intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 5

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
80
lượt xem
20
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 5', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 5

  1. 't\ 7 ..L ~ PHAN TiCH a M T~ TINH H U6NG 2 •- • Hay tra lm nhiing cau h bisau dlf
  2. O J q uan nha nu6'c I nternet ;; N gu6n t huoog m~i Dik kj~n thU c ap t ir ben t rong H 6 so chUng t ir b an hang c ae b ao c ao v~ t lnh h lnh ban h ang H oa d oo D on dl).t b ang D anh stich gI:ri thu, q uang ctio Phi€u bim h anh Phi€u giAm g ia lbeh~i vien Hgp d 6ng dich Y\l thong lin v t qua trinh va x u h uang mULl h ang c ua khach hang th~p 32 T hu
  3. D R ki~n SCI cAp Q uansat T ham k Mch hang H oi chuy~n va lAng n ghe k Mch h ang c au hOi vm k Mch h ang D~t H oi bAng p hieu w eu tTa P hong van q ua di~n tho~ P hong van thao lu~ nh6rn 33 T hu th(ip thbng tin v i q wi trinh va x uhutfng m ua hang eria khach hang
  4. T ang kat Cuon sach Hay diem I~i x em b~n d a d~t d uqe tam m~e tieu neu trong phfin diiu ella euon siich nay chua. Too g ia b~ se phili c o kha nang lam tOt hon nhiIng vi€?c sau: I. X ae d jnh hai ngu6n dfr ki~n v~ k haeh hang. 2. M o t a d uqc h ai d~g d u ki~n t hu cilp rna cae eong t y c o duqe. d~ng d u ki~n sa ellp e hinh rna eong ty eila b~n c o d uqe. 3. Mo ta d uqe hai va nhuqc di~m eila bOn p huong p Mp thu th~p dfr ki~n k Me nhau. 4. Neu duqe lTU v~ 5. Neu duqe it n Mt n am n gu6n t hong tin khiieh hlmg. 6. Mil ti\. d uqc nam bUGe t rang q ua trinh mua h ang ella n gum t ieu dung va xae dinh c ae ho
  5. • Can nhac cac phucmg an m ua hang. • Quyet dinh m ua • D anh gia sau khi mua. v a b,!-n c o th~ s o sanh sl! khac bi~t giita qua t dnh mua hang cila ngum tieu dung va qua trlnh mua hang cila cac t6 chuc. Q ua l nnh m ua hang c ua c ac t6 chilc thuOng phuc t~p hcrn va co tam giai do~ n hu sau: Nh~n • b iet van de. • Mo ta nhu cau chung. D~c di~m k y thu\it cila san pham. • • l lffi ngum c ung ling. • D~ nghi gUi h 6 sc:J c hao himg. • Ll!a chQn ngum c ung ling. • Q uy dinh giao hang. • D anh gia hO\lt d(mg. Cu6i c ung, b~n c o t M t My vi~c thu th~p thOng tin v~ k Mch hang rat quan trQng d~ cong ty c o th~ dl! 000 muc ban hang va phat hi~n nhiing xu hUCmg tieu dung m6'i. ~ da tMy Him q uan trQng cila vi~c q uan sat: • Khach hang noi gi. • Khach hang lam gl. • K Mch hang da lam gi. va xu h ",mg mua h ang eUa khach hang v~ q ua 36 T hu thtJp thOng tin trinh
  6. Ke ho~ch U'ng d vng la g i? K e ho,!ch l mg dl.mg la m!?! d ing q . g iup b'.ln a p dl.mg n himg g i b~ hQc d ugc va~ thl!C t e c ong vi~ clla minh. Dlly la m!?t biin hu&1g dAn d o b,!n xlly dJ!ng d~ g iup b~: • X em l'.Ii e ach t hn thillp t hong t in h i?n n ay c lla minh. N ghien c uu Cae p huang p hap k Mc rna b,!n c o th~ sir d~ng. • • Pllan tfeh nhimg yen t 6 fmh h ubng tm. k Mch hang. Xac djnh nhimg xu hu&1g thay d 6i rna b'.lfl g~p phiii. • Lam t he nao d~ hoan thanh mQt Ke ho~ch U'ng d vng? B,!n n en xern I,!i eae thong tin CO M n, c ae b ai tillp tl! ki~m tra, bai tillp thl!c hanh va bai til\p tlnh h u6ng rna b'.lfl d a h oan thanh trong cu6n s ach nay, va dAy c hfnh l a n himg ca si'1 ph\lc V\l c ho vi~c xay dJ!flg k e hO'.leh lIng d\lng ella b,!n. Hay thJ!C h i?n titng bUGe ella ban k e hO'.lch lIng dvng. Hay s uy nghi va c hnan bj c an trii 1m c ho m 6i bUGC trong k e hO'.lch lIng dt.lng. Neu can thiet b'.lfl c o th~ t ham khilo y k ien hoJ).c 1m k huyen clla eac dong n ghiep. 37 Thu I Mp than,:: tin v i q ua t riM va xu huitng mua hiJnR cua khach himg
  7. Ke ho~ch U'ng d l}ng? Lam g i v di K e ho~eh lfug d\mg la dirnh e ho b~n. K € ho~eh do khOng duqe danh gia ehffm d iem va kh6ng ai p hai x em l~i tri't khi b~ yeu cftu m
  8. • 1 1\ / KE HO~CH UNG DljNG BlfOC 1:, U lliN NAY BAN THU T IlAP THONG TIN NHlf THE N A O ? ' Xac dinh xem doanh nghi~ c ua bl)ll hi~n d ang sir dlJllg phrrang p Mp nao de thu th~p thOng t in ve k Meh hang. H ay n 6i xem bl)llsir d\lng cacphuC1Ilg p Mp n ay n hu the"nao. DU ki~n t hii cap-tit ben ngoai 0 &0 0 Tl;Ipehl 0 D ill 0 Ti-vi 0 Thuvi~n 0 c ae e(J q uan nha nuc:1c 0 I nternet 0 N gu6n thuC1llg ml;li 0 0 0 ki~n khac. C\I th~: e ach s a dlJng: ve q ua trinh va x u hU
  9. • D u ki~n t h(r c ap-tir b en t rong 0 H6 chung t it b an hang SCI cae b ao cao ve Hnh hlnh ban hang 0 / 0 H oa dCln 0 DCIn d~t h ang OJ Danh s ach glri thu, q uang cao 0 Phie'u bao hiinh 0 Phie'u giiim g ia 0 1 M h(li vien 0 H qp d6ng djch VI! 0 DiI ki¢n k lik CI! t M: _ __________________________________________ _ Cachsnd~ng: Dii" ki~n s a cap o Q uansat o Thrun khach hang o Hoi chuy~n v a li\ng nghe khach hang o D~t cAu hOi vai khach hang o Hoi b~ng phi€u dieu t ra o Phong van qua di¢n tholJ-i o Phong van thao lu~ theo nhOm o 0 0 ki¢n k hk Cv tM. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___________________________________________ Cachsud~ng: T hu fh¢p thong tin v i q ua t rinh WI x u hUc1ng m ua h ang c ua khach h iing 40
  10. BUOC 2: B~N M u6N THU TH~P THONG TIN N HUTHtNAO? H ay nghien cUu nhiIng phmmg p Mp t hu th~p t Mng t in ve k Mch b ang rna ~ hi~n c hua sir dl,mg. B!J1I rnu6n sau nay se sir $ ng p huang p Mp n ao trong s 6 d o? B!)Jl 8e sir d~ng nhU' t M nao? BUOC 3: NHUNG v tu T 6 N Ao ANHHUONG T OI K HACHHANG? tm vi~c khach h ang rnua hang cua b~n. X ac djnh nhftng yt!u t 6 nao iinh hU'oog 0 M ua c ua ngU'Ui r na hQ c o c am t1nh 0 M ua r ua ngU'Ui hQ t in c~y 0 D ja dMrn thu~ ti¢n 0 C ouytin 0 D ieu ki~n t hanh t oan phil hqp 0 G ia eli phil hqp 0 D ich " \I sau khi M n hang 0 D ang t in 0 C ac s an phAm hay d jch ~

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản