intTypePromotion=1
ADSENSE

Học thuyết của mác

Xem 1-20 trên 1730 kết quả Học thuyết của mác
 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những kiến thức, những nguyên lý cơ bản trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; trang bị những tri thức liên quan đến nền kinh tế thị trường mang đặc thù của Việt Nam; lý luận về CNH, HĐH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như sự bổ sung, làm rõ hơn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf69p trangxanh0906 12-01-2023 8 3   Download

 • Phần 1 của cuốn "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" trình bày những nội dung sau: phần thứ nhất - về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phần thứ hai - công cuộc đổi mới, cách mạng và sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf266p langmongnhu 14-12-2022 5 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” qua việc đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch hiện nay;...

  pdf152p langmongnhu 14-12-2022 24 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản" trình bày những nội dung về: lược sử hình thành và phát triển đường lối quân sự của Đảng; cơ sở hình thành và phát triển; quá trình hình thành (1930 - 1945); quá trình phát triển (1945 - 2015); một số nội dung cơ bản đường lối quân sự của Đảng; lực lượng tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf258p langmongnhu 14-12-2022 13 3   Download

 • "Tài liệu tóm tắt môn Giải phẫu đại cương - Trường Đại học Y Dược Hà Nội" cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về hệ cơ; Đại cương về hệ khớp; Cơ và mạc của cổ; Các cơ của đáy chậu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu tại đây.

  pdf91p kimphuong0520 16-12-2022 13 3   Download

 • Trong khi tiểu thuyết tự truyện được bàn luận nhiều ở phương Tây, thì ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu còn khá thận trọng khi xác định tên gọi cho thể tiểu thuyết này. Mặc dù tiểu thuyết tự truyện chưa tạo thành một dòng riêng biệt nhưng tính tự truyện cũng đã xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết. Từ những thử bút ban đầu của các nhà văn ở chặng đường nửa đầu thế kỷ XX như Tản Đà, Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Lan Khai...

  pdf7p phuongnguyen0520 13-12-2022 15 1   Download

 • Lịch sử loài người là sự nối tiếp của các thời đại. Các thời đại khác nhau có sự khác nhau về trình độ phát triển, về tồn tại xã hội và ý thức xã hội, về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Các sự kiện mở đầu cho một thời đại mới là các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nhân loại. Thời đại ngày nay khác với thời đại trước ngày nay.

  pdf8p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf470p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 5   Download

 • Bài viết Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam nhìn từ phương diện tính dục và mặc cảm nghiên cứu các yếu tố phân tâm học trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam là tiền đề để có thể khẳng định vị trí, tầm vóc cũng như sự ảnh hưởng của các nhà văn trong mảng sáng tác về đề tài chiến tranh biên giới đối với văn học Việt Nam đương đại.

  pdf14p viporsche 03-11-2022 16 1   Download

 • Đề tài "Kiểm định mô hình Cobb – Douglas trong đo lường hiệu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm tổng hợp lý thuyết về hàm sản xuất và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về tác động của các nhân tố đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; kiểm định các nhân tố đầu vào có ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp ngành may mặc niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam bằng mô hình Cobb-Douglas.

  pdf59p tieuduongchi 24-10-2022 11 3   Download

 • Bài viết Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm giới thiệu mô hình phân tích đa phương diện theo lý thuyết hệ thống chuyển tác (do Halliday khởi xướng) và ẩn dụ ý niệm (do Lakoff và Johnson đề xuất) trên đối tượng diễn ngôn thời trang Việt Nam.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 15 1   Download

 • Tủ sách bách khoa Phật giáo: Thiền Tông - Phần 2 gồm có một số nội dung: Tình hình kinh tế của Thiền Lâm đời Đường, Hoàng Long Tam Quan, điểm đặc sắc của phái Dương Kỳ, Công Án Thiền, Khán Thoại Thiền, Mặc Chiếu Thiền, tư tưởng đặc sắc của Minh Giáo Khế Tung, Đại Huệ Tông Cảo và Thuyết Tâm Trung Nghĩa, Niệm Phật Thiền, trào lưu tham thiền học phật của giới sĩ đại phu đời Tống, nguyên nhân tham thiền của giới đại phu đời Tống, sự ảnh hưởng của Thiền Tông đối với lý học, nguồn gốc thuyết Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ, giá trị của Tổ Đường Tập, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục,….

  pdf192p runordie8 05-09-2022 23 4   Download

 • Với đề tài “Tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư từ nhãn quan văn hóa” tác giả mong muốn góp thêm một cái nhìn về sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư nói chung, tiểu thuyết Sông nói riêng ở một phương diện gần gũi và mang tính tâm linh của người Việt. Mặc khác, cũng mong muốn khám phá tác phẩm của chị ở phần nhân bản của con người trong xã hội hôm nay - con người trong dòng chảy của văn hóa.

  pdf100p unforgottennight03 27-08-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến hết chiến tranh thế giới thứ hai (1918-1945);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf261p vuhuyennhi 05-08-2022 32 9   Download

 • Tập 21 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen" gồm những tác phẩm của Ph. Ăng-ghen viết từ tháng Năm 1883 đến tháng Chạp 1889. Đây là thời kỳ phát triển tương đối “hòa bình” của chủ nghĩa tư bản, đồng thời cũng là thời kỳ giai cấp vô sản tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho những cuộc cách mạng sắp tới, giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang chuyển mạnh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf585p vuhuyennhi 02-08-2022 12 2   Download

 • Tập 21 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen" gồm các bài viết của Ph. Ăng-ghen trong những năm 1890-1895, những năm cuối cùng của đời ông. Qua các bài viết in trong tập này, Ph.Ăng-ghen chỉ rõ đặc trưng của những năm cuối thế kỷ XIX là chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các cường quốc tư bản chủ nghĩa tăng cường xâm chiếm thuộc địa, bóc lột và bần cùng hóa quần chúng nhân dân lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf558p vuhuyennhi 02-08-2022 17 2   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các-đô.

  pdf328p vuhuyennhi 02-08-2022 14 2   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 2 này trình bày các chương VIII-XVIII của bộ "Tư bản" về Ri-các-đô.

  pdf472p vuhuyennhi 02-08-2022 10 2   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 3 này trình bày những nội dung về các nhà kinh tế học sau Ri-các-đô.

  pdf437p vuhuyennhi 02-08-2022 10 2   Download

 • Phần 2 của tập 46 năm trong bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf555p vuhuyennhi 02-08-2022 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Học thuyết của mác
p_strCode=hocthuyetcuamac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2