intTypePromotion=1

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
23
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 4', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 4

  1. Llfa chQn ngltdi cung U'ng BI10C nay t uang U'ng vm giai dO\ill quyi!t djnh mua hang cua ngl1m t ieu d ung c a nhan. T6 chlic m ua h ang x em x et I~i t ieu chuAn h,ra ch
  2. BAI T !P T V K IEM TRA 4 D anh d au vllo 6 x em c ac cau sau d ay 111 d ung hay sai. N gum c ung iing d n c 6 g ang t~o uy tfn t6t tren thi tru
  3. 011 b ao n hu C3U v a x u hLldng c ua ngLlCJi m ua h ang O ie e ong t y thu t Mp thong tin ve khaeh hang dt! b iet k Meh h1mg c an gl n Mm t hoa man nhu d u d o bAng s an phiim eua mlnh. O ie e ong ty sir d,mg thOng tin ve k Mch hang de dl! bao d oanh s 6 va tIm hieu nhGng xu hUoog tieu dung mOi. HQ thu t Mp nhGng thong tin nay then b a e ach c o b an - xem k haeh hang noi g i, lam g i va d ii lamgi. Khach himg noi g l MQt c ach dl! bao n hu d u Ia hoi ngum m ua x em n gum t a dang c o k e ho~ch gl. Khi tien hiinh (iiSu tra ve y djnh c ua ngm'1i m ua thi can hoi x em hQ dl! kien finh hlnh tai ehfnh e ua m lnh s e thay d di n hu t M nao va y kien cua hQ ve kha nang bien d¢ng cua nen k inh t e noi chung. MQt n gum d jnh m ua hang q uy m o 100 va e ho rang tlnh h lnh kinh t e n oi c hung va kha nang tai ehinh c a n han eua m lnh e hk ch:in se duqe c:'ii thi~n thl d ang tin h on Ia m ¢t n gum djnh m ua hang q uy m o 100 trong khi thay trien vQng k inh t e q ua toi Him va kh:l nang tiii chinh e ua m inh kh6 c o t M duqe ci\i thi~n. Moi q uan h~ cila b~n vOi khaeh hang eang khang khft thi b~ e ang c o kha nang hOi d uqe nhGng thOng tin nay, lay duqc cau tra loi va tin vao dQ chfnh xac eua cac cau tra 1m do. Hoi nhGng dll bao eua nhan vien ban hang ciing l a m ¢t e ach khae d~ xae djnh xem k haeh hang djnh mua gl. N han vien ban hang i a n gum trlle tiep nam thj t mang va co duqc cai nhln sau s k ve x u h uang d ang hinh thanh. HQ cling de dang chap nh~n nhGng dll bao rna hQ d ua r a va phan dau dt! ~t d uqc cae dll bao do. 23 Thll Ihtjp lhOng lin "lqlltl trinh ,,1 XII hll'o-ng m ila hOng Clia thach hang
  4. c ach t hu b a M d anh gia dl! dinh m ua hang III hoi y kien cac c huyen gia trong ngllnh. D o c o t M III n guai c ung ling, ngum moi giOi, nha phAn phoi, nhll san XUllt vll c huyen g ia t u van. Cac c huyen g ia c o the phiin tfch sau ve m¢t van de, nhlffig k Mng phiii hic nllo cling dung. M¢t v i d\l dien hlnh III dl! bao vao nam 1943 cila ong Thomas Watson, chi! tich t\l.P doan IBM, rflng toan t he giOi se chi c o nhu cau nam chiec may tinh! Khach himg lam gi T hu nghi~m thi truang la vi~c c ong ty tung san phllm cua m lnh fa ban c ho khach hang am ¢t thj tTuang h,;,p c o Iga chn. c ac e ong ty lam thu nghi~m thi truang de x em san phlim cila m lnh cO thanh cong hay k hong truac khi dau t u cae ngu6n Igc can thiet d e tung fa toan b¢ thi truang. Dieu nay di).c bi~t hiiu fch d oi vOi c ac san phllm hay thj tTUang mOi c o n guy C
  5. hoan hao, nhung d .c cllng t y c o the rut k inh nghi~rn va ch~t l uqng dl! b ao nhflng narn sau t huang tot han nhflng nam tnrUc. DI! bao tot l a yeu t6 thimh cllng quan trQng cua rnQt cllng ty. D\! b ao t6i co t M lam cllng t y phai duy t d luqng t6n k ho qua Ian gay ton kern, hOi!C duy t d luqng tbn kho qua it lam rna:t d i Cel hQi ban them hang. 25 Thu th£lp thOng t in vi! q ua trinh va x u h u.mg mua hang eua k Mch hiing
  6. HAl T ~P T V K lEM T RA 5 D anh dau vii.o l \ x em c ae cau sau d ay Iii. d ung h ay sai. Di6u tra dl! dinh cua ngum m ua hang c o nghia Iii. hoi ngum m ua hang x em I. hI? d l! d inh se mua gl. o Dung o Sai T hlr nghi~m thj truOrig Iii. m,:,>t t M tl!c hiiu fch d e t hlr nghi~m x em vi~c ban 2. rn.:.>t san pharo co the thay d6i n hu the" nao sau nay. o Dung D Sai 3. Nhieu cling ty dl! bao dl!a iren doanh s 6 ban hang truac day. D D Dtlng Sai Dieu' duy nh
  7. Nghien CUll m(\t finhhu6ng trong d6'b~ Ia nguOi m ua h ang h~c la nguOi cung Ian lffig c ho m(\t c6ng ty khac. Xac djnh tlnh hu6ng k ill giao djch mua dien r a d1iu . . MO ta tlnh hu6ng (ai mua g i c ua ai). L N6i x em b~ dii lamgl. U'ng vm timg giai do~ Clla qua tdnh m ua hang. 2. Giai do~ I-Nh~ b itt v:fu d e Giai d~ 2-MO tA n hu c1iu chung Giai do~ 3-D~ diem ky th~t c ua san phlim Giai do~ 4 -TIm nguOi cung lffig Giai dol,Ul 5-De nghj girl h6 s o chao hang Giaido~ 6-L\!a chc;m ngufYi cung lffig Giai do~ 7-Quy djnh giao hang 27 T hu th(ip thong tin ve' q ua trfnh va x u h uang m ua h ang cua k hach hang
  8. /' B AI T ~P T tNH H U6NG 2 C ()NG TV THANH D~T (D) L uu y; & i t4p tlnhhU6ng v~ c Mg ty ThAnh D\lt dugc sir dvng trong m~t s6 cu6n SIkh t rongnh6m c hi # v t marketing. VAn 1~ r ong ty d6, OOlffig mOi h ie th6ng tin l~ W c nhau·\JOi e Julngtaphtln tich cac mlmgh~t d~ng k Mc OOail c ua r ong t y cho hQp v aicMdtcitattrngcu6n sach. D o d6 din p Mi dQC Icy tUng bhl t4P finh hu6ng. .. Gi61 th~chung v~l)(}ngty N guyfuTh!NgqcNga languCrl sangl~p va ciing chfnh ta giam d6c dieu hlmh cua c Mg t y.'Illbh D{lt.m¢t c 6ng t y4apMt trien t hanh cC/sa san xu!!t bao bi thea yeu CIDl c ilakMchhMgco q uy m 61an n Mt mi~n Bac. Ba Ngqc N ga d a til ml.nh gAy dvng "C6ngty tit d&U trong m (ltm6i tnti:mgdlty kh6 khan cua thCrl k t chuyen d6i kinh t € i:J vI¢tl'f:
  9. a ng ty Thimh D~t dii. p Mt trien thimh cCi s a san xuat b ao b i theo yeu cau c ua khach hiing c 6 q uy m o IOn n hat mien BAc. a ng ty chi€m khoang 50% thj phan mien B:ic. Sau m
  10. Q ic c Ongty cuaVi~t N am kh6 thoi! man yeu cau ve c Mt l ugng cua cac cOng ty c 6 ¥m v6n dau tlIcUa nu6'c ngom. Chinh cOng t y Thanh D~t d a p han vm it r a lA m ¢t c Ongty nu6'c ngoru nllUng k hong dAp Ung n 6i yeu cau v e c Mt hrqng d ing n hu s 6 luqng cua. c Ongtynay . Olie'n lu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản