intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 9

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
20
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 9', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 9

  1. M au n gau n hien h(! t hong (Systematic sample) M au xac su1ft 11fy t1ft cii c ac v~t co s 6 thu t1,r N tTOng mt danh sach M au p han t 6 (Stratified sample) Mau xac xuat duge chn h,ra sao cho m6i khi chn mllu ngllu nhien a mt nhom san phAm nao do no se d~i di~n duge c ho tdng mau M au ti(!n dl,lDg (Convenience sample), Ml'iu chn khOng ngl'iu nhien tll nhiing nguoi san sang tra Uri. rna cong ty mu6n d~t Ml,IC t ieu clla c hinh s ach g ia (Pricing objectives) Ml,lc tieu dugc thong qua vi~c a p dl,lng cac chinh sach gia. Ml,Ic t ieu d uy t ri (Status q uo objectives) Mt philn tTOng chien luge gia, ml,lc tieu cua no la d uy trl mt muc gia ban 6n djnh. N N ganh d ich vl,I (Tertiary industries) Nganh kinh doanh djch Vl,l. N ganh thl1011g m~ (Trade industries) c ac t6 chuc, vi dl,l nhu cac nha ban buon va ban Ie, m ua hang d
  2. Ngllm phI! t rach s an p him (Product manager) Nguoi dUng ra quan Iy m'lt ho~c m 'lt nh6m san pMm. Nguo do holm toan chju tnich nhi~m ve vi~c xac djnh ml,lc tieu va I~p c hien hrqc marketing. Ngllm tieu d ung t ien p hong ( Consumer innovator) Ngum tieu dung dau tien cua m~t san pham ho~c d jch Vl,I mm. N ghien c n m ang t fnh k hai p h3 (Exploratory research) D ie nghien cUu nhilm giup ngum ta hi~u ky, sau hoo nua cac van de xay ra, tim hi6u nguyen nhiln va nhilng anh huang. N ghien cUu ve kh:i nllng c ung d ip (Supply study) PhOng van ngum tieu dung de co duqc nhiing t Mng tin ve thai d~, nh~n xet, d~ng C ff m ua h ang cua hQ. l lurang d uqc thl!e hi~n d um b a hlnh thUc: phung van q ua di~n tho
  3. N han hi~u q uac g ia (National brands) Q uy djnh bOi n ha sim xuilt. Tren thl!c te doi khi n gum ta gi no la nhan hi~u clla nguoi slm xuilt. N han hi~u r ieng (Private brand) M(lt nhom cac san pham dU
  4. Iy (Geographic segmentation) Chia dan s 6 theo tieu P hiln dO\ln t heo y eu t o d ja c hi cling khu Vl/c. P hiln phOi dQc q uyen (Exclusive distribution) Phan ph6i c 6 d nh bel suc ch~n I~, n ha san xual ch~n m~t n ha ban bu6n ho~c ban Ie M trao toan quy~n v~ vi~ b an san pha'm t,!-i m~t vung/khu Vl/C xac djnh. P hiln p hoi co t inh c hqn Iqc (Selective di5tribution) Sir dl,mg m~ng Ium ban Ie h~ c M, c 6 tfnh ch~n I~c d e pha.n phoi san pharo cua minh. P hiln t ich di~m h oa v on (Break-even analysis) Q ua trlnh danh gia lqi nhu~n thu ve, vm cac muc gia h,ra ch(:m. P hiln t ich di~m h oa v on ki~u m m (Modified breakeven analysis) Ky thu~t xa.y d gng chfnh sach gia tren c eJ s o kel hgp m6 hlnh philn tfch diem hoa von kieu truy~n t hong voi vi~c d anh gia nhu d .u lieu dung. Philn t ich k et q ua b an h ang (Sales analysis) Nghien coo cac s 6 li¢u nQi bQ v~ vi~c b an hang, t hea d o c 6 philn tfeh chi tiet titng cau phlln M c 6 d ugc nhling t Mng lin hOO feh hon. P hiln t ich x u t he ( Trend analysis) Phuong phap uac tfnh doanh s o thl!c hi¢n tren C(f s a philn tfeh cac s oli¢u thong ke v~ doanh s o thu d ugc trong thoi gian truOc d6. P huong phll.p tOng chi p hi (Total-cost approach) Tinh tOng chi p hi clla toan ~ c ac khoan m~c chi phi c ua h¢ th6ng phan ph6i c hu k Mng tach rieng titng khoan. P han u ng (Response) Phan ling clia ngum tieu dung doi vm mQt yeu t 6 tac dQng ho~c m~t d(mg ceJ. P hong v an t hao lu~n t heo n hom (Focus group interview) Nghien coo marketing d~ thu th~p thOng tin tren C(f s a ph6ng vAn thao lu~ t hea nh6m g6m tir 8 d en 12 c a nhan t,!-i c ung m~t k hu Vl/c, theo c ung m~t chU de,. P han t ram t 6ng lqi nhu~n (Gross margin percentage) Phuong phap danh gia cho b iet phlln tram doanh thu bU d ap dugc chi phf va mang l~i 19i nhu~ s au khi dii t m chi phi san xuat ra lugng san pharo ban ra trong m~t thm gian xac djnh. P hieu g iam g ia (Coupon) L a c6ng Cl} khuech truong san philm, thuo-ng dugc t~ng cho ngum m ua M nh~n dugc giii.m ghi c ho hln m ua tiep sau. Q Q ua t rinh c hap nh~n (Adoption process) M~t lO'!-t cac quyet djnh kMc nhau cua khach hang d6i voi m~t san pham moL Q ua trinh c hap nh~n c ua k hach hang g6m cac buOc Cl} t M sau: nh~n biet sl! c 6 m~t c ua san pham, quan tam, danh gill, dung thu va chap nh~n. T hu thqp thbng tin ve' q ua trinh va xu h uang m ua h ang cUa khfu-h hang 76
  5. Q ua t rinh p h6 b ien s an p h;lm m m (Diffusion process) N ha d o rna mi?t san phiim se duqc n gum ti~u d ung trong mi?t n h6m ci?ng d 6ng c hap nh~n. Q ua t rinh t rao d 6i ( Exchange process) Q ua t rlnh hai M n t rao d6i mi?t t hu gl do c o g ia trj diE c ung t hoa man n hu cau eua mlnh. Q uang c ao (Advertising) G i& thi?u ve san phiim e ho m';'t lugng khaeh hang tiem nang IOn t hong q ua c ae phuang ti?n thong tin d,!-i c hung diE h bi~t va m ua hang cua m lnh. Q uang c ao b an Ie (Retail advertising) Q uang cao ban h ang trI!c ti€p t,!-i c ae ei"ra himg ban Ie. Q uang c ao c(ing m c (Cooperative advertising) C hi phi c ho c huang trlnh quang cao d o n gum b an hang va nha san xuat cung chju. Q uang c ao ~i c h6 (Point-of-purchase advertising) Sir d ung h lnh anh tuyen truyen va trlnh dien diE k huech t mang s an phllm vao thai dil!m va t,!-i d ja diiEm glin lien vui quy€t d jnh m ua h ang c ua khach. Q uang c ao s o s anh (Comparative advertising) T huyet phlfC k Mch h ang m ua sim p Mm biing c ach s o s anh vrn mi?t s an phAm c ung 10,!-i c ua d6i thu c'.'l1h tranh. Q uang c ao t ren do d ung (Specialty advertising) Q uang c ao t Mng q ua nhling d o d ung c o in t~n tu6i, d ja chi nai s an xuat va thong di?p quang cao, thuang duqc in tren c ac s an phiim n huljch, bUt, Ijch thi d au thl! thao. Q uang c ao t hong t in ve s an p h!im (Informative product advertising) Qulmg c ao dl! t~o n hu c au b an d au v~ m';'t san philm. Q uan h~ o ong c hung (Public relations) Q uan hI! c ua d oanh n ghi¢p vrn ci?ng d 6ng trong d o c o k hach hang, n M c ung ling, c6 dong, nhAn vien, c hinh quyen, c ae t6 ehUe x ii M i. Q uan h~ c ong c hung (Publicity) Mi?t philn elm q uan h~ c.;.ng d6ng li~n q uan d en khu€ch t mang s an phAm ftoi!-c djeh Vl,l c ua d oanh nghi~p. Q uay v ong d " t ru (Stock turnover) S 6liin q uay v ang mi?t Il1l?'I1g dl! trii b inh quAn trong nam. Q uy c ach ph:'im cMit (Specifications) M o til bAng van blm vI! mi?t san phffm hay dich Vl,l rna d oanh nghi~p d n. N guai dau thau tiem nang s e c an c u vllO d o diE x em li~u m inh c o slm xu:ft/ c ung c ap sim phfun/djch Vl,l d o d uqc khong r6i m ui quy€t d jnh tham gia bO thilu. Q uyen c ua nguOi tieu d ung ( Consumer rights) Q uyen duqc a n t oan k hi sir dlfng san phAm, q uyen duqc thong bao, quyen duge ehc;m Il!a va quyen duqc g op y. 77 T hu thtJp thOng tin w! q ua t rink wi x u h uimg m ua h ang c ua khtich h ang
  6. s S im p hilm (Product) L a m ¢t t~p hqp cac dij.c diem v~t ly, d jch ~, bieu t nmg de thoa man nhu cau cua con ngll'oL S an p hllm c img 10l,li (Generic product) D o an hoii-c d o gia d\!ng k h6ng c o ten tu6i ri~ng, khong quang ca~, k h6ng n han hil?u. S an p hllm hifu h inh (Tangible products) L a san phfun v~t chat, e hu kh6ng p Mi djeh ~ nhll' tll' van phap lu~t, djeh ~ y t€. S an p hilm t he c M (Cannibalizing) s an phfun the e M s an phfun khac eung do m ¢t hang san xuat. S an p hilm c6ng nghi~p (Industrial goods) H ang hoa dugc sir d\lng tn!c ti€p hoij.e g ian tiep l am n guyen lit?u dAu vao c ho vit?c san xuat m ¢t IO!li hang hoa khae. S an p hilm vo h inh (Intangible products) L a san phfun d ich ~ n hu tll' van lu~t p Mp, k Mm ~nh. S an x uat d on d au (Speculative production) s an x uat can c u tren c o sa dl! doan eua nba quan ly ve n hu d iu w ang lai tren thi tfUang c ua lo~i san phAm nay. s an phfun dugc san xuat t mac khi cO d an d~t hang. S inh t hai hQc (Ecology) M6i quan hI? giua con ngll'm vOi moi truang. So s anh c huoi s an p hilm - djch V\l (Goods-services continuum) Plmang phap I nnh h ay cae dij.c d iem gi6ng vit khac nhau giiia cac san phfun va djch V\!. T T ai sir d \lng (Recycling) T ai sir d\!ng chiing h!ln n hu d6i v&i hao hI. Q ua Irinh nity t~o nguon n guyen li~u dau van mOi va XU Iy d uqc m¢t tac n Mn quan tn;mg gay 0 nhiem moi trll'ang. T ai s an v on (Capital items) Nhiing tai san lau ben co thm gian kM'u h ao dai. Tl,Io d anh t ieng (Prestige goals) Nlim trong c hien luqc v6 gia. D jnh gia ban 6 mUc c ao M t~o c ho ngum lieu dung an wqng san philm lit 10':li c o danh tieng hoii-c c o c hat Ill'qng cao. T 6ng d ieu t ra (Census) 11m th~p dii li/?u marketing t u tat ell cae nguon. T 6ng hQ"p h!c I uqng b an h ang (Sales force composite) Phll'ang phap dl! doan doanh s 6 b an bang tren CO sa t6ng hqp doanh s 6 ban hang dl! Hnh e ua l at ell l,!c Ill'qng ban hitng trong c ong ty. Thu thtJp thong tin vi' q ua frinh va x u h uang m ua h ang cUa kJuich hang 78
  7. T en n han hi~u ( Brand name) M ¢t philn t rong n han hi¢u g 6m tii' ho~c c hii llim n tn t tn d e x ac d !nh v a p Mn b i¢t s an phlim clla d oanh n ghi¢p v6i d 6i thll c~h t ranh. DAy c hinh l a philn t he h i¢n dtt t hong lin v i q ua trinh va x u h uang m ua hilng ella khach hang
  8. T hiet k e chul1Ilg t rinh n ghien cti'u t hi truc'mg (Research design) XAy dl!'lg m ?t k e ho
  9. T huyet t rinh b an h ang t heo m au ( Canned approach) T huyet t dnh ban hang theo mau dii g hi nM" d e dam bao neu du
  10. V an p hong b an h lmg (Sales office) N ha san xulft l~p van phong k hu V\1C d e quan Iy d~i n gu ban hang. N6 khac van phOng c hi nhanh 0 chb k Mng c 6 k ho d~ lUll hang. V~t p hllm ph\! t rq (Supplies) Nhiing v~t pbam can thiet cho vi¢c v~n hiinh hang ngay song k Mng hi~n di~n trong thanh phtlm, v i dl,l n hu v~t phtlm dung c ho b ao duOng, sua chUa, v~ hanh n hu cae do van phong, gilfy, but, m\fc, bang m\fc, qulin ao bao h¢, v.v... V~t pham ph~ Irq k hMg bao g6m c ae nguyen v~t Ji¢u hi¢n di¢n trong thanh pham n hu cao su trong sam 16p, viii trong qulin ao. V~t t il m au hOng ( Expense item) V~t pham ho~ d ich VI! s u dl,lng trong m~t t hai gian ngan, t huang la m~t nam. Vong dOl b an Ie (Retail life cycle) Q uan ni~m ve vong doi eua Ie m~t d an vi ban q ua cae thOi ky: tham nh~p, tang trucrng, bao hoa va s uy thoai. x X ac d inh thi t rllang ml,!c t ieu (Market targeting) c ae e(')ng t y phiii xac dinh va dua nguOn II!C c ua m lnh vao phl)c VI! m~t s 6 n h6m khaeh hang nhllt dinh tren thi w ang X uat khAu (Exporting) Ban hang ra thj truang nUo-e ngoAi. X uat k hiu c hu d(lng (Active exporting) c ae ho;tt d¢ng marketing tren ph;tm vi qu6e t e e ua m~t doanh nghi¢p nhilm e M d~ng tIm kiem b~n h ang de xulft khllu. X uat k Mu thl,! d(mg (Casual exporting) Doanh nghi¢p thl,l d ¢ng trong cac ho~t d¢ng marketing tren thi tmang qu6e teo y Y eu t o m c di)ng (Cues) Nhiing v~t the trong moi t mang q uyet d inh b an chlft cae ph{m !Ing. T hu t Mp thong tin vlf qua t rink va x u hUCmg m ua hiing c oo kluich hang 82

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản