Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 8

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
16
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng chuyển hóa các chất - chuyển hóa lipid part 8', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 8

  1. CÊu CÊu tróc cña phospholipid
  2. O H2C-O-C-R1 Phospholipase A Phospholipase B O R2-C-O-CH O H2C-O-P-O-X O Phospholipase D Phospholipase C Phospholipid Sù thuû ph©n glycerophospholipid Sù thuû ph©n lecithin
  3.  Tæng hîp lecithin (CS-TK) Tõ Base nit¬ (Cholin, Ethanolamin…)  Cholin (CH3)3N+-CH2-CH2OH ( hoÆc Ethanolamin) ATP “P” ADP (CH3)3N+-CH2-CH2O- P ( hoÆc P-ethanolamin) PhosphoCholin XTP H.Ho¸ PPi XDP-Cholin (CH3)3N+-CH2-CH2O-XDP ( hoÆcXDP-thanolamin) Diglycerid XMP PhosphatidylCholin (Lecithin)
  4. Tõ acid Phosphatidic (Chñ yÕu, quan träng & ?)  Acid Phosphatidic XTP PPi XDP-diglycerid HOCH2-CHNH2-COOH (Serin) Serin XMP CH2O-COR1 Phosphatidyl serin 1- GPL CHO-COR2 CO2 CH2O- P - OCH 2– CHNH2 - COOH Phosphatidyl ethanolamin 2- GPL S-Adenosyl methionin + CH3 S-Adenosyl homocystein Phosphatidyl cholin 3- GPL (Lecithin)
  5. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản