Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
93
lượt xem
7
download

Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t   c ña B é  Y  tÕ S è   07/2000/TT­B Y T  n g µ y  20 th¸ng 4 n¨ m   2000  H íng d É n   viÖc xu Êt, h Ë p  kh È u  thuèc   n vµ m ü  p h È m   ¶ n h  h ë n g  trùc tiÕp ® Õ n  s øc kh oΠc o n  n g êi n¨ m  2000  Thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  30/12/1999 cña Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ n¨m  2000; QuyÕt    ®Þnh   cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    0088/2000/Q§­ Bé  m¹i sè  BTM   ngµy 18/01/2000  ban  hµnh  danh  môc      chitiÕthµng    ho¸ cÊm  u  l th«ng,dÞch  th   vô  ¬ng    m¹i cÊm   thùc hiÖn,hµng        ho¸ dÞch  h¹n  vô  chÕ  kinh doanh,kinh doanh  ®iÒu        cã  kiÖn;   C«ng  v¨n  585/VPCP­KTTH   sè  ngµy 21/02/2000  cña V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg. Sau    khicã  sù tham  gia gãp  cña  Th¬ng    iC«ng  ý  Bé  m¹i t¹  v¨n  1238/TM­XNK   sè  ngµy  24/3/2000,Bé  tÕ    Y  híng dÉn   viÖc xuÊt nhËp    khÈu thuèc vµ      mü phÈm   ¶nh  h­ ëng    trùctiÕp tísøc      i khoÎcon    ngêinh    sau:   I. h ÷ n g  c ¬ s ë ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  n g u yªn   N liÖu v µ thµnh p h È m  thuèc p h ß n g  v µ  c h ÷a b Ö n h  c h o  n g êi, ü  p h È m  ¶ n h  h ë n g    m trùc tiÕp ® Õ n  s ø c k h oΠc o n  n g êi: 1.C¸c    doanh nghiÖp  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thuèc ® îcthµnh        lËp theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt ®ñ       tiªuchuÈn  ®iÒu  kiÖn kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  thuèc ®∙  îcc¬    ®   quan    H¶iquan  cÊp    doanh  mµ sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  îc ®   xuÊt nhËp  khÈu  trùc tiÕp    nguyªn liÖu, thµnh    phÈm  thuèc  phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho ngêi. 2.C¸c    doanh nghiÖp  s¶n xuÊt,kinh doanh      thuéc c¸cthµnh      phÇn kinh tÕ    thµnh  theo  lËp  quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt Nam   GiÊy    cã  chøng nhËn ®¨ng  ký kinh doanh  Æt     m hµng thuèc phßng  ch÷a    vµ  bÖnh  cho ngêi®∙  îcc¬    ®   quan  H¶i quan    cÊp giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊtnhËp    khÈu  ® îc phÐp    xuÊt khÈu  nguyªn liÖu,thµnh    phÈm  thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho  ngêi. 3. C¸c    doanh nghiÖp thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ    thµnh  lËp theo quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt Nam   GiÊy    cã  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  Æt   ký    m hµng    mü phÈm   (hoÆc ngµnh  hµng    tiªudïng) ®∙  îc c¬    ®   quan    h¶i quan  cÊp  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊt  nhËp  khÈu  îc phÐp  ®   xuÊt,nhËp    khÈu    mü phÈm   ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ngêi. 4. C¸c    doanh nghiÖp s¶n xuÊt      dîcphÈm   thµnh  theo  lËp  LuËt ®Çu        tníc ngoµit¹ ViÖtNam   îcnhËp     i   ®   khÈu  nguyªn,phô      liÖu cho  s¶n  xuÊtthuèc thµnh      phÈm         phïhîp víigiÊy phÐp    ®Çu  . t
 2. 2 II. ét s è q u y  ® Þ n h  trong vi Öc x u Êt, h Ë p  k h È u  M  n thuèc v µ m ü  p h È m  ¶ n h  h ë n g  trùc tiÕp tíi ø c k h oΠc o n  n g êi:  s 1.XuÊt,nhËp      khÈu  th¸c: uû  ViÖc xuÊt nhËp    khÈu  th¸cph¶ithùc hiÖn  uû        theo quy ®Þnh  cña  Th­ Bé  ¬ng    i m¹i t¹ Th«ng   18/1998/TT­ t sè  BTM   ngµy 28/8/1998 híng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy  vµ  ®Þnh  t¹  iTh«ng   t nµy. Thuèc    nhËp  khÈu  th¸cph¶i® a    uû      vÒ kho  cña  c«ng    ty xuÊt  nhËp khÈu,kiÓm    so¸t, kiÓm    trachÊtl   íckhigiao hµng   îng tr       cho  uû  bªn  th¸c. 2.H¹n    dïng cña    thuèc thµnh    phÈm   nguyªn liÖu s¶n  vµ      xuÊtthuèc:   ­ C¸c    thuèc thµnh    phÇm   nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam     ph¶ilµthuèc míis¶n          xuÊt,h¹n    dïng cßn  i   l¹ khi®Õn     c¶ng  ViÖt Nam       tèithiÓu ph¶ilµ 18      th¸ng.§èi     víi  thuèc cã  dïng    h¹n  b»ng hoÆc     n¨m    dïng  díi02  th× h¹n  cßn      l¹ khi®Õn   i c¶ng  ViÖt Nam       tèithiÓu ph¶i lµ 12      th¸ng.Trêng    hîp  Æc   ® biÖt Côc    Qu¶n    îc lý D   ViÖtNam     xem      xÐt gi¶iquyÕt cô    thÓ. ­ Nguyªn    liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt thuèc    ph¶i cßn    h¹n dïng    trªn3  n¨m  tõ ngµy  kÓ    ®Õn  c¶ng ViÖt Nam,    ®èi    víinguyªn liÖu cã    h¹n  dïng  n¨m  3  hoÆc     n¨m  ngµy  ®Õn   díi3  th×  vÒ  c¶ng ViÖt Nam     kh«ng  îc qu¸ 6  ®     th¸ng kÓ    tõngµy    s¶n xuÊt(Quy    ®Þnh nµy kh«ng    ¸p dông      víi liÖu). dîc 3.PhiÕu    kiÓm  nghiÖm  gèc: Khilµm        thñ tôcth«ng  quan,doanh    nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh H¶i quan          cöa  khÈu  phiÕu kiÓm  nghiÖm   gèc cña  nhµ  s¶n xuÊt ®¹t tiªuchuÈn        cña  nguyªn   liÖu s¶n    xuÊt thuèc,thuèc      thµnh  phÈm  hoÆc     mü phÈm   ¶nh hëng    trùc tiÕp  ®Õn  søc khoÎcon    ngêikÌm    theo  tõng    l«hµng  nhËp. H¶i quan      cöa khÈu  chØ  gi÷ b¶n    copy phiÕu  kiÓm  nghiÖm   ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña  doanh  nghiÖp  Gi¸m  do  ®èc  doanh  nghiÖp  x¸cnhËn  ký    (nÕu  yªu cÇu). cã    Trêng    hîp doanh nghiÖp  nhËp  khÈu    mü phÈm   ¶nh  hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎ con    ngêi,kh«ng    xuÊt tr×nh  îc phiÕu    ®   kiÓm  nghiÖm   gèc cña  nhµ  s¶n xuÊt,H¶i quan      cöa khÈu  cho  t¹m  nhËp  kho  vÒ  cña c«ng      ty®Ó b¶o  qu¶n.  H¶i quan  gi¸m    s¸tviÖc  lÊy mÉu  theo quy  ®Þnh    göi ®Õn   quan  c¬  kiÓm     tra chÊt l    îng nhµ    níccña ngµnh  tÕ    Y  ®Ó kiÓm    trachÊt l    îng (quy ®Þnh  i   t¹ QuyÕt    ®Þnh  sè 2585/BYT­  ngµy 28/12/1996 cña Bé  tr Q§ ëng Bé  Y  tÕ),  doanh  nghiÖp  chØ  îc gi¶ito¶ ®Ó   ®       kinh doanh    sau    phiÕu  khicã  kiÓm  nghiÖm     ®¹t tiªuchuÈn    chÊtl  îng. 4.LËp    ®¬n  hµng: §¬n hµng  xuÊt,nhËp    khÈu  nguyªn liÖu,thµnh    phÈm   thuèc phßng  vµ  ch÷a  bÖnh  cho ngêivµ      mü phÈm   ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn     søc khoÎcon    ngêi  ® îc lËp    thµnh  b¶n, trong  04    ®ã:  b¶n    01  göi H¶i quan; 01    b¶n   göi doanh  nghiÖp  02  vµ  b¶n u. B¶n    l   göi H¶i quan    îc göi trùc tiÕp  sÏ ®       ®Õn  Tæng   côc  H¶i quan, trªn ®¬n       hµng  ®ãng  cã  dÊu "b¶n    göi H¶i quan".B¶n      göi doanh  nghiÖp  ®ãng  cã  dÊu  "b¶n    göi doanh nghiÖp",doanh    nghiÖp  dông  sö  "b¶n  göidoanh    nghiÖp"®Ó     tr×nh H¶i quan      cöa khÈu    khinhËn  hµng. 5. Nh∙n    thuèc  mü   vµ  phÈm   ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ con    ngêi   xuÊt nhËp    khÈu thùc hiÖn    theo Quy  chÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng  trong níc     vµ hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc ban  ®   hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 
 3. 3 178/1999/Q§­TTg ngµy 30/8/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quy  vµ  ®Þnh cña  Bé  tÕ  nh∙n thuèc vµ    Y  vÒ      mü phÈm   ¶nh  hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ng­ êit¹ QuyÕt      i ®Þnh  416/2000/Q§­ sè  BYT  ngµy 18/2/2000. Nh∙n cña nguyªn liÖu,thuèc  mü     vµ  phÈm  ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn  søc  khoÎcon    ngêi®∙  sè    cã  ®¨ng  ph¶i® îcinhoÆc   ký        d¸n    tªndoanh  nghiÖp ViÖt  Nam  nhËp khÈu. 6. D¸n    nh∙n phô ®èi    víinguyªn liÖu,thuèc  mü     vµ  phÈm  ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ con    ngêi     cha  sè  cã  ®¨ng  nhËp  ký  khÈu u  l hµnh  i t¹ ViÖt  Nam: ­ Nguyªn    liÖu,thuèc vµ        mü phÈm  ¶nh  hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ngêiph¶inhËp  kho      vÒ  cña doanh  nghiÖp,thùc hiÖn  nh∙n phô  íckhi® a      d¸n    tr     ra l hµnh.  u  ­ Nh∙n    phô cña thuèc,mü     phÈm  nhËp khÈu  îc d¸n    ®   trªnbao  th b×  ¬ng  phÈm   cña thuèc hoÆc       mü phÈm. ­ Nh∙n    phô cña thuèc cha  sè    cã  ®¨ng  l hµnh  mü   ký u  vµ  phÈm   ¶nh  hëng  trùc tiÕp    ®Õn  søc khoÎ con    ngêi cha  îc cÊp  ®¨ng  chÊt l       ®   sè  ký   îng:in ch÷  mµu   trªngiÊy  ®á    mµu  tr¾ng  ªngsè  (ri   giÊy  phÐp nhËp khÈu: ngµy..    .th¸ng..  . n¨m... îcincïng mµu,        ®   hoÆc  kh¸cmµu)    (H×nh 1) Tªn  doanh  nghiÖp nhËp  khÈu  GiÊy  phÐp  nhËp  khÈu    /QLD  sè:   ngµy  /       /2000 VÝ  dô C«ng    îcphÈm   tyD   Trung  ¬ng  I GiÊy  phÐp  nhËp  khÈu  450/QLD  sè  ngµy  30/4/2000 7.ChÊt îng thuèc nhËp    l     khÈu: Thuèc  nhËp  khÈu ph¶i®¶m     b¶o chÊtl    îng theo quy    ®Þnh    t¹ ChØ   sè  i thÞ  03/1998/CT­BYT  ngµy 17/2/1998 cña  tr Bé  ëng  Y  vµ  Bé  tÕ  Quy  chÕ qu¶n    lý chÊt l thuèc   îng  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Y   Bé  tÕ  sè  2412/1998/Q§­BYT  ngµy 15/9/1998. 8. Cung cÊp nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc  thuèc  vµ  thµnh phÈm  nhËp  khÈu: ChØ     c¸c c«ng      ty níc ngoµi cã    giÊy  phÐp kinh  doanh  xuÊt nhËp  khÈu  thuèc vµ    nguyªn  liÖu s¶n    xuÊt thuèc        víic¸c doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     îc   míi®   cung  cÊp  nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc  thuèc    vµ  thµnh  phÈm   cho    c¸c doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu cña  ViÖt Nam.    Trêng      hîp c¸c biÖtdîcquý      hiÕm   cÇn  cho nhu  cÇu  ®iÒu    trÞhoÆc     c¸cnguyªn liÖu cÇn      cho  nhu  cÇu s¶n xuÊt nhng    c¸c c«ng    giÊy    ty cã  phÐp  kh«ng  kinh doanh, Côc      Qu¶n    îc xem   lýD   xÐt  cho 
 4. 4 nhËp      tõ c¸c c«ng    uy  tycã  tÝn    trªnthÕ  i§iÒu  gií   . nµy  kh«ng  b¾t  buéc    ¸p dông  ®èi víi     thuèc thµnh    phÈm   häc    y  cæ truyÒn  dîcliÖu s¶n  vµ      xuÊtthuèc.   9.Danh    môc  thuèc,nguyªn liÖu lµm        thuèc phßng  ch÷a    vµ  bÖnh  cho  ng­ êi vµ      mü phÈm   ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ con    ngêi xuÊt nhËp      khÈu  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cña  Y  bao  Bé  tÕ  gåm: a. Danh    môc nguyªn liÖu  thµnh  vµ  phÈm  thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho  ngêicÊm     nhËp khÈu (Phô    lôc1). b. Danh    môc nguyªn liÖu  thµnh  vµ  phÈm   thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho ngêivµ      mü phÈm  ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ngêi®∙  îcBé    ®   Y  tÕ cÊp  ®¨ng  khi xuÊt nhËp  sè  ký      khÈu kh«ng  cÊp giÊy phÐp cña  Y   Bé  tÕ  (Phô    lôc2). c. Danh    môc  nguyªn liÖu  thµnh  vµ  phÈm   thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho  ngêivµ      mü phÈm   ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ngêixuÊt,nhËp      khÈu ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Y  (Phô    Bé  tÕ  lôc3). d. Danh    môc    Æt   c¸cm hµng  xuÊt,nhËp    khÈu  kh«ng  thuéc ph¹m      vi®iÒu  chØnh cña Th«ng   tnµy  bao  gåm: ­ Thuèc    viÖn    trînh©n ®¹o thùc hiÖn    theo Th«ng    13/1998/TT­ t sè  BYT  ngµy  15/10/1998 cña  Y    Bé  tÕ. ­ Thuèc    nhËp khÈu  xuÊt khÈu  vµ    theo  êng    ® phi mËu  dÞch thùc hiÖn  theo Th«ng t sè 14/BYT­  ngµy 01/8/1994 cña Bé  Y  tÕ vµ C«ng  v¨n TT   126/QLD  ngµy 10/01/2000 cña    Côc Qu¶n      lýdîcViÖtNam.   ­ Thuèc  mü   vµ  phÈm  ¶nh hëng trùc tiÕp    ®Õn  søc khoÎ con    ngêi t¹m    nhËp    t¸ xuÊtvµ  i   chuyÓn  khÈu:thùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ Nh÷ng  i     lo¹ mü phÈm     kh«ng  thuéc danh    môc  Bé  tÕ  do  Y  qu¶n    lýchÊtl  ­ îng. III.X u Êt, h Ë p  k h È u  n g u yªn liÖu v µ thµnh p h È m      n thuèc p h ß n g  v µ c h ÷a b Ö n h  c h o  n g êi v µ m ü  p h È m   ¶ n h  h ë n g  trùc tiÕp ® Õ n  s ø c k h oΠc o n  n g êi  k h « n g  c Ê p  giÊy p h Ð p  c ñ a B é  Y  t Õ  (theo d a n h  m ô c  thuéc P h ô  lôc 2) 1. XuÊt    khÈu thµnh phÈm  thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh  cho ngêi ® îc Bé      Y   cÊp  ®¨ng  l hµnh  i tÕ  sè  ký u  t¹ ViÖt Nam   mü     vµ  phÈm  ¶nh hëng    trùc tiÕp  ®Õn  søc khoÎcon    ngêi®∙  îcBé  tÕ    ®   Y  cÊp  ®¨ng  chÊtl sè  ký   îng. Danh  môc  xuÊtkhÈu    thuèc lËp theo MÉu     mü         1,vµ  phÈm   theo MÉu     2. Côc  Qu¶n    îcViÖt Nam     lýD     x¸cnhËn  phïhîp cña    Æt   sù      c¸c m hµng trong  danh  môc  xuÊt khÈu    s¬  víihå  ®¨ng  l t¹  ký u  iCôc Qu¶n    îc ViÖt  lý D   Nam,  kh«ng  chÕ  l   h¹n  sè îng.Doanh nghiÖp  dông  sö  danh  môc nµy  tr×nh H¶i quan      ®Ó   xuÊtkhÈu    theo nhu    cÇu trongn¨m.   2. NhËp    khÈu thµnh phÈm  thuèc phßng  ch÷a  vµ  bÖnh cho ngêi®∙  îc   ®   Bé  tÕ  Y  cÊp  ®¨ng  l hµnh  i sè  ký u  t¹ ViÖtNam   mü       vµ  phÈm   ¶nh  hëng    trùctiÕp  ®Õn   søc khoÎcon    ngêi®∙  îcBé  tÕ    ®   Y  cÊp  ®¨ng  chÊtl sè  ký   îng.
 5. 5 Danh  môc  nhËp  khÈu  thuèc lËp    theo  MÉu   vµ    3  mü phÈm   theo  lËp  MÉu   4. Côc Qu¶n    îcViÖt Nam     lýD     x¸cnhËn  phïhîp cña    Æt   sù      c¸c m hµng trong  danh môc  nhËp khÈu    s¬  víihå  ®¨ng  l t¹  ký u  iCôc Qu¶n    îc ViÖt  lý D   Nam   kh«ng xÐt duyÖt  l   sè îng, doanh nghiÖp  dông  sö  danh môc   nµy tr×nh    H¶i quan    ®Ó nhËp  khÈu theo nhu    cÇu trong n¨m.   C«ng   ty®¨ng  thuèc  îcphÐp  ký  ®   cung  cÊp  thuèc vµo    ViÖt Nam     ph¶ilµ     c«ng    ® îc cÊp  ty ®∙    giÊy phÐp    ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  thuèc,  nguyªn  liÖu lµm  thuèc      víic¸c doanh nghiÖp  cña  ViÖt Nam           (gäit¾t lµ giÊy  phÐp  c«ng    ty).Trêng    hîp c«ng    ty®¨ng  thuèc cha  îccÊp  ký    ®   giÊy phÐp    c«ng  ty th×    ph¶iuû    quyÒn  cho  mét c«ng      ty níc ngoµi kh¸c ®∙  îc cÊp      ®   giÊy phÐp  c«ng    ty®ang  cßn  hiÖu      lùc.Néi dung giÊy uû    quyÒn  thùc hiÖn    theo híng dÉn      t¹ C«ng      i v¨n 3643/QLD  ngµy  27/11/1998 cña    Côc  Qu¶n    îcViÖtNam. lýD     Doanh nghiÖp nhËp khÈu    mü phÈm  ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ   con  ngêi®∙  sè    cã  ®¨ng  ph¶icã    quyÒn  ký    th uû  cña c«ng    ty®¨ng  mü   ký  phÈm   ® îcph©n    phèimü     phÈm   ViÖtNam. ë    3. Thuèc  mü     vµ  phÈm   sè  cã  ®¨ng  ® îcnhËp  ký    khÈu  vµo  ViÖtNam     ph¶i   ® îcinhoÆc     ®¨ng  lªnnh∙n kÌm      d¸n sè  ký      theo têhíng dÉn  dông        sö  b»ng  tiÕng  ViÖt Nam     (theo ®óng        c¸c néidung  trong hå  ®¨ng  l ë    s¬  ký u  Côc Qu¶n    îc lýD   ViÖtNam).   IV. h ñ  tôc v µ thÈ m  q u y Ò n  c Ê p  p h Ð p  x u Êt, h Ë p  k h È u  n g u yªn   T  n liÖu, thµn h p h È m  thuèc p h ß n g  v µ c h ÷a b Ö n h  c h o  n g êi, ü    m p h È m  ¶ n h  h ë n g  trùc tiÕp  ® Õ n  s ø c k h oΠc o n  n g êi (thuéc P h ô  lôc 3) 1. NhËp    khÈu nguyªn liÖu,t¸dîc,vá        nang thuèc,bao  tiÕp    b×  xóc    trùc tiÕp víi     thuèc: §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     5. Nguyªn liÖu nhËp khÈu  ph¶i ® îc ®¨ng  tiªuchuÈu      ký    chÊt l vµ   îng  ph¶i   ®¶m   b¶o  chÊtl    îng ®óng theo tiªuchuÈn  ®¨ng  trªn®¬n      ®∙  ký    hµng. 2.NhËp    khÈu    dîcliÖu: §¬n  hµng  nhËp  khÈu        dîcliÖu lËp theo MÉu     6. Tªn        c¸cdîcliÖu ph¶ighib»ng      tiÕng ViÖtNam   tiÕng Latinh.     vµ    3.NhËp    khÈu  thuèc thµnh    phÈm   cha  sè  cã  ®¨ng  ký: §Ó  ®¶m  b¶o    ®ñ thuèc cho nhu cÇu ®iÒu    trÞ,chèng ®éc quyÒn n©ng  gi¸Bé    (Côc    Y tÕ  Qu¶n    îc ViÖt Nam)  lýD     xem  xÐt cho nhËp khÈu theo nhu  cÇu thùc tÕ    thuèc thµnh    phÈm  cha  sè  cã  ®¨ng  trªnnguyªn t¾c: ký      ChØ  xem  xÐt ®èi    víithuèc thµnh phÈm  chøa      c¸c dîc chÊt cha  sè  cã  ®¨ng  hoÆc     sè  ký  qu¸ Ýt  ®¨ng  nhng  ký  cÇn cho nhu cÇu ®iÒu      trÞ,c¸c thuèc  cã  d¹ng bµo  chÕ  Æc   ® biÖt,trong níccha        s¶n  xuÊt® îc.   §èivíi       thuèc chuyªn khoa,® Æc     c¸c       trÞ,thuèc hiÕm,    ph¶ilËp    ®¬n  hµng  riªng,kÌm    theo  trï dù    cña  bÖnh  viÖn      (cã x¸c nhËn  cña Gi¸m ®èc  bÖnh  viÖn), 
 6. 6 sè îng nhËp  l   ®óng  theo sè îng dù      l   trï cña  bÖnh  viÖn  chØ u  vµ  l hµnh  tronghÖ     ®iÒu trÞ. §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     7. Khi lËp    ®¬n hµng ®¬n  ph¶inép  vÞ    kÌm theo    c¸c giÊy    tê sau cho tõng  lo¹ thuèc:   i ­ GiÊy phÐp u  l hµnh cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn cña    t¹  níc së  icÊp  (b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n sao  c«ng  cã  chøng). ­GiÊy    chøng  nhËn  MP   G (b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n  sao  c«ng  cã  chøng)®èi     víi     phÈm. dîc ­  GiÊy chøng  MP   G hoÆc     c¸c giÊy chøng nhËn  kh¸c t   ¬ng  ¬ng  ® GMT   (B¶n chÝnh  hoÆc  b¶n sao  c«ng  cã  chøng) ®èi    víic¸c s¶n phÈm   ¬ng    t tù thuèc (Dîc­Thùc       phÈm). ­TiªuchuÈn      chÊtl   ph¬ng   îng vµ  ph¸p kiÓm      trachÊtl    îng thuèc. ­MÉu     nh∙n gèc    cña  thuèc ® îcl hµnh      t¹ kÌm     u  t¹ nícsë    i i theo toa híng dÉn        b»ng tiÕng ViÖt cã          ®ñ c¸c néi dung  b¾t buéc  theo Quy chÕ  nh∙n thuèc vµ  mü  phÈm  ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ con    ngêi hiÖn    hµnh  (cã ®ãng  dÊu cña C«ng    tynhËp  khÈu). ­ §èivíi         biÖtdîccã    c¸c     tªnhoÆc   nh∙n hiÖu ¬ng        t tùdÔ g©y  nhÇm       lÉn víi c¸c s¶n    phÈm   ® îc cÊp  ®¨ng    ®∙    sè  ký:ph¶inép    kÌm  theo giÊy    tracøu    tªnvµ  nh∙n hiÖu    hµng    ho¸ cña  Côc  h÷u  Së  c«ng nghiÖp    Khoa  ­ Bé  häc,C«ng    nghÖ   vµ M«i  êng. tr 4. §¬n    hµng nhËp khÈu  thuèc cha  sè    cã  ®¨ng  cña    ký  c¸c doanh nghiÖp  ®Þa  ph¬ng ph¶icã  kiÕn    ý  ®ång  cña  Y   ®Þa   ý  Së  tÕ  ph¬ng, ®¬n    hµng cña  c¸c doanh    nghiÖp thµnh    viªn cña Tæng  c«ng    îc ph¶i cã  kiÕn  ty D     ý  ®ång ý  cña Tæng  c«ng    îctr         Y  (Côc  tyD   íckhigöitíBé  tÕ  i Qu¶n    îcViÖtNam). lýD       Thuèc  thµnh phÈm  cha  sè  cã  ®¨ng  cña    ký  níc ngoµi nhËp    vµo ViÖt  Nam   ph¶ido      c¸c c«ng      tynícngoµicã    giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  vµ  nguyªn liÖu lµm      thuèc víi       doanh  c¸c nghiÖp ViÖtNam     cung  cÊp. 5.NhËp    khÈu  thuèc thµnh    phÈm   häc    y  cæ truyÒn  cha  sè  cã  ®¨ng    ký: §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     8. Thuèc thµnh phÈm   häc    y  cæ truyÒn ph¶i®¸p    øng    c¸c ®iÒu kiÖn  ®∙  nh  quy ®Þnh trong Quy    chÕ  t¹m    nhËp  thêivÒ  khÈu thuèc  häc    y  cæ truyÒn    (t¹i QuyÕt ®Þnh  577/Q§­Bé  tÕ    Y  ngµy  08/7/1993 cña  Y    Bé  tÕ). Khi lËp    ®¬n hµng ®¬n  ph¶inép  vÞ    kÌm theo    c¸c giÊy    tê sau cho tõng  lo¹ thuèc:   i ­ GiÊy    phÐp u  l hµnh cña    t¹  c¬  nícsë  ido  quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  cho  mçi thuèc (b¶n      dÞch sang  tiÕng ViÖtcã      c«ng chøng). ­C«ng    thøc ghi®Çy  c¸cthµnh      ®ñ    phÇn. ­TiªuchuÈn      chÊtl   ph¬ng   îng vµ  ph¸p kiÓm      trachÊtl    îng cña  thuèc. ­MÉu     nh∙n gèc    cña  thuèc ® îcl hµnh      t¹ kÌm     u  t¹ nícsë    i i theo toa híng dÉn        b»ng tiÕng ViÖt cã          ®ñ c¸c néi dung  b¾t buéc  theo Quy chÕ  nh∙n thuèc vµ  mü  phÈm  ¶nh hëng    trùc tiÕp ®Õn  søc khoÎ con    ngêi hiÖn    hµnh  (cã ®ãng  dÊu cña C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu).
 7. 7 ­B¶n    cam  kÕt  chÊtl   së  vÒ   îng vµ  h÷u  c«ng  nghiÖp. Khi nhËp    ph¶i cã    phiÕu  kiÓm     tra chÊt l gèc   îng  cña nhµ  s¶n xuÊt kÌm    theo tõng    l«hµng. Hµng    nhËp  ph¶i® a  vÒ    vµo  kho cña c«ng    nh∙n phô  tyd¸n    nh quy ®Þnh      ®èi víithuèc cha  sè    cã  ®¨ng  ký. 6.NhËp    khÈu  thuèc mÉu     dïng cho    ®¨ng  ký: LËp  ®¬n  hµng  riªngtheo mÉu       9. Mçi  thuèc thµnh    phÈm   îcnhËp    ®Õn   ®¬n  ®ãng        ®   tõ 5  10  vÞ  gãiphï hîp víimÉu   ®Þnh  a  l hµnh. Nh÷ng    dù  ® ra u    mÉu  nµy chØ  dïng cho môc ®Ých  ®¨ng  thuèc. ký  Nguyªn    îcnhËp  liÖu ®   cho môc  ®Ých ®¨ng  thuèc thùc hiÖn  ký      theo  Quy  chÕ ®¨ng  thuèc  ký  (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1203/Q§­ sè  BYT   ngµy    11/7/1996). 7.NhËp    khÈu  thuèc lµm    mÉu   ng  tr bµy,tr     iÓnl∙m: §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     10. Côc Qu¶n    îcViÖtNam     lýD     sÏxem     thÓ    l       xÐt cô  víi îng phïhîp cho  sè  môc  ®Ých  ng  tr bµy  tr     vµ  iÓn l∙m.Thuèc  chØ  îc t¹m  ®   nhËp, sau      khikÕt thóc tr     iÓn l∙m ph¶it¸ xuÊt.NÕu       i    kh«ng  i t¸ xuÊt mµ       dïng  vµo môc ®Ých  kh¸cph¶i® îcBé        Y  vµ  Th¬ng    tÕ  Bé  m¹ichÊp  thuËn. 8.NhËp    khÈu  thuèc cña      c¸cch¬ng  tr×nh y  quèc    tÕ  gia: §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     11. Thuèc cho    c¸cch¬ng  tr×nh y  uèc      tÕ  gia ph¶i® îcnhËp      khÈu  th¸cqua  uû    c¸c doanh    nghiÖp  chøc  cã  n¨ng xuÊt nhËp    khÈu thuèc trùctiÕp vµ        ph¶ixuÊt     tr×nh  kÌm theo c¸c    tµiliÖu  li   cã  ªnquan  ®Õn  viÖc nhËp  thuèc cho ch¬ng  tr×nh.Trªn nh∙n thuèc ph¶icã            dßng  ch÷ "Thuèc  ch¬ng tr×nh quèc      gia kh«ng  ® îcb¸n".   9.§èivíi       thuèc ®¸p    øng  nhu  cÇu  cÊp  b¸ch cho    phßng  chèng  dÞch: Ph¶i lµm    ®¬n hµng riªng theo    MÉu   ®Ó   12  Côc qu¶n    îc gi¶iquyÕt lýD       kÞp    thêinhu cÇu phßng chèng  dÞch. 10.NhËp    khÈu    mü phÈm   ¶nh  hëng    trùctiÕp ®Õn     søc  khoÎcon    ngêich­   a  îccÊp  ®¨ng  chÊtl ®   sè  ký   îng: C¸c c«ng    typh¶itiÕn hµnh      ®¨ng  chÊtl     ký   îng mü phÈm   ¶nh  cã  hëng    trùc tiÕp ®Õn     søc khoÎcon    ngêit¹ Côc      i Qu¶n    îcViÖtNam. lýD     §Ó  ®¶m   b¶o cho nhu cÇu ngêitiªudïng trongn¨m          2000,Côc    Qu¶n    ­ lýD îcViÖtNam       xem      xÐt gi¶iquyÕt nhËp    khÈu  cho tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  §¬n  hµng  nhËp  khÈu    lËp theo MÉu     13. Khi lËp    ®¬n hµng ®¬n  ph¶inép  vÞ    kÌm theo    c¸c giÊy    tê sau cho tõng  lo¹ mü     i phÈm: ­ GiÊy    phÐp s¶n  xuÊt vµ u    l hµnh    mü phÈm   c¬  do  quan chøc n¨ng cã  thÈm quyÒn    t¹ cÊp  nícsë   i (B¶n gèc hoÆc  b¶n  copy  c«ng  cã  chøng)kÌm    theo  b¶n  dÞch  b»ng  tiÕng ViÖthoÆc       tiÕng Anh.   ­GiÊy    chøng  nhËn  thµnh  phÇn    mü phÈm   cña  nhµ  s¶n  xuÊt.
 8. 8 ­ MÉu     nh∙n gèc    cña    mü phÈm   îcl hµnh  i   t¹ kÌm  ®  u  t¹ nícsë  i     theo    toa híng  dÉn b»ng tiÕng ViÖt cã          ®ñ c¸c néidung  b¾t buéc  theo Quy chÕ nh∙n thuèc     vµ    mü phÈm   ¶nh hëng    trùctiÕp ®Õn     søc khoÎcon    ngêihiÖn    hµnh    (cã ®ãng  dÊu  cña C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu). ­ GiÊy    phÐp ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh  hµng    mü phÈm   giÊy  vµ  chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  c¬  do  quan    h¶iquan  cÊp  (b¶n  chÝnh  hoÆc  b¶n  copy  x¸cnhËn  cã    cña  Thñ  ëng  tr doanh nghiÖp). 11.XuÊt    khÈu thuèc cha  sè      cã  ®¨ng  ký: §¬n  hµng  xuÊtkhÈu      lËp theo MÉu     14. Khi lËp    ®¬n hµng ®¬n  ph¶inép  vÞ    kÌm theo    c¸c giÊy    tê sau cho tõng  lo¹ thuèc:   i ­Hîp    ®ång  mua    b¸n hoÆc   ®¬n  Æt  ® hµng  cña  c«ng      tynícngoµi. ­TiªuchuÈn  thuËtcña      kü    nguyªn liÖu vµ      thµnh phÈm   thuèc xuÊtkhÈu.     ­MÉu     nh∙n thuèc xuÊtkhÈu.       ­ §èi víic¸c thuèc          biÖt dîc:ph¶inép        kÌm theo giÊy    tracøu    nh∙n tªn vµ    hiÖu  hµng    ho¸ cña Côc  h÷u  Së  c«ng nghiÖp. ­ B¶n    cam  kÕt cña doanh nghiÖp thùc hiÖn theo hîp ®ång xuÊt khÈu    vµ kh«ng u  l hµnh    c¸c s¶n  phÈm   cha  îcBé  tÕ  ®   Y  cÊp  ®¨ng  t¹ thÞ  êng  sè  ký  i tr   trongníc.   12.XuÊt    khÈu mü     phÈm   cha  îccÊp  ®¨ng  chÊtl ®   sè  ký   îng: §¬n  hµng  xuÊtkhÈu      lËp theo MÉu     15. Khi lËp    ®¬n hµng ®¬n  ph¶inép  vÞ    kÌm theo      c¸c tµiliÖu sau    cho tõng  lo¹ mü     i phÈm: ­Hîp    ®ång  mua    b¸n hoÆc   ®¬n  Æt  ® hµng  cña  c«ng      tynícngoµi. ­ MÉu  nh∙n    mü phÈm  xuÊt khÈu  ®ãng  cã  dÊu cña doanh nghiÖp    xin xuÊtkhÈu.   ­ B¶n    cam  kÕt cña doanh nghiÖp thùc hiÖn theo hîp ®ång xuÊt khÈu    vµ kh«ng u  l hµnh    c¸c s¶n  phÈm   cha  îcBé  tÕ  ®   Y  cÊp  ®¨ng  t¹ thÞ  êng  sè  ký  i tr   trongníc.   ­ GiÊy    phÐp ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh  hµng    mü phÈm   giÊy  vµ  chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  c¬  do  quan    H¶i quan cÊp  (b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n  copy  x¸cnhËn  cã    cña  Thñ  ëng  tr doanh  nghiÖp). 13. Quy  ®Þnh     vÒ lËp ®¬n  hµng xuÊt nhËp khÈu ®èi    víithuèc g©y  nghiÖn,thuèc híng t©m        thÇn  thuèc ®éc: vµ    ­ XuÊt    nhËp  khÈu thuèc  g©y nghiÖn, thuèc    híng t©m  thÇn, thuèc    ®éc  ph¶ithùc hiÖn      theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   tnµy  c¸c Quy  vµ    chÕ  Qu¶n   lýthuèc  g©y  nghiÖn  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   2033/1999/Q§­ sè  BYT  ngµy  09/7/1999  cña  tr Bé  ëng  Y    Bé  tÕ,Quy  chÕ qu¶n    lýthuèc híng t©m       thÇn  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  2330/1997/Q§­ sè  BYT  ngµy 8/11/1997;Quy    chÕ  Qu¶n   lý thuèc ®éc ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  2032/1999/Q§­ sè  BYT  ngµy 9/7/1999 cña  tr   Bé  ëng  Y  Bé  tÕ.
 9. 9 IV. ö  lý vi p h¹ m:  X 1. Côc    Qu¶n    îcViÖt Nam,  lýD     Thanh    Y    traBé  tÕ,thanh    tra,kiÓm    traxö  lýviph¹m       trªnph¹m    nícvÒ    vic¶    ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu  thuèc,mü     phÈm. 2. Thanh    Y   tØnh, thµnh    tra Së  tÕ    phè phèi hîp      víiPhßng  Qu¶n    îc lý D   kiÓm     tra,thanh    tra ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu    trªnph¹m      vi,l∙nh thæ tØnh,   thµnh phè. 3. C¸c doanh  nghiÖp  ho¹t®éng    xuÊt,nhËp    khÈu  thuèc  mü   vµ  phÈm   ¶nh hëng   trùctiÕp tí søc     i khoÎcon    ngêiviph¹m        c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  th×    tuú theo  møc   viph¹m  xö      ®é    bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh    sù,nÕu  g©y  thiÖth¹ith×      ph¶ibåith     ëng  thiÖth¹itheo      quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.   V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  ban  ký  hµnh.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i Th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá. 2. Côc    Qu¶n    îc ViÖt Nam,  Y  c¸c tØnh, thµnh  lýD     Së  tÕ      phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng, Tæng     c«ng    îc ViÖt Nam,    ty D     c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  thuèc,mü     phÈm   ¶nh hëng   trùctiÕp ®Õn     søc khoÎcon    ngêi,Ban    Qu¶n    lýDù  ¸n ­ Bé  tÕ,c¸cc«ng          Y      tynícngoµicã   giÊy phÐp      ho¹t®éng  i t¹ ViÖtNam       trong  lÜnh  vùc    tr¸chnhiÖm  dîccã    thùc hiÖn    Th«ng   tnµy. M É u  sè 1 Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc D a n h  m ô c  x u Êt k h È u  thuèc ®∙ c ã s è ®¨ n g k ý                                  KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc Qu¶n    îc ViÖt Nam     lý D     x¸c nhËn  danh  môc    Æt   c¸c m hµng thuèc ®∙  sè    cã  ®¨ng  xinxuÊt khÈu  ký      sang      (tªnníc) nh  sau:  STT Tªn thuèc,hµm  îng, Tiªu   l     Sè  Tªn c«ng  Nhµ  Nhµ  Ghi  d¹ng bµo chÕ,  quy  chuÈ ®¨ng  ty®¨ng    s¶n  nhËp  chó c¸ch ®ãng    gãi n  ký ký  xuÊt  khÈu   chÊt   (tªnníc) (tªnníc) (tªnníc)       lîng
 10. 10                           Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    .n¨m  2000  X¸c nhËn ®¬n hµng gåm... trang..   . Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   kho¶n kÌm  theo C«ng    v¨n sè..   .. (Ký    tªn,®ãng  dÊu) /QLD ngµy..    . th¸ng..n¨m    . 2000  cña Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD        Néi,ngµy..   Hµ    . th¸ng..n¨m    . 2000  Côc  ëng tr
 11. 11 M É u  s è 2  Tªn d o a n h   g hi Ö p  n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N x u Êt  h È u k §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc     . . .. Sè: .. / .. D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  m ü  p h È m  ¶ n h  h ë n g  trùc tiÕp  ® Õ n  s ø c k h oΠc o n  n g êi ®∙ ® îc c Ê p  S D K   c h Êt lîng x u Êt k h È u (§Ýnh  kÌm  C«ng    v¨n sè...ngµy..    . . th¸ng..n¨m    . 2000)                               KÝnh   Côc  göi:  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ  Côc  Qu¶n    îc ViÖt Nam     lý D     x¸c nhËn  danh môc    mü phÈm  ¶nh hëng    trùctiÕp tísøc     i khoÎcon    ngêi®∙  sè    cã  ®¨ng  ký  xinxuÊtkhÈu      sang      sau: (tªnníc)nh    STT Tªn  Æt   Quy  Sè  m ®¨ng  ký  C«ng    C«ng    ty ty C«ng    ty Ghi  hµng c¸ch chÊt l   îc s¶n     îng ®   xuÊt ®¨ng    ký  nhËp  chó ®ãn cÊp    t¹ ViÖt i   (tªnníc) (tªnníc)     khÈu  g  Nam   (nÕu  cã) (tªnníc)   gãi                                                                     Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    .n¨m  2000  X¸c nhËn b¶n  danh môc      mü phÈm   Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   gåm   cã...  .trang.. .kho¶n  . .  . kÌm theo  (Ký    tªn,®ãng  dÊu) C«ng    ..   v¨n sè  ./QLD  . ngµy..  .th¸ng..n¨m    . 199...   cña Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD         Ngµy...       th¸ng..  .n¨m  . 2000  Côc  ëng tr  
 12. 12 M É u  s è 3 Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc D a n h  m ô c  thuèc ®∙ c ã s è ®¨n g k ý  n h Ë p  k h È u  n¨ m  2 00 0                                  KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc Qu¶n    îc ViÖt Nam     lý D     x¸c nhËn  danh  môc thuèc cã  ®¨ng  nh    sè  ký  sau:  STT Tªn thuèc,hµm  îng,   l   Sè  Tªn  c«ng  Tªn  Tªn  Thêi  d¹ng bµo chÕ,  quy  ®¨ng  ty®¨ng  c«ng    c«ng      ty ty h¹n  c¸ch          ®ãng  gãi ký ký     ­tªn s¶n  cung  hiÖu  níc  xuÊt  cÊp     lùccña  ­tªn   (tªnníc)   níc  SDK  Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    .n¨m  2000  Sè: .. .    . ./QLD                 .                  Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   X¸c nhËn ®¬n  hµng gåm...  trang..   . (Ký    tªn,®ãng  dÊu) kho¶n  sè  cã  ®¨ng  phïhîp ký    §¬n hµng  gi¸trÞ®Õn   cã      ngµy.. / ./. . . ...    Néi,ngµy..   Hµ    . th¸ng...n¨m     2000  Côc  ëng tr
 13. 13 M É u  s è 4  Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N   Sè:.. . .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc D a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  m ü  p h È m  ¶ n h  h ë n g   trùc tiÕp tíi ø c k h oΠc o n  n g êi ®∙ ® îc   s c Ê p  s è ®¨ n g k ý c h Êt lîng n h Ë p  k h È u (§Ýnh  kÌm  C«ng    ..   v¨n sè  .ngµy..  . . th¸ng..n¨m    . 2000)                               KÝnh   Côc  göi:  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ  Côc  Qu¶n    îc ViÖt Nam     lý D     x¸c nhËn  danh môc    mü phÈm  ¶nh hëng    trùctiÕp  i tí søc    khoÎ con    ngêi ®∙  îc cÊp    ®   sè  ®¨ng  nh  ký  sau:   STT Tªn  Æt   Quy  Sè  m ®¨ng  ký  Nhµ s¶n  C«ng    C«ng    ty ty   Thêi   hµng c¸ch chÊt l   îc xuÊt (tªn ®¨ng     îng ®       ký  ph©n  phèi  h¹n  ®ãn cÊp    t¹ ViÖt i   níc) (tªnníc)   (tªnníc) hiÖu      lùc g  Nam   cña  gãi S§K   Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    .n¨m  2000  Sè: .. .    . ./QLD  . Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   X¸c nhËn b¶ng  danh  môc   mü phÈm   (Ký    tªn,®ãng  dÊu) nµy gåm   cã...  trang..kho¶n  sè    . cã  ®¨ng    ký chÊt l      îng phïhîp §¬n hµng  gi¸trÞ®Õn   cã      ngµy  . . ... .. / . /.     Ngµy  . ..  th¸ng..      . n¨m  .. 2000  Côc  ëng tr
 14. 14 M É u  s è 5  Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  n g u yªn liÖu,  d îc, a o  b ×    t¸  b s ¶ n x u Êt thuèc n¨ m  2 00 0                   KÝnh   Côc         göi:  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ  Côc Qu¶n    îc ViÖt Nam   lýD     xÐt duyÖt  cho  nhËp    c¸cnguyªn liÖu t¸dîc,bao  ®Ó          b×  s¶n  xuÊtthuèc sau:     STT Tªn  §¬n  Sè ­ l Sè  Tiªu  Tªn c«ng  Tªn c«ng  Tªn c«ng  Ghi  nguyªn vÞ  îng   ®¨ng  chuÈn  ty®¨ng    ký  tys¶n  tycung  chó     liÖu tÝnh ký  chÊt l  ­ ­tªnníc xuÊt ­tªn cÊp                ­tªn (nÕu  îng (nÕu  cã) níc  níc   cã)                                                                 Côc  lýdîcViÖt Nam          qu¶n                 .. .ngµy  . . , .. th¸ng.. n¨m      .   2000  chÊp  thuËn  ®¬n hµng  nhËp  khÈu  Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   gåm  cã..  .trang..kho¶n    . (Ký    tªn,®ãng dÊu) kÌm  theo C«ng      v¨n sè.. /QLD  . ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000  cña  Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    néi,ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000  Côc  ëng tr          
 15. 15 M É u  s è 6  Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc   § ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  d îc liÖu n¨ m  2 00 0  KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc qu¶n    îc ViÖt Nam   lý D     xÐt duyÖt  cho  nhËp        c¸cdîcliÖu sau: STT Tªn    dîc Tªn  khoa  §¬n  Sè îng Nguån  l gèc  Tªn  c«ng  Ghi  liÖu  häc  vÞ  dîcliÖu ­      tycung    chó (tiÕng  (tiÕng  tÝnh tªnníc   cÊp     ­tªn ViÖt) Latinh)` níc                                                        Côc qu¶n      lýdîcViÖtNam     .. .ngµy  . . , .. th¸ng.. n¨m      .   2000  chÊp thuËn  ®¬n  hµng nhËp  khÈu  Gi¸m ®èc (doanh nghiÖp    xinxuÊt khÈu)   gåm  cã..  . trang..kho¶n    . kÌm theo (Ký    tªn,®ãng dÊu)   C«ng    .. /QLD  v¨n sè  . ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000  cña Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    Néi,ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000  Côc  ëng tr    
 16. 16 M É u  s è 7    Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  thuèc c h a c ã s è ®¨ n g k ý  n¨ m  2 0 00 (*)                          KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc qu¶n    îc ViÖt Nam   lý D     xÐt duyÖt  cho  nhËp    c¸cthuèc cha  sè    cã  ®¨ng  sau: ký  STT Tªn thuèc,  §¬n  Sè ­ l Tiªu   Ho¹t   C«ng  Tªn  Tªn  Ghi  hµm  îng, l   vÞ  îng chuÈ chÊt  dông c«ng    c«ng    ty ty chó d¹ng bµo  tÝnh n  chÝnh s¶n  cung  chÕ, quy    chÊt   xuÊt ­    cÊp tªn ­   c¸ch ®ãng    l îng tªnníc   níc gãi (*)NÕu       lµthuèc nhËp  nhu    cã  cÇu  bÖnh  viÖn  ghi:(thuèc nhËp  th×       cho  bÖnh viÖn  ) .. .  . .ngµy  . , ..  th¸ng..n¨m    . Côc qu¶n    îcViÖtNam lýD     Së  tÕ  Y  (tØnh,thµnh    2000  chÊp thuËn ®¬n  hµng  nhËp  phè)   Gi¸m ®èc  khÈu  gåm   ..  cã  .trang ..    . kho¶n  hoÆc  Tæng  c«ng    îc (doanh  tyD   nghiÖp    xinnhËp  kÌm theo  C«ng    .. /QLD  v¨n sè  . (®èivíi       ®¬n  c¸c vÞ  khÈu) ngµy..  .th¸ng..n¨m    . 2000  thµnh viªn)     (kýtªn,®ãng      dÊu) cña Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    néi,ngµy..  .th¸ng..n¨m    . 2000  Côc  ëng tr
 17. 17 M É u  s è 8    Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N     . .. Sè: .. . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc      ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  thuèc y h ä c c æ  truy Ò n      § n¨ m  2 0 00   (Cha  sè  cã  ®¨ng  ký)                              KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc qu¶n    îc ViÖt Nam   lý D     xÐt duyÖt  ®¬n  hµng thuèc y    häc    cæ truyÒn  sau: nh    S Tªn thuèc, §¬n  Sè ­ Tiªu Thµnh  C«ng  Tªn    l   c«ng  Tªn  c«ng  Ghi  TT hµm  îng, l   vÞ  îng chuÈn  phÇn dông tys¶n    tycung  chó   d¹ng bµo  tÝnh chÊt l  ­ xuÊt ­tªn cÊp          ­tªn chÕ, quy c¸ch  îng níc níc ®ãng  gãi Côc qu¶n    îcViÖtNam lýD     Së  tÕ  Y  (tØnh,thµnh  .. .    . .ngµy  . , ..  th¸ng..n¨m    . chÊp thuËn  ®¬n  hµng  nhËp  phè)  2000  khÈu gåm   cã...   trang ..    .kho¶n  hoÆc  Tæng  c«ng    ty Gi¸m ®èc  kÌm theo C«ng    .. /QLD    v¨n sè  . D îc   (doanh  nghiÖp    xinnhËp khÈu) ngµy  . .. th¸ng..n¨m    . 2000 cña  (®èivíi       ®¬n  c¸c vÞ  (kýtªn,®ãng      dÊu) Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     thµnh viªn) Hµ    néi,ngµy..  . th¸ng..n¨m    . 2000  Côc  ëng tr
 18. 18 M ∙ u s è 9 Tªn c« n g  ty C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §Þa  chØ... . .. . . ..   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . ..   . .. § ¬ n  h µ n g  n h Ë n  thuèc m É u  dïng c h o  ®¨n g k ý thuèc                               KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc Qu¶n    îc ViÖt Nam   lýD     xÐt duyÖt  cho  nhËn    c¸cthuèc mÉu     dïng cho    ®¨ng  sau: ký  STT Tªn  thuèc,hµm  îng,d¹ng  §¬n    l   Sè ­ l Ho¹t   Tªn  c«ng    tys¶n  Ghi  bµo  chÕ,  quy  c¸ch ®ãng  vÞ    îng chÊt xuÊt ­tªnníc        chó gãi tÝnh     thuèc nµy  * Sè    chØ  dïng  cho  môc  ®Ých  lµm  mÉu   ®¨ng  thuèc t¹ Côc  ký    i  Qu¶n    îcViÖtNam. lýD       .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    .n¨m  2000  Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Trëng V¨n phßng   ®¹idiÖn  chÊp  thuËn  ®¬n  hµng nhËp  khÈu  (cña C«ng        ty)t¹ ViÖtNam i   gåm  cã..  .trang..kho¶n   . kÌm  theo  (Ký    tªn,®ãng  dÊu) C«ng    .. /QLD  v¨n sè  . ngµy.. th¸ng..n¨m  .     . 2000  cña Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    Néi,ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000 Côc  ëng tr    
 19. 19 M ∙ u s è 1 0      Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Sè: .. . ..   . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  thuèc m É u   c h o  tr g  b µ y, triÓn l∙m  n                             KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc Qu¶n    îc ViÖt Nam   lýD     xÐt duyÖt  cho  nhËp    c¸cthuèc mÉu     cho  ng  tr bµy,tr       iÓnl∙m sau: STT Tªn  thuèc,hµm  îng,d¹ng  §¬n    l   Sè ­ l Ho¹t Tªn    c«ng    tys¶n  Ghi  bµo  chÕ,  quy  c¸ch ®ãng  vÞ    îng chÊt xuÊt ­tªnníc        chó gãi tÝnh .. .ngµy  . . , .. th¸ng.. n¨m      .   2000  Côc  Qu¶n    îcViÖtNam       lýD          Gi¸m  ®èc (doanh nghiÖp    xinnhËp  chÊp thuËn ®¬n  hµng gåm     cã.. .trang..  . khÈu)  kho¶n kÌm theo C«ng      v¨n sè.. /QLD  . (Ký    tªn,®ãng dÊu) ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000 cña Côc Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    Néi,ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 2000 Côc  ëng tr
 20. 20 M ∙ u s è 1 1  Tªn d o a n h  n g hi Ö p C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Sè: .. . ..   . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  h µ n g  n h Ë p  k h È u  thuèc c h o  c h ¬ n g  tr×nh  y tРq u è c gia   (Ghirâ tªnch¬ng        tr×nh)                              KÝnh    göi:Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     (Doanh nghiÖp) kÝnh      ®Ò nghÞ Côc  Qu¶n    îc ViÖt Nam   lýD     xÐt duþÖt  ®¬n  hµng nhËp khÈu thuèc cho    ch¬ng tr×nh (tªnch¬ng      tr×nh)nh    sau:   STT Tªn  thuèc,hµm  îng,d¹ng  §¬n    l   Sè ­ l Tªn c«ng    Tªn  ty c«ng    Ghi  ty bµo  chÕ,  quy  c¸ch ®ãng  vÞ    îng s¶n xuÊt ­    cung cÊp  chó gãi tÝnh tªnníc     ­tªnníc       Côc qu¶n    îcViÖtNam lýD     ý  kiÕn  chñ nhiÖm  ... .ngµy  . . , ..  th¸ng..n¨m    . chÊp thuËn  ®¬n  hµng  nhËp  ch¬ng tr×nh 2000  khÈu gåm   ..  cã  .trang ..    . kho¶n  (KÌm theo c¸cv¨n       Gi¸m ®èc  ®óng  theo quy ®Þnh  trong  b¶n  ªnquan) li   (doanh nghiÖp    xinnhËp khÈu) C«ng    .. /QLD  v¨n sè  . ngµy  ...  (kýtªn,     ®ãng  dÊu) th¸ng..n¨m    . 2000  cña  Côc  Qu¶n    îcViÖtNam   lýD     Hµ    Néi,ngµy..  .th¸ng..n¨m    . 2000  Côc  ëng tr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản