intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu thập thông tin về khách hàng trong quản trị marketing

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

85
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này cung cấp cơ sở để phát triển một chương trình marketing hiệu quả đối với thị trường mục tiêu đã chọn. Công ty cần xác định người tiêu dùng mục tiêu và hiểu quá trình mua của họ trước khi phát triển các kế hoạch marketing của mình. Đó là lý do vì sao bạn cần thu thập thông tin từ khách hàng. Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp quan trọng về vấn đề làm thế nào để đến được với khách hàng và phục vụ họ hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về khách hàng trong quản trị marketing

Tho thip<br /> thOng<br /> tin<br /> •<br /> <br /> ve khach hang<br /> <br /> Quan tri Marketin,<br /> trong cae Doanh nghi,p Vala vi Nho<br /> <br /> Quan tri Marketing trong cae<br /> Doanh nghi~p Vila va Nho<br /> <br /> Thu th~p Thong tin<br /> Khach hang<br /> Den ~ 2.-<br /> <br /> TAl<br /> <br /> sAN LAN THlf I<br /> <br /> va<br /> <br /> Chuang trlnh Phat trien DIJ an Me K6ng<br /> tai trg<br /> <br /> Q<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi¢n D\li hqc Mo OLA (Canada) bien<br /> sO\ln<br /> <br /> Canada's lifelong Learning Provider<br /> <br /> Cuon sach nay do Chul1Ilg trinh Ph3t tri~n DI! an Me Kong<br /> gift ban quyl!n © 2001<br /> Kh6ng dugc sao chep ho~c sua d6i neu khong dugc phep bAng van bim cua<br /> Chuang trinh Phat trien DI! an Me Kong.<br /> <br /> LUlJV<br /> Cu6n sach nay dugc xay dl!Rg tren co so tai li¢u giang d\lY tren 16'p do Vi¢n Quan trj<br /> Kinh doanh - D;;ti h9C Kinh te Qu6c dan, Ha N(li phat trien v6i slJ tai trg cua Chul1Ilg<br /> trinh Phat tri~n DI! an Me Kong. Nh6m bien SO\lll tai li¢u do Th;;tc sl Nguyi!n Quynh<br /> Chi chju trach nhi¢m chinh. Cu6n sach nay khOng dugc sao chep ho~c sua d6i khi chua<br /> dugc phep Mng van ban cua Chuang trlnh Phat trien DI! an Me Kong.<br /> <br /> Chu, ciing nhu cac t6 chrrc<br /> cung clip djch V1! h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc di6u hanh bOi. C6ng ty Tai<br /> chinh Qu6c te (IFC) va duqc tai trg b6"i Ngful hang Phat tritSn Chau A (ADB),<br /> Oxtrilylia, Canada, PhAn Lan, C6ng ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy,<br /> Th1!y DitSn, Th1!y Si va Vu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2