Tập đọc 2 - NHỮNG QUẢ ĐÀO, CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
145
lượt xem
14
download

Tập đọc 2 - NHỮNG QUẢ ĐÀO, CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. -Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bàiầihì lòng, thơ dại, nhân hậu,…. Hiểu nội dung truyện : Nhờ những quả đào ông biết tính nết các cháu. Ong hài lòng về các cháu, đặc biệt biết khen ngợi đứa cháu nhân hậu đã nhường cho bạn quả đào. - Giáo dục hs biết quan tâm đến người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 2 - NHỮNG QUẢ ĐÀO, CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 57 : NH NG QU ÀO I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Bi t ngh hơi ch có d u câu. -Hi u nghĩa các t ng trong bài ihì lòng, thơ d i, nhân h u,…. Hi u n i dung truy n : Nh nh ng qu ào ông bi t tính n t các cháu. Ong hài lòng v các cháu, c bi t bi t khen ng i a cháu nhân h u ã như ng cho b n qu ào. - Giáo d c hs bi t quan tâm n ngư i khác. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs c thu ch lòng bài Cây d a và tr l i câu h i. - Nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Nh ng qu ào”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : làm vư n, nhân h u, ti t r , th t lên,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 4 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : hài lòng, thơ d i, nhân h u,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tính n t c a t ng nhân v t trong bài -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : trong cu c s ng các em c n bi t quan tâm chia s v i m i ngư i -Giáo d c hs : Bi t quan tâm ngư i khác. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút)
  4. -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Nh nh ng qu ào ông bi t tính n t các cháu. Ong hài lòng v các cháu, c bi t bi t khen ng i a cháu nhân h u ã như ng cho b n qu ào) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Cây a quê hương” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 58 : CÂY A QUÊ HƯƠNG I.M C TIÊU : - c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Ng t ngh hơi úng sau các d u câu và gi a nh ng c m t dài. -Hi u nghĩa các t khó trong bài : th i thơ u, c kính, l ng th ng,…. Hi u n i dung bài : Bài văn t v p c a cây a quê hương, th hi n tình yêu c a tác gi i v i cây a, v i quê hương - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Cây a quê hương”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: g n, không xu , c t ình, chót vót, r cây,… -Hs c t khó cá nhân+ ng -Y/C c n i ti p o n : 2 o n thanh +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : thơ u, c - c n i ti p. kính, chót vót, li kì, l ng th ng,… -Hư ng d n luy n c câu. - c, gi i nghĩa t . - c o n trong nhóm, thi c. -Hs c -Hs trong nhóm c v i nhau K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n - i di n thi c nhóm ôi. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. M c tiêu : Hs hi u ư c c p c a cây a quê 10ph hương -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Th o lu n và tr l i câu h i. -Nh n xét k t lu n : v p c a cây a -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thiên hniên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2 : -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài theo c p. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài ( Bài văn t v p c a cây a quê hương, th hi n tình yêu c a tác gi i v i cây a, v i quê hương) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Ai ngoan s ư c thư ng” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Đồng bộ tài khoản