Mức trợ cấp và sinh hoạt phí

Xem 1-14 trên 14 kết quả Mức trợ cấp và sinh hoạt phí
 • Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

  doc2p tuuyen 17-08-2009 226 24   Download

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

  doc15p vanson 19-08-2009 172 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 77/2000/nđ-cp của chính phủ', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p tuuyen 17-08-2009 226 12   Download

 • Nghị định số 175/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf3p lybangbang 10-10-2009 96 10   Download

 • Nghị định 77/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí do Chính phủ ban hành

  pdf2p lybangbang 10-10-2009 73 5   Download

 • Thông tư số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước do Ban Tổ chức cán bộ chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawvhxh15 19-11-2009 60 5   Download

 • Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước

  doc20p vanson 19-08-2009 65 2   Download

 • Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawttyt9 30-11-2009 43 2   Download

 • Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 48 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐẢNG ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ; ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC XÃ, THỊ TRẤN; QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TỔ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ QUY ĐỊNH CÁN BỘ KIÊM CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM ...

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 19 3   Download

 • Công nhân viên chức trong các xí nghiệp công tư hợp doanh đã áp dụng chế độ trả lương như xí nghiệp quốc doanh; công nhân viên chức trong các xí nghiệp công nghiệp địa phương đã có kế hoạch lao động, tiền lương ghi trong kế hoạch Nhà nước.

  pdf6p lavie6 29-07-2011 39 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ: HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÍ THƯ CHI ĐOÀN, CHI HỘI TRƯỞNG: HỘI PHỤ NỮ, HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI NÔNG DÂN Ở TH...

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 60 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐẢNG ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ; ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC XÃ, THỊ TRẤN; QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TỔ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ QUY ĐỊNH CÁN BỘ KIÊM CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM ...

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 30 1   Download

 • Hoạt động phát triển cộng đồng mang tính chất đa dạng và liên ngành. Tuỳ thuộcvào bối cảnh thực hiện chương trình, các vấn đề trọng tâm của môic huyên ngành có thể được nhấn mạnh.

  doc176p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 1364 484   Download

Đồng bộ tài khoản