intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 1

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

147
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương I- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic- Hệ thống LADME trì xenobioticIIII- Chuyển hóa xenobiotic trong tế bào 2.1. Enzym CH xenobiotic 2.2. Thành phần cấu tạo của hệ thống enzym CH xenobiotic 2.3. Chu trình f/ư của cytochome P450 trì IIIIII-Các phản ứng trong CH xenobiotic 3.1 Các f/ư gđ 1: (f/ư không tổng hợp). 3.2. Các f/ư gđ 2: (f/ư liên hợp hay tổng hợp). IVIV- Hiện tượng ức chế và cảm ứng các enzym CH xenobiotic 4.14.1- Hiện tượng ức chế .. 4.2. Hiện tượng cảm ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 1

  1. Bµi Bµi gi¶ng ChuyÓn hãa xenobiotic Ts. Phan H¶i Nam
  2. Néi dung: Néi §¹i c­¬ng I- Qu¸ tr×nh biÕn ®æi chung cña xenobiotic- HÖ thèng LADME II- ChuyÓn hãa xenobiotic trong tÕ bµo 2.1. Enzym CH xenobiotic 2.2. Thµnh phÇn cÊu t¹o cña hÖ thèng enzym CH xenobiotic 2.3. Chu 2.3. Chu tr×nh f/­ cña cytochome P450 III-C¸c ph¶n øng trong CH xenobiotic 3.1 C¸c f/­ g® 1: (f/­ kh«ng tæng hîp). 3.2. C¸c f/­ g® 2: (f/­ liªn hîp hay tæng hîp). IV- HiÖn t­îng øc chÕ vµ c¶m øng c¸c enzym CH xenobiotic HiÖn 4.1 4.1- HiÖn t­îng øc chÕ .. 4.2. HiÖn t­îng c¶m øng…
  3. Më Më ®Çu C¬ thÓ sèng- hÖ thèng më: lu«n tiÕp nhËn c¸c chÊt tõ m«i tr­êng hÖ c¸c tõ xung xung quanh. Kh¸i niÖm X: C¸c chÊt hãa häc cã cÊu t¹o ≠ vµo c¬ thÓ: C¸c . Mét sè – chÊt h.c¬ cÊu t¹o ~ chÊt cÊu t¹o c¬ thÓ (G, L, P)… Mét . Sè cßn l¹i cã CT ≠.. ®­îc gäi lµ c¸c chÊt xenobiotic (chÊt l¹). Sè .. (chÊt C¸c xenobiotic gåm: - Thuèc dïng/ ®iÒu trÞ - Hãa chÊt dïng: Hãa NN NN- thuèc trõ s©u diÖt cá, thuèc kÝch thÝch sinh tr­ëng.. CN: Thuèc nhuém, hãa mü phÈm, tÈy röa.. C¸c C¸c X -> c¬ thÓ: dïng hîp lý- cã lîi (®iÒu trÞ bÖnh) & cã h¹i cho søc khoÎ (ko hîp lý, qu¸ liÒu..) cã -> NC chuyÓn hãa X/c¬ thÓ ®­îc ®Æc biÖt quan t©m/ y häc, hãa NC sinh sinh ®éc häc.
  4. Qu¸ Qu¸ tr×nh biÕn ®æi chung cña xenobiotic X -> c¬ thÓ (tiªm truyÒn, tiªu hãa, h« hÊp, da &NM..) ->biÕn ®æi c¬ LADME (Liberation, absorption, ditribution, metabolism, excretion – LADME (Liberation, Gi¶i phãng, hÊp thu, ph©n bè, chuyÓn hãa, th¶i trõ). 1- Gi¶i phãng: X t¸ch ra khái c¸c chÊt mµ chóng g¾n vµo. 2- HÊp thu: X qua mµng TB-> m¸u vµ c¸c t/chøc theo c¬ chÕ  m¸u Gradient nång ®é cña X gi÷a trong vµ ngoµi mµng TB nh­ng ko cã trong biÕn biÕn ®æi cÊu tróc ho¸ häc. 3- Ph©n bè: Ph©n bè ë c¸c m«,t/chøc ®Æc tr­ng cho tõng lo¹i X, t.c h.h cña X. VD: VD: - Chloroform,hexobacbital (tan/Lipid)- mì. - Pyramidon, antipyrin/ H.CÇu. Ph©n bè chñ yÕu ë d¹ng kÕt hîp víi protein h.t­ (Albumin). X+ pro h.t­ ->”X kÕt hîp”. X+ X ko kÕt hîp víi pro ->”X tù do”. Hai d¹ng cã c©n b»ng ®éng: ko Hai XTD + protein ->XKH (ko cã t¸c dông) KH (ko TD
  5. 4- ChuyÓn ho¸: ChuyÓn ho¸ c¸c X g©y ra nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cÊu tróc cña X-> thay thay ®æi tÝnh chÊt cña c¸c X. Gåm 2 g®: X I X-OH II X-O-CO-R Gåm G® 1: c¸c f.­ ko tæng hîp (f.­ thuû ph©n, f.­ O-K) G® 2: gåm c¸c f.­ liªn hîp(víi a.glucuronic, a.sulfuric/ este) gåm c¸c c¸c sp liªn hîp dÔ ®µo th¶i ra khái c¬ thÓ. ( §a sè X ®­îc CH theo 2 g®. Tuy nhiªn cã chÊt chØ CH qua g® 1 råi sè ®µo th¶i ngay,còng cã chÊt bá qua g®1 chuyÓn th¼ng sang g® 2 råi ®µo ®µo th¶i) 5- Th¶i trõ: S¶n S¶n phÈm CH cña X lµ chÊt dÔ tan vµ dÔ ®µo th¶i ra khái c¬ thÓ chñ chñ yÕu theo c¬ chÕ vËt lý > c¬ chÕ ho¸ häc. - Theo c¸c ®­êng: qua da, h¬i thë. qua thËn vµ NT, qua ®­êng Theo tiªu tiªu ho¸ ra theo ph©n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2