Ngân sách tỉnh bắc ninh

Xem 1-20 trên 36 kết quả Ngân sách tỉnh bắc ninh
 • Chương 1 một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước cấp xã, chương 2 thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh 34 Bắc Ninh, chương 3 phương hướng, giải pháp đối mới quản lý ngân sách 68 xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là những nội dung chính trong 3 chương thuộc đề tài "Thực trạng và giải pháp đổi mới quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc108p hadimcodon 12-10-2015 134 72   Download

 • Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội nông thôn, góp phần vào sự nghiệp thành công của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta.

  pdf0p therain_nl 12-07-2012 115 52   Download

 • Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2017; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 7 0   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Nghị quyết số 53/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách.

  doc47p nghiquyet01 20-11-2017 6 0   Download

 • Ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực tài chính đồng thời nó cũng là một công cụ tài chính quan trọng của một Quốc gia. Cùng với sự phân cấp quản lý kinh tế và hành chính thì ngân sách nhà nước cũng được phân cấp lý quản lý.

  pdf98p muathi2013 13-05-2013 141 60   Download

 • Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 4 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh với mục tiêu hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý chi đầu tư XDCB và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  pdf118p codon_05 09-01-2016 136 77   Download

 • Quá trình đổi mới Đảng ta tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện mục tiêu đó công tác đầu tư xây dựng có ý nghĩa và vô cùng quan trọng đối với đất nước nói chung và càng quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng, một tỉnh mới được tái lập từ đầu năm 1997.

  pdf72p nhanma1311 09-12-2012 111 40   Download

 • Đề tài tập trung làm rõ những nội dung cơ bản và ý nghĩa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long trong những năm qua, qua đó thấy được những tồn tại và đưa ra đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại KBNN thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

  pdf101p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 35 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC NINH NĂM 2012 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p bupbebaggo 15-01-2013 34 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2011/QĐ-UBND, NGÀY 25/8/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 20 0   Download

 • Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành hỗ trợ thực hiện chương trình “sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 17 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf3p keodualadua 13-12-2012 22 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2011/NQ-HĐND17 NGÀY 19/7/2011 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 18 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KHOÁN CHO HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 30 3   Download

Đồng bộ tài khoản