intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 9

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

245
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng cao áp trong phương án có điện áp 10kV từ TBATG đến 6 trạm biến áp phân xưởng. TBATG có hai phân đoạn thanh góp nhận điện từ hai máy biến áp trung gian và hai phân đoạn thanh góp nhận điện từ TBA khu vực. Với 6 TBA , mỗi trạm có hai MBA nhận điện trực tiếp từ hai phân đoạn thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng ta sử dụng 12 máy cắt điện cấp điện áp 10kV cộng thêm hai máy cắt phân đoạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 9

  1. Chương 9: X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Hoµn toµn t-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, ta cã kÕt qu¶ tÝnh nh- sau: §-êng c¸p F L r0 R Stt ΔP 2 (mm ) (km) (Ω/km) (Ω) kVA KW TBATG- 2(3x35) 0,21 0,668 0,07 2262,18 3,58 B1 TBATG- 2(3x35) 0,22 0,668 0,073 2418,35 4,27 B2 TBATG- 2(3x25) 0,14 1,47 0,103 1717,4 3,04 B3 TBATG- 2(3x25) 0,11 0,927 0,051 2190,42 2,45 B4 TBATG- 2(3x35) 0,12 0,668 0,04 3692,32 5,45 B5 B5-9 2(9x500+500) 0,23 0,051 0,006 1475,49 81,64 TBATG- 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 3107,68 3,86 B6 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông ΔP =104,29 kW B¶ng 3.11. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng ®iÖn ph-¬ng ¸n II */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : ΔAD = ∑ΔP D.τ (kWh). Trong ®ã: τ- thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, τ=2369 víi Tmax = 3960 h ΔAD = ∑ΔP D.τ = 104,29.2369=247063,01 (kWh). c. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n II.
  2. + M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã ®iÖn ¸p 10kV tõ TBATG ®Õn 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. TBATG cã hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ hai m¸y biÕn ¸p trung gian vµ hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ TBA khu vùc. + Víi 6 TBA , mçi tr¹m cã hai MBA nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hai ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña ph©n x-ëng ta sö dông 12 m¸y c¾t ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 10kV céng thªm hai m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 10kV vµ ®iÖn ¸p 35kV ë TBATG vµ 2 m¸y c¾t ë phÝa h¹ ¸p hai MBATG lµ 16 m¸y c¾t ®iÖn. + Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong ph-¬ng ¸n II: KMC = n.M = (13.12 + 3.30).103.15,85.103 = 3899,1.106 ®. d/ Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n II. + Chi phÝ tÝnh to¸n Z cña ph-¬ng ¸n II: Vèn ®Çu t-: K = KB + KD + KMC = (3681,6. + 1033,64. + 3899,1) 106 =8614,34.106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: ΔA=ΔAB +ΔAD=1,224.106 + 247063,01 =1,47.106 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n: Z =(avh + atc).K + c. ΔA =(0,1+ 0,2). 8614,34.106 + 1000. 1,47.106 =4054,302.106 ® 3. Ph-¬ng ¸n III. Ph-¬ng ¸n sö dông TPPTT nhËn ®iÖn 35kV tõ hÖ thèng vÒ, cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ®Òu h¹ tõ ®iÖn ¸p 35kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng. a. Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p.
  3. H×nh 4.3. S¬ ®å ®i d©y cao ¸p ph-¬ng ¸n III */ Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng. Trªn c¬ së chän ®-îc s«ng suÊt MBA ë phÇn trªn ta cã kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: TBA S®m Uc/Uh ΔP0 ΔPn Un I0 Sè §¬n Thµnh (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn (106 (106 ®) ®) B1 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B2 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B3 1000 35/0,4 1,72 11 6 1,3 2 147,5 295 B4 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B5 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B6 1600 35/0,4 2,43 18,6 6 1 2 200 400 B7 750 35/0,4 1,36 6,78 5,5 1,4 2 102,4 204,8 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =2259,8.10 ® B¶ng 3.12. Vèn ®Çu t- cho m¸y biÕn ¸p ph-¬ng ¸n III
  4. */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n III. Tªn Sè Stt(kVA) S®m(kVA) ΔP0(kW) ΔPn(kW) ΔA(kWh) TBA m¸y B1 2 2262,18 1250 1,81 14,1 86411,34 B2 2 2418,35 1250 1,81 14,1 94224,51 B3 2 1717,4 1000 1,72 11 68564,43 B4 2 2190,42 1250 1,81 14,1 82996,03 B5 2 2239,65 1250 1,81 14,1 85327,21 B6 2 3107,68 1600 2,43 18,6 85365,77 B7 2 1475,49 750 1,36 6,78 54909,62 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ΔAB =557798,91 kWh B¶ng 3.13.Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph-¬ng ¸n III Ph-¬ng ¸n III b. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. */ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, vµ II ta tiÕn hµnh chän c¸p cao ¸p theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax=3960 h ta cã jkt=3,1 A/mm2. Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B1. S ttpx 2262,18 Imax = = = 18,66 A. 2. 3.U dm 2. 3.35 I max 18,66 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = = = 6,02 mm2. J kt 3,1
  5. Tra PL V.19.TL1 ta chän Ftc = 50 mm2. C¸p ®ång 3 lâi 35 kV c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o, Icp = 200 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.200 = 186 > 2.Imax = 37,32 A VËy c¸p ®· chän tháa m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng Chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50 mm2 víi Icp = 200 A C¸c ®êng d©y cßn l¹i ®-îc tÝnh hoµn toµn t¬ng tù. KÕt qu¶ chän c¸p cña ph-¬ng ¸n III ®-îc ghi trong b¶ng d-íi ®©y: §-êng F L r0 §¬n gi¸ R Thµnh c¸p (mm2) (10 (km) (Ω/km) (Ω) 6 tiÒn ®/km) (106 ®) TPPTT-B1 2(3*50) 0,21 0,494 0,052 130 54,6 TPPTT-B2 2(3*50) 0,22 0,494 0,054 130 57,2 TPPTT-B3 2(3*50) 0,14 0,494 0,035 130 36,4 TPPTT-B4 2(3*50) 0,11 0,494 0,027 130 28,6 TPPTT-B5 2(3*50) 0,12 0,494 0,03 130 31,2 TPPTT-B6 2(3*50) 0,16 0,494 0,04 130 41,6 TPPTT-B7 2(3*50) 0,25 0,494 0,062 130 65 6 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD =314,6 .10 ® B¶ng 3.14. Vèn ®Çu t- x©y dùng ®-êng d©y c¸p cao ¸p trong Ph-¬ng ¸n III */ X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 ΔP = S 2ttpx .R.10-3 (kW). U dm Trong ®ã: 1 R= .r0.l (Ω). n n: sè ®-êng d©y ®i song song Tæn thÊt ΔP trªn ®o¹n c¸p TPPTT – B1 : S 2 ttpx -3 2262,18 2 ΔP = .R.10 = .0,052.10-3=0,22 (kW) U 2 dm 35 2
  6. C¸c ®-êng d©y kh¸c còng tÝnh to¸n t-¬ng tù, kÕt qu¶ cho trong b¶ng d-íi ®©y: §-êng c¸p F (mm2) L r0 R Stt ΔP (km) (Ω/km) (Ω) (kVA) (kW) TPPTT-B1 2(3x50) 0,21 0,494 0,052 2262,18 0,22 TPPTT-B2 2(3x50) 0,22 0,494 0,054 2418,35 0,26 TPPTT-B3 2(3x50) 0,14 0,494 0,035 1717,4 0,08 TPPTT-B4 2(3x50) 0,11 0,494 0,027 2190,42 0,11 TPPTT-B5 2(3x50) 0,12 0,494 0,03 2239,65 0,12 TPPTT-B6 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 3107,68 0,32 TPPTT-B7 2(3x50) 0,25 0,494 0,062 1475,49 0,11 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn ∑ΔPD= 1,22 kW B¶ng 3.15. Tæn thÊt c«ng suÊt trªn c¸c ®o¹n ®-êng d©y c¸p cao ¸p trong ph-¬ng ¸n III
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2