intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư: Nông trường bò sữa Cẩm Thủy Thanh Hóa

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
58
lượt xem
18
download

Thuyết minh dự án đầu tư: Nông trường bò sữa Cẩm Thủy Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Nông trường bò sữa Cẩm Thủy Thanh Hóa trình bày giới thiệu chủ đầu tư và dự án, hiện trạng chăn nuôi bò sữa Việt Nam, phân tích môi trường đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư, giải pháp qui hoạch thiết kế cơ sở, giải pháp chăn nuôi bò sữa, đánh giá tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư: Nông trường bò sữa Cẩm Thủy Thanh Hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> <br /> NÔNG TRƢỜNG BÒ SỮA CẨM THỦ<br /> THANH H A<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : XÃ CẨM TÚ – HUYỆN CẨM THỦY – TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> <br /> : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG INTRACOM<br /> <br /> Thanh Hóa - Tháng 11 năm 2011<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> <br /> NÔNG TRƢỜNG BÒ SỮA CẨM THỦ<br /> THANH H A<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> HẠ TẦNG INTRACOM<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƢ VẤN<br /> CÔNG T CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN........................................................ 5<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ .......................................................................................................... 5<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 5<br /> I.3. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VIỆT NAM ..................................... 9<br /> II.1. Phát triển chất lƣợng và số lƣợng giống bò sữa ............................................................. 9<br /> II.2. Phân bố đàn bò sữa theo các vùng sinh thái ................................................................. 10<br /> II.3. Tổng sản lƣợng sữa tƣơi ................................................................................................. 10<br /> II.4. Thị trƣờng tiêu dùng sữa trong nƣớc ............................................................................ 10<br /> II.5. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa ...................................................................... 11<br /> II.6. Thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi bò sữa Việt Nam ............................................ 12<br /> II.7. Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến 2020 của Chính phủ .......................................... 13<br /> II.8. Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa ở Thanh Hóa ........................ 14<br /> CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ ..................................................... 15<br /> III.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................................... 15<br /> III.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................................................... 15<br /> III.1.2. Địa hình ........................................................................................................................ 15<br /> III.1.3. Khí hậu ......................................................................................................................... 15<br /> III.1.4. Thủy văn ...................................................................................................................... 16<br /> III.1.5. Tài nguyên đất ............................................................................................................. 16<br /> III.1.6. Tài nguyên rừng .......................................................................................................... 16<br /> III.1.7. Tài nguyên khoáng sản ............................................................................................... 17<br /> III.2. Kinh tế huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa ...................................................................... 17<br /> III.2.1. Dân số và nguồn nhân lực .......................................................................................... 17<br /> III.2.2. Kinh tế xã hội huyện Cẩm Thủy................................................................................ 17<br /> III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án ............................................................................. 18<br /> III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................... 18<br /> III.3.2. Đƣờng giao thông ........................................................................................................ 18<br /> III.3.3. Hiện trạng thông tin liên lạc ...................................................................................... 18<br /> III.3.4. Hiện trạng cấp điện..................................................................................................... 18<br /> III.3.5. Cấp –Thoát nƣớc......................................................................................................... 19<br /> III.4. Nhận xét chung ............................................................................................................... 19<br /> CHƢƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ ................................................................. 20<br /> IV.1. Mục tiêu của dự án ......................................................................................................... 20<br /> IV.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ................................................................................................. 20<br /> CHƢƠNG V: QU MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN ................................................................... 21<br /> V.1. Các hạng mục trong trang trại ....................................................................................... 21<br /> V.2. Phƣơng án thi công công trình ....................................................................................... 21<br /> V.2.1. Giai đoạn 1..................................................................................................................... 21<br /> V.2.2. Giai đoạn 2..................................................................................................................... 23<br /> V.3. Sản phẩm chính................................................................................................................ 23<br /> CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ ......................................... 24<br /> VI.1. Giải pháp thiết kế công trình ........................................................................................ 24<br /> <br /> VI.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án .................................................................... 24<br /> VI.1.2. Giải pháp quy hoạch ................................................................................................... 24<br /> VI.1.3. Giải pháp kiến trúc ..................................................................................................... 24<br /> VI.1.4. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................ 24<br /> VI.1.5. Giải pháp kỹ thuật ...................................................................................................... 24<br /> VI.1.6. Kết luận ........................................................................................................................ 25<br /> VI.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật .......................................................................... 25<br /> VI.2.1. Đƣờng giao thông ........................................................................................................ 25<br /> VI.2.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng ............................................................................. 26<br /> VI.2.3. Hệ thống thoát nƣớc mặt ............................................................................................ 27<br /> VI.2.4. Hệ thống thoát nƣớc bẩn – vệ sinh môi trƣờng ........................................................ 27<br /> VI.2.5. Hệ thống cấp nƣớc ...................................................................................................... 27<br /> VI.2.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng ................................................................ 27<br /> CHƢƠNG VII: GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI BÒ SỮA .......................................................... 28<br /> VII.1. Giống bò sữa.................................................................................................................. 28<br /> VII.1.1. Chọn giống bò sữa ..................................................................................................... 28<br /> VII.1.2. Chọn ngoại hình ......................................................................................................... 28<br /> VII.2. Nguồn thức ăn ............................................................................................................... 28<br /> VII.2.1. Thức ăn thô xanh ....................................................................................................... 28<br /> VII.2.2. Thức ăn tinh ............................................................................................................... 30<br /> VII.2.3. Thức ăn ủ ƣớp ............................................................................................................ 31<br /> VII.2.4. Thức ăn bổ sung ......................................................................................................... 31<br /> VII.2.5. Phụ phẩm chế biến .................................................................................................... 32<br /> VII.2.6. Một số loại thức ăn khác ........................................................................................... 35<br /> VII.2.7. Nguồn nƣớc ................................................................................................................ 36<br /> VII.3. Chăm sóc và nuôi dƣỡng .............................................................................................. 36<br /> VII.3.1. Nuôi dƣỡng bê từ 1 ngày tuổi đến bò trƣởng thành ............................................... 36<br /> VII.3.2. Nuôi dƣỡng bò vắt sữa .............................................................................................. 37<br /> VII.3.3. Nuôi dƣỡng bò cạn sữa .............................................................................................. 37<br /> VII.3.4. Nuôi bò sữa công nghệ cao ........................................................................................ 38<br /> VII.4. Chuồng trại và phòng trị bệnh .................................................................................... 38<br /> VII.4.1. Chuồng trại ................................................................................................................ 38<br /> VII.4.2. Mùa bệnh chăm sóc ................................................................................................... 38<br /> CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ............................................... 40<br /> VIII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ................................................................................... 40<br /> VIII.1.1. Giới thiệu chung ....................................................................................................... 40<br /> VIII.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng .................................................... 40<br /> VIII.2. Các tác động môi trƣờng ............................................................................................ 40<br /> VIII.2.1. Các loại chất thải phát sinh ..................................................................................... 41<br /> VIII.2.2. Khí thải...................................................................................................................... 41<br /> VIII.2.3. Nƣớc thải ................................................................................................................... 42<br /> VIII.2.4. Chất thải rắn............................................................................................................. 44<br /> VIII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng .............................................................. 44<br /> VIII.3.1. Xử lý chất thải rắn ................................................................................................... 44<br /> VIII.3.2. Xử lý nƣớc thải ......................................................................................................... 45<br /> VIII.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi ............................................................................................. 45<br /> <br /> VIII.3.4. Giảm thiểu các tác động khác ................................................................................. 46<br /> CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................... 47<br /> IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................................ 47<br /> IX.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................................. 47<br /> IX.2.1. Nội dung ....................................................................................................................... 47<br /> IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ............................................................................................ 50<br /> CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ - THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................................... 52<br /> X.1. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án ........................................................................................... 52<br /> X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ ............................................................... 52<br /> X.1.2. Tiến độ sử dụng vốn ..................................................................................................... 52<br /> X.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................... 53<br /> X.1.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay .......................................................... 54<br /> X.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................ 55<br /> X.2.1. Chi phí nhân công ......................................................................................................... 55<br /> X.2.2. Chi phí hoạt động.......................................................................................................... 56<br /> CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................... 57<br /> XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................ 58<br /> XI.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 58<br /> XI.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ....................................................................................... 60<br /> XI.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................ 62<br /> CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 63<br /> XII.1. Kết luận ......................................................................................................................... 63<br /> XII.2. Kiến nghị ....................................................................................................................... 63<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản