Sổ tay chất lượng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
964
lượt xem
437
download

Sổ tay chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả. Hệ thống quản lý và chất lượng của công ty.Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm-quyền hạn của các cán bộ quản lý nhân viên đối với chất lượng,cách thức đáp ứng của công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của luật định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay chất lượng

 1. SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG MUÏC LUÏC Trang CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU Giôùi thieäu veà Coâng t y 5 CHÖÔNG 1 Phaïm vi aùp duïng 7 Phaïm vi 7 Loaïi tröø 7 CHÖÔNG 2 Tieâu chuaån tham khaûo 8 CHÖÔNG 3 Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa 8 CHÖÔNG 4 Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 9 Caùc yeâu caàu chung 9 Yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu 9 CHÖÔNG 5 Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo 11 Cam keát cuûa laõnh ñaïo 11 Höôùng vaøo khaùch haøng 11 Chính saùch chaát löôïng 12 Hoaïch ñònh 12 Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin 13 Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo 15 CHÖÔNG 6 Quaûn lyù nguoàn löïc 16 Cung caáp nguoàn löïc 16 Nguoàn nhaân löïc 16 Cô sôû haï taàng 16 Moâi tröôøng laøm vieäc 16 CHÖÔNG 7 Taïo saûn phaåm 18 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 18 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng 18 Thieát keá vaø phaùt trieån 18 Mua haøng 19 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 19 Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng 20 CHÖÔNG 8 Ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán 21 Khaùi quaùt 21 Theo doõi vaø ño löôøng 21 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp 22 Phaân tích döõ lieäu 23 Caûi tieán 23 Trang: 1
 2. CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY Teân Coâng ty : Ñòa chæ : Ñieän thoaïi : Fax : Email : I. Söï hình thaønh Coâng ty II. Caùc saûn phaåm, dòch vuï chuû yeáu: III. Ñònh höôùng phaùt trieån trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2006: Trang: 2
 3. CHÖÔNG 1 PHAÏM VI AÙP DUÏNG Soå tay chaát löôïng naøy nhaèm xaùc ñònh vaø moâ taû Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa - Coâng ty. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty ñöôïc moâ taû trong soå tay naøy ñaùp öùng theo tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. Trong soå tay naøy cuõng moâ taû traùch nhieäm–quyeàn haïn cuûa caùc caùn boä quaûn lyù vaø - nhaân vieân ñoái vôùi chaát löôïng, caùch thöùc ñaùp öùng cuûa Coâng ty ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000 vaø caùch thöùc ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng cuõng nhö ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa luaät ñònh. Soå tay naøy ñöôïc kieåm soaùt theo Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu. - 1. Phaïm vi aùp duïng: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc moâ taû trong Soå tay chaát löôïng naøy ñöôïc xaây döïng - vaø aùp duïng taïi Truï sôû cuûa Coâng ty taïi soá: vaø chi nhaùnh taïi soá. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc moâ taû trong STCL naøy ñöôïc xaây döïng vaø aùp duïng - cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, gia coâng caùc saûn phaåm ngaønh deät, nhuoäm, theâu, may. 2. Caùc loaïi tröø: Hieän Coâng ty khoâng coù quaù trình ñaëc bieät, neân Coâng ty khoâng xem xeùt caùc vaán ñeà - lieân quan ñeå xaùc ñònh giaù trò söû duïng theo 7.5.2. Trang: 3
 4. CHÖÔNG 2 TIEÂU CHUAÅN THAM KHAÛO - Tieâu chuaån TCVN ISO 9000:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Cô sôû vaø töø vöïng. - Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Caùc yeâu caàu. - Tieâu chuaån TCVN ISO 9004:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Höôùng daãn caûi tieán. CHÖÔNG 3 THUAÄT NGÖÕ VAØ ÑÒNH NGHÓA Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong soå tay naøy phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN ISO 9000:2000. 1. Caùc chöõ vieát taét: Coâng ty : STCL : Soå tay chaát löôïng Heä thoáng : Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng Chuoãi cung öùng : Moâ taû moái lieân heä giöõa caùc beân lieân quan: Beân cung öùng Toå chöùc Khaùch haøng Trang: 4
