Xây dựng chiến lược để lựa chọn

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
346
lượt xem
176
download

Xây dựng chiến lược để lựa chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng chiến lược để lựa chọn

 1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC ÑEÅ LÖÏA CHOÏN Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà saûn : xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích I/ MA TRAÄN SWOT: 1. Ma traän Cô hoäi: Taùc ñoäng cuûa cô hoäi Cao Trung bình Thaáp Cao A A B Xaùc xuaát ñeå Trung bình A B C coâng ty coù theå Thaáp B C C trnh thuû cô hoäi Ghi chuù: A (öu tieân cao), B (öu tieân trung bình), C (öu tieân thaáp). 2. Ma traän Ñe doaï: Taùc ñoäng cuûa nguy cô Hieåm ngheøo Nguy kòch Nghieâm Nheï troïng Xaùc xuaát xaûy ra Cao A A B C nguy cô Trung bình A B C D Thaáp B C D D Ghi chuù: A (khaån caáp), B (möùc cao), C (möùc trung bình). D (möùc thaáp). 3. Ma traän cô hoäi – ñe doa: Cô hoäi (O) Nguy cô (T) Ngo Quang Thuat Page 1 of 11
 2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc MA TRAÄN SWOTS Maët maïnh (S) Phoái hôïp S/O Phoái hoäp S/T Maët yeáu (W) Phoái hôïp W/O Phoái hôïp W/T II/ MA TRAÄN SPACE (Ma traän vò trí chieán löôïc vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng): 1. Moâ taû ma traân: FS 6 5 4 3 Thaän troïng Taán coâng 2 1 CA IS -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -1 Ngo Quang Thuat Page 2 of 11
 3. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc -2 -3 Phoøng Thuû Caïnh tranh -4 -5 -6 ES Böôùc 1: Choïn moät nhoùm caùc bieán soá cho söùc maïnh taøi chính (FS), lôïi theá caïnh tranh(Ca), söï oån ñònh cuûa moâi tröôøng 9ES), söùc maïnh cuûa ngaønh (IS). Böôùc 2: Aán ñònh giaù trò baèng +1 (xaáu nhaát) tôùi +6 (toát nhaát) cho moãi bieán soá thuoäc khía caïnh FS vaø IS. Aán ñònh giaù trò –1 (toát nhaát0 cho toái –6 (xaáu nhaát) cho moãi bieán soá thuoäc khía caïnh ES vaø CA. Böôùc 3: Tính soá ñieåm trung bình cuûa caùc bieán soá treân caùc phaàn FS, IS, ES, CA. Böôùc 4: Ñaùnh daáu soá ñieåm trung bình cuûa FS, IS, ES, CA treân truïc thích hôïp. Böôùc 5: Coäng ñieåm cuûa 2 phaàn ñoái öùng, ñaùnh daáu chuùng treân 2 truïc X, Y, ñaùnh daáu giao ñieåm cuûa chuùng. Böôùc 6: Veõ veùc tô coù ñieåm goác laø giao ñieåm cuûa hai truïc, ñieåm ngoïn giao ñieåm. VÒ TRÍ CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC BEÂN TRONG VÒ TRÍ CHIEÁN LÖÔÏC BEÂN NGOAØI Söùc maïnh taøi chính: Söï oån ñònh cuûa moâi tröôøng Doanh lôïi ñaàu tö Söï thay ñoåi coâng ngheä Ñoøn caân nôï Tyû leä laïm phaùt Khaû naêng thanh toaùn Söï bieán ñoåi cuûa nhu caàu Voán luaân chuyeån Loaïi giaù cuûa nhöõng saûn phaåm caïnh tranh Löu thoâng tieàn maët Haøng raøo thaâm nhaäp thò tröôøng Söï deã daøng ruùt lui khoûi thò tröôøng Aùp löïc caïnh tranh Ruûi ro trong kinh doanh Söï ñaøn hoài theo theo giaù cuûa nhu caàu Lôïi theá caïnh tranh: Söùc maïnh cuûa ngaønh: Thò phaàn Möùc taêng tröôøng tieàm taøng Chaát löôïng saûn phaåm Moái lôïi nhuaän tieàm taøng Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm Söï oån ñònh veà taøi chính Ngo Quang Thuat Page 3 of 11
 4. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng Bí quyeát coâng ngheä Söï duïng heát coâng suaát ñeå caïnh tranh Söï söû duïng nguoàn löïc Bí quyeát coâng ngheä Qui moâ voán Söï kieåm soaùt ñoái vôùi nhaø cung caáp vaø nhaø Söï deã daøng thaâm nhaäp thò tröôøng phaân phoái Söï söû duïng naêng suaát, coâng suaát. Phaân loaïi chieán löôïc: Thaän troïng: Taán coâng: Hoaït ñoäng theo caùc chöùc naêng cô baûn. Söû duïng toát nhaát nhöõng ñieåm maïnh beân Khoâng neân quaù lieàu lónh. trong nhaèm taän duïng cô hoäi beân ngoaøi. Caùc chieán löôïc laø: thaâm nhaäp thò tröôøng, Traùnh moái ñe doaï töø moâi tröôøng beân phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm, ngoaøi. ña daïng hoaù taäp trung. Caùc chieán löôïc laø: phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm, keát hôïp veà phía sau, keát hôïp veà phía tröôùc, keát hôïp theo chieàu ngang, da ña daïng hoaù lieân keát, ña daïng hoaù taäp trung, ña daïng hoaù theo chieàu ngang hay keát hôïp. Phoøng thuû: Caïnh tranh: Taäp trung caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu beân Chieán löôïc keát hôïp veà phía sau, phía trong. tröôùc, theo chieàu ngang, thaâm nhaäp thò Traùnh nhöõng moái ñe doaï töø beân ngoaøi. tröôøng, phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån Caùc chieán löôïc bao goàm: haïn cheá chi tieâu, saûn phaåm vaø tham gia lieân doanh. loaïi boû bôùt, thanh lyù vaø ña daïng hoaù taäp trung. III/ MA TRAÄN BCG (Boston Consulting Group): Ngo Quang Thuat Page 4 of 11
 5. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Ñaùnh giaù chieán löôïc cuûa SBU (Strategy Business Units) 18 % OÂ ngoâi sao OÂ daáu hoûi Suaát taêng 16 % tröôûng 14 % cuûa thò 12 % tröôøng 10 % (Market 8 % OÂ boø söõa OÂ con choù Growth 6% Rate) 4% 2% 0% 4 2 1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 Phaàn phaân chia thò tröôøng töông ñoái RMS (Relative Market Share) Question Mark: BGÑ caàn taêng voán cho SBU naøo trong oâ naøy. Cty caàn ñaàu tö voán, nhöng coù nhieàu SBU vaäy, phaûi choïn SBU naøo? Stars Mark: Moät SBU caïn tranh thaéng lôïi seõ chuyeån qua oâ stars. Caùc SBU naøy daãn ñaàu veà RMS ôû caùc tuyeán saûn phaåm coù MGR cao. Do MGR cao neân thò tröôøng coù söï quyeán ruõ lôùn, daãn ñeán caïnh tranh gay gaét veà phaân chia thò tröôøng, tuy vaäy coâng ty vaãn phaûi ñaàu tö thích ñaùng. Theo thôøi gian, neáu caùc SBU ôû oâ stars vaãn giöõ nguyeân vò trí cuûa mình veà RMS thì suaát taêng tröôûng cuûa thò tröôøng cuûa tuyeán saûn phaåm seõ giaûm daàn vaø ñi vaøo oån ñònh , luùc naøy caùc SBU seõ chuyeån xuoáng oâ Cash Cow. Cash Cow: Moät oâ stars maïnh seõ chuyeån qua Cash Cow. Caùc oâ naøy laø nguoàn cung caáp taøi chính cuûa coâng ty, tuy nhieân neáu caùc SBU naøy khoâng giöõ vöõng thò tröôøng daãn ñaàu cuûa mình veà RMS thì noù coù theå chuyeån sang oâ Dogs Dogs: Moät soâ Cash cow seõ chuyeån qua oâ Dogs. Caùc SBU naøy khoâng sinh lôïi, tuy nhieân neáu theo chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, caùc loaïi saûn phaåm naøy laïi taêng leân nhöng laø saûn phaåm vôùi chaát löôïng vaø maãu maõ môùi khi ñoù caùc SBU seõ chuyeån sang oâ QM. Caùc loaïi chieán löôïc: Chieán löôïc thò phaàn maïnh - taêng tröôûng yeáu: Chieán löôïc thò phaàn maïnh – taêng tröôûng maïnh. Chieán löôïc thò phaàn yeáu – taêng tröôûng maïnh. Chieán löôïc thò phaàn yeáu – taêng tröôûng yeáu. Chieán löôïc thò phaàn yeáu - taêng tröôûng tieâu cöïc: Chieán löôïc thò phaàn maïnh – taêng tröôûng tieâu cöïu. Nhöôïc ñieåm cuûa BCG: Ma traän khoâng gôïi yù ñöôïc nhöõng chieán löôïc rieâng bieät vaø cuï theå. Ngo Quang Thuat Page 5 of 11
 6. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm hay nhöõng kinh doanh môùi, ma traän khoâng cho ta bieát vò trí thöïc söï cuûa caùc SBU ñoù. Neáu khoâng coù nhöõng cô hoäi taêng tröôûng thì ma traän seõ khoâng coù lieân heä gì caû, ñieàu ñoù coù nghóa laø ma traän khoâng theå hình thaønh ñöôïc. Thöïc söï hai bieán coá cuûa ma traän khoâng noùi heát ñöôïc baûn chaát hoaït ñoäng cuûa caùc SBU treân thò tröôøng. IV/ NHÖÕNG KYÕ THUAÄT PHAÂN TÍCH DANH SAÙCH VOÁN ÑAÀU TÖ COÙ THEÅ THAY THEÁ CHO NHAU: Ñaây laø kyõ thuaät môùi nhaèm thay theá cho BCG cuûa giaùo sö Michael Porter. Oâng nhaán maïnh coâng ty coù lôïi theá caïnh tranh khi duy trì chi phí thaáp hay chuyeân bieät hoaù. 1. Chieán löôïc daãn ñaàu veà chi phí: Nhaán maïnh saûn xuaát saûn phaåm vôùi tieâu chuaån hoaù cao ñoä, giaù thaáp nhaát, phaù giaù caïnh tranh. 2. Chieán löôïc chuyeân bieät hoaù: Nhaán maïnh saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñoäc ñaùo, töø ñoù ñoøi hoûi khaùch haøng giaù cao hôn, coøn goïi laø chieán löôïc vöôït troäi. 3. Chieán löôïc taäp trung: taäp trung vaøo khaùch haøng rieâng bieät, thò tröôøng, phaân phoái hay moät phaàn rieâng bieät cuûa maët haøng. 4. Chieán löôïc taäp trung vaøo chi phí: khai thaùc nhöõng khaùc bieät veà chi phí ôû caùc phaàn thò tröôøng. 5. Chieán löôïc taäp trung chuyeân bieät hoaù: Nhaán maïnh vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi mua trong soá phaàn thò tröôøng. IV/ MA TRAÄN GE (General Electric): 1. Laäp baûng: Vò theá caïnh tranh Maïnh Trung bình Yeáu Söùc haáp daãn thò Cao A A B tröôøng Trung bình A B C Thaáp B C C A: Löïa choïn chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån. B: Choïn loïc, giöõ vöõng thò tröôøng. C: Chieán löôïc thay theá hay ruùt lui. 2. Ma traän chieán löôïc GE: Vò theá caïnh tranh Ngo Quang Thuat Page 6 of 11
 7. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Maïnh Trung bình Yeáu Söùc haáp daãn thò Cao Ñaàu tö ñeå taêng Choïn loïc ñaàu tö Baûo veä/taäp trung tröôøng tröôûng ñeå taêng tröôûng laïi, ñaàu tö coù choïn loïc Trung bình Duy trì öu theá Môû roäng coù choïn Môû roäng coù choïn loïc loïc hay loaïi boû Thaáp Thu hoaïch haïn Thu hoaïch toaøn Giaûm ñaàu tö ñeán cheá dieän möùc toái thieåu söï thua loã. 3. Caùc yeáu toá xaùc ñònh söï haáp daãn cuûa thó tröôûng Tyû xuaát taêng gia. Ñoä lôùn cuûa thò tröôøng. Thay ñoåi tuyø theo muøa. Qui moâ khaùch haøng. Cöôøng ñoä caïnh tranh. Phaùt trieån kyõ thuaät Phaùp lyù. Chu kyø saûn xuaát môùi. Taäp trung khaùch haøng. 4. Caùc yeáu toá xaùc ñònh vò trí cuûa ñoái thuû caïnh tranh: Thò phaàn töông ñoái Thò phaàn Khaû naêng nghieân cöùu vaø phaùt trieån Phí toån thöông maïi Phaåm chaát Caùc loaïi saûn phaåm Vò trí saûn phaåm trong chu kyø soáng Phaàn traêm khaû naêng söû duïng Cöôøng ñoä tö baûn. 5. Ma traàn BCG/GE:: Cao Taán coâng tröïc Taán coâng tröïc Taán coâng giaùn Söùc haáp daãn thò tieáp tieáp/giaùn tieáp tieáp tröôøng Trung bình Taán coâng, phoøng Taán coâng phoøng Taán coâng, phoøng thuû tröïc tieáp – thuû – giaùn tieáp thuû, ruùt lui giaùn tieáp Ngo Quang Thuat Page 7 of 11
 8. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Thaáp Phoøng thuû tröïc Phoøng thuû – ruùt Ruùt lui tieáp, giaùn tieáp lui, tröïc tieáp – giaùn tieáp Maïnh Trung bình Yeáu Vò theá caïnh tranh 6. Baûng ñieåm Vò trí caïnh trnh CP: Caùc yeáu toá xaùc ñònh CP Troïng soá Ñieåm (1-5) Giaù trò Phaàn phaân chia thò tröôøng 0.10 Söï taêng leân cuûa phaàn phaân chia 0.15 Chaát löôïng cuûa saûn phaåm 0.10 Danh tieáng cuûa nhaõn hieäu 0.10 Maïng löôùi phaân phoái 0.05 Hieäu cuûa cuûa vaän ñoäng baùn haøng 0.05 Söùc saûn xuaát 0.05 Hieäu quûa cuûa saûn xuaát 0.05 Chi phí cho moät ñôn vò saûn phaåm 0.15 Cung caáp nguyeân lieäu 0.05 Nghieân cöùu 0.10 Nhaân söï quaûn trò 0.05 Toång 7. Baûng ñieåm tính haáp daãn thò tröôøng MA: Caùc yeáu toá xaùc ñònh MA Troïng soá Ñieåm (1-5) Giaù trò Kích thöôùc cuûa toaøn theå thò tröôøng 0.20 Suaát taêng tröôûng haøng naêm cuûa thò tröôøng 0.20 Lôïi nhuaän trong quaù khöù 0.15 Cöôøng ñoä cuûa söï caïnh tranh 0.15 Caùc ñoøi hoûi veà kyõ thuaät 0.15 Nhöôïc ñieåm veà laïm phaùt 0.05 Caùc ñoøi hoûi veà naêng löôïc 0.05 Taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng chung quanh 0.05 Toång Ngo Quang Thuat Page 8 of 11
 9. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc 8. Keàt luaän ma traän: 5 Söùc haáp daãn thò Cao tröôøng 3.67 Trung bình 2.33 Thaáp 1 5.00 3.67 2.33 1 Maïnh Trung bình Yeáu Vò theá caïnh tranh IV/ MA TRAÄN YEÁU TOÁ BEÂN TRONG – BEÂN NGOAØI (IEM): Toång soá ñieåm quan troïng cuûa ma traän IE Maïnh 3.0-4.0 Maïnh 2.0-2.99 Maïnh 1.0-1.99 Toång soá ñieåm Cao 3.0-4.0 A A B quan troïng cuûa Trung bình 2.0- A B C ma traän EFE 2.99 Thaáp 1.0-1.99 B C C Ghi chuù: A (phaùt trieån vaø xaây döïng), B (naém giöõ vaø duy trì), C (thu hoaïch vaø loaïi bôùt). V/ MA TRAÄN CHIEÁN LÖÔÏC CHÍNH (Grand strategy Matrix): SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG NHANH CHOÙNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG Ngo Quang Thuat Page 9 of 11
 10. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc GOÙC THÖÙ II GOÙC THÖÙ I Phaùt trieån thò tröôøng Phaùt trieån thò tröôøng VÒ TRÍ CAÏNH TRANH MAÏNH VÒ TRÍ CAÏNH TRANH YEÁU Thaâm nhaäp thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm Phaùt trieån saûn phaåm Keát hôïp theo chieàu ngang Keát hôïp phiaù tröôùc Loaïi boát Keát hôïp phiaù sau Thanh lyù Keát hôïp theo chieàu ngang Ña daïng hoaù taäp trung GOÙC THÖÙ II GOÙC THÖÙ IV Giaûm bôùt chi tieâu Ña daïng hoaù taäp trung Ña daïng hoaù taäp trung Ña daïng hoaù theo chieàu ngang Ña daïng hoaù theo chieàu ngang Ña daïng hoaù lieân keát Ña daïng hoaù lieân keát Lieân doanh Loaïi bôùt Thanh lyù SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG NHAN CHOÙNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG Phaân loaïi chieán löôïc: Caùc coâng ty ôû oâ I tieáp tuï6c taäp trung vaøo thò tröôøng hieän taïi (thaâm nhaäp vaø phaùt trieån th5I tröôøng) vaø saûn phaåm, khoâng neân thay ñoåi lôïi theá caïnh tranh. V.v. VI/ MA TRAÄN CHIEÁN LÖÔÏC COÙ THEÅ ÑÒNH LÖÔÏNG (Quatitative Strategy Planning Matrix): 1. Trình töï xaùc ñònh: 1.1 Lieät keâ caùc yeáu toá quan troïng (goàm caùc O/T beân ngoaøi vaø S/W beân trong). Caùc thoâng tin nayø neân laáy tröïc tieáp töø ma traän IE, EFE. Soá löôïng neân bao goàm treân 10 yeáu toá cho moãi loaïi beân ngoøi/beân trong. 1.2 Phaân loaïi caùcx yeáu toá töông töï nhö ma traän EFE, IE. 1.3 Nghieânc öùu caùc yeâuù toå ôû giai ñoaïn 2: 1.4 Xaùc ñònh soá ñieåm höôùng daãn. 1.5 Tính toång soá ñieåm höôùng daãn 2. Laäp ma traän: Caùc yeáu toá quan troïng Phaân Caùc chieán löôïc coù theå thay theá Cô sôû cuûa soá loaïi ñieåm haáp daãn Chieán löôïc 1 Chieán löôïc 2 Ngo Quang Thuat Page 10 of 11
 11. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c6.xay_dung_chien_luoc_de_lua_chon. doc Ngo Quang Thuat Page 11 of 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản