intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
87
lượt xem
23
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 3', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 3

  1. M ay t hay l ing c on n M r a m()t n gu6n thllng t in c 6 feh: lu!).t q uy d jnh o ng p Migiii' h oa d on c ho mQi g iao d jch b an h ang, r na t ren h oa d on l~ c 6 g hi d ja c hi cUa ldllich h ang. a ng t y c hi g ilt h oa d on b an h ang t rong v ong m()t n am, v i t he'ilng c hi c 6 m()t phAn d anh s ach k hach h ang t ru6c dAy, n hung khOi d au n hltthe' d ing ~ 6 n. N hung m()t k h6 k han n ay s inh l a M u b et c ac h oa d on c hi g hi d ja c hi c hung c hung, n hieu)chi b 6 q ua ml,lc djachi.6ngciin~~ t hay c o n hieu thllng t inkhac ling m u6n t im h iiu v e ~achhang, v a bAt d au s uy t fnh x em s au n ay c 6 t he t hu th!).p chUng n hu t M n ao. O ng d a y eu c au n han v ien p hai II,lC l~ h ang n ghin c hi€c h oa d on b an h ang t rong n am v a k ien n ban xa.y dJ!Ilg nhUng v ien g~ch dilu t ien c ua C (J so d lt li¢u k hach h ang. Th~t l a Ifiu cling! D ng thily ti€c ~i s ao m inh W khllng b at d au 8 0m h on. N hu the' se d e d ang hie't b ao v a ling se c o d uqc n hieu thllng tin c an t hiet h on ve k hach h ang cUa m inh, t hong t in v e n m l am vi¢C, v e tu6i tac, v e g iadinh, v.v ... T uynhien c u6i cilng t hl ling c ung d a t riin k hai vi¢C n ay v a ~ thily t ha mu()n c on h on k hllng lam. HQ ~p h qp t hong t in c ua 4 .000 k hach h ang. D ng Qua.ngUi tbie}> c hllc Te't c ho tilt ca, v a t 6ng c hi p hi c ho cil. kha.u i n ifn v a cuOc p hi brru di¢n c hi c o 6 .000 d 6ng m()t c hiec, r e h on n hieu s o vOi p huong a n b ieu l ich. K hach h ang c ua o ng r at c am k fch v e UUn thie'p v a Uri chUc. Nhieu ngrrOi gQi d i¢n n 6i d a ~ d uqc t biep v a c am o n ling. M()t s 6 k hac th~ c hi tOi n gay ci'ra h ang d i s~ Te't. D ng r at h ai l ong t My s ang kieD. c ua m inh d a d em l~ k et q ua. D ng CUng d a t hu drrqc m()t b ai hQc v e tam q uan trQng c ua vi¢C lrru gilt t hong t in v e k hach h ang. D ng quye't d inh c~p nh~t ccr si:J d lt l i¢pdi s au n ay c o t he gUi t hu ti:r q uang c ao v a lien h¢ vOi k hach h ang d e d ang h on. O ng c ling t My c an b6 s ung y eu c au t hllng t in trong c ac h oa d on m uaMng d e c 6 t he l ay d uqc mQi t hong t in c an thie't p hong k hi ling tie'p tl,lc Quang c ao d oanh nghi~p c ua m inh t heo c ach n ay. Thu th(ip thOng tin vi!' q ua trinh va x u huiing m ua h ang eua k}ulch hang 11
  2. P HAN T icH BAI T !P T INH H U6NG 1 H ay tni 1m nhiing cau hOi sau dl!a vao nhiing thOng tin've tlnh hu6ng n eu tren: O ng Quan li~u c 6 t M sir dlJng nhiing phuong phap nao khac d(\ len danh I. s .kh khach hang glri thiep chUc Tet? th~p 2. B':In khuyen ong sau nay nen lam gl M thu thOng tin ve khach hang? T hanh cong c ua ong Quan trong vi~ gui thiep chUc T et c 6 th~ duqc do 3. l uang theo each nao? T hu tirq.p thOng tin vi!' qua trinh v a x u hullng m ua h ang clta khach hang 12
  3. Q ua trinh mua hang eua nguai tieu dung Q ua Idnh rnua hilng eua nguai M u dung khong don thuiln la hilnh d(ing rnua rn(it san pharn nao d6. Q ua trillh nay bilt d au kha lau Inr&c k hi xmit hi~n hilnh d(ing rnua va con tiep di~n lllu sau d6. cae e ong ty phill e hu y vao tolln b(i q ua trlnh rnua hilng c hu t hOng nen c hi t~p trung vao d uy n hat quyet djnh rnua e ua k Meh hilng. C6 th~ thay nam giai do;p1 trong q ua trlnh n ay ( xem Hinh 2 ). - Nhfin biel C an nhlie cae T tmkiem - van de thong tin (tlm phuong a n - (doi giay eil eua hang, (doi naovil'a mall m a,gia, phill thay) chan' vita ti6n? y k ien 19a c hgn ella ngum kh:ic r a ngum k hae) sao) Q uyeldi nh - D anh gia sau - mua khi mua - (mua theo Iy (xern n guai Iri h ay theo khae phiin ei\m tinh) (rug the nao, t hu de? M n. so s anh vai doi giayeli) Hinh 2: Q ua t rinh m ua hang e ua k Mch hang. Q uyel djnh m ua hilng khong nhat thiet phai Iuan thu IUan II! theo nam giai do;p1 n hu s a d 6 tren, va nhieu giao djeh rnua hlmg khong dam bao du ci\ nam giai do;p1. Chling h
  4. himg q uen do. Chi khi m ua Hin dau, khi mua himg quan trQng hay phuc t~p thl ngum t a m ai tuan then du cii nam giai dOiJ.n. Phan sau d ay se mo ta nam giai dO\ln nay. de Nh~n b iet Van Q ua trlnh mua hang M t d au khi ngum ta nh~n biet duqc v~ mQt van d~ hay nhu c au nao do. Nhu c au nay co thi! d o mQt dQng I,!c ben trong thuc dAy - doi, khat, co don - hay do mQt d 9ng I,!c ben ngoai t Mc dAy - thay quang cao hay hang trung b ay hap dAn, dQC tai li~u h uang dan d u lich va muon len k e hO\lch c ho k y nghi. Chiing h~n, b~n c o t M nh~n t My doi giay cua m inh d a bi thung va can n Mc khOng biet nen sua hay thay m oi c ac c ong ty d~u m uon biet khach hang g:;ip phai van d~ gi hay c o nhu c au gi rna hI) c o t he giai quyet b&ng s an pham c ua minh. HI) c o th~ s u dl,lng q uang cao di! tiep c~n nhanh c hong vai m 9t di~n doi tuqng r9ng d~ tuyen truy~n v~ s an phAm c ua minh. V i d\l cong ty Koya nh~ thay nhi~u n guai co tuang nha bi nam m 6c nen c he t~o mQt lo~i son d:;ic bi~t M chOng nam. Sau d o cong ty q uang cao rQng rai de ml)i ngum cung bii5t v~ giai phap mm nay. T im k iem thong tin Nhfrng ngum g:;ip phili mQt van d~ hay c o mQt nhu c au se tim e ach M t hoa man n hu c au do. Ho se tim kiem thong tin v~ e ac san ph:1m d ap Ung d'uqc cai hI) can. Khi tim kiem, hI) c o th~ q uan tam hon den quang cao v~ c ac san phAm c o lien quan, dQC b ao chI, tim tren Internet, tai clm hang hoi nguai ban, va hOi b~n be, nguai than M e o thOng tin va 1m khuyen. Ch~ng h\lll, neu b\lll d ang muon m ua mQt doi giay mm b~n se di! y tm cac quang cao giay, tm eira h ang x em dang e o 10\li giay nao, hOi nhan vien b an hang, va hOi n guai q uen xem hI) c o biet m9t kieu giay hay eira h ang giay nao khOng. c ac c ong ty muon biet nguCti tieu dung lay thOng tin adau de hI) e o t he c ung d p thOng tin c ho khaeh hang a do. Quang cao va ban hang tr'!c tiep rat q uan tn;mg trong giai do~n nay boi co thi! thOng q ua d o M h uang dan khach hang va giup hI) tIm hieu v~ c ac san phAro hi~n co. Cong ty Koya q uang cao son chong nam eua no tren t\lP c hi " nha d
  5. Can nh~c cac phLtdng an m ua Ngum tieu dung sir d\mg thong tin thu th~p d uqc de d in nhile cae phuong a n mua hang. Kho rna bi€t dU
  6. Cae cong ty c o kinh nghi~m thu
  7. B.A.I T~P T V K lEM TRA 3 Dien nhUng tit c on thieu nhUng cau sau dily. V aG Qua trlnh mua hang cua ngum tieu dung co _ _ _ _ giai do",n. 1. c ae cong ty khi l~p k e ho",ch marketing can t~p trung vao _ _ _ _ giai 2. do~ t mng qua trlnh mua hfmg cua ngum tieu dung. Cae cong t y deu m u6n biet ngum tieu dung tim thong tin b dilu va se sir 3. dl)ng bi~n p hap d~ c ung d ip thong t in d in va thiet c ho khach hang. Giai do~ M t dau khi ngum mua nh~n biet duqc mt>t van 4. de hay mt>t nhu cau chua duqc dap ling. Thu th{ip tIWng tin v i q ua tTinh v a xu hllitng m ua hang eua khach hang 17
  8. /' BAIT~PTHVC HANH 1 H ay nghI v e m('Jt san p Mrn hay d!ch VlJ rna b\ill mm m ua ~ pharo h ay d!ch vl,I gi? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1. B\lfl dll lam gl trong mOi giai dO\ill CUa q ua trinh m ua hang. 2. van d e G iai dO\ill 1-Nl$l b ier G iai dO\ill 2 -TIm Idem thong tin G iai dO\ill 3-Ciln n Mc c ac phuCIIlg a n G iai dO\ill 4 -Quyet d !nh m ua . G iai dO\ill 5 -Danh g ia s au k hi m ua vi!' qua t rinh va x u hufJng mua Iu5ng e lla khach han!! 18 T hu t hgp tlu5ng t in
  9. Q ua t rinh m ua han~ c ua k hach hang la c ac to ch Ltc So v6i ngum tieu dung c a n han thi c ac t6 chuc thuOng m ua h ang v6i s 6 luqng IOn hon va co nhieu ngUm t ham gia van qua trinh ra q uyet d jnh m ua hang. Ket qua la qua trinh m ua hang cua cac t6 chuc phuc t')p h on so v6i qua trinh m ua hang eua ngum tieu dung. CO thi! xac djnh dlIgc tam giai do
  10. vien marketing c ua c6ng ty d uang nao nhi!n bie't va dap UTig nhanh nhat vm nhu cAu nay se gianh duQ'C h qp d6ng. ta nhu C3U chung Me) D oanh nghi~p m ua hang can phi'li xac d inh duQ'C s 6 l ugng va d~c Hnh chung c ua c ac m~t hang d n thie't. Nhiing m~t hang phuc ti).p c o t M d oi hOi pbai c o k y s u h ay n gum sir dl,mg c ung xac dinh. N gum c ung UTig m u6n tham g ia v ao giai do~n nay M c ung c ap th6ng tin ve gia tri cac d~c ttnh khac nhau trong s an phfun. H c o the gay anh huimg toi cac d~c diem ky thu~t c ua san phlim va du t M n ao d i nfia ciing nhanh c han han so vm d 6i thu c~nh tranh bCri h b itt can phi'li l am g l d e r on duQ'C hang. C6ng ty banh kyo Kinh D 6 chfutg hi).n c o the dung k y s u c ua mlnh de xac d inh r~ng h c an d uang m ia lo~i RE. D~c di~m ky thu~t clIa san p him D oanh nghi~p m ua hang phai h!a chn va xac d inh c ac d~c diem ky thu~t c ua san phllm. Day la can c u de d oanh nghi~p d e nghi me)t s 6 nguoi c ung UTig d ugc b!a chn gill hiS sO" c hao hang. Ngum cung UTig nao c o t M c ung c ap thong tin giup hlnh t Mnh c ae di).c d iem k y thu~t c ho san phllm c ua k hach hang se c o l qi tM. Chfutg hi).ll, ne'u n gum m ua q uy!t d jnh r~ng h m u6n loi).i b ao bl c o the tai sinh thi ngum c ung UTig nao chao lo~i b ao b l M ng giay hay c ac-tong se c o lqi th!. T im ngLi'di c ung U'ng Nhi~m V\I t i!p theo c ua ngum m ua l a xac d jnh nhiing nguoi c ung UTig tiem nang. Ne'u day l a mua l:in dilu hay mi).t hang dAt tien hoij.c thong s 6 k y thu~t phuc ti).p thi ngum m ua se phi'li m at nhieu thm gian c ho c ong vi~c nay. Nhan vien marketing d n tIm hieu n hiingc6ng t y dang tim kie'm ngum c ung UTig va diim bilO r~ng ngum t a bie't tm mlnh. Can be) c ung tieu c ua c 6ng ty r onh kyo Kinh D 6 chling hi).n se phai lien h~ vm nhieu ngum cung UTig d uang de tim hieu x em nguoi c ung UTig nao co nang ll!c c ung UTig t6t n Mt nhiing mi).t hang c:in thie't. De nghi glr1 h o s d c hao hang TiS chuc m ua hang de nghi nhii'ng ngum cung UTig d u tieu chulln gill hiS s a c hao hang. Me)t s 6 hiS sO" c hao hang chi can me)t b an catalog si'm pham h ay ta r oo gia, con me)t s 6 h 6 sa c Mo h1mg k hac doi hOi phai c o t hu h ay me)t hinh thuc trlnh bay chfnh thuc. Ngum c ung 6ng gill hiS s a c hao hang phai c o k inh nghi~m trong vi~ nghien cUu, vie't lach va t nnh bay. v~ q ua Thu thtjp thong tin trlnh va xu httitng m ua h ang c ua khach hang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản