intTypePromotion=1

Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
278
lượt xem
5
download

Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  63/2001/TT­B T C   g µy  9 th¸ng 8 n¨ m  2001 c n B æ  su n g, söa  æ i  T h « n g  t sè 06/2001/TT­B T C  n g µ y 17/1/2001  ® cña  é   µi c h Ý n h   íng d É n  thùc  B T h hiªn N g h Þ  ® Þ n h  sè 78/2000/N§­C p   n g µy  26/12/2000 cña C h Ý n h   h ñ   Ò  p h Ý   p v x¨ng d Ç u Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh  78/2000/N§­   sè  CP ngµy  26/12/2000  cña ChÝnh   phñ    vÒ phÝ  x¨ng dÇu,  Tµi chÝnh  ban  Bé    ®∙  hµnh Th«ng    06/2001/TT­ t sè  BTC   ngµy  17/1/2001,nay  Tµi chÝnh    Bé    híng dÉn      bæ sung,söa  æi    ® mét sè  ®iÓm   sau: nh  1.§iÓm       3,môc   ITh«ng   06/2001/TT­ tsè  BTC   trªn® îcbæ   nªu      sung  thªm  tiÕtc    sau ®©y: c/C¸c  chøc,c¸nh©n      tæ      (gäichung    lµ®¬n    vÞ) kh«ng  thuéc ®èi t      îng nép  phÝ  x¨ng dÇu,  nhng  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp  xÊu khÈu  x¨ng,dÇu    diezen b»ng  nguån  x¨ng  dÇu  chÞu  ®∙  phÝ x¨ng dÇu  ® îc ng©n  th×    s¸ch nhµ    níchoµn    tiÒn phÝ    l¹ sè  i   x¨ng dÇu  nép  ®∙  ng©n  s¸ch nhµ       îng x¨ng,   níc®èi víi   l   dÇu  thùc  xuÊt khÈu      chøc, c¸ nh©n    tÕ    (trõc¸c tæ      trùc tiÕp nhËp  khÈu, s¶n    xuÊt,chÕ    biÕn  x¨ng dÇu, ®ång          thêitrùctiÕp xuÊtkhÈu      x¨ng,dÇu    diezen ch­   a tÝnh phÝ x¨ng dÇu)    theo thñ tôcquy        ®Þnh    díi®©y: c1/§¬n  thuéc ®èi t   îchoµn      vÞ     îng ®   tr¶phÝ  x¨ng dÇu nªu  t¹    i ®iÓm   nµy  ph¶icã    s¬, chøng      c¸c hå    tõ chøng minh  l   sè îng x¨ng dÇu thùc tÕ    xuÊt khÈu    ®∙  chÞu  phÝ  x¨ng dÇu, bao      gåm: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  hoµn phÝ  x¨ng dÇu cña  ®¬n  ®èi víix¨ng,dÇu  vÞ        diezen  xuÊt khÈu, trong        l x¨ng, dÇu   ®ã ghi râ: sè îng    diezen thùc mua  ®∙  chÞu phÝ  x¨ng dÇu, sè îng x¨ng,dÇu    l     diezen thùc tÕ    xuÊt khÈu,sè      tiÒn phÝ    x¨ng dÇu    ®Ò nghÞ  hoµn    tµikho¶n  tr¶,sè    cña ®¬n  t¹  vÞ  ing©n  hµng hoÆc   kho    b¹c giao dÞch    tØnh,thµnh    phè.... ­ Hîp    ®ång mua  x¨ng dÇu  víitæ  ký    chøc  trong    níc b¸n x¨ng dÇu, kÌm  theo    ho¸ ®¬n mua   x¨ng,dÇu    diezen  cña  chøc,c¸ nh©n  x¨ng  tæ      b¸n  dÇu    (lo¹i ho¸ ®¬n  Bé      do  TµichÝnh   ph¸thµnh hoÆc     ho¸ ®¬n      tù intheo mÉu  quy ®Þnh  vµ  ® îcBé    ®∙    TµichÝnh  chÊp nhËn cho  dông). sö  ­ GiÊy    phÐp (kinhdoanh    xuÊt nhËp    khÈu  h¹n  vµ  ng¹ch)xuÊt khÈu      x¨ng  dÇu  diezen do  Th¬ng      Bé  m¹icÊp. ­ Hîp ®ång xuÊt khÈu    x¨ng,dÇu    diezen  víiníc ngoµi;tr ký        êng hîp uû  th¸cxuÊtkhÈu        th× cßn ph¶icã      hîp ®ång  th¸cxuÊtkhÈu  uû      x¨ng,dÇu    diezen. ­ Ho¸ ®¬n  b¸n hµng x¨ng, dÇu     diezen cho    níc ngoµi,khu    chÕ  xuÊt,   doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt. ­Tê    khaiH¶iquan      hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,cã      thanh kho¶n  x¸cnhËn  vµ    cña  c¬  quan    H¶i quan  sè îng,chñng  i vÒ  l   lo¹ x¨ng dÇu      diezen thùc tÕ      xuÊtkhÈu.   Hå  ®Ò   s¬  nghÞ  hoµn phÝ  x¨ng dÇu  nªu      Côc  trªngöivÒ  ThuÕ     trùctiÕp  qu¶n    lý®¬n  ph¶ilµb¶n  vÞ      chÝnh  (nÕu    lµb¶n  sao    th× ph¶i® îcc¬      quan  c«ng  chøng nhµ      nícx¸c nhËn).Trêng        i     hîp,®èi víilo¹  b¶n  v¨n C«ng chøng  nhµ    níc kh«ng    x¸cnhËn    th× gi¸m  ®èc  ®¬n  ph¶iký        tªn, vÞ    tªn, râ hä    ghi ®ãng  dÊu cña  ®¬n  vµo  vÞ  b¶n sao  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh    tr   luËtvÒ  ph¸p    lýcña 
  2. 2 v¨n b¶n, ®ång        thêiph¶ixuÊt tr×nh b¶n        chÝnh    quan  ®Ó c¬  ThuÕ     ®èi chiÕu,   sau  tr¶l¹b¶n  ®ã      i chÝnh cho ®¬n  vÞ. c2/Côc    ThuÕ  nhËn  îchå  cña  ®   s¬  ®¬n  göi®Õn   vÞ    ph¶ikiÓm    s¬.   trahå    §èivíihå  b¶o      s¬  ®¶m       liÖu chÝnh    Côc  ëng  thñ tôc,sè    x¸c th×  tr Côc ThuÕ  ký  QuyÕt  ®Þnh  hoµn phÝ  x¨ng  dÇu cho ®¬n  trong thêigian  ngµy      vÞ      15  kÓ tõ ngµy nhËn  îc®Çy   hå  ®Ò   ®   ®ñ  s¬  nghÞ hoµn  phÝ  x¨ng dÇu cña  ®¬n  göi vÞ    ®Õn.  Trêng  hîp ph¶i kiÓm         tra,x¸c minh hoÆc   cÇn    bæ sung  s¬  íc khi hå  tr     hoµn th×    thêigian        ngµy. NÕu   tèi®a lµ 30    ®¬n  kh«ng  vÞ  lËp    s¬, thñ ®ñ hå      tôc hoÆc     kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  îc hoµn  ®   phÝ  x¨ng dÇu  theo quy ®Þnh    th× ph¶itr¶lêib»ng  b¶n        v¨n  cho  ®¬n  biÕt trong thêih¹n  ngµy      vÞ        7  kÓ tõ ngµy  nhËn  îchå  ®   s¬. c3/Côc    ThuÕ  trùctiÕp quyÕt ®Þnh          hoµn phÝ  x¨ng dÇu    ph¶igöiQuyÕt      ®Þnh  hoµn  phÝ x¨ng  dÇu  (b¶n chÝnh),kÌm    theo toµn  hå  ®Ò   bé  s¬  nghÞ  hoµn phÝ  x¨ng dÇu  (b¶n sao) vÒ  Tµi chÝnh    Bé    (Vô Ng©n  s¸ch nhµ        níc)®Ó Vô Ng©n  s¸ch nhµ      nícthùc hiÖn    hoµn phÝ x¨ng dÇu    cho ®¬n  vÞ. c4/ Sè     tiÒn  phÝ  x¨ng dÇu  îc hoµn  ®   ®èi   îng  víil x¨ng  dÇu  xuÊt khÈu  trong cïng n¨m        tµichÝnh  ®¬n  ph¶ih¹ch    th×  vÞ    to¸ngi¶m    chiphÝ  kinh doanh    hµng  xuÊt khÈu. Riªng sè        phÝ  x¨ng dÇu  îchoµn     îng x¨ng  ®   ®èi víil   dÇu  thùc  tÕ  xuÊt khÈu  ®∙    n¨m  íc(sè phÝ  tr     n¨m  íc® îchoµn  tr     vµo  n¨m sau)th× ®¬n      vÞ  ph¶ih¹ch to¸nvµo          thu nhËp    êng  bÊt th cña n¨m  îchoµn  ®   phÝ. 2. §o¹n  i   t¹ g¹ch ®Çu  dßng  cuèicïng cña          tiÕtb, ®iÓm     1, môc  I II Th«ng  t sè 06/2001/TT/BTC    trªn ®©y     Më     lµ:"­ sæ s¸ch    kÕ to¸n theo      dâi riªng,cËp    nhËt sè    tiÒn phÝ    x¨ng dÇu    ph¸tsinh ®Ó     thanh      to¸nvíi ng©n  s¸ch nhµ        níc.§èi víic¸c ®¬n  kinh      vÞ  doanh  x¨ng dÇu  kh«ng    trùc tiÕp  khai,nép  kª    phÝ x¨ng  dÇu  th× tiÒn phÝ  x¨ng dÇu   kh«ng ph¶i lµ doanh      thu cña  ho¹t ®éng    kinh  doanh  x¨ng dÇu,  nªn  kh«ng  îc h¹ch  ®   to¸n vµo    doanh  thu cña  ®¬n   kinh vÞ    doanh".Nay  îcthay b»ng    ®     g¹ch ®Çu     dßng    sau: míinh  ­ Më   s¸ch kÕ      sè    to¸ntheo    dâiriªng,cËp    nhËt sè    tiÒn phÝ    x¨ng  dÇu    ph¸t sinh®Ó     thanh      to¸nvíing©n  s¸ch nhµ    níc. 3. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 1/1/2001.Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn, nÕu  khã      cã  kh¨n víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ    quan, ®¬n  ph¶n  c¸c c¬    vÞ  ¸nh kÞp    Bé      thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2