intTypePromotion=3

Thực trạng quản trị chiến lược

Xem 1-20 trên 1046 kết quả Thực trạng quản trị chiến lược
 • Tiểu luận Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, thực trạng môi trường kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

  pdf87p orange_12 05-06-2014 366 173   Download

 • Thuyết trình quản trị chiến lược: Chiến lược của Apple nhằm giới thiệu về Apple, tình hình khảo sát thực trạng kinh doanh, chiến lược công ty Apple, chiến lược SBU, các chiến lược chức năng, sản phẩm và khách hàng mục tiêu.

  pdf26p bad_12 03-07-2014 471 103   Download

 • Là hệ thống các đường lối và biện pháp phát triển doanh nghiệp, các mục tiêu cần đạt, các nguồn lực phải sử dụng để đạt được các mục tiêu dự định trong thời hạn của chiến lược. 2. Quan hệ giữa chiến lược và kế hoạch a. Cả hai đều mô tả tương lai cần đạt và cách thức để đạt tới của doanh nghiệp. b. Chiến lược có thời hạn dài và mang tính định tính nhiều hơn so với kế hoạch. Kế hoạch là hình thức diễn đạt chiến lược (5 - 10 năm/ 1 -...

  pdf53p chupchup1122 24-03-2013 173 75   Download

 • Tiểu luận quản trị chiến lược: Lập chiến lược cho công ty kiểm toán A&C giai đoạn 2010 - 2020 nhằm trình bày tổng quan về công ty, quy trình hình thành và phát triển công ty, các dịch vụ cung cấp tại công ty kiểm toán A&C, thực trạng hoạt động của công ty, tình hình kinh doanh và các chỉ số năm 2008, 2009 của công ty A&C.

  pdf60p orange_12 05-06-2014 148 53   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị chiến lược Chương 4 Chiến lược cấp công ty trình bày về các hình thức phát triển chiến lược của doanh nghiệp. Các mô hình quản lý danh mục các hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf31p vespa_12 14-04-2014 101 20   Download

 • Môn học Quản trị chiến lược nhằm mục tiêu trang bị những nội dung cơ bản và có hệ thống về chất lượng và quy trình, cách thức xây dựng chiến lược cũng như tổ chức thực hiện chiến lược trong diều kiện hội nhập hiện nay, cung cấp các kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng các công cụ phân tích chiến lược, học viên có một tầm nhìn, quan điểm dài hạn trong điều hành và làm chủ doanh nghiệp của mình.

  pdf68p big_12 06-06-2014 105 20   Download

 • Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 93 18   Download

 • Đề hiểu bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 Giới thiệu về quản trị chiến lược chúng ta cần tìm hiểu khái niệm về quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp. Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó.

  pdf26p vespa_12 14-04-2014 111 17   Download

 • Môn học Quản trị chiến lược trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chiến lược, quản trị chiến lược nhằm thiết lập, thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh có thể áp dụng cho các loại hình Doanh nghiệp khác nhau.

  ppt61p chuakieudam 14-09-2017 55 18   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về: phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường nội bộ nhằm phân tích, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  pdf35p vespa_12 14-04-2014 88 14   Download

 • Chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế, chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.

  pdf40p holoesinin 12-06-2014 68 14   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích chiến lược. Nội dung chính của chương này gồm có: Đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định và xây dựng năng lực cốt lõi, phân tích môi trường chiến lược, phát hiện cơ hội chiến lược. Mời các bạn tham khảo.

  ppt32p nhanmotchut_5 01-11-2016 68 15   Download

 • Chương 3 Chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lợi thế cạnh tranh, chiến lược chi phí thấp.

  pdf24p holoesinin 12-06-2014 55 9   Download

 • Nội dung của bản tóm tắt luận văn trình bày tổng quan về quản trị chiến lược và ứng dụng thẻ điểm cân bằng vào quản trị chiến lược, thực trạng áp dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong, giải pháp hoàn thiện ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong.

  pdf26p roongkloi1994 02-10-2017 45 10   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu chung, qui trình quản trị chiến lược, các cấp chiến lược trong doanh nghiệp, phân đoạn chiến lược.

  pdf30p holoesinin 12-06-2014 56 6   Download

 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf34p holoesinin 12-06-2014 49 6   Download

 • Chương 4 Chiến lược cấp công ty thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các hình thức phát triển chiến lược của doanh nghiệp, các mô hình quản lý danh mục các hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf30p holoesinin 12-06-2014 71 5   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, phân tích nội bộ doanh nghiệp.

  pdf35p holoesinin 12-06-2014 46 4   Download

 • Chiến lược sản phẩm là một trong bốn chiến lược quan trọng mà bất cứ công ty nào khi tham gia vào một thị trường nào đều phải thực hiện và phải thực hiện tốt. Việc thực hiện tốt chiến lược sản phẩm là nền tảng thúc đẩy cho các chiến lược còn lại phát huy tốt tác dụng của nó.

  pdf63p chupchup1122 24-03-2013 155 50   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kịnh doanh cho Eximbank gồm 3 chương. Chương 1 tổng quan về quản trị chiến lược, chương 2 thực trạng kinh doanh Eximbank, chương 3 hoạch định chiến lược kinh doanh Eximbank đến năm 2010.

  pdf121p langtuthangpro 13-08-2014 523 244   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thực trạng quản trị chiến lược
p_strCode=thuctrangquantrichienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản