intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 10

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
15
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 10', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 10

  1. P hy l ye C - Thong tin be) s ung C huang t dnh P Mt trien D g a n M~ K ong dii bi~n so~n b~ sach danh c ho c ac n M quan Iy va chU cac d oanh nghi~p vita va n M b Vi~t Nam. M6i c u6n stich dlIqc thiet k e d e sir dl,mg m.,t cach linh ho~l. Di~u nay cO nghia III m.,1 nglIOi c o 1M II! nghien coo loan de ~ c u6n sach, m.,t giao vien cO 1M sir dl,mg giang d~y, ho~c c huyen g ia III van co 1M dung M Iham khao c ho c ong mc chuyen mon cua minh. BQ sach g 6m hai nhom chu d~: nghi~p • Q uan Iri Ngu6n N han Il!c trong c ae Doanh Vita va N hb Quan tci Marketing trong cac Doanh nghi~p Vila va N ho • d~ N hom chu 1: Quan tri Nguon Nhan h!c t rong c ac D oanh nghi~p Vita va NhO nghi~p 1.01 Chu doanh va chuc nang quan ly ngu6n nhlln Il!c vi~c 1.02 Phan tfeh c ong 1.03 M
  2. Quiln tr! Nguon Nhan hIe va Marketing trong e ae Doanh nghi~p VCta va Nho P HIEU D ANH G IA C huong trlnh P Mt trien o J! a n M e Kong r9:t m ong b~n dQC gi'ri I~i phieu danh gia c ho chUng Wi. ChUng Wi s e phan tich thOng tin phan h6i d e c6 the c ung c9:p c ho b~n dl,lc nhiing d jch VI] tfit hon, cling n hu bien so~ t hem till Ji¢u d110 t~o c ho c ac n ha q uan Iy doanh nghi¢p vira va n M, T9:t c a cac thOng tin trong phieu danh gia nay se d uqc bao ~t. Xin h ay danh 10 phllt de hoan tMnh phieu daub gia va gi'ri p hieu ve d ja chi d um dAy, b ang fax hoi.!-c q ua buu di¢n. Ngoill ra, neu b~n c o c au hOi lien q uan den nqi d ung cu6n sach, Chuong trinh P hat trien OJ! a n M e Kong se chuyen cae cau hOi c ua b~ tm tac gia (cho M n thang 9 n am 2001). De n ghj gi'ri c au hOi c ung vm phieu danh gia nay bimg fax, thu hoi.!-c t hu di¢n tit tm M POF t heo dja chi sau: C huong t rinh P hat tri~n O l! a n Me K ong 6 3 P hOLy T hai T b, T ftng 7 Vi~t H it N(ii, N am Di~n tho~i: F ax: (84-4) 824-7898 (84-4) 824-7892 E -mail: d lien@ife.org rnu6n g op y kien?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ I. Cho biet ten c u6n s ikh rna B
  3. 3 . B(Ul dii s a d~ng c uon sach nay t rong hoim d mh nao? T rong c ac k hoa h
  4. la e M d oanh nghi¢p, bl)Jl dii. iiI' d\lng nhfing kien !hUe nghien cUu d ugc IU 7. N eu bl)Jl e u6n siich nay vao Ih,!c I e e ong vi¢c k inh d oanh c ua m inh n hu IhC' n ao? o T oi dii hii!u bie! d ugc n hieu h on I nIac o Toi dii sir d\lng nhfing kien thue nghien cUu di! x em x ci I~i c ong vi¢e k inh doanh hi¢n n ay c ua m inh o Toi d a sir d \lng nhfing kien thuc nghien CUu d e d ua ra nhfing bi¢n p hap q uan I f mai o T oi k hong sir d\lng nhieu nhfing kien thuc nghien cUu t u c u6n s ach VI thily chUng k hong phil h gp o L y d o k hac ( xin neu r5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 8. Ban c o t M sir d\lng k e ho
  5. I I B\ill biiy danh gia ve Bili t~p Th\"c h1lnh? o Q uadi' 1234 Q ua kh6 D HQ'Ply 1234 K Mng hQ'P Iy 12. Gi:i e ua c u6n sach nay n hu the' nao? o Q uacao o HQ'P Iy o Q uathap 13. Bl)I1 se: acling nh6m c M de o M ua cu6n s ach khac M ua cu6n s ach a nh6m c hu de khac o o G ia; thi¢u cu6n sach nay va; nguOi khac Y kle'n b 6 s ung y kien hay nh;l.n xet v€ cu6n sach nay ho;:tc philn nao cua cu6n s ich, xin Neu bl)I1 c 6 them vui long cho biet.
  6. T HU TH~P T HONG T IN VE Q UA T RiNH vA , ...?, ... xu H UdNG M UA H ANG C UA K HACH H ANG C HUONG T RINH D V A N M E K ONG ( MPDF) C hju t nich nhi~m x uat bi'tn : L EHOA.NG t~p T RI¢U K INH V AN B ien Trinh b ay b ia T RIDUC Ky thu\lt H lENKHA.NH Si1a b an i n L ECONG NHA. X UAT B AN T RE 1 6/B Ly C hinh Thilng - Qu~n 3 - Thanh p h5 H6 Chi Minh D T: 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9317849 Fax: (84-8) 8 437450 E mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
  7. nhan til hoc ~anh bO sjch do Chlfllng tnnh Phat trien Oil an Me KGng (MPOF) ph6i hqp vd'i n Dili hOc mil OLA (Canada) bien dOiln gllm hai nMm ehi! G': . Quan I rj Mgulln Mhln Ille trong eae Ooanh nghiep Vira va Mho • . Quan Irj Marketing Irong eae Ooanh nghrep Vira va Mho. n bO v6112 Ilia sach. Glf\1c t hi." i ii linh hOill. GOc rep, de Goe va de ling dung . doanh nghiep, chuyen gia lIf v in, giao vien va sinh vien khoa kinh Ilf. n trj doanh nghiep. Marketing d 'u eli the 11m t hiy t if nhong trang saeh nay g Gi'u b6 leh, IY Ihu v illhilfl thl/e eho cling viee kinh doanh. ehuyen mOn hoc IIJp cUa chinh mlnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản