thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
129
lượt xem
42
download

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào đặc tính của bộ truyền có tải trọng và va đập trung bình, đảm bảo yêu cầu có độ cứng vững, độ ổn định cao nên ta lựa chọn vật liệu để chế tạo trục là thép 45. 4.2. Tính sơ bộ trục: Để thuận tiện cho việc tính toán các bước tiếp theo đồng thời có cơ sở để lựa chọn giá trị một số kết cấu có liên quan ví dụ nhchiều rộng ổ. Đường kính trục được xác định sơ bộ thông qua giá trị momen xoắn tác dụng lên trục theo công thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 4

  1. Ch-¬ng 4: TÝnh to¸n vµ lùa chän kÕt cÊu trôc 4.1. Chän vËt liÖu: C¨n cø vµo ®Æc tÝnh cña bé truyÒn cã t¶i träng vµ va ®Ëp trung b×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu cã ®é cøng v÷ng, ®é æn ®Þnh cao nªn ta lùa chän vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45. 4.2. TÝnh s¬ bé trôc: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n c¸c b-íc tiÕp theo ®ång thêi cã c¬ së ®Ó lùa chän gi¸ trÞ mét sè kÕt cÊu cã liªn quan vÝ dô nh- chiÒu réng æ. §-êng kÝnh trôc ®-îc x¸c ®Þnh s¬ bé th«ng qua gi¸ trÞ momen xo¾n t¸c dông lªn trôc theo c«ng thøc 10.9 [1]: T d  0 , 2   3 Trong ®ã: T lµ momen xo¾n, Nmm.   lµ øng suÊt xo¾n cho phÐp, MPa. Víi trôc vÝt: 27655 , 21 d1  3  20 ,97 mm 0 , 2 . 15 Víi trôc l¾p b¸nh vÝt: 355218 ,66 d2  3  32 ,87 mm 0,2 .50 MÆt kh¸c, do trôc vÝt ®-îc l¾p víi trôc ®éng c¬ b»ng nèi trôc vßng ®µn håi, v× vËy ®-êng kÝnh trôc vÝt ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn d1  0,8...1,2d dc víi ®-êng kÝnh trôc ®éng c¬ d dc  35 mm ta sÏ cã: d1  0,8.35  28 mm chän theo chiÒu réng cña æ l¨n d1=30mm , b0=19 mm 4.3. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi vµ ®iÓm ®Æt lùc: 4.3.1. Trôc I (trôc vÝt): Theo b¶ng 10.4 [1] ta cã: l12   l c 12   0 , 5 .l m 12  b 0   k 3  h n  Trong ®ã:
  2. l m12  2.d1  2.30  60 mm lµ chiÒu dµi may¬ nöa khíp nèi. b0  19mm lµ chiÒu réng æ l¨n. k 3  20mm kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn n¾p æ. hn  20mm chiÒu cao n¾p æ vµ ®Çu bu l«ng. l c 12  0,5 .60  19   20  20  79 ,5 mm VËy l12 = 79,5 mm l11  1,0.d aM 2  284,4mm l11 284,4 l13    142,2 mm 2 2 4.3.2. Trôc II (Trôc l¾p b¸nh vÝt): Còng theo b¶ng 10.4 [1] ta cã: l 22  0 , 5 .l m 22  b 0   k 1  k 2 Trong ®ã: l m 22  1,8.d1  1,8.30  54mm lµ chiÒu dµi may¬ b¸nh vÝt. b0  19mm lµ chiÒu réng æ l¨n. k1  15mm lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn thµnh trong cña hép. k 2  15mm lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh æ ®Õn thµnh trong cña hép. l 22  0,5 .54  19   15  15  66 ,5 mm l12  2 .l 22  2 . 66 ,5  133 mm l 23  l 21  lc 23 l c 23  0 , 5 l m 23  b 0   k 3  h n Trong ®ã: l m 23  1,5.30  45mm lµ chiÒu dµi may¬ ®Üa xÝch. b0  19mm lµ chiÒu réng æ l¨n. k 3  20mm lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn n¾p æ. hn  20mm lµ chiÒu cao n¾p æ vµ ®Çu bu l«ng. lc 23  0,5.45  19  20  20  72mm ;
  3. nªn l 23  133  72  205mm k3 lm23 b0 k1 hn lm22 lm12 k3 hn k1 l22 l13 l21 l12 l11 l23 S¬ ®å tÝnh kho¶ng c¸ch ®èi víi hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng ®ång trôc . 4.4. T¶i träng t¸c dông lªn trôc: Theo c¸c c«ng thøc tÝnh lùc t¸c dông lªn trôc cña bé truyÒn trôc vÝt 10.2 [1] ta cã: 2 .T 2 2 .T1 . .u 2 .355218 ,66 Fa 1  Ft 2     2691 N d2 d2 264 Ft 1  Fa 2  Fa 1 .tg      2691 .tg 0, 245  0,035   773 ,8 N Fa1. cos  2691. cos 0,035 Fr1  Fr 2  .tg . cos   tg 0,35. cos 0,245  1022,4 N cos    cos0,245  0,035 Trong ®ã: d 2  264mm lµ ®-êng kÝnh vßng chia b¸nh vÝt T2  355218,66 Nmm lµ momen xo¾n trªn trôc b¸nh vÝt   20 0  0,35rad lµ gãc pr«fin mÆt c¾t däc cña trôc vÝt   0,245rad lµ gãc vÝt   0,035rad lµ gãc ma s¸t
  4. Ngoµi c¸c lùc ¨n khíp sinh ra ë trªn t¸c dông lªn trôc cßn cã c¸c lùc kh¸c nh-: Frx lµ lùc c¨ng xÝch sinh ra trong bé truyÒn ngoµi t¸c dông lªn trôc mang b¸nh vÝt. Gi¸ trÞ lùc nµy ®· ®-îc x¸c ®Þnh trong phÇn tÝnh to¸n vÒ bé truyÒn xÝch Frx  4556 N Frk :lµ lùc h-íng t©m sinh ra do cã sù kh«ng ®ång t©m cña c¸c ®o¹n trôc ®-îc nèi: 2.T1 Frk  0,3.Ftk  0,3. Dt Trong ®ã: Frk :lµ lùc h-íng t©m t¸c dông lªn trôc t¹i khíp nèi, N Ftk :lµ lùc vßng t¸c dông lªn trôc t¹i khíp nèi, N Dt :lµ ®-êng kÝnh vßng trßn ®i qua t©m c¸c chèt ®µn håi cña khíp nèi, mm Gi¸ trÞ Dt phô thuéc vµo khíp nèi ®-îc chän theo Tt(momen xo¾n tÝnh to¸n) vµ d(®-êng kÝnh trôc) Tt  k .T  1,5.27655,21  41482,8 Nmm d  30mm Víi k=1,5 lµ hÖ sè chÕ ®é lµm viÖc trong tr-êng hîp ¸p dông cho hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i. Tõ c¸c gi¸ trÞ Tt ,d ta cã thÓ chän lo¹i nèi trôc cã c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n nh- sau: Dt=71 mm, dc=10 mm, Z= 6, lc= 42 mm, l1= 20 mm, l5= 44 mm - KiÓm nghiÖm søc bÒn dËp cña vßng ®µn håi: 2.k .T 2.1,5.27655,21 d    0,011  2   d  Z .Dt .d c .l 5 6.71.42.10.44 - KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña chèt: b.T .l c 1,5.27655,21.42 u  3   41,2  60   u  0,1.d c .Dt .Z 0,1.10 3.71.6 VËy lùc t¸c dông lªn trôc t¹i vÞ trÝ khíp nèi lµ: Frk  0,3.2.27655,21  233,7 N 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản