®Êt n−íc. M«n §Þa lý gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ quª h−¬ng, ®Êt n−íc, nh÷ng di s¶n thÕ giíi, nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh cña ®Êt n−íc, cña ®Þa ph−¬ng tõ ®ã gióp c¸c em lßng tr©n träng vµ b¶o vÖ c¸c di s¶n, danh lam th¾ng c¶nh ®ã. MÆt kh¸c gióp häc sinh hiÓu vÒ m«i tr−êng vµ cã tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng. C¸c m«n Khoa häc tù nhiªn gióp häc sinh nhËn thøc, lùa chän ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¸ trÞ vµ t×m ra nh÷ng hµnh vi, biÖn ph¸p hîp lý trong ®êi sèng ®¹o ®øc cña m×nh. §Æc biÖt m«n Gi¸o dôc c«ng d©n gióp häc sinh n¾m ®−îc c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c ph¹m trï ®¹o ®øc trong viÖc øng xö hµng ngµy, n¾m ®−îc c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc, c¸c hµnh vi trong c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ, biÕt râ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, l−¬ng t©m, tiÒn ®å ®¹o ®øc ®Ó chuÈn bÞ b−íc vµo cuéc sèng míi. 3.4. Ph¸t huy vai trß, tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chñ nhiÖm. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng−êi trùc tiÕp qu¶n lý häc sinh, gÇn gòi, g¾n bã dÔ t×m hiÓu ®−îc t©m t−, nguyÖn väng vµ hoµn c¶nh cña c¸c em, lµ ng−êi mµ c¸c em c¶m thÊy th©n thiÕt nh− cha mÑ, nh− ng−êi th©n ruét thÞt cña m×nh, muèn thæ lé, gi·i bµy. V× thÕ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh th× ng−êi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: - Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm: ng−êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i chän nh÷ng gi¸o viªn v÷ng vµng vÒ lËp tr−êng chÝnh trÞ t− t−ëng, cã phÈm chÊt tèt, cã nhiÒu kinh nghiÖm, yªu nghÒ, n¨ng ®éng, th−¬ng yªu häc sinh, hÕt lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc; ®Æc biÖt quan t©m ®Õn gi¸o viªn lµ ng−êi ®Þa ph−¬ng. - Th−êng xuyªn båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó hä n¾m v÷ng ®−îc nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch cô thÓ, phï hîp trong c«ng t¸c chñ nhiÖm. §ång thêi biÕt kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n, ban c¸n sù líp vµ ban ®¹i diÖn phô huynh ®Ó theo dâi, gióp ®ì ®Ó kÞp thêi uèn n¾n, gi¸o dôc häc sinh. NhÊt lµ c¸c häc sinh cã vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc, nh− trong §iÒu 31 ch−¬ng IV §iÒu lÖ tr−êng trung häc 2011 quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô cña gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ: "Céng t¸c chÆt chÏ víi gia ®×nh häc sinh, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn bé m«n, §oμn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, c¸c tæ chøc x· héi cã liªn quan trong ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vμ gi¸o dôc häc sinh cña líp m×nh chñ nhiÖm ". 14
 16. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai - Thµnh lËp tæ gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chøc héi nghÞ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó trao ®æi vµ häc tËp lÉn nhau. Sinh ho¹t th−êng kú 1 th¸ng 2 lÇn, chó träng c«ng t¸c häc tËp kinh nghiÖm b»ng c¸ch cho c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ®i giao l−u víi c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm cña tr−êng b¹n, ®Ó häc hái vµ n©ng cao n¨ng lùc chñ nhiÖm. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi BCH §oµn tr−êng ®Ó kÞp thêi uèn n¾n vµ xö lý kÞp thêi, nghiªm minh ®èi víi nh÷ng häc sinh vi ph¹m néi quy, quy ®Þnh cña tr−êng nh−: ®i muén, trèn häc, bá tiÕt, trang phôc kh«ng ®óng quy ®Þnh. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i thùc sù kh¸ch quan, c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®Ó t¹o niÒm tin cho c¸c em. §©y lµ biÖn ph¸p t©m lý rÊt quan träng, cã hiÖu qu¶ tÝch cùc. - Gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ ng−êi c¸n bé qu¶n lý lu«n ph¶i cã th«ng tin 2 chiÒu víi nhau ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh nhÊt lµ c¸c em häc sinh c¸ biÖt. Th«ng qua sæ liªn l¹c hµng tuÇn, hµng th¸ng ®Ó t¹o mèi lªn hÖ gi÷a nhµ tr−êng vµ gia ®×nh. - Cuèi mçi ®ît thi ®ua, Ban gi¸m hiÖu cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®Ó ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm tèt c«ng viÖc, bªn c¹nh ®ã còng nh¾c nhë c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm ch−a tèt c«ng viÖc cña m×nh. Tr−êng hîp ®· nh¾c nhë mµ vÉn kh«ng chuyÓn biÕn th× kh«ng ®Ó cho gi¸o viªn ®ã lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm n÷a. 3.5. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oμn TNCS Hå ChÝ Minh vμ Héi liªn hiÖp thanh niªn §oµn tr−êng vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn lµ m«i tr−êng sinh ho¹t lµnh m¹nh, s«i næi trÎ trung, ë ®ã häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc, v× thÕ chi bé, Ban gi¸m hiÖu ph¶i hÕt søc quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cã thÓ, cho §oµn vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn ho¹t ®éng. §oµn tr−êng vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn cã tr¸ch nhiÖm tr−íc chi bé, ban gi¸m hiÖu gi¸o dôc môc tiªu, lý t−ëng C¸ch m¹ng cho ®oµn viªn, thanh niªn trong nhµ tr−êng th«ng qua nhiÒu h×nh thøc: héi th¶o, thi t×m hiÓu, d· ngo¹i, c¾m tr¹i giao l−u víi c¸c ®oµn tr−êng b¹n ®Ó gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng tõ ®ã h×nh thµnh c¸c −íc m¬ vµ hoµi b·o cao ®Ñp. Héi liªn hiÖp thanh niªn cïng víi ®oµn tr−êng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé theo së thÝch nh−: c©u l¹c bé yªu th¬, c©u l¹c bé V¨n häc, c©u l¹c bé To¸n häc. X©y dùng vµ kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé chi ®oµn lµ nh÷ng ng−êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng næ nhiÖt t×nh trong mäi c«ng viÖc. Phèi hîp th−êng xuyªn víi ban chÊp hµnh huyÖn ®oµn tæ chøc c¸c líp båi d−ìng tËp huÊn c¸n bé ®oµn nßng cèt, båi d−ìng ®èi t−îng vµ coi träng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn míi hµng n¨m. Ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô n¨m häc vµ nhiÖm vô cña §oµn tr−êng ®Ó tõ ®ã lËp ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ. Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua theo tõng chñ ®Ò, thi ®ua dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Thµnh lËp ®éi an ninh xung kÝch häc sinh ®Ó th−êng xuyªn kiÓm tra qu¶n lý häc sinh b¸n tró. Thµnh lËp ®éi Cê ®á ®Ó theo dâi, ®¸nh gi¸ thi ®ua. §ång thêi cã tæng kÕt, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ho¹t ®éng ®Ó cã sù ®éng viªn khen th−ëng c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ kÞp thêi, bªn c¹nh ®ã phª b×nh khiÓn tr¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m. 15
 17. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai X©y dùng kÕ ho¹ch, phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §oµn tr−êng, gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n, ®Æc biÖt víi §oµn cÊp trªn, víi Ban ®¹i diÖn Héi phô huynh, t¹o ra c¸c ho¹t ®éng bæ Ých gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cô thÓ: - Th¨m hái c¸c gia ®×nh th−¬ng binh liÖt sÜ nh©n ngµy 27/7, tæ chøc th¨m hái vµ nhËn ch¨m sãc Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, tu bæ lµm vÖ sinh vµ th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sÜ. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng s¶n xuÊt gióp ®ì c¸c gia ®×nh neo ®¬n, c¸c hé nghÌo, gia ®×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, ho¹n n¹n - Tæ chøc tèt phong trµo "L¸ lμnh ®ïm l¸ r¸ch", thùc hiÖn tèt phong trµo ñng hé häc sinh nghÌo. Tham gia tèt c¸c phong trµo tõ thiÖn, nh©n ®¹o. Tæ chøc tèt th¸ng thanh niªn cho ®oµn viªn, thanh niªn. - Tõng th¸ng cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho ®oµn viªn, thanh niªn tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr−êng ë nhµ tr−êng vµ ë n¬i c«ng céng. - Tham gia vµ ch¨m sãc tèt c«ng tr×nh thanh niªn (v−ên c©y thanh niªn). Tham gia vµ huy ®éng c¸c ®oµn viªn, thanh niªn trång c©y ®Çu xu©n. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng c«ng Ých ®Ó t¹o nguån quü ho¹t ®éng. Tõ ®ã gióp c¸c em cã ý thøc lµm chñ, båi d−ìng t×nh yªu th−¬ng, ý chÝ céng ®ång t¹o ra sù g¾n kÕt gi÷a c¸ nh©n - gia ®×nh - x· héi. Båi d−ìng lßng nh©n ¸i, khoan dung, träng nghÜa t×nh ®¹o lý. RÌn luyÖn ®øc tÝnh, cÇn cï, s¸ng t¹o, quan t©m ®Õn hÖ sinh th¸i, ham häc hái, suy nghÜ ®éc lËp vµ cã sù quyÕt ®o¸n trong mäi ho¹t ®éng. - Chñ ®éng kÕt nghÜa víi c¸c tæ chøc ®oµn trong huyÖn nh−: chi ®oµn c«ng an, chi ®oµn huyÖn ®éi, ®oµn tr−êng b¹n. Tõ ®ã ®Ó gi¸o dôc ý thøc cña ®oµn viªn thanh niªn vÒ trËt tù giao th«ng, an toµn x· héi, tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi. - Ban gi¸m hiÖu t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ®oµn cã c¬ héi giao l−u häc hái víi c¸c ®oµn tr−êng b¹n cã phong trµo ho¹t ®éng ®oµn tèt ®Ó rót ra c¸c kinh nghiÖm ®ång thêi gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt trong ®oµn viªn, thanh niªn. - Ban chÊp hµnh ®oµn tr−êng ph¶i thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t ký kÕt gi÷a ®oµn tr−êng vµ ®oµn viªn thanh niªn kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. - Tæ chøc tèt lÔ ký kÕt bµn giao c¸c ®oµn viªn cho c¬ së trong dÞp hÌ, dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng hÌ t¹i ®Þa ph−¬ng ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt ý thøc cña ®oµn viªn. ChØ ®¹o §oµn tr−êng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua theo c¸c chñ ®Ò cuèi mçi ®ît ph¶i cã ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cho tõng c¸ nh©n theo chi ®oµn. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng VHVN-TDTT t¹o nªn nh÷ng s©n ch¬i bæ Ých, thu hót ®«ng ®¶o §VTN tham gia..®Ó kh¬i dËy c¸c phong trµo thi ®ua ®Æc biÖt lµ Héi khoÎ phï ®æng c¸c cÊp. 3.6 Gi¸o dôc truyÒn thèng cho häc sinh trong nhμ tr−êng Nhµ tr−êng cÇn x©y dùng, thu thËp ®Çy ®ñ tµi liÖu, tranh ¶nh cho phßng truyÒn thèng cña nhµ tr−êng. §Çu n¨m häc míi giíi thiÖu cho häc sinh truyÒn thèng cña nhµ tr−êng, qu¸ tr×nh thµnh lËp... Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, to¹ ®µm cña c¸c c¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng, c¸c cùu chiÕn binh víi ®oµn viªn, thanh niªn, tæ chøc c¸c ®ît ®i th¨m c¸c di tÝch lÞch sö nh−: Lµng kh¸ng chiÕn x· Thanh phó, B·i §¸ cæ. Tõ ®ã sÏ h×nh thµnh trong 16
 18. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai häc sinh lßng yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, ý chÝ tù c−êng vÒ m¸i tr−êng, vÒ quª h−¬ng, lßng tù hµo d©n téc. Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn truyÒn thèng, «n l¹i lÞch sö, truyÒn thèng cña ®Þa ph−¬ng vµ ®Êt n−íc, kh¬i dËy lßng tù hµo d©n téc. Ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng quª h−¬ng gióp häc sinh c¶m thÊy tù hµo h¬n khi m×nh lµ mét ng−êi häc sinh, mét c«ng d©n t−¬ng lai cña quª h−¬ng Sa Pa ®Çy tiÒm n¨ng, tõ ®ã mçi häc sinh ph¶i tù x¸c ®Þnh m×nh, tù rÌn luyÖn m×nh nhiÒu h¬n. 3.7. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc ®oμn thÓ trong vμ ngoμi tr−êng nh− C«ng ®oµn tr−êng, c«ng ®oµn ngµnh, HuyÖn héi phô n÷, C«ng an huyÖn, Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn...Th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi, héi th¶o nh»m gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng kÕt hîp víi gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ thêi ®¹i, gi¸o dôc ®¹o ®øc sèng kÕt hîp víi thùc tiÔn, gi¸o dôc ®¹o ®øc víi ph¸p luËt. C¸c néi dung t×m hiÓu nh−: t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña ®Êt n−íc hiÖn nay, t×m hiÓu ph¸p luËt, t×m hiÓu t©m lý, søc khoÎ vÞ thµnh niªn, t×m hiÓu luËt giao th«ng, y tÕ dù phßng. 3.8. Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña häc sinh. TËp thÓ häc sinh lµ mét tæ chøc cã cïng m«i tr−êng häc tËp, cã cïng løa tuæi, lµ n¬i c¸c em dÔ béc lé b¶n th©n. V× thÕ ng−êi c¸n bé qu¶n lý kÕt hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i gióp c¸c em x©y dùng ®−îc mét tËp thÓ líp cã kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ho¹t ®éng tù qu¶n. §Ó ph¸t huy ®−îc ho¹t ®éng tù qu¶n cña häc sinh cÇn cã sù ®Çu t− vµ h−íng dÉn ®éi ngò c¸n bé líp, c¸n bé chi ®oµn cô thÓ: - Ban c¸n sù líp lµ nh÷ng häc sinh cã phÈm chÊt, cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ cã uy tÝn víi tËp thÓ líp. - C¨n cø vµo sè l−îng häc sinh ph©n chia líp thµnh c¸c tæ cã tû lÖ chÊt l−îng, phï hîp víi ®Þa ®iÓm c− tró cña c¸c em. Trong mçi tæ cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm nhá cã cïng së thÝch, tæ chøc tèt phong trµo "§«i b¹n cïng tiÕn" - Cã sù ®Þnh h−íng gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi Ban chÊp hµnh §oµn tr−êng vÒ c¬ cÊu nh©n sù cña Ban chÊp hµnh chi ®oµn ®Ó cã sù thèng nhÊt ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña tËp thÓ líp. §éi ngò c¸n sù líp vµ Ban chÊp hµnh chi ®oµn cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña líp theo c¸c tiªu chÝ cña líp vµ quyÕt ®Þnh cña nhµ tr−êng. §iÒu hµnh tËp thÓ líp gióp gi¸o viªn chñ nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. Sau mçi ®ît ph¸t ®éng thi ®ua, cuèi häc kú, cuèi n¨m häc, c¸n sù líp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i kÞp thêi ®Ó biÓu d−¬ng, khen th−ëng c¸c tæ, c¸c c¸ nh©n, thµnh viªn tèt, ®ång thêi nh¾c nhë, khiÓn tr¸ch vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¸c vi ph¹m. C¸n sù líp kÕt hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, §oµn tr−êng, t×m hiÓu vµ n¾m ®−îc hoµn c¶nh, søc khoÎ, ®Æc biÖt lµ c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, h¹n chÕ vÒ nhËn thøc hoÆc cã mÆc c¶m vÒ cuéc sèng, b¹n bÌ, ®Ó cã kÕ ho¹ch gióp ®ì, chia sÎ, t−¬ng th©n t−¬ng ¸i, ®éng viªn khuyÕn khÝch b¹n v−ît qua hoµn c¶nh, tin yªu b¹n bÌ v−ît lªn sè phËn. ChØ ®¹o tèt c«ng t¸c tù qu¶n cña häc sinh trong c«ng t¸c b¸n tró, x©y dùng ®éi an ninh xung kÝch ®Ó qu¶n lý trËt tù, an ninh khu b¸n tró ®Ó häc sinh cã ®iÒu 17
 19. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai kiÖn häc tËp, ph©n c«ng lao ®éng vÖ sinh hµng ngµy khu b¸n tró, tæ chøc sinh ho¹t b¸n tró vµo tèi thø 6 hµng tuÇn, hµng th¸ng cã b×nh xÐt thi ®ua gi÷a c¸c phßng ë. 3.9. KÕt hîp gi÷a nhμ tr−êng - x· héi - gia ®×nh ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh Ho¹t ®éng gi¸o dôc häc sinh lµ nhiÖm vô cña toµn x· héi, ®¹o ®øc häc sinh l¹i cµng cÇn sù phèi kÕt hîp cña toµn x· héi. Bëi v×, gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i th−êng xuyªn, liªn tôc, kh«ng ngõng, kh«ng nghØ, gi¸o dôc mäi lóc, mäi n¬i, gi¸o dôc suèt ®êi. §iÒu 45 ch−¬ng VII §iÒu lÖ tr−êng Trung häc 2011 nªu râ: Nhμ tr−êng ph¶i chñ ®éng phèi hîp th−êng xuyªn vμ chÆt chÏ víi gia ®×nh vμ x· héi ®Ó x©y dùng m«i tr−êng gi¸o dôc thèng nhÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc. Còng trong ch−¬ng VII ®iÒu 47: Huy ®éng mäi lùc l−îng cña céng ®ång ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc, x©y dùng phong trμo häc tËp vμ m«i tr−êng gi¸o dôc lμnh m¹nh, gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhμ tr−êng. Do vËy ®Ó ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña mäi lùc l−îng, nhµ qu¶n lý gi¸o dôc cÇn ph¶i: - LËp kÕ ho¹ch cho c¶ n¨m häc, phï hîp víi nhiÖm vô n¨m häc, cho tõng giai ®o¹n, tõng ®ît thi ®ua cô thÓ. - X©y dùng ban ®¹i diÖn häc sinh cña c¸c líp, cña tr−êng ®ñ m¹nh, cã lÞch ho¹t ®éng, sinh ho¹t th−êng kú ®Ó thùc hiÖn th«ng tin 2 chiÒu gióp nhµ tr−êng vµ gia ®×nh n¾m b¾t vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi, vi ph¹m cña häc sinh ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn, thèng nhÊt biÖn ph¸p gióp ®ì vµ gi¸o dôc. - Thùc hiÖn tèt cam kÕt gi÷a häc sinh - nhµ tr−êng - gia ®×nh - x· héi. §iÒu 94 ch−¬ng VI LuËt Gi¸o dôc 2005 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh: " Mäi ng−êi trong gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, t¹o m«i tr−êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn toμn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt". Còng trong ch−¬ng VI ®iÒu 97 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña x· héi: "Gióp nhμ tr−êng c«ng t¸c c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc gãp phÇn x©y dùng phong trμo häc tËp vμ m«i tr−êng gi¸o dôc lμnh m¹nh, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cã ¶nh h−ëng xÊu ®Õn thanh niªn". Nh− vËy gia ®×nh - x· héi cã vai trß rÊt lín trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. - Thùc hiÖn cam kÕt gi÷a häc sinh vµ c«ng an huyÖn vÒ viÖc kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi ®−îc lµm th−êng xuyªn trong n¨m häc. - C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng tin ®Çy ®ñ, th−êng xuyªn, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh ®Õn Ban gi¸m hiÖu, ®Æc biÖt lµ víi phô huynh häc sinh. §ång thêi ph¶i n¾m ch¾c, t×m hiÓu cô thÓ nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa phô huynh häc sinh. Tõ ®ã phèi hîp víi gia ®×nh ®Ó uèn n¾n, gi¸o dôc häc sinh khi sù viÖc cßn trøng n−íc, tr¸nh tr−êng hîp x¶y ra míi xö lý. - Nhµ tr−êng cïng víi Ban ®¹i diÖn phô huynh cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, th«ng qua c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Ó qu¶n lý häc sinh cïng víi nhµ tr−êng vµ gia ®×nh. - Tr−êng hîp cã häc sinh vi ph¹m kû luËt, Ban gi¸m hiÖu ph¶i kÕt hîp víi Ban ®¹i diÖn phô huynh, vµ cha mÑ häc sinh vi ph¹m ®Ó kÞp thêi gi¸o dôc mét c¸ch nghiªm kh¾c. Sau ®ã cã kÕ ho¹ch theo dâi vµ gióp ®ì häc sinh vi ph¹m tiÕn bé. 18
 20. NguyÔn Quang H−ng - THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai PhÇn kÕt luËn vμ kiÕn nghÞ 1. Mét sè kÕt luËn Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: Gi¸o dôc cho häc sinh lµ gi¸o dôc c¬ b¶n, nÒn t¶ng cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. Trong giai ®o¹n hiÖn nay §¶ng vµ Nhµ n−íc ta hÕt søc coi träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. §¶ng ®· coi "Gi¸o dôc lμ quèc s¸ch hμng ®Çu". Nh− vËy ®ßi hái nhµ tr−êng nhÊt lµ ng−êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Æt sù nghiÖp trång ng−êi lªn hµng ®Çu, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Cã thÓ nh¾c l¹i c©u nãi cña B¸c: "Cã tμi mμ kh«ng cã ®øc lμ ng−êi v« dông". T«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chØ ®¹o mang tÝnh kh¶ thi lµ: a. T¨ng c−êng n©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña tæ §¶ng trong nhµ tr−êng. b. T¨ng c−êng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. c. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, lo¹i bá ph−¬ng ph¸p nªu khÈu hiÖu. d. Ph¸t huy vai trß, tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. e. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn. f. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi tr−êng th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu, c¸c héi th¶o, gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng kÕt hîp víi gi¸o dôc c¸c gi¸ trÞ thêi ®¹i, gi¸o dôc ®¹o ®øc sèng kÕt hîp víi thùc tiÔn, kÕt hîp gi¸o dôc ®¹o ®øc víi ph¸p luËt. g. Gi¸o dôc truyÒn thèng cho häc sinh. h. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tù qu¶n cña häc sinh. i. §Èy m¹nh sù kÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng - gia ®×nh - x· héi, lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. 2. Mét sè kiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt * Víi Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o cã c¸c ®Ò xuÊt sau: - Ph¶i chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o ®ñ sè l−îng vµ chÊt l−îng. - Cã chÕ ®é tho¶ ®¸ng víi gi¸o viªn nhÊt lµ c¸c gi¸o viªn vïng s©u, vïng xa. - T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó c¸c tr−êng lµm tèt c«ng t¸c d¹y vµ häc, c¸c ho¹t ®éng. * Víi Së Gi¸o dôc vμ §μo t¹o cã c¸c kiÕn nghÞ: - T¨ng c−êng båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô th−êng xuyªn cho gi¸o viªn. - Cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin míi vµ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc gi¸o viªn trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. * Víi UBND c¸c cÊp kiÕn nghÞ: 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản