Ankan

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
404
lượt xem
128
download

Ankan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tử metan: -Có 4 liên kết hướng về 4 đỉnh của 1 tứ diện đều -HCH = 109,5 -C và H không nằm trên một mặt phẳng. -Mạch cacbon trong ankan làmột đường gấp khúc109,5o109,5o109,5o liên kết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ankan

 1. Viết CTCT đồng phân của C6H12 và đọc tên theo IUPAC 1.CH3− CH2− CH2− CH2− CH2− CH3 CH3 n - hexan | 4.CH3− C− CH2− CH3 2.CH3− CH− CH2− CH2− CH3 | | CH3 CH3 2 – metylpentan 2,2 – dimetylbutan 3.CH3− CH2− CH− CH2− CH3 | 5.CH3− CH− CH− CH3 CH3 | | CH3 CH3 3 – metylpentan 2,3 – dimetylbutan
 2. Baøi 5 DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG CUÛA DAÕ NG NG METAN (ANKAN) NỘI DUNG I. Đồng đẳng, đồng phân,danh pháp. II. Tính chất vật lý III. Cấu tạo IV. Tính chất hóa học V. Ứng dụng và điều chế
 3. III. CAÁU TAÏO III. Phân tử metan: liên kết σ 109,5o - Có 4 liên kết σ hướng về 109,5o 4 đỉnh của 1 tứ diện đều - HCH = 109,5o - C và H không nằm trên một mặt phẳng. - Mạch cacbon trong ankan 109,5o là một đường gấp khúc
 4. n – propan 109,5o n – butan iso butan
 5. IV. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC IV. Nhaän xeùt: - Trong phân tử ankan chỉ có liên kết σ bền vững. - Liên kết C−C và C−H không phân cực. - Nguyên tử C đã liên kết với các nguyên tử khác, nghĩa là đã bão hòa. ⇒ Ankan trô veà maët hoùa hoïc.
 6. IV. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC IV. Chỉ cho phản ứng thế, không cho phản ứng cộng ANKAN Bền với axit, kiềm, chất oxi hóa ở điều kiện thường
 7. 1. Taùc duïng vôùi Clo: (phaûn öùng theá) Các em xem TN metan tác dụng với clo .Viết PTPƯ xảy ra askt H−CH3 + Cl− Cl → + Metyl clorua askt + H−CH2Cl + Cl− Cl → 2 Metylen clorua askt CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl Cloroform askt CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl Cacbon tetra clorua
 8. Cô cheá phaûn öùng Clo hoùa Metan Giai ñoaïn 1: böôùc khôi maøo: as Cl : Cl → Cl· + Cl· Giai ñoaïn 2: phaùt trieån daây chuyeàn Cl· + H : CH3 → HCl + ·CH3 Lặp l ại ·CH3 + Cl : Cl → CH3−Cl + Cl· nhiều lần Giai ñoaïn 3: taét maïch Cl· + Cl· → Cl−Cl Cl· + ·CH3 → CH3−Cl ·CH3 + ·CH3 → CH3−CH3
 9. 1. Taùc duïng vôùi Clo: (phaûn öùng theá) Các đồng đẳng khác của Metan như thế nào ? askt CH3− CH3 + Cl2 → CH3− CH2− Cl + HCl 1 2 1 CH3− CH− CH3 | Cl askt + HCl CH3− CH2− CH3 + Cl2 Sản phẩm chính 2 CH2− CH2− CH3 | Cl Từ C3H8 trở đi ưu tiên thế ở C bậc cao hơn
 10. 2.Taùc duïng nhieät: a. Phản ứng hủy: 800oC – 900oC CH4 C + 2H2↑ b. Phản ứng tách hiđro Ni (Fe) CH3− CH3 CH2= CH2 + H2↑ to c. Phản ứng crackinh (từ C3 trở lên) to CH3− CH2− CH3 CH2= CH2 + CH4 to CmH2m+2 + CpH2p (m + p = n) CnH2n+2
 11. 3.Taùc duïng vôùi oxi: (phaûn öùng oxi hoùa) ⎛ 3n + 1 ⎞ O to n CO + (n+1) H O CnH2n+2 +⎜ ⎟2 2 2 ⎝2⎠ nCO 2
 12. V. ÑIEÀU CHEÁ VAØ ÖÙNG DUÏNG NG NG 1. Ñieàu cheá: a. Trong công nghiệp Mêtan và đồng đẳng của nó được lấy từ các nguồn khí thiên nhiên và dầu mỏ. b. Trong phòng thí nghiệm Học sinh xem thí nghiệm điều chế metan CaO CH COONa + NaOH → CH ↑ + Na2CO3 Học sinh viết PTPU điều chế metanttừ CH3COONa o 3 4 Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3
 13. V. ÑIEÀU CHEÁ VAØ ÖÙNG DUÏNG V. NG NG 2. ÖÙng duïng:
 14. Khí cầu bay lên nhờ không khí được đốt nóng bởi propan Dầu mỡ bôi trơn, chống gỉ Dầu thắp sáng, đun nấu ANKAN parafin Nến, giấy nến, giấy dầu
 15. - Phân tử Mêtan có cấu tạo là ...............................C nằm tứ diện đều tâm tứ diện 4 đỉnh tứ diện ở…………………… 4 nguyên tử H nằm ở………………………….. - Liên kết C−H là liên kết………… đơn σ - Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng………… thế - Các ankan có số C từ……………. là chất khí C1→ C4
 16. BTSGK: 4,5 / 114 Xem trước bài: XICLOANKAN
 17. Khí cầu bay lên nhờ không khí được đốt nóng bởi propan Dầu mỡ bôi trơn, chống gỉ Dầu thắp sáng, đun nấu ANKAN parafin Nến, giấy nến, giấy dầu Xăng dầu cho động cơ
Đồng bộ tài khoản