 5. CHÖÔNG 4 HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG 4.1 Ñaùp öùng caùc yeâu caàu chung: Coâng ty cam keát thöïc hieän xaây döïng, laäp vaên baûn, thöïc hieän, duy trì Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø thöôøng xuyeân naâng cao hieäu löïc cuûa Heä thoáng theo caùc yeâu caàu cuûa Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. Vieäc aùp duïng vaø tuaân thuû tieâu chuaån ñöôïc thöïc hieän baèng caùch: a) Nhaän bieát caùc quaù trình caàn thieát trong Heä thoáng vaø aùp duïng chuùng trong toaøn boä Coâng ty (Xem phaàn phuï luïc 1); b) Xaùc ñònh trình töï vaø moái töông taùc cuûa caùc quaù trình naøy (Xem phaàn phuï luïc 2); c) Xaùc ñònh caùc chuaån möïc vaø phöông phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc taùc nghieäp vaø kieåm soaùt caùc quaù trình naøy coù hieäu löïc; d) Ñaûm baûo söï saün coù cuûa caùc nguoàn löïc vaø thoâng tin caàn thieát ñeå hoã trôï hoaït ñoäng taùc nghieäp vaø theo doõi caùc quaù trình naøy; e) Ño löôøng, theo doõi vaø phaân tích caùc quaù trình naøy; vaø f) Thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc keát quaû döï ñònh vaø caûi tieán lieân tuïc caùc quaù trình naøy. Caùc quaù trình ñöôïc quaûn lyù tuaân thuû theo caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001: 2000. Hieän nay Coâng ty khoâng söû duïng caùc quaù trình töø beân ngoaøi. Khi coù caùc quaù trình ñöôïc choïn töø nguoàn beân ngoaøi ñeå phuïc vuï cho Heä thoáng, caùc quaù trình naøy ñöôïc xaùc ñònh vaø kieåm soaùt theo moâ taû ôû muïc 7.4. 4.2 Taøi lieäu cuûa Heä thoáng: 4.2.1 Khaùi quaùt: Caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng duøng ñeå moâ taû Heä thoáng, xaùc ñònh caùc chuaån möïc, caùc phöông phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc xaùc ñònh, thöïc hieän, kieåm soaùt, vaø ñieàu haønh caùc quaù trình moät caùch coù hieäu löïc. Caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng bao goàm: a) Caùc vaên baûn coâng boá veà chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng; b) Soå tay chaát löôïng; c) Caùc thuû tuïc daïng vaên baûn theo yeâu caàu cuûa Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000; d) Caùc taøi lieäu caàn coù cuûa Coâng ty ñeå ñaûm baûo vieäc hoaïch ñònh, taùc nghieäp vaø kieåm soaùt coù hieäu löïc caùc quaù trình cuûa Coâng ty; vaø e) Caùc hoà sô theo yeâu caàu bôûi Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. Trang: 5
 6. Caùc taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn vôùi hình thöùc ñôn giaûn, deã hieåu, thuaän lôïi cho vieäc söû duïng vaø ñuùng vôùi thöïc teá cuûa Coâng ty. Caáu truùc taøi lieäu cuûa heä thoáng ñöôïc moâ taû nhö sau: Chính saùch chaát löôïng Soå tay chaát löôïng 1 Caùc Thuû tuïc 2 Caùc taøi lieäu Höôùng daãn taùc nghieäp, caùc Qui ñònh, Keá hoaïch, Muïc tieâu, 3 Tieâu chuaån, Baûn veõ, Sô ñoà. Caùc loaïi Hoà sô ,caùc Bieåu maãu 4 4.2.2 Soå tay chaát löôïng: Soå tay chaát löôïng naøy ñöôïc laäp nhaèm xaùc ñònh vaø moâ taû Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty. 4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu: Coâng ty laäp vaø duy trì Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu ñeå kieåm soaùt moïi taøi lieäu trong Heä thoáng theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. 4.2.4 Kieåm soaùt hoà sô: Coâng ty laäp vaø duy trì Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô ñeå qui ñònh caùch thöùc xaùc ñònh, thu thaäp, löu tröõ, baûo quaûn, saép xeáp, truy caäp, söû duïng, vaø huûy boû caùc hoà sô chaát löôïng. 4.3 Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu: 0087 - - Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô: 0085 Trang: 6
 7. CHÖÔNG 5 TRAÙCH NHIEÄM CUÛA LAÕNH ÑAÏO 5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo: Toång Giaùm Ñoác Coâng ty cam keát xaây döïng vaø thöïc hieän Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø vieäc caûi tieán thöôøng xuyeân hieäu löïc cuûa Heä thoáng baèng caùch: a) Truyeàn ñaït cho toaøn theå caùc thaønh vieân trong Coâng ty veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp öùng khaùch haøng cuõng nhö caùc yeâu caàu veà phaùp luaät vaø cheá ñònh trong caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo, trong caùc chöông trình ñaøo taïo vaø trong caùc cuoäc hoïp lieân quan ñeán saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty; b) Thieát laäp chính saùch chaát löôïng cuûa Coâng ty; c) Chæ ñaïo caùc caáp quaûn lyù xaây döïng muïc tieâu chaát löôïng phuø hôïp vôùi chính saùch chaát löôïng; d) Chuû trì cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñeå xem xeùt vaø quyeát ñònh chæ ñaïo kòp thôøi Heä thoáng. Ñaûm baûo Heä thoáng ñöôïc duy trì coù hieäu quaû vaø lieân tuïc ñöôïc caûi tieán; e) Ñaûm baûo saün coù caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän, duy trì, caûi tieán heä thoáng vaø thoaû maõn khaùch haøng. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021 5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng: Toång Giaùm Ñoác cuøng caùc thaønh vieân trong ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaûm baûo raèng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc xaùc ñònh vaø ñaùp öùng nhaèm naâng cao söï thoûa maõn khaùch haøng. Caùc hoaït ñoäng xaùc ñònh nhu caàu nhaèm ñeå naâng cao söï thoûa maõn khaùch haøng bao goàm: Caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng; - Caùc hoaït ñoäng trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng nhö Hoäi nghò khaùch haøng, thaêm doø yù kieán - khaùch haøng, hoäi thaûo, hoäi chôï, trieån laõm, giôùi thieäu saûn phaåm; Caùc hoaït ñoäng xuùc tieán baùn haøng, giaûi quyeát caùc yù kieán, thaéc maéc cuûa khaùch haøng. - Ñònh höôùng khaùch haøng cuõng ñöôïc xem xeùt trong cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñeå ñaûm baûo thích hôïp trong töøng thôøi kyø. Caùc nhu caàu ñöôïc chuyeån thaønh caùc yeâu caàu cuï theå trong caùc quaù trình cuûa Coâng ty. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu naøy ñöôïc ñaùp öùng, qua ñoù ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc ñaùp öùng. Trang: 7
 8. Caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc truyeàn ñaït töông öùng ôû moïi caáp trong Coâng ty ñeå moïi ngöôøi thaáu hieåu vaø thöïc hieän ñaày ñuû, qua ñoù ñaûm baûo vaø naâng cao söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng. Taøi lieäu lieân quan: - Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021 - Höôùng daãn thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng: 0122 5.3 Chính saùch chaát löôïng: Toång Giaùm Ñoác Coâng ty laø ngöôøi xaùc laäp chính saùch chaát löôïng cuûa Coâng ty. Ñöôïc trình baøy ôû trang 1 STCL. 5.4 Hoaïch ñònh: 5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng: Caùc muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc xaây döïng ñeå cuï theå hoaù vieäc thöïc hieän chính saùch chaát löôïng vaø ñeå thöïc hieän caûi tieán lieân tuïc heä thoáng. Toång Giaùm Ñoác Coâng ty tröïc tieáp chæ ñaïo, phaân coâng vieäc xaây döïng vaø pheâ duyeät caùc muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty. Caùc muïc tieâu naøy bao goàm caû nhöõng ñieàu lieân quan ñeán vieäc thoaû maõn khaùch haøng, Heä thoáng, caùc quaù trình vaø caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm. Caùc muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc xaây döïng theo nguyeân taéc: “ Cuï theå – Thöïc teá – Khaû thi – Ñaùnh giaù ñöôïc – Nhaát quaùn vôùi chính saùch chaát löôïng “. Vieäc xaây döïng, ñieàu chænh caùc muïc tieâu ñöôïc ñeà caäp vaø xem xeùt trong caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo vaø caùc cuoäc hoïp baát thöôøng khaùc. Caùc muïc tieâu chung cuûa Coâng ty ñöôïc xaây döïng vaø trieån khai ra baèng caùc muïc tieâu cuï theå cuûa caùc Boä phaän trong Coâng ty. Tröôûng caùc Boä phaän tröïc tieáp chæ ñaïo vieäc xaây döïng muïc tieâu cuûa Boä phaän mình. Muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc kieåm soaùt theo Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu. 5.4.2 Hoaïch ñònh Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng: Toång Giaùm Ñoác Coâng ty tröïc tieáp chæ ñaïo, phaân coâng vieäc hoaïch ñònh Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty. Vieäc hoaïch ñònh naøy nhaém ñaùp öùng ñaày ñuû yeâu caàu neâu trong noäi dung 4.1 cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. Vieäc hoaïch ñònh Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng bao goàm vieäc xaùc ñònh caùc quaù trình cuûa Heä thoáng, caùc phöông phaùp, chuaån möïc taùc nghieäp, kieåm soaùt, vaø caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän. Khi hoaïch ñònh vaø trieån khai thöïc hieän, tính nhaát quaùn cuûa toaøn Heä thoáng ñöôïc duy trì vôùi baát kyø thay ñoåi naøo trong noäi dung ñöôïc hoaïch ñònh. Keát quaû vieäc hoaïch ñònh ñöôïc laäp thaønh vaên baûn döôùi daïng: Soå tay chaát löôïng, caùc Thuû tuïc, caùc Höôùng daãn, Tieâu chuaån, Keá hoaïch haønh ñoäng, Keá hoaïch chaát löôïng, caùc Sô ñoà … Trang: 8
 9. 5.5 Traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin: SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC CUÛA COÂNG TY 5.5.1 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn: 1. Toång Giaùm ñoác Coâng ty: - Laäp vaø coâng boá chính saùch chaát löôïng; - Ñaûm baûo vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu chaát löôïng; - Chòu traùch nhieäm veà moïi vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng; - Chæ ñaïo toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty; Trang: 9
 10. - Chæ ñaïo vieäc truyeàn ñaït trong toaøn Coâng ty veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp öùng khaùch haøng cuõng nhö caùc yeâu caàu cuûa phaùp luaät vaø caùc cheá ñònh; - Ñieàu haønh cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo; - Ñaûm baûo saün coù caùc nguoàn löïc; - Phaân coâng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cho caùc Tröôûng boä phaän. 2. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn caùc vò trí coøn laïi: Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn caùc vò trí khaùc trong Coâng ty ñöôïc qui ñònh trong taøi lieäu Qui ñònh veà chöùc naêng, nhieäm vuï vaø moâ taû coâng vieäc cuûa Coâng ty maõ soá: 0201 vaø caùc taøi lieäu khaùc cuûa Heä thoáng. Trong Quyeát ñònh naøy xaùc ñònh traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø moái quan heä cuûa nhaân vieân trong taát caû moïi vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng. Moïi nhaân vieân khi vaøo laøm vieäc trong Coâng ty ñeàu ñöôïc giôùi thieäu veà traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa mình vaø caùc vò trí lieân quan. 5.5.2 – Ñaïi dieän laõnh ñaïo: Toång Giaùm ñoác Coâng ty chæ ñònh moät laõnh ñaïo caáp cao laøm Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo, ngoaøi caùc nhieäm vuï khaùc, Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo coù traùch nhieäm sau ñaây: Ñaûm baûo caùc quaù trình caàn thieát cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc thieát laäp, thöïc hieän - vaø duy trì; Baùo caùo cho laõnh ñaïo cao nhaát veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø - moïi nhu caàu caûi tieán; vaø Ñaûm baûo thuùc ñaày toaøn boä Coâng ty nhaän thöùc ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng; - Lieân heä vôùi beân ngoaøi veà vaán ñeà lieân quan ñeán Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty; - Laäp lòch vaø keá hoaïch ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä; - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp nhaèm ngaên ngöøa vieäc xuaát hieän söï khoâng phuø hôïp ñoái vôùi saûn phaåm, - quaù trình vaø Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng; Thaåm tra xaùc nhaän vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp; - Phaùt hieän vaø laäp hoà sô moïi vaán ñeà veà saûn phaåm, quaù trình vaø Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng; - Ñeà xuaát, kieán nghò hoaëc cung caáp caùc giaûi phaùp thöïc hieän; - Kieåm soaùt vieäc xöû lyù tieáp theo, phaân phoái saûn phaåm khoâng phuø hôïp cho ñeán khi khuyeát taät - hoaëc ñieàu kieän khoâng thoûa maõn ñöôïc khaéc phuïc; Phoái hôïp caùc Phoøng chöùc naêng ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc khaùc cuûa Coâng ty, - MA TRAÄN TRAÙCH NHIEÄM Coâng ty ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC ISO D L 4 Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 4.1 C H Caùc yeâu caàu chung Trang: 10
 11. 4.2 Caùc yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu 4.2.1 C H Khaùi quaùt C H 4.2.2 Soå tay chaát löôïng C H H H H H H 4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu C H H H H H H 4.2.4 Kieåm soaùt hoà sô 5 Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo C H 5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo C H H H H 5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng C H H H H H H H 5.3 Chính saùch chaát löôïng 5.4 Hoaïch ñònh HTQLCL C H H H H H H H 5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng C H 5.4.2 Hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 5.5 Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin C H H 5.5.1 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn C 5.5.2 Ñaïi dieän laõnh ñaïo C C H H H H H 5.5.3 Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 5.6 Xem xeùt laõnh ñaïo C 5.6.1 Khaùi quaùt C C H H H H H H 5.6.2 Ñaàu vaøo cuûa vieäc xem xeùt C C H H H H H H 5.6.3 Ñaàu ra cuûa vieäc xem xeùt 6 Quaûn lyù nguoàn löïc C H 6.1 Cung caáp caùc nguoàn löïc C H 6.2 Nguoàn nhaân löïc ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC ISO D L C H H H 6.3 Cô sôû vaät chaát C H 6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc 7 Taïo saûn phaåm C H H H 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng C C H C 7.2.1 Xaùc ñònh caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm C C H C 7.2.2 Xem xeùt caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm H H C C H H 7.2.3 Lieân laïc vôùi khaùch haøng 7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån Trang: 11
 12. C H C 7.3.1 Hoaïch ñònh thieát keá vaø phaùt trieån C H C 7.3.2 Ñaàu vaøo cuûa thieát keá vaø phaùt trieån C H C 7.3.3 Ñaàu ra cuûa vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån C H C 7.3.4 Xem xeùt thieát keá vaø phaùt trieån C H C 7.3.5 Kieåm tra xaùc nhaän thieát keá vaø phaùt trieån C H C 7.3.6 Xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa thieát keá vaø phaùt trieån C H C 7.3.7 Kieåm soaùt thay ñoåi thieát keá vaø phaùt trieån 7.4 Mua haøng C C C 7.4.1 Quaù trình mua haøng C C C 7.4.2 Thoâng tin mua haøng C C C 7.4.3 Kieåm tra xaùc nhaän saûn phaåm mua vaøo 7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï H C C 7.5.1 Kieåm soaùt hoaït ñoäng saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 7.5.2 Xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa caùc quaù trình cung caáp saûn xuaát vaø dòch vuï C H C 7.5.3 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác H C H C 7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng C C 7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm C C 7.6 Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC ISO D L C H C C 8.1 Khaùi quaùt 8.2 Theo doõi vaø ño löôøng C C H H H 8.2.1 Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng C C H H H H H H 8.2.8 Ñaùnh giaù noäi boä C C H H H H H H 8.2.3 Theo doõi vaø ño löôøng caùc quaù trình C C C 8.2.4 Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm C C C 8.3 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp C H H H H H H 8.4 Phaân tích döõ lieäu C C H H H H H H 8.5.1 Caûi tieán thöôøng xuyeân C C H H H H H H 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc C C H H H H H H 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa * C: chính, H: hoã trôï Trang: 12
 13. 5.5.3 Thoâng tin noäi boä: Caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin trong Coâng ty ñöôïc Qui ñònh trong caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng. Theo ñoù, traùch nhieäm cung caáp, xöû lyù thoâng tin ñöôïc qui ñònh theo chöùc naêng nhieäm vuï. Caùc hình thöùc truyeàn ñaït thoâng tin khaùc coù theå thoâng qua: - Caùc cuoäc hoïp, caùc lôùp huaán luyeän, ñaøo taïo; - Caùc thoâng baùo, baùo caùo baèng vaên baûn hay baèng lôøi tröïc tieáp. Ñaïi dieän laõnh ñaïo coù traùch nhieäm ñaûm baûo caùc thoâng tin trong noäi boä Coâng ty ñöôïc thoâng suoát, vaø caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa Heä thoáng ñöôïc chuyeån ñeán Laõnh ñaïo. Taøi lieäu lieân quan: Baûn qui ñònh chöùc naêng nhieäm vuï vaø moâ taû coâng vieäc caùc boä phaän cuûa Coâng ty. - Qui ñònh veà vieäc quaûn lyù thoâng tin, döõ lieäu treân maùy vi tính. - Ma traän traùch nhieäm, quyeàn haøn ñoái vôùi vieäc thöïc hieän Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. - 5.6 Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: Trang: 13
 14. Caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñöôïc trieäu taäp ñeå ñaùnh giaù toaøn boä Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø nhaèm naâng cao tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021 Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô: 0085 Trang: 14
 15. CHÖÔNG 6 QUAÛN LYÙ NGUOÀN LÖÏC 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Ban Giaùm Ñoác Coâng ty xaùc ñònh vaø cung caáp ñaày ñuû caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän, duy trì vaø thöôøng xuyeân naâng cao hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, vaø nhaèm taêng söï thoûa maõn khaùch haøng baèng caùch ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Vieäc xem xeùt caùc nguoàn löïc coù theå ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø trong cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo hoaëc xem xeùt töø nhöõng ñeà xuaát cuï theå trong töøng keá hoaïch, döï aùn. Nhu caàu veà nguoàn löïc ñöôïc xem xeùt, xaùc ñònh treân cô sôû nhu caàu ñeå thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng, döï aùn vaø xem xeùt ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc. Vieäc quyeát ñònh veà nguoàn löïc ñöôïc uûy quyeàn tôùi töøng caáp quaûn lyù theo baûn Qui ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn. 6.2 Nguoàn nhaân löïc: Laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Coâng ty ñaûm baûo moïi caùn boä coâng nhaân vieân phaûi ñöôïc ñaøo taïo thích hôïp ñeå coù ñuû naêng löïc ñaûm nhieäm coâng vieäc ñöôïc giao. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc Tuyeån duïng vaø Ñaøo taïo: 0044 6.3 Cô sôû haï taàng: Cô sôû haï taàng cuûa Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh bao goàm: a) Nhaø cöûa, khoâng gian laøm vieäc vaø caùc phöông tieän keøm theo; b) Trang thieát bò (caû phaàn cöùng vaø phaàn meàm); vaø c) Dòch vuï hoã trôï (nhö vaän chuyeån, trao ñoåi thoâng tin). Nhu caàu veà cô sôû haï taàng ñöôïc ñaùp öùng thoâng qua caùc keá hoaïch duy tu, baûo döôõng trang thieát bò, nhaø xöôûng, keá hoaïch xaây döïng cô baûn, keá hoaïch ñaàu tö trang thieát bò, maët baèng, kho baõi. Vieäc xaây döïng keá hoaïch ñaùp öùng nhu caàu cô sôû haï taàng do caùcPhoøng chöùc naêng thöïc hieän theo chæ ñaïo cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác vaø bieân baûn cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc baûo trì thieát bò: 0073 6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc: Coâng ty xaùc ñònh vaø quaûn lyù moâi tröôøng laøm vieäc caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc söï phuø hôïp ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm, caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng laøm vieäc bao goàm: Trang: 15
 16. Ñaûm baûo aùnh saùng ñaày ñuû, tö theá laøm vieäc cuûa nhaân vieân phuø hôïp, khoâng gian laøm - vieäc ñuû ñeå thao taùc; Nhieät ñoä moâi tröôøng, thoâng gioù, ñoä aåm, tieáng oàn, khoùi buïi, muøi hoâi, vaø caùc chaát ñoäc haïi - aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa ngöôøi lao ñoäng; - Maët baèng saïch seõ, trang bò ñaày ñuû cô sôû phuï, veä sinh cho ngöôøi lao ñoäng; - Moâi tröôøng kho baõi vaø nôi saûn xuaát ñaûo baûo ñieàu kieän ñeå khoâng laøm aûnh höôûng hay suy giaûm chaát löôïng saûn phaåm; - Duy trì moái quan heä thaân thieän, ñoaøn keát trong toaøn Coâng ty. Vieäc ñaùnh giaù moäi tröôøng laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø haøng naêm theo keá hoaïch kieåm tra moâi tröôøng cuûa Cô quan y teá. Boä phaän vaên phoøng vaø Traïm Y teá caên cöù theo keát quaû kieåm tra vaø khuyeán caùo cuûa cô quan kieåm tra ñeå ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp vaø laäp keá hoaïch toå chöùc thöïc hieän. Trang: 16
 17. CHÖÔNG 7 THÖÏC HIEÄN SAÛN PHAÅM 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm: Coâng ty laäp keá hoaïch vaø trieån khai caùc quaù trình caàn thieát ñoái vôùi vieäc taïo saûn phaåm. Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa caùc quaù trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Khi hoaïch ñònh, Coâng ty xaùc ñònh nhöõng ñieàu sau: a) Caùc muïc tieâu chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu ñoái vôùi saûn phaåm, caùc yeâu caàu naøy bao goàm caùc yeâu caàu xaùc ñònh trong caùc taøi lieäu ñaët haøng/môøi thaàu cuûa khaùch haøng, caùc yeâu caàu kyõ thuaät/tieâu chuaån saûn phaåm, caùc maãu ñoái chöùng, vaø caùc yeâu caàu Luaät ñònh coù lieân quan; b) Xaùc ñònh caùc quaù trình, taøi lieäu caàn thieát vaø vieäc cung caáp caùc nguoàn löïc cuï theå ñeå thöïc hieän saûn phaåm; c) Caùc hoaït ñoäng kieåm tra xaùc nhaän vaø xaùc nhaän giaù trò söû duïng, caùc hoaït ñoäng theo doõi, kieåm tra vaø thöû nghieäm cuï theå ñoái vôùi saûn phaåm vaø caùc chuaån möïc chaáp nhaän saûn phaåm; d) Caùc hoà sô caàn thieát ñeå cung caáp baèng chöùng raèng caùc quaù trình thöïc hieän vaø saûn phaåm taïo thaønh ñaùp öùng caùc yeâu caàu. Keát quaû hoaïch ñònh vieäc thöïc hieän saûn phaåm theå hieän döôùi daïng: Baûn veõ, caùc loaïi Keá hoaïch, Thuû tuïc, Höôùng daãn, Tieâu chuaån, Bieåu maãu. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát: 0119 7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng: Vieäc thöïc hieän caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm vaø vieäc xem xeùt caùc yeâu caàu ñoù ñöôïc xaùc ñònh trong thuû tuïc naøy ñeå ñaûm baûo moïi yeáu toá lieân quan ñeán saûn phaåm ñaõ ñöôïc giaûi quyeát tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc xem xeùt hôïp ñoàng: 0101 Thuû tuïc ghi nhaän vaø xöû lyù yù kieán, khieáu naïi cuûa khaùch haøng: 0122 7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån: Hieän nay coâng ty thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm theo caùc böôùc sau: Hoaïch ñònh cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm; - Xem xeùt caùc yeâu caàu ñaàu vaøo; - Trang: 17
 18. Xem xeùt vaø xaùc ñònh vieäc ñaùp öùng ñaàu ra cuûa phaùt trieån; - Xem xeùt ñaùnh giaù khaû naêng ñaùp öùng; - Kieåm tra xaùc nhaän; - Xaùc ñònh giaù trò söû duïng neáu caàn thieát; - Kieåm soaùt caùc thay ñoåi neáu coù phaùt sinh xaûy ra. - Taøi lieäu lieân quan: Höôùng daãn coâng vieân thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm: 0210 7.4 Mua haøng: Caùc Nhaø cung caáp nguyeân lieäu, phuï lieäu, dòch vuï hoã trôï ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu chaát löôïng caùc saûn phaåm, dòch vuï mua vaøo nhaèm baûo ñaûm caùc saûn phaåm, dòch vuï naøy phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu saûn xuaát. Töø ñoù, thieát laäp danh saùch caùc nhaø cung caáp ñöôïc xeùt duyeät ñeå trình Toång Giaùm Ñoác quyeát ñònh choïn Nhaø cung öùng ñeå mua haøng hoaù, dòch vuï. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc mua haøng hoaù, dòch vuï: 0096 7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï: 7.5.1 Kieåm soaùt saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï: Coâng ty laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän vieäc saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï trong ñieàu kieän ñöôïc kieåm soaùt. Caùc ñieàu kieän ñöôïc kieåm soaùt bao goàm: a) Söï saün coù caùc thoâng tin moâ taû caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm; b) Caùc Höôùng daãn coâng vieäc taïi caùc coâng ñoaïn cuûa saûn xuaát luoân saün coù ñeå ñaûm baûo moïi nhaân vieân thöïc hieän ñuùng coâng vieäc; c) Caùc trang thieát bò phuø hôïp luoân saün coù; d) Caùc phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng thích hôïp ôû caùc giai ñoaïn kieåm tra; e) Thöïc hieän vieäc giaùm saùt vaø ño löôøng caùc quaù trình theo ñuùng keá hoaïch kieåm soaùt quaù trình vaø keá hoaïch kieåm tra thöû nghieäm; f) Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng qua, giao haøng vaø caùc hoaït ñoäng sau giao haøng theo Qui ñònh cuûa coâng ty vaø theo nhöõng thoaû thuaän vôùi khaùch haøng; Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát: 0119 Thuû tuïc baûo toaøn vaø giao saûn phaåm: 0073 Thuû tuïc baûo quaûn tieáp nhaän taøi saûn khaùch haøng: 0112 7.5.2 Coâng ty khoâng coù quaù trình ñaëc bieät naøo trong quaù trình saûn xuaát, tröôøng hôïp phaùt sinh theâm quaù trình ñaëc bieät, coâng ty seõ thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO 9001:2000. 7.5.3 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác: Vieäc nhaän bieát saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän thoâng qua: moâ taû hình daïng, teân goïi, kyù maõ hieäu, vò trí, bao bì, tem, nhaõn daùn treân bao bì vaø saûn phaåm. Trang: 18
 19. Caùc traïng thaùi ño löôøng cuûa saûn phaåm bao goàm: Chöa kieåm tra, ñang kieåm tra, kieåm tra roài vaø khoâng ñaït, kieåm tra roài vaø ñaït, chôø xöû lyù, loaïi boû. Caùc traïng thaùi naøy ñöôïc nhaän daïng thoâng qua baûng baùo, vò trí, vaät chöùa, phieáu kieåm tra, tem chaát löôïng, chöõ kyù. Vieäc xaùc ñònh nguoàn goác khi coù yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc hoà sô lieân quan trong quaù trình hoaït ñoäng, tem chaát löôïng, maõ soá, ngaøy saûn xuaát. Taøi lieäu lieân quan: Höôùng daãn nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác saûn phaåm: 0188, 0189, 0190, 0191 7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng: Coâng ty qui ñònh caùch thöùc vaø trieån khai gìn giöõ taøi saûn cuûa khaùch haøng khi chuùng thuoäc söï kieåm soaùt cuûa Coâng ty hay ñang ñöôïc Coâng ty söû duïng. Coâng ty ñaûm baûo vieäc nhaän bieát, kieåm tra xaùc nhaän, baûo veä taøi saûn do khaùch haøng cung caáp ñeå söû duïng hoaëc ñeå hôïp thaønh saûn phaåm. Baát kyø taøi saûn naøo cuûa khaùch haøng bò maát maùt, hö hoûng hoaëc ñöôïc phaùt hieän khoâng phuø hôïp cho vieäc söû duïng, ñeàu ñöôïc thoâng baùo cho khaùch haøng vaø caùc hoà sô ñöôïc duy trì theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc tieáp nhaän vaø baûo quaûn taøi saûn cuûa khaùch haøng: 0112 7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm: Coâng ty qui ñònh vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå baûo toaøn söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm trong suoát caùc quaù trình noäi boä vaø giao haøng ñeán vò trí ñaõ ñònh. Vieäc baûo toaøn naøy bao goàm nhaän bieát, xeáp dôõ, bao goùi, löu giöõ vaø baûo quaûn. Vieäc baûo toaøn cuõng phaûi aùp duïng vôùi caùc boä phaän caáu thaønh cuûa saûn phaåm. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc baûo toaøn vaø giao saûn phaåm: 0073 7.6 Kieåm soaùt caùc thieát bò theo doõi vaø ño löôøng: Coâng ty trieån khai xaùc ñònh vieäc theo doõi vaø ño löôøng caàn thöïc hieän, caùc phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng caàn thieát ñeå cung caáp baèng chöùng veà söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm ñoái vôùi caùc yeâu caàu ñaõ xaùc ñònh. Coâng ty thieát laäp caùc quaù trình ñeå ñaûm baûo raèng vieäc theo doõi vaø ño löôøng coù theå tieán haønh vaø ñöôïc tieán haønh moät caùch nhaát quaùn vôùi caùc yeâu caàu theo doõi vaø ño löôøng. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc hieäu chuaån, kieåm soaùt thieát bò ño: 0105 Trang: 19
 20. Chöông 8 ÑO LÖÔØNG, PHAÂN TÍCH VAØ CAÛI TIEÁN 8.1 Khaùi quaùt: Coâng ty hoaïch ñònh vaø trieån khai caùc quaù trình theo doõi, ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán caàn thieát a) Ñeå chöùng toû söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm; b) Ñeå ñaûm baûo söï phuø hôïp cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng; vaø c) Ñeå thöôøng xuyeân naâng cao tính hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng; Caùc kyõ thuaät thoáng keâ ñöôïc aùp duïng ñeå hoã trôï theâm cho quaù trình ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán. Taøi lieäu lieân quan: Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä maõ soá:0015 Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ maõ soá: 0127 8.2 Theo doõi vaø Ño löôøng: 8.2.1 Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng: Coâng ty toå chöùc thu thaäp vaø phaân tích caùc thoáng tin veà söï chaáp nhaän cuûa khaùch haøng veà vieäc Coâng ty coù ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng hay khoâng, coi ñoù nhö moät trong nhöõng thöôùc ño möùc ñoä thöïc hieän cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Coâng ty xaùc ñònh caùc phöông phaùp ñeå thu thaäp vaø söû duïng caùc thoâng tin naøy. Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng coù theå ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua: - Thò phaàn cuûa Coâng ty; - Chæ soá khaùch haøng laäp laïi; - Söï phaøn naøn cuûa khaùch haøng; - Caùc yeâu caàu baûo haønh, baûo trì; - Caùc giaûi thöôûng do caùc hieäp hoäi ñaïi dieän cho khaùch haøng toå chöùc; - Phaân tích caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc töø caùc yù kieán/khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Taøi lieäu lieân quan: Höôùng daãn thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng maõ soá: 0122 Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ maõ soá: 0127 Trang: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản