intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu thập thông tin về quá trình xu hướng mua hàng của khách hàng

Chia sẻ: Bui Phi Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

232
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này giúp một phần quan trọng để xây dựng một chương trình marketing hiệu quả hướng vào một thị trường mục tiêu nào đó. Xác định hai loại thông tin chính mà bạn có thể thu thập về thị trường mục tiêu, và đánh giá ưu nhược điểm của các công cụ thu thập thông tin khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình xu hướng mua hàng của khách hàng

 1. Thu thap thOng tin • ve qua trinh va xu hUong mua hang cua khach hang Quan tri Marketinv trong cac Doanh nghi,p ~ua va Nho .-........---~ H A X UAT B AN T R
 2. Quim t ri M arketing t rong c ac va N ho D oanh nghi~p V ila T hu th~p t hong tin v e q ua t rinh v a x u hU'dng m ua h ang e lla k haeh hang TAl BAN LAN THLr I
 3. O nrong trlnh Phat tri~n Dl! an Me K~ng tili t rq Ma O LA (Canada) b ien Q Vi~n D~i h9C O PEN L EARN.'NG so~ A GENCY Ca~adJ'$ L ifelong t.e'W"Hng P rovider C uon s ikh n ay d o C hmmg t rlnh P hilt tri{;n D l,l a n M e K ong g iu h an q uyiln © 2001 K hong duqc sao c hep hoi).c s ua d6i neu khOng duqc phep M ng viin bim clla Chuong t rinh P Mt tri~n Dl! a n Me K~ng, LUUY Cuon sach nay duqc xlly dlJIlg tren ca s a tai li¢u giang d~y tren lOp d o Vi~n Q uan t ri te K inh d oanh - Dl,li h9C K inh Q uoc d an, Hi! N(ii p Mt trien v6i 51! tai trq clla C huang t rinh P hat t ri€n D l,l a n M e K ong, NhOm bien so~n tiii li¢u d o Thl,lc s i N guyen Q uynh C hi c hju tfiich nhi¢m chinh. C uan sach nay khOng duqc s ao c h€p hoi).c s ua d6i khi c hua duqc phep bAng van ban cua Chuong m nh P hat trien DI! a n M e Kong,
 4. Chuang t dnh P hat tri~n DI! a n M e Kong (MPDF) duqc thrum l~p n am 1997 nh~m h6 trQ sl! hlnh thanh va phat tri~n c ua cae d oanh nghi~p t u nhan vila va nhc, b Vi~t Nam, L ao va Ciimpuchia. MPDF hi} trQ k y thu(lt c ho c ac d oanh nghi~p trung q ua trinh c huan bj c ae dl! an dliu t u v m q ui m o tir 250.000 den 10 tri~u d ola My. MPDF eiing tai trQ vi~e d ao t~o c ae nhi! quAIl ly doanh n ghi?p vila v a nhO, cae ngan hang cap tin d\mg c ho cae d oanh nghi~p vila va nhc" cling n hu c ac t6 ehue c ung c ap djeh VV h6 i rq e ho doanh nghi~p. M PDF dUQe di~u hrum bbi COng ty H i s hinh Q u6e te (IFC) va dUQe tiii trQ bbi Ngan hang Phat t rifn C hau A (ADB), Oxtrnylia, Canada, Phlin L an, COng ty Tru chinh Qu6c t e (IFC), Nh~t Ban. N a Uy, Th\lY D ifn, Th\lY Si va V uang q u6e Anh. Neu clin biet them thong tin, xin lien h~ v m bat k y van phong n ao e ua M PDF t~i H a N ¢i, Thanh p M H 6 C hi M inh, Phnom Penh, h~c V ieng Chan t heo d ja c hi sau: so H a Nt)i, Vi~t N am ( Trl! c hinh) 63 Ph6 Ly Thai T6, Tling 7 Di¢n tho'!i: (84-4) 824 7892 Fax: (84-4) 8 247898 T hanh p h6 H 6 C hi M inh, Vi~t N am Somerset Chancellor Court PhOng 3B, U u 3 21-23 N guyen T hj Minh Khai, Qu~ 1 Di~n tho~i: ( 84-8) 823 5266 Fax: (84-8) 823 5271 P hnom P enh, C ampuchia 175 N orodom Boulevard Sangkat Boeung Keng Kang 1 Di~n tho~i: ( 855-23) 21 9 365 Fax: (855-23) 2 19361 Vieng C han, L ao Nehru Road, Pathou X ay P OBox 9 690 Di~n tho~i: ( 856-21) 45 0 017 Fax: (856-21) 45 0 020 VI! D oanh nghi~p Vita v a NhO, N gan hilng T he giro 2121 P ennylvania Avenue, N W Washington, DC 20433, USA Di~n tho~i: 2 02-473-6683 Fax: 202-522-3742
 5. Gidi thieu • C hlldng trinh D ao t~o Q uan Iy danh c ho c ac Doanh nghi~p VCJa va N ho Tang quan Chuang trinh D ao t{lo Q udn I f diinh c ho c ac D oanh nghi¢p V ua va N h6 dm;rc bien soq.n c ho c ac nha quan ly va c hu doanh nghi~p vita va nhc.. L a nguOi c M ho*c nguOi qwin ly d oanh nghi~ nhc., bq.n quan tilm d en nhieu khfa cq.nh ciia vi~c d ieu hanh mi)t doanh nghiC;p. Chuong t nnh nay se cung cifp c ho bq.n mi)t hi? t ai Ii~u hu6ng dan ve marketing trong q uan Iy d oanh nghiC;p. Bi) tai li~u nay de c~p d€n cac chu de sau: • X ac djnh cae khai ni¢m marketing TIm th~p thOng tin ve khach hang. • Phat tri~n c ac thOng tin ~ q ua t nnh va xu h u6ng m ua hang ella khach • hang • Xac djnh va h,ra chQn thi truang m\!c tieu phil hgp. K€ hoq.ch hoa va phat tri~n s an phfun. • Phat tri~n marketing c M trQng m oi quan h~ va dich • k hach hang. V l} Phat tri~n chi€n luqc quang c ao c ho doanh nghi~p • • Dinh gia va chi€n luqc ve gia. Hi? tai li~u vo! marketing Clla C huang trinh D ao t{lo Q udn I f danh c ho u k D oanh nghi¢p Vua va N h6 duqc bien soq.n nhfun giup cac chu d oanh nghi~p va nha quan Iy doanh nghi¢p ni'im vih1g mt ca cae bUac trong q ua trlnh marketing. M 6i e uan sach nghien CUll mi)t khia cq.nh C\! t M c ua hoq.t di)ng marketing. Q ua tUng c uan saeh ve Marketing, b~n se hQC duqc each I~p k € hoq.ch marketing va Ung d\!ng k € ho~ch d 6 va~ thl!c te! d oanh nghi~p minh. c ac e uan sach ve m arketing bao g6m nhfing nc)i dung chfnh nhu sau: GUli thlch sl! khae nhau giiia nhu cau lJ! nhien, nhu c au C\! th~ va nhu cllu • c 6 khii nang thanh tmin eua khach hang. Philn bi~t duqc sl! khac nhau gifra d~c d iem va lqi ich clla san phfun rna • nguOi ban hang ban e ho k haeh hang.
 6. Xily d\ffig k e ho~ch marketing sao c ho phU h W vffi k e ho~ch • k inh doanh t6ng t M c ua doanh nghi~p. M6 tii cac b uac l~p k e ho~ch marketing. • X ac d!nh t Mng tin va t hu th~p c ac th6ng tin ciln thil!"t cho vi~c • f a c ac quyl!"t d inh ve chil!"n luqc marketing. th~p • X ac dinh va thu th6ng tin ve k Mch hang va tir k Mch hang. Philn tfeh va philn d~n thi t mang trong kinh doanh. • Ll,la ch(:m c ac thi t mang ml,lc tieu phU h W c ho doanh nghi~p. • hi~n t~ • x ac d inh dij.c tinh c ua thi t mang ml,lc tieu va tuang lai. • Philn tich cac chien luge gia khae nhau tri!n gOc do) d inh vi san philm va dich VI,l. hi~n t~i • Xac dinh chil!"n lugc gia c ho timg thi tmang ml,lc tieu va tuang lai. • P Mt trien cae chil!"n luqc khu€ch w ang va quang c ao s an philm. PhU'dng phap nghien c(ru cuon sach Cu6n SIkh nay duqc bien so~n vffi ml,lc tieu de b~ c o t M W nghien coo, Mij.c dil cac c u6n s ach duqc bien s~ hoan chinh, n hung nl!"u b~ duqc huang dAn, t u v M va trao d 6i th6ng tin p hin hili thi hi~u qua hQC se c ao han. M 6i c u6n sach g6m co: • K ien t huc c a b an: g6m nhiing th6ng tin chi til!"t, nhiing lai giai thlch va c ac v i dl,l minh hQa c ho d .c k Mi ni~m q uan tfQng. Bili ~p t l! ki~m t ra: giup b~ kh~ng d inh k ha nang tiep thu nhiing kien • thuc c o b an dii d ugc hQC. B ai ~p t hl!c h anh: M b~n khling dinh kha nang ap dl,lng nhiing kien thuc • dii hQc vao thl,lc tien. Bili t~p t inh h u6ng: cho phep b ,m ket h W m(\t s 6 k hai ni~m va ll"ng dl,lng • chUng vao cac tinh hu6ng thl,lc tien tl).i c ac d oanh nghi~p vila va nhO. K € bo~cb Ung d~ng: cho p hep b~ timg b uac lip d1)llg k ien thuc dii hQC • vlio thgc tien c6ng vi~c t~i doanh nghi~p. ii
 7. H9C CJ dau a B~ co the d9C s ,kh bilt Cll neri dau. Song d e d\it hi~u suilt c ao nhllt, bl,ln n~n tTanh nhUng neri 6 n ao va co vo tuy€n. H9C luc nao Dieu nay hoim toim phI! thu.:;.c vao b\in. Co the b~ c hi mllt 8 tieng dOng h 6 I a d a h9C xong m':;'! c u6n sach, nhung n eu b~ d n nhieu thm gian h on thI ciing khong n~n 10 I ilngvl v6i mbi mon h9C khac nhau, m 9i ngum deu h9C vOi t6c d':;' khac nhau. T6t nha't Ia n~n di!-I k e hO\ich tnr6c va danh m':;'t khoang thm g ian nao do tTong nhUng ngay n Mt d jnh d e holm thanh m':;'l cu6n s ikh t hl se hi~u q ua hon. H9C n hltthe nao K hong nen qua non nong, hay b 6 tTf rn':;'t thm gian bieu ~u di),n, vi dl! n hu rnbi Ian c hi h9C rn':;'t tieng. Hc ~u di),n se c o k et qua t6t hait nhieu Ia thinh thoang h9C dOn t rang rn':;'l thm gian dai. Hay c huyen tam van nhUng dieu b~ d ang hqc, dqc, ghi chep, hoan thi~n phAn bai t~p tl! kiem tTa, bai t~p thl!c himh, va bai t~p tlnh hu6ng. B~ c o the thao Iu~n ve cac y t uang va k inh nghi~rn thl!C t € v6i nhUng n gum khac, Vl n hu v~y se giup b~ n ang e ao sl! hieu biet va khilc sau nhUng g l m lnh d a hc. Sau khi d a hol'm thimh cae phAn bru tii-P tTOng c u6n sach, b~ se hflt t ay v ao phAn ling dl!ng chUng tTOng vi~c x ay dl!flg k € hO\ich ling dl!ng. Hay trao d6i vOi c ac dOng nghi~p tTong doanh nghi~p c ua ban d e xay dl!flg k € hO
 8. T ac gia. 0 10 d en thang 9 nam 2001, ChllClllg trinh Phat trien D1! a n M~ KOng • (MPDF) se chuyc!n cae cliu hbi cua b!lll co lien quan d en n¢i d ung eu6n sach till tac gia. De nghj gill fax, thll h~c thll di~n tif till M PDF (xem d ja chi efta M PDF trong phlln Phieu Danh gill a cu6i cu6n sach).
 9. Muc luc • • GiOi thi~u Chu(JIlg trinh Dao t~o Quan 15' danh cho c ae D oanh nghi~p Vira va Nho................................................................... i ' . T 6 ng quan ............................................................................................... 1 PhutJIlg p h a p n ghl" CUll c uon s ac h ................................................. II ' en , ," .. H qc d da u ...................................................................................... 111 ' ... ' , ... H qc }u c n ao ................................................................................... 111 " ... H qc n h th~ n ao ............................................................................ 111 u C o th;J t, sJ! g lup d -' d a u .......................................................... 111 ' e Im " ... aa T6ng q UaIl v€ Cu6n sach ....................................................................... 1 t ieu ................................................................................................ 2 MI;IC Thu th~p diI ki¢n v~ khiich har.g ............................................................ 3 0 0 ki¢n t hu c ap ..................................................................................... 3 D~ng dfr ki¢n t hu c ap ............................................................................. 6 Dfr ki¢n tic b en n goai ...................................................................... 6 Dfr ki¢n tic b en t rong ....................................................................... 6 Dfr ki¢n s a c ap ....................................................................................... 7 Qua tr' h m na ha ng c oa n gu " tl" dung ........................................ 13 ' , m eu ' ' iD de .................................................................................. 14 Nh~ bi€t Vlln TIm ki€m thong t in .............................................................................. 14 Can nhiic c ac phucrng an m ua .............................................................. 15 Q uy€t d jnh m ua ................................................................................... 15 D anh g ia sau k hi m ua .......................................................................... 15 K huy€n k hfch vi¢c m ua h ang c ua k hach ............................................. 16
 10. Q ua t rlnh m ua h ang e lla k baeh h ang l a e ae t 6 ehile •.••.•....•...•.••.•. 19 Nhl).n bitSt vlln d e ........................ ,...................................................... ,.. 19 M 6 til n hu d iu c hung ........................................................................... 2 0 san phAm ........................................................ 20 Di;ic d iem ky thu~t c ua T im n gum c ung ling ............................................................................ 2 0 De n gh! g ui h6 S (1 c hao h ang ......................................................... '" ... 2 0 Llfa chQn n gum c ung Crng .................................................................... 21 Q uy d !nh g iao h ang ............................................................................. 21 D anh g ia ho~t d ¢ng ............................................................................. 21 Dl! b ao n hu c au v a x u h uoog ella nguM m ua h ang ..•...•....•.••...•.••. 23 K hach h ang n 6i gl. ............................................................................... 23 lam gl. .............................................................................. 24 K hach h ang K hach hang dii lam gi. ......................................................................... 24 T 6ng ket C uon sach ........................................................................... 35 K e ho~ch U og d~ng ....................................•......•...... •.............•.......... 37 K € ho~ch T hg dt!ng i a g l? ................................................................... 37 L am th€ n ao M h oan thanh m¢t KtS ho~ch T hg d\lng ? ...................... 37 L am gl. vrn K € ho~ch T hg d\lng? ......................................................... 38 B uac titSp t hea ...................................................................................... 38 an ............................. ,.............................................. 45 Pb\l '\Ie A - Oap Phl;llyc B - Chu giai Thu$.t n gu ....................................................... 59 PhI} C - Thong tin b 6 sung ......................................................... 83 JI}C
 11. va Cuon sach T 6ng quan Cu6n sach nay giup mqt phiin quan tfQng M x ay dl!l1g m qt c huang t nnh marketing hi~u q ua huang vao mqt thi troang m~c tieu nao do. MQi cOng ty d eu phai thu th~p thOng tin ve cac k Mch hang m~c tieu cua minh, phan tfeh cac thOng tin d o d~ xem nguOi tieu dung ra quye't djnh mna h ang n hu the' nao. K.! ho'.'ch marketing phai can c u vao ke't qua phan tfch nay. Cu6n s ach nay xac djnh hai lo..,i thOng tin chfnh rna b'.'n c o th~ thu th~p ve thj W ang m~c tieu, va danh gia un, nhuqc diem c ua c ac cOng c~ thu th~p t Mng tin khac nhau. su d\lng thOng tin M~c th~p dfeh chlnh cua c u6n sach nay 11'1 neu cach thuc thu va d~ tim hie!u x em k hach hang quy€t dinh mua s an phAm ciia b'.'n n hu t M nao, va lam the nao de! c o th~ cai thi~n duqc cac ho'.'t dqng marketing c ua minh. B'.'il siS: Nghien cUn n gu6n d u ki~n so cap, t hu c ap va phan tfeh m qt s 6 cOng c~ • thu th!).p d u ki~n t huang dung. Xac d jnh thong tin hi~n c o ve khach hiing. • • Nghien cUn cach thuc fa quye't djnh m ua hang cua nguOi tieu dung va str d\lng mO hinh nay d~ xac djnh cac ho'.'t dong khueeh troang c o hi~u q ua nhllt c ho ti'm.g giai do'.'il. • Nghien cUn m o hinh q ua m nh m ua hang tam giai do'.'il cua nguai m ua hang 11'1 c ac t6 chuc • Nghien cUn c ach thuc theo doi xu h uang m m trong m ua hang c ua k hach hang. - Cu6n sach nay la nen tang rat quan trQng cHo nhieu ho'.'t dqng marketing khac cua cac d oanh nghi~p nhO n hu I~p k € ho'.'ch va p Mt trien san pham, djnh gia va chien luqc djnh gia, quan 1:5' c ac m6i quan h~, khueeh w ang s an phAm va quang cao. TllU t hgp t hong tin v i q ua t rinh v a xu In.timg m ua hang cua k hach hiing
 12. tii!U MI}C Nghi~n b~n vi~c: c m. x ong c uon s ach nay, s e c o khil. n ang tot h on t rong 1. X ac d jnh h ai n gu6n dfr ki~n ve k hach hang. 2. Me. ta d uqc hai d~ng d it ki~n th.ft c ap rna cac ce.ng t y c o d uqc d~g dfr ki~n s o c ap c hfnh rna ce.ng ty c o d uqc. 3 . Me. ta duqc h ai 4. N~u d uqc va nhuqc diem clla b on p huong pbap thu th~p dit ki~n k bac n hau. t ru N~u 5. d uqc i t n hat n am n gu6n thOng tin v e kbach hang. 6 . Me. t a duqc nam bu6c t rong q ua trlnh m ua h ang clla n gum ti~u d ung va x ac djnh c ac ho~t dQng khu€ch truong hi~u q ua n hat ling vui tUng b u6c. 7. Me. ta d uqc tam g iai do~n trong q ua trlnh m ua h ang clla n gum m ua h ang l a c ae t6 chuc 8. X ac d inh h ai p huong p bap c hinh d e t hea d oi x u h uang m m tTOng m ua h ang clla khach hang. Thu thrJp thong tin v ! q ua trinh va xu huimg m ua h ang c oo k Mch hang 2
 13. va khach hang T hu th~p dCr ki~n M 9i cong ty d eu d n thOng tin ve khach h1mg d e b iet x em h 9 la ai, c an thoa man nhii'ng nhu cllu gl, va m ua h ang n hu t he nao. Nhieu cong ty c o q uy m o n ho nen nguoi chi! d oanh nghi~p-nha qUlll1 Iy b iet ve khach hang c ua h 9 n gay, va c o d uqc rat nhi6u thong tin n ho tiep xuc, q uan sat, hoi han k hach hang. Dieu nay rat q uan t r9ng, n hung cling ciln phai c o t hong tin h oan c hinh hon, d;:tc bi~t khi thi truimg d mg 1m nen q mh tranh k hoc li~t va t hay d6i n hanh chong. M 9i cong Iy d eu rat can m¢t h~ t hong thong tin marketing. c ac d oanh nghi~p c o th~ s u d~ng hai ngu6n thOng tin n hu neu t rang H lnh I. Phlln nay c ua c uon sach s e m o tll va p han tfeh hai ngu6n thOng tin nay. S a cap T hucap sat r-B-e--n-tro-n-g----'II Ben ngoai Quan f)i~n tho~i nghi~p. Hlnh 1: Ngu6n thong tin ella d oanh Oft ki~n thu- Cap Nhi~u t hong tin d uqc thu th~p M ph~c ~ m ¢t m~c d ich n hung d 6ng thai I,!i c o th~ s u d~ng c ho c ac m~c d ich khac. Lo,!i thong tin n ay duqc gqi la dfi' ki~n t h(r c ap. T uy diI ki~n t M c ap d uqc thu th~p c ho m ¢t m~c dfeh nao do, n hung t huimg cling l a t hong tin b6 feh ve van d e h ay tlnh hu6ng rna b:,m d ang n ghien c w. Chi'mg 3 Thu thijp thong tin ve' q ua trinh v a xu h uang m ua hanK ella khiJch h ang
 14. h~, m ¢t n ha may kt;O c o t M sir dl,lng cac t Mng tin di~u tra dan s 6 clla thanh phO N am Djnh d e u ac IU
 15. BAI T ~P TV KIEM T RA 1 NhUng cAu n ao rno tit d ung n hat vt dfi ki~n t hu c ap? I. o D fi ki~n t hu c ap c o d uqc t u dfi ki~n S /J c ap. o Dil" ki~n t hu c ap c o vai !To t hu y€u !Tong vi~c t hu thi).p t hong tin. o Oil" ki~n thii c ap 1a t hong tin san c o bOi n o d a d uqc thu thi).p c ho rnQt ml,1c d fch k Mc. DAu \ a nhUng uu d iirn ella dfr ki~n t hu c ap? 2. o C 6 t he khong ci).p nh~t o KhOng t6n kern. o KhO x ac d jnh d uqc dQ c hinh x ac. o C o t he tim duqc ngay. o D acosan. T hOng thuOng cae c 6ng t y h ay b at d au t im k iem thOng t in t il n guiln dii' ki¢n t hu c ap. Thu t hqp thOng tin v'; qua trinh wi x u h"&rIg m ua h iing cUa k hach hiing 5
 16. DCling d it ki~n thO c ap Oil ki~n t hu c ap c o t he c o n gu6n g6c tiI ben ngoai c 6ng t y h ay tiI h 6 s oluu t rfr c ua c 6ng ty. C a h ai dl;lllg d eu co fch. D il ki~n t u b en ngoili D ii ki~n tiI ben ngoai g 6m cac tai li€}u dii xuat ban h ay d il ki~n ! huang m~i. Tai li~u dii xuat ban c o the tim a c ac t hu vi~n c 6ng c qng, t hu vi~n c ac trUang di.\i h9C va c ao dAng, c ac thu vi~n t u nhan h ay b an t u nhAn, c hing h~n n hu c ua cac c o q uan Li(\n H qp Q u6c, c ac liinh SI! n uac n goai, va cac t6 chuc Ian - ne"u c hju khO tim hOi !hI s e c o - va ell t ren I nternet. c ac c o q uan n ha nuac cling c ung c ap m 9t nguOn dil ki~n t hu c ap q uan tf(?ng (chftng hl;lll t Mng tin d ieu tra v a !h6ng tin t huang m~i, d6i khi l a s 6 Ii~u t h6ng k e t hea nganh). Ngu6n dil ki~n t huang m~i cling thuang de kiem. c ac t oa so~n bao, li.IP chi, dai p Mt thanh va truyen hlnh !huang c ung c ap t Mng tin ve d 6c g ia h ay k han thfnh g ia cua mlnh c ho c ac d oanh nghi~p m u6n sir dl!ng djch Vi! q llang c ao cua hQ. D il ki~n t u ben trong O il ki€}n tit ben trong l a !hOng tin CO duqc tiI h6 s a luu t ro c ua cOng ty. Ngu6n ! hong tin n ay c o g ia trl c ao, s an c o va !huang hay bi bO q uen. Ngll6n d il ki€}n b en trong g6m: • Cac bao cao tai chinh cua cling ty. S61i~1l ve ban hang. Nhilng s6li~u n ay d~c bi~t hllu ich ne"1l d uqc p Mn nhOm • t hea noi b an (vilng hay d~ Iy phan ph6i), thOi d iem ban (ngay / tuan / t hang / mila), va khach m ua. • c ac b ao c ao ve tlnh htnh ban h ang • H oadan. D an d~t hang. • • Phie'u bi'to hanh. • O anh s ach giri thu, q uang cao. • c ac b ao c ao n ghien cU'u t ruac dAy. T hu t/z4p thong tin vi! q ua t rinh va x u hUdng m ua h iing cUa k Mch h ang 6
 17. Dii' ki~n t hu c ap t it b en ngoM s an c o v a thllOng c o i ch. Dfi' ki~n t hu c ap t it b en t mng th~rn c hi s an cO h on v a thllOng h ay b i bO q uen. DiI ki~n nghien cUt! SCI c ap duqc m9t cong ty thu th~p n Mm w i loi m9t cau hoi hay vlln d e c~ t he nao do. Co hai p huong phap c hinh d e thu th
 18. 2. PhOng v an q ua di~n tho~i l a p huang phap tot nhat de' thu th~p thong lin m ¢t cach n hanh ch6ng. va dq linh ho:).t cling c ao h an so vm hlnh thuc t hu d ieu tra. Ch&ng h:).n, n gum phong van c 6 the' d ieu c hinh c au hoi can c u vao cac cau tra 1m truac, hay c 6 the' giai t hich nhitng cau hoi kh6, bO q ua m qt s 6 c au hoi va xoay sau h an vao mqt s 6 c au khac. Ty I~ tra 1m c o x u h uang c ao h an s o vai hlnh thuc Ihu dieu tra, va c 6 the' x ac d jnh ngay ai dil tra 1m. Nl1uqc die'm cua phuang phap nay la c hi p hi blnh q uan d iu n guai cao h an h lnh thuc Ihu dieu Ira va d6i tuqng c 6 the' k hong mu6n tiet I¢ q ua di~n tho\li m¢1 s 6 thong tin m a h9 se khong giau neu Ira 1m t hu dieu tra khOng phai ghi ten. Nguai Vi¢t N am n6i chung k hong muon n6i chuy¢n vm ngum 1\1 va phai cam thay thoai rrilli mm b¢c I¢ y n ghl cua minh. Cilng c 6 t ruang hqp ngum phong van l1,1i b ¢c I¢ y kien ca nhan cua minh, gay lac d¢ng den ngum duqc hoi. 3. P himg v an t rl!c t iep c o the' vm timg ngum ho~c t hea nhOm. T huang h lnh thUc nay thJ!c hi~n n hanh ch6ng nhung d6ng thm ciing h nh ho:).t va sau. Ngum phong van c 6 tht'l giai thfch nhitng cau hoi khO, gqi m o van de va xoay sau vao mQt s o van de neu can Ihiet. H o c 6 t M c ho n guai duqc phOng van x em c ac san phfun, thOng tin q uang cao hay h inh thUc b ao bi r6i q uan s at p han ling va b anh vi c ua n gum duqc phOng van. Tuy nhien, phong van trvc tiep l1,1i la phuang phap Ihu th~p d u ki~n ton kern nhat. Phong van thao lu~ t hea nhOm - con gQi la thao lui).n n hom t~p h qp tu sau tm mum ngum trong kholmg m ¢t d en hai g ia d 6ng h 6 de' t hao lu~ ve m¢t san phfun, djch V\l hay m(H van de nao d 6 vm mQt n gum h uang d;\n cO p huang phap. Nguai huang dlm khuyen khfch mQi nguai thao lu~ vm hy vQng hQ bQc Iq cam ngh'i thvc c ua mlnh. N gum h uang dAn cling huang thilo lu~n vao dung chU d e rna cong ty quan trim. Thuang phlti co m¢t ngum ghi Il;li d ay du, va doi khi n gum t a g hi b ang tieng hay bang h inh de' l am t u li¢u n ghien cUn sau nay. P huang p hap nay dil trO t hanh mQt trong nhitng phuang phap chu d1,10 de' tim hit'lu ve c am ngh1 c ua ngum tieu dung. Phong van thao lu~ n hom rat co fch va hi~u q ua bOi t lnh h uong t1,10 r a l it thvc va m9i ngum co dqng CCI M p hat bie'u. T uy nhien, bOi s 6 n guai t ham g ia l it h1,lll c h€ nen k h6 rna khai quat hoa ke"t q ua e ho t at ca m9i ngum. Cling c 6 khlt nang m(lt hoij,c hai n gum trong nhOm g ay anh huang doi vrn nhitng ngum khac, va dieu nay e 6 the' lam sai I¢ch ket q ua thu duqc. Thanh cong ella p huang phap phOng van thao lu~n nhOm phfin Ian phI) thu(lc vao ky nang eua ngum h uang di\n thao lu~. 8 T hu thtjp thong tin ve qua trinh va x u huitng moo hang ella khach hang
 19. nAI T !P T V KI:tM TRA 2 D anh dlfu vao 0 xem cac cau sau dAy la dung h ay sai. Phong vtfn tbao I~n nh6m cung c1fp thong lin lit m
 20. BAI T~P TINH H UONG 1 C ONG T Y DI"¢N T UHATV (A) C ong ty di¢n tiI H ATV la ml)t trong m um dl,li Iy phan phOi c ho c ae hang di¢n IiI a lem Sony, Daewoo va LG Electronics H a NQi. H ATV ciing la kenh phan pho; c ho ml)t so' h ang di¢n tiI nhO k Mc n hu Toshiba. COng ty c o ml)t clla hang ban Ie a t rung tilrn H a NQi. SAp d en Tet Am Ijch va ong Quan, Illng giam d 6c c ua H ATV, mu6n n Mn djp thi':ti ky ban hang thu~ IQ'i nay dil tung ra thj tmi':tng c ac san pham cua m lnh va tang cui':tng m 6i quan h¢ vm. k Mch hang. O ng bAt dilu ngh! each de gay an tuqng t6t va c am 0'11 nhii'ng ngum dll m ua hang t mac day, khuyen khfch k hach hang q uay Il,Ii m ua nua va de co them k Mch hang maL Nhi~u d oanh n ghi¢p Vi¢t Nam in Ijch dem b ieu n hung nhU t he k M ton kern trong khi o ng Q uan Il,Ii mu6n tang so' d6i tuqng len cang nhi~u c ang tot - khoimg vai n ghln ngum. Chi phi in Ijch va glri bun di¢n tai ml)t so' ngum dong n hu v~y l a qua sue eua ong. Ong Quiin Hnh d en mQt truy~n thOng khac vao djp Tel: thiep ehue Tet, tUO'l1g tl! n hu t hiep Giang s inh rna ngum phuO'l1g T ay van glri tm. bl,ln be, ngui':ti than va khaeh hang. Thiep chUc Tet dii thanh truy~n t hong nhieu nam a Vi¢t Nam d e ghi nh~ t hanh tfeh h ay bay to tlnh d .m vai n Mn vien, khaeh hang va ngui':ti than. Tren thiep thui':tng e o ghi chuc mi'rng va chue thanh cilng nhiin d ip nam maio D ng Q uin thay tam dAc vm. y lUang nay bm thiep chue Tet khOng t6n kern lAm va se lam cae g iao djch kinh doanh c o tlnh chat ttnh ci'tm hO'l1. D ng eiing djnh ci'ti tien cau chue Tet thanh 1m c am 0'11 khach M ng d a hi) trQ' e ong ty, t hem mQt vai y Quang eao va thong bao v~ c ae san pham va djch V\l ctia H ATV. P Un tiep sau mm. l a philn kh6. D ng se ph3.i e huyen nhfrng thiep chue Tet nay tai ai va lam the nao dil c o duqe dja chi e ua hq? Giang n hu nhieu chu d oanh nghi¢p nhi) khac, ong c hua bao gii':t I~p c o s a d u li¢u ve khach hang bOi h k nao ong ciing ng~p dilu vlm nhii'ng cong vi¢c q uan trqng khae. T uy b iet day la m';'t cong c\l marketing t6t, nhung o ng c hua c 6 dieu ki¢n thl!e hi¢n. Gii':t o ng phiii !lm hieu cae thOng tin v6 dja chi ella khach hang, rna Il,Ii phiii Jam gap. T hu thljp thonK tin wf q ua trlnh va x u h uang m ua hiing cua khdch himM 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2