intTypePromotion=3

Tập bài giảng Quản lý dự án xây dựng nâng cao - PGS.TS Nguyễn Bá Uân

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:287

0
188
lượt xem
76
download

Tập bài giảng Quản lý dự án xây dựng nâng cao - PGS.TS Nguyễn Bá Uân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng, tổ chức quản lý thực hiện dự án, quản lý dự án xây dựng, quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng, phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Quản lý dự án xây dựng nâng cao - PGS.TS Nguyễn Bá Uân

Quản lý dự án<br /> <br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI<br /> B ộ m ô n : Q u ả n l ý x â y dự ng<br /> <br /> TẬP BÀI GIẢNG<br /> <br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CAO<br /> (TẬP BÀI GIẢNG DÙNG CHO CAO HỌC)<br /> <br /> BIÊN SOẠN: PGS.TS. NGUYỄN BÁ UÂN<br /> <br /> Hµ néi - 2012<br /> Trường Đại học Thủy lợi<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Chương 1<br /> TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> <br /> 1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm dự án<br /> Dự án là gì?<br /> Dự án hiểu theo nghĩa thông thường là “điều mà người ta có ý định làm”.<br /> Theo “Cẩm nang các kiến thức cơ bản về quản lý dự án” của Viện Nghiên cứu<br /> Quản lý dự án Quốc tế (PMI) thì: “Dự án là sự nỗ lực tạm thời được thực hiện để<br /> tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”.<br /> Theo định nghĩa này, dự án có 2 đặc tính:<br /> 1. Tạm thời (hay có thời hạn) - Nghĩa là mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết<br /> thúc xác định. Dự án kết thúc khi mục tiêu dự án đạt được hoặc khi đã xác định<br /> được rõ ràng là mục tiêu khống chế đạt được và dự án được chấm dứt. Trong mọi<br /> trường hợp, độ dài của một dự án là xác định, dự án không phải là một cố gắng liên<br /> tục, liên tiếp;<br /> 2. Duy nhất - Nghĩa là sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất đó khác biệt so với những<br /> sản phẩm đã có hoặc dự án khác. Dự án liên quan đến viêc gì đó chưa từng làm<br /> trước đây và do vậy là duy nhất.<br /> Theo định nghĩa của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn ISO, trong tiêu chuẩn ISO<br /> 9000:2000 và theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 9000:2000) thì dự án được<br /> xác định nghĩa như sau: Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các<br /> hoạt động có phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu vào kết thúc, được tiến<br /> hành để đạt được mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng<br /> buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực.<br /> <br /> Trường Đại học Thủy lợi<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Như vậy có nhiều cách hiểu khác nhau về dự án, nhưng các dự án có nhiều<br /> đặc điểm chung như:<br /> - Các dự án đều được thực hiện bởi con người;<br /> - Bị ràng buộc bởi các nguồn lực hạn chế: con người, tài nguyên;<br /> - Được hoạch định, được thực hiện và được kiểm soát.<br /> Như vậy có thể biểu diễn dự án bằng công thức sau:<br /> DỰ ÁN<br /> <br /> = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN<br /> <br /> SẢN PHẢM DUY NHÂT<br /> <br /> (Vật chất, Tinh thần, Dịch vụ)<br /> <br /> Dự án đầu tư là gì?<br /> (Chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp)<br /> Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để<br /> tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt đựơc sự<br /> tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc<br /> dịch vụ trong khoảng thời gian xác định.<br /> Theo một quan điểm khác thì dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp nhằm sử<br /> dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn sẵn có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho<br /> nhà đầu tư và cho xã hội.<br /> Dự án đầu tư có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau:<br /> - Xét trên tổng thể chung của quá trình đầu tư: dự án đầu tư có thể được hiểu<br /> như là kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động đầu tư nhằm đạt được mục tiêu đã<br /> đề ra trong khoảng thời gian nhất định, hay đó là một công trình cụ thể thực hiện<br /> các hoạt động đầu tư.<br /> - Xét về mặt hình thức: dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách<br /> chi tiết và có hệ thống các hoạt động và chi phí theo kế hoạch để đạt được những<br /> kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai.<br /> - Xét trên góc độ quản lý: dự án đầu tư là một công cụ hoạch định việc sử dụng<br /> vốn, vật tư, lao động nhằm tạo ra những sản phẩm mới cho xã hội.<br /> Trường Đại học Thủy lợi<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> - Xét trên góc độ kế hoạch hóa: dự án đầu tư là kế hoạch chi tiết để thực hiện<br /> chương trình đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế xã hội làm căn cứ cho việc ra<br /> quyết định đầu tư và sử dụng vốn đầu tư.<br /> - Xét trên góc độ phân công lao động xã hội: dự án đầu tư thể hiện sự phân<br /> công, bố trí lực lượng lao động xã hội nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các chủ<br /> thể kinh tế khác nhau với xã hội trên cơ sở khai thác các yếu tố tự nhiên.<br /> - Xét về mặt nội dung: dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động cụ thể, có mối<br /> liên hệ biện chứng, nhân quả với nhau để đạt được mục đích nhất định trong tương<br /> lai.<br /> Dự án đầu tư là công cụ để tiến hành các hoạt động đầu tư, do đó bên trong nó<br /> chứa các yếu tố cơ bản của hoạt động đầu tư.<br /> Trước hết, dự án đầu tư phải thể hiện rõ mục tiêu đầu tư là gì, có thể là mục tiêu<br /> dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn hoặc là mục tiêu chiến lược hay mục tiêu trước<br /> mắt. Mục tiêu trước mắt được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như<br /> năng lực sản xuất, quy mô sản xuất hay hiệu quả kinh tế. Còn mục tiêu dài hạn có<br /> thể là các lợi ích kinh tế cho xã hội mà dự án đầu tư phải mang lại.<br /> Hai là, nguồn lực và cách thức để đạt được mục tiêu. Nó bao gồm các điều kiện<br /> và biện pháp vật chất để thực hiện như vốn, nhân lực, công nghệ…<br /> Ba là, với khoảng thời gian bao lâu thì các mục tiêu có thể đạt được và cuối<br /> cùng là ai có thể thực hiện hoạt động đầu tư này và kết quả của dự án.<br /> Vậy các đặc trưng chủ yếu của dự án đầu tư đó là:<br /> - Xác định được mục tiêu, mục đích cụ thể;<br /> - Xác định được hình thức tổ chức để thực hiện;<br /> - Xác định được nguồn tài chính để tiến hành hoạt động đầu tư;<br /> - Xác định được khoảng thời gian để thực hiện mục tiêu dự án.<br /> Dự án xây dựng là gì?<br /> Dự án xây dựng là cách gọi tắt của Dự án đầu tư xây dựng công trình, được<br /> giải thích trong Luật Xây dựng Việt Nam ngày 26-11-2003 như sau:<br /> Trường Đại học Thủy lợi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> “Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến<br /> việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng<br /> nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm,<br /> dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm<br /> phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở”.<br /> Như vậy có thể hiểu dự án xây dựng bao gồm hai nội dung là đầu tư và hoạt<br /> động xây dựng. Nhưng do đặc điểm của các dự án xây dựng bao giờ cũng yêu cầu<br /> có một diện tích nhất định, ở một địa điểm nhất định (bao gồm đất, khoảng không,<br /> mặt nước, mặt biển và thềm lục địa) do đó có thể biểu diễn dự án xây dựng như<br /> sau:<br /> <br /> DỰ ÁN<br /> XÂY DỰNG<br /> <br /> = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN + ĐẤT<br /> <br /> CÔNG TRÌNH<br /> XÂY DỰNG<br /> <br /> Dựa vào công thức trên có thể thấy đặc điểm, một dự án xây dựng bao gồm<br /> các vấn đề sau:<br /> 1. Kế hoạch<br /> Tính kế hoạch được thể hiện rõ qua các mục đích được xác định, các mục đích<br /> này phải được cụ thể hóa thành các mục tiêu và dự án chỉ hoàn thành khi các mục<br /> tiêu cụ thể đã đạt được.<br /> 2. Tiền<br /> Đó chính là sự bỏ vốn để xây dựng công trình. Nếu coi phần “Kế hoạch của<br /> dự án” là phần tinh thần, thì “Tiền” được coi là phần vật chất có tính quyết định sự<br /> thành công của dự án.<br /> 3. Thời gian<br /> Thời gian rất cần thiết để thực hiện dự án, nhưng thời gian còn đồng nghĩa với<br /> cơ hội của dự án. Đây cũng là một đặc điểm rất quan trọng cần được quan tâm.<br /> 4. Đất<br /> Trường Đại học Thủy lợi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